IPG Kampus Darulaman JIP EDU 3101

Nama : Ong Chai Fei Lim Kian Hong Kumpulan : PISMP BC/PJ/PS SEM 1 Pensyarah : Pn. Hjh Mahanee binti Mahmood

‡ Satu pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan.

Falsafah Pendidikan Barat

.

.

Pengajaran mengandungi pengetahuan. Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun. Pengetahuan ialah kebenaran.´ .‡ Perenialisme Robert Maynard (1936) Beliau menegaskan bahawa: ³Pendidikan mengandungi pengajaran. Sepatutnya pendidikan adalah sama di manamana.

‡ Esensialisme Thomas briggs Falsafah essensialisme mengamalkan 4 prinsip dasar seperti berikut : Prinsip 1 ± pembelajaran melibatkan kerja bersungguh-sungguh dan penggunaan. . Prinsip 2 ± daya usaha dalam pendidikan adalah bergantung kepada guru daripada bergantung kepada murid. Prinsip 3 ± pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan.

‡ Realisme Francis bacon (1561 ± 1626) Beliau menegaskan: pentingnya mengoperasikan dimensi eksperimental dan penjelasan-penjelasan rasionalistis dalam sains .

.‡ Idealisme Plato (427-347 s.m) Beliau menegaskan: falsafah meneliti hakikat yang mendasari sesuatu benda atau perkara disebalik sifat luarannya iaitu perkara sebenar yang menjadi asas dan inti pati pembentukan sesuatu benda atau perkara.

 Idealisme adalah suatu ajaran/ faham atau aliran yang menganggap bahawa realitas ini terdiri atas roh-roh (sukma) atau jiwa. Esensialisme Realisme Idealisme . ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial. mazhab falsafah ini bersifat konservatif Realisme merupakan teori dalam ilmu hubungan internasional yang cukup popular. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Istilah Perkataan asas: perennial bermaksud tidak berubah Menurut ahli perenialisme.Falsafah P. Fahaman yang berdasarkan kenyataan. Satu falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1920an Berpunca daripada realisme dan idealisme Pada dasarnya. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah fikiran manusia.

 Banyak mengkaji tentang idea. Pendidikan seharusnya berfokus kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubah-ubah seperti unsur rasionaliti yang sepatutnya disemai sejak di bangku sekolah lagi. roh. Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkaraperkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif. Esensialisme bersifat praktikal dan pragmatik. akal. Esensialisme Realisme Idealisme . keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata. Idealisme ialah sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat.Falsafah P. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Konsep Berpunca daripada realisme. Falsafah realisme mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain.

Esensialisme Pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. abadi atau dan tidak mempunyai had masa. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Matlamat Mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. Realisme Mengaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Idealisme Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab. . berbudi pekerti mulia dan pandai sesuaikan diri. dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya.Falsafah P.

Terdapat 4 aspek yang diberi penumpuan dalam setiap falsafah yang dikemukakan iaitu : Jenis Kurikulum Peranan Guru TUMPUAN Kaedah Mengajar Peranan Murid .

Mata pelajaran kritikal diberi tumpuan kerana ia mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia. bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi. Bahan-bahan pelajaran disediakan secara rapi dan logikal. Mengutamakan pelajaran asas misalnya. sains. kurikulum adalah mengikut perkembangan kanak-kanak. matematik. menulis dan membaca. Mengikut Aristotle.Falsafah P. sains dan seni. Esensialisme Realisme Idealisme . Barat ( Tradisional ) Perenialisme Jenis kurikulum Memberikan penumpuan terhadap mata pelajaran kritikal seperti bahasa. Ahli-ahli esensialisme menyarankan supaya kurikulum sekolah dibentuk berdasarkan keperluan masyarakat. Mata pelajaran hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) perlu dirancang secara sistematik dan mengikut sekuen yang sesuai.

Mata pelajaran ilmu hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran. sains. Perlu mendisplinkan anak murid mereka Guru disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah .Falsafah P. bahasa hisab. Mereka juga mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau rol model kepada anak murid mereka . ilmu alam. Guru perlu mahir dalam bidang disiplin yang terdapat dalam sejarah. Bertanggungjawab menyampaikan ilmu dan membimbing perbincangan kumpulan . bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Peranan Guru Guru dianggap pakar. Esensialisme Realisme Idealisme . Guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang teruji dan berkebolehan memberikan ilmu itu kepada muridnya. dan sebagainya.

Barat ( Tradisional ) Perenialisme Kaedah Mengajar Kaedah didaktik ditekankan di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa menanya sebarang soalan . guru sebagai panduan) Esensialisme Realisme Idealisme . Menggunakan kaedah berpusatkan murid Mementingkan penyelidikan sendiri murid-murid. Pendekatan didaktik adalah ditegaskan . Guru perlu selalu memberi pujian kepada murid dan tidak memukul atau memarahinya. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang semata-mata mensia-siakan masa sahaja .Falsafah P. (murid mencari kebenaran sendiri. Menyampaikan pengajaran dengan bersungguhsungguh. Memberikan pengajaran yang menyenangkan iaitu pengajaran yang dapat menarik minat pelajar.

asing . Menggunakan kaedah berpusatkan murid Murid harus rajin enda at il u engetahuan dan guru sebagai penasihat. Esensialis e Realis e Idealis e Pencapaian dalam bidang akademik dapat diperoleh dengan berkesan bergantung kepada kerajinan dan tumpuan pelajar itu sendiri. Minat tidak enjadi kunci kejayaan dalam pembelajaran. Semua murid perlu rajin elajar dan enu ukan erhatian dan usaha mereka kepada apa yang diajar di sekolah . . Barat ( Tradisional ) Perenialis e Peranan Murid Berusaha dengan ersungguh-sungguh agar da at e eroleh se era a anyak il u engikut ke a uan asing. Minat boleh dipupuk selepas berusaha bersungguhsungguh hasil bimbingan guru secara terus-menerus.Falsafah P.

.

.

Rousseau (1712-1778) Beliau menegaskan bahawa: ³Kelahiran manusia adalah suci dan semula jadi seperti kain putih. Maka. menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya. dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekitarnya.´ ´ . Teori Pembelajaran Semula Jadi. yang berasaskan daripada falsafah pendidikan Rousseau ini.‡ Progresivisme Jean J.

‡ Rekonstruktivisme Thomas briggs ‡ Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran. ‡ Pendidikan yang bercorak progressive lebih mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan daripada matlamat yang hendak dicapai dalam pendidikan. .

´ .‡ Eksistentialisme Friedrich Nietzsche Beliau menegaskan: ³bahwa kreativitas adalah kemampuan manusia untuk memfokuskan dorongan-dorongan hasrat di dalam dirinya pada suatu tujuan yang produktif.

‡ Pragmatisme John Dewey (1859-1952) Beliau menegaskan: ³konsep pengalaman merupakan intipati pendidikan´ .

Mengesyorkan supaya kita membaiki dan membina semula masyarakat. kepenggunaan. Manusia dianggap sebagai dilahirkan tanpa sebarang tujuan. Berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. Aliran pragmatisme menekankan bahawa kehasilan. kepraktikalan adalah komponent utama untuk kebenaran. Rekonstruktivis e Eksistentialisme Pragmatisme Satu aliran falsafah yang berasal dari Amerika Syarikat pada lewat kurun 1880an. . Barat ( Moden ) Progresivis e Istilah e ertingkatkan kehidupan sosial yang de okratik. Minat tidak menjadi kunci kejayaan dalam pembelajaran.Falsafah P.

Individu seharusnya bertanggungjawab ke atas diri sendiri.Falsafah P. Eksistentialisme Berfokus kepada fitrah kewujudan manusia. Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. Pragmatisme . Paragmatisme ialah satu kaedah untuk menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. Barat (Moden) Progresivisme Konsep Ahli progresivisme melihat perubahan sebagai intipati realiti Ilmu hanya sesuatu yang bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja. sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. Teori ini terikat dengan fakta yang konkrit dan meninjau kebenaran melalui hasilnya.

Mengasaskan c rak udaya aru serta menghapuskan penyakit sosial. Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pragmatisme Menerapkan pendidikan kajihayat dan sains s sial untuk intelek manusia.Falsafah P. . Barat (Moden) Progresivisme Matlamat Menyediakan g l ngan murid agar erupaya mengakomodasi se arang perubahan yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka . Sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas muridmurid kita.

Memberikan tumpuan terhadap matapelajaran kajihayat dan sains sosial. Mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah seperti seni. Rekonstruktivisme Eksistentialisme Tidak mempunyai mata pelajaran khusus. Mata pelajaran kajian sosial memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. kesusasteraan dan drama difikirkan relevan.Falsafah P. Matapelajaran tersebut boleh membantu seseorang mengetahui proses yang berlaku pada manusia untuk mengarahkan penggunaan aktiviti intelek manusia kepada sosial. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. Pragmatisme . Barat (Moden) Progresivisme Jenis Kurikulum Anak murid seharusnya diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari.

Hendaklah bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Membantu murid dalam menyesuaikan diri tanpa mengira apa jua keadaan. Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi. Mengajar murid bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah. .Falsafah P. Barat (Moden) Progresivisme Peranan Guru Sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah . Pragmatisme Melatih disiplin murid.

Memberi pendekatan tentang alam sekeliling kepada murid-murid supaya murid dapat menyesuaikan diri. dan pemikiran mereka secara mendalam.Falsafah P. Berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. main peranan dan simulasi. Main peranan serta simulasi banyak digunakan bagi membolehkan murid-murid meluahkan perasaan. Kaedah berpusatkan murid diberi penekanan di manamana murid-murid diajar kemahiran penyelesaikan masalah melalui aktiviti sumbangsaran. Menggunakan kaedah menyelesaikan masalah supaya murid-murid tahu cara untuk menyelesaikan masalah mereka apabila menghadapinya. Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pragmatisme . Barat (Moden) Progresivisme Kaedah Mengajar Beri peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isuisu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlakudalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah.

Menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan.Falsafah P. Menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru supaya senang untuk menyelesaikan masalah. Pengalaman langsung dengan persekitaran. Berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Barat ( Moden ) Progresivisme Peranan Murid Pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif dan berpandukan kaedah saintifik. . Murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pragmatisme Bertanggungjawab serta berusaha bersungguhsungguh. Murid hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma lama masing-masing.

.Pilih satu cabang falsafah pendidikan barat yang paling sesuai digunakan pada masa kini dan rasional pemilihan tersebut .

kami telah mengetahui dan memahami perkembangan dan falsafah pendidikan barat antara tradisional dan moden.Dalam falsafah tradisional. Falsafah-falsafah tradisional seperti perenialisme dan esensialisme diikritik kerana banyak memberi perhatian kepada guru dab mengumpul maklumat tidak mengira berguna atau tidak. .semua perkara yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan ke atas bahu guru untuk menentukan perkara yang perlu dipelajari dan bagaimana pelajar harus mempelajarinya. Kami berasa bahawa Falsafah Rekonstruktivