 

Manusia belajar melalui berbagai-bagai cara. Cara belajar dibahagikan kepada mazhab behavioris, kognitif, sosial dan humanis. Mazhab behavioris menganggap pembelajaran sebagai perubahan dalam tingkahlaku. Mazhab Kognitif menganggap pembelajaran sebagai satu proses dalaman yang tidak diperhatikan secara langsung Mazhab Humanis menekankan perbezaan individu dan kehendak sikap dalam pembelajaran. Mazhab Sosial menganggap pembelajaran meliputi aspek yang lebih daripada tingkahlaku yang nyata.

Teori Pembelajaran Behavioris

Unsur Berkaitan Tingakahlaku, Pelaziman klasik (emosi) ,(tabiat) Pelaziman Operan, cuba-ralat dan peneguhan Pemikiran, Celik akal, Penemuan, Kategori pembelajaran, Resepi Prestasi Pemodelan Kemanusiaan ,Sempurna kendiri, Keperluan asas dan meta.

Tokoh Psikologi Pavlov Watson Guthrie Thorndike Skinner Koffka/Kohler,Br uner Gagne ,Ausuble Bandura Rogers Maslow

Kognitif (Gestalt) Sosial (neo behavioris) Humanis

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORAL

Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkahlaku. Dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkahlaku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Pembelajaran memerlukan penyususunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan.

BEHAVIORIS
PELAZIMAN KLASIK Pembelajaran haiwan dan Manusia yang terhasil daripada gerak balas automatik terhadap sesuatu rangsangan yang mula-mula tidak memberikan sebarang kesan.  Behaviorisme adalah perhubungan antara rangsangan (R) dengan gerak balas (G)  Tingkahlaku adalah gerakbalas yangnyata dan dapat diramalkan.

Jadual: Pelaziman klasik Pavlov
Sebelum pelaziman
Rangsangan tak terlazim (Makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) TETAPI Rangsangan neutral (bunyi loceng) Tiada gerak balas (tiada perembesan)

Proses pelaziman
Eksperimen 2.Bunyi loceng 3.Tunggu sementara 4.Diberikan makanan 5.Proses berulang-ulang

Selepas pelaziman
Rangsangan tak terlazim (makanan)

Gerak balas tak terlazim (perembesan) DAN Rangsangan Terlazim (bunyi loceng) Gerak balas terlazim (perembesan)

Pavlov mengenalpasti 3 proses lain, 1.  Generalisasi •      Anjing juga akan mengeluarkan air liur sebagai respons pada bunyi dan juga bunyi yang hampir sama. 2.  Diskriminasi •      Anjing respons pada 1 atau 2 ‘tone’ dengan memastikan makanan diberi selepas 1 ‘tone’. 3.Pemunahan •      Rangsangan lazim diberi conyohnya bunyi tapi tidak diikutidengan makanan. •      Gerak balaslazim (salivating) semakin tiaadan akhirnya hilang terus.

Guru memberi pujian (rangsangan tak terlazim) Pelaziman Kehadiran guru (rangsangan terlazim)

Murid gembira (Gerak balas tak terlazim)

Murid gembira (gerak balas terlazim)

IMPLIKASI PADA GURU
Kemungkinan reaksi emosi seseorang kepadapelbagai situasi mungkin dipelajari melalui pelaziman lazim. Contohnya: Seseorang merasa gementar apabila melihat guru disiplin. Mungkin sebelum ini dia telah melakukan kesalahan dan telah didenda. Ini menyebabkan ia takut. Pembelajaran tetang emosi, sikap, idea dapat dipelajari disekolah. Kadang-kadang pembelajaran emosi dapat menganggu pembelajaran akademik.

Ahli psikologi pertama menggunakan perkataan “behaviorisme”. Sangat dipengaruhi model pelaziman klasik Pavlov. Perbezaan antara manusia ialah pengalaman. Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk Rangsangan yang didedahkan dan jenis gerak balas akan mempengaruhi pengalaman pembelajaran murid.

Watson ‘Little Albert Experiment’
Menggambarkan kuasa pelaziman (conditioning) Albert - 11 bulan – tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada seekor tikus putih. Semasa pelaziman Albert hendak mengambil tikus, bunyi pemukul diketuk pada besi. Kesannya Albert terkejutdan terjatuh.keadaan itu diulang berkali-kali. (tikus putih dan berbunyi pemukul). Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksi emosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus, anjing, arnab. Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yang sederhana. Kesimpulannya, Pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional.

Pembelajaran (melalui perkaitan) berlaku melalui padanan sekali sahaja antara rangsangan dengan gerak balas, padanan tidak perlu diulangi. Mentakrif pembelajaran sebagai pembentukan tabiat. Tabiat dapat dimusnahkan (tidak diingini) dan diganti (diingini)

  

 

Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Motivasi, ganjaran dan denda amata penting dalam proses pembelajaran. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G.(Rangsangan dan Gerak balas)

  

Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : Hukum Kesediaan (HK), Hukum Aneka Gerak Balas (HAGB) dan Hukum Latihan dan Hukum Kesan.(HL&K)

ImplikasiTeori Thorndike dalam Pengajaran-Pembelajaran
· Untuk meningkatkan tahap kesediaan belajar, guru harus menggunakan motivasi yang sesuai. · Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan aktiviti latihan, ulangkaji, aplikai, serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokan. · Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons atau gerak bala yang betuldaripada pelajar. · Memberi peluang kepada pelajar untukmenikmati kejayaan dalam pembelajaran mereka.

Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku.

SEBELUM PELAZIMAN
Membaca buku Komik Membaca kerja lain

 : Keadaan dalam bilik darjah

Berbagai-bagai gerak balas (pelajar) Berbual-bual Berinteraksi dengan kawan dengan guru Bermain dengan sesuatu

Terdapat pelbagai gerakbalas yang ditunjukkan oleh pelaajr terhadap pengajaran guru
PROSES PELAZIMAN

Gerak balas Berinteraksi dgn guru

Ganjaran Guru senyum, puji dan beri /tunjuk kasih sayang

SELEPAS PELAZIMAN

Rangsangan Guru sedang mengajar

Gerak balas Berinteraksi dengan guru (menumpu terhadap pelajaran)

Peneguhan mengakibatkan gerak balas berlaku dengan lebih kerap Rajah: Pelaziman operan dalam bilik darjah

PERHUBUNGAN: Pembelajaran melalui pertalian. PELAZIMAN KLASIK:Menghasilka n gerak balas automatik dengan rangsangan baru PELAZIMAN OPERAN:Mencuba gerak balas baru

RUMUSAN: Pelaziman operan dapat dilaksanakan melalui: Peneguhan diberi pada tingkahlaku positif. Berikan peneguhan yang banyak untuk memelihara kesinambungan tingkahlaku itu.

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

Diaplikasikan kepada fenomena seperti pembelajaran konsep,pemikiran, taaklukan, penyelesaian masalah, pemindahan, pembelajaran kemahiran yang kompleks (greeno, Collins, Resnik, 1996, Mayor & Wittrock, 1996). Prinsip pembelajaran kognitif menerangkan bagaimana pelajar menerima, memproses, menyimpan dan mencari maklumat dalam memori (Ertmer & Newby, 1993). Lebih menumpukan kepada apayang pelajar ‘tahu’dan ‘bagaimana’ mereka mengetahuinya.

 

Pembelajaran satu proses yang aktif Pelajar ada kebolehan mental utk mengelola, menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya. Pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada senantiasa menentukan apa-apa yang akan dipelajari, diingati dan dilupakan. Koffka, Kohler, Bruner, Gagne dan Ausubel ahliahli psikologi pendidikan yang berpengaruh dan terkemuka terhadap teori pembelajaran kognitif.

Kajian Kohler menunjukkan pembelajaran yang kompleks berlaku semata-mata melalui cuba ralat. Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa disebut celik akal yang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks.

Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa perkembangan kognitif manusia berlaku dalam peringkat urutan yang ketara.  Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat peringkat seperti berikut: 1. sensori motor 2. operasi 3. Operasi yang konkrit 4. operasi formal

JEROME BRUNER

Mengkaji perkembangan kebolehan mental manusia dan Bagaimana pemikiran berlaku semasa proses pembelajaran. Beliau menyarankan pengajaran harus merangkumi ciri-ciri berikut:

 

PERSEKITARAN UNTUK BELAJAR STRUKTUR PENGETAHUAN URUTAN PENEGUHAN

JEROME BRUNER

Mengikut Bruner, peringkat pembelajran berubah dalam tiga urutan iaitu:
enaktif ikonik simbolik

Enaktif
 

Pembelajaran melalui tindakan manipulatif dan tidak melibatkan bahasa. Bahan maujud perlu dipegang dan digunakan untuk memperoleh pengertian. Contoh: Memegang api - panas, Melontar bola – melambung

Ikonik
Sanggup membentuk persepsi dan membina gambaran dalam mental.  Contoh: Bahan tajam – luka Air didih - panas

Simbolik
Simbol seperti perkataan, bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak.  Turutan pembelajaran haruslah berkembang mengikut urutan: peringkat motor – sensori (enaktif) konkrit (ikonik) – abstrak (simbolik).

Pengajaran dirancang  Maklumat persekitaran perlu disusun dalam bentuk tertentu.  Menyediakan situasi masalah yang merangsang murid membuat penemuan.  Guru mengendalikan kelas- pelajar aktif.

ROBERT GAGNE

Mengkategorikan kedayaan pembelajran ke dalam lima kelompok utama iaitu:
Kemahiran kecerdasan Strategi kognitif Maklumat berbahasa Kemahiran motor dan sikap

Terdapat susunan urutan pelbagai kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap satunya adalah syarat mutlak untuk menguasai sesuatu kemahiran sebelumnya.

HUKUM

KEMAHIRAN KECERDASAN PERTAMA

DISKRIMINASI

KONSEP

Strategi Kognitif
 Kebolehan memproses maklumat yang   

        membolehkan si pelajar:    Memikir    Menumpukan perhatian    Memilih    Mengingat    Menggunakan maklumat

Kemahiran Motor
Melakukan pergerakan koordinasi dalam aktiviti fizikal.  Memerlukan pemikiran dan penguasaan kemahiran kognitif.  Berkait secara langsung dengan perasaan, tingkahlaku, minat dan kesediaan pembelajaran seseorang pelajar

Teori ini tidak dapat menerangkan semua proses pembelajaran.  Pengumpulan maklumat tambahan dapat dilaksanakan.  Pembelajaran melalui pengamatan  Pelbagai konsep membolehkan pengalaman baru difahami dan masalah diselesaikan.

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL
Gabungan teori peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik.  Pelajar menggunakan pemikiran dalaman  Tidak bergantung hanya kepada pelaziman atau operan.

ALBERT BANDURA

Teori ini menyarankan pembelajaran sebagai perolehan dan tingkahlaku sebagai prestasi yang dapat diperhatikan. Teori behavioris kurang lengkap menerangkan tentang tingkahlaku manusia. Teori ini menekankan kepentingan peranan pengalaman (orang lain), simbol dan pengawalan sendiri dalam pross pembelajaran.

ALBERT BANDURA
•  Manusia dan haiwan dapat belajar

dengan memerhatikan cara orang atau haiwan lain membuat sesuatu. • Pemerhatian model penting dalam pembelajaran. •Peneguhan dalam pemodelan boleh mendorong pembelajaran.

ALBERT BANDURA

Pemodelan boleh digunakan untuk mencapai tiga kesan iaitu: Mengajar tingkahlaku yang baru. Menggalakkan pengukuhan tingkahlaku yang lama. mengukuhkan atau melemahkan sesuatu halangan untuk tujuan membantu murid mengatasi perasaan takut atau malu.

Teori ini menegaskan kepentingan cara pengajaran-pembelajaran yang dapat mematuhi kehendak individu mengikut perkembangan emosinya. Carl Rogers dengan sarana pertamanya iaitu terapi tumpuan orang (terapi berpusatkan klien) Guru membantu klien mengenalpasti masalahnya, bertindak terhadap masalah itu dan menuju ke arah penyelesaian.

Fenomenologi
Sarana kedua yang melambangkan penaruhan perhatian terhadap dunia seperti yang diamati oleh individu, bukan semata-mata mengikut anggapan yang difikirkan benar.  Fenomenologi mementingkan pandangan peribadi individu terhadap persekitarannya.

CARL ROGERS
Prinsip-prinsip yang berlandaskan pelbagai pendekatan pendidikan humanis Rogers adalah seperti berikut:

Setiap individu merupakan pusat kepada pengalaman perubahan dunia yang berterusan. Organisma bertindakbalas kepada suatu medan mengikut pengaslaman dan pengamatannya terhadap medan itu. Medan pengamatan itu merupakan realiti kepada individu itu. Setiap organisma mempunyai kecenderungan mencapai sempurna kendiri (self-actualization)

CARL ROGERS

Kefahaman tingkahlaku seseorang seelok-eloknya diperoleh daripada rujukan dalam indiividu itu. Struktur kendiri terbentuk daripada interaksi dengan persekitaran dan penilaian pula diperoleh daripada interaksi dengan orang lain. Tingkahlaku yang ditonjolkan oleh sesuatu organisma adalah selaras dengan konsep kendiri

Ciri personaliti
1. Realiti adalah fenomenologikal

Maksud
Pengamatan realiti diperoleh daripada pengalaman peribadi dan perasaan individu. Orang lain sukar hendak memahaminya. Setiap orang mempunyai kecenderungan menjadi individu yang menyeluruh, sihat dan cekap melalui kawalan diri. Cara yang paling baik untuk memahami tingkahlaku seseorang ialah mengambilkira pendapat dirinya sendiri melalui komunikasi terbuka. Kita mengetahui diri sendiri melalui pengalaman secara langsung serta mengintegarsikan pandangan orang lain terhadap kita. Kita bersikap sama seperti apa yang kita fikirkan sendiri.

2. Tingkahlaku digerakkan oleh kehendak mencapai sempurna kendiri. 3. Tingkahlaku seseorang dipengaruhi oleh realiti peribadinya.

4. Konsep kendiri terbentuk oleh individu itu sendiri.

5. Tingkahlaku kita selaras dengan pengertian kendiri.

Jadual: Ciri-ciri personaliti manusia mengikut Rogers.

IMPLIKASI TEORI HUMANIS TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN

Menitikberatkan perkembangan persendirian individu sosial yang sihat. Programnya berorientasi penemuan dan tidak mementingkan pembelajran resepsi (penerimaan) Perasaan dan keinginan murid serta autonomi individu senatiasa dihormati.
• Matlamat utamanya ialah mencapai sempurna

kendiri bagi setiap individu.

Penegasan

Penerangan
Penegasan terhadap perasaan dan pemikiran dan kurang kepada perolehan pengetahuan

Kesan (efek) Konsep

Penggalakkan perkembangan Komunik konsep kendiri yang positif Penumpuan perhatian atas asi perkembangan perhubungan manusia yang positif dan komunikasi yang jujur. Nilai Pengiktirafan kepentingan nilai peribadi peribadi dan perkembangan nilai yang positif.

Jadual: Penegasan asas menurut pendekatan humanis dalam pendidikan

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS

Konstruktivis mengandalikan subjektiviti adalah kritikal kerana setiap pelajar yang menerima maklumat akan memprosesnya secara kognitif untuk mencerminkan/ membayangkan keperluan, sifat semulajadi, pemikiran, sikap, kepercayaan dan perasaannya. Konstruktivis menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. Ilmu pengetahuan dibina melalui proses saling pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.

Pelajar membina ilmu pengetahuan dengan melibatkan dirinya secara aktif, menggunakan cara membandingkan maklumat baru dengan pengalaman sedia ada untuk mencapai kefahaman terhadap maklumat baru. Perkembangan proses metakognitif, operasi yang mengarahkan dan mengawal kemahiran secara kognitif. Melibatkan operasi membimbing pelajar untuk mencari makna, operasi merancang, mengarah dan menilaipemikirannya. Pelajar perlu merancang strategi pembelajaran yang berkesan, menilai dan membuat refleksitentang pembelajarannya. Proses ilmu konstruktivitisme mengandungi ciri perkembangan dan evolusi dan sering berubah.

•Dalam situasi yang sama, ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh setiap individu adalah tidak sama

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful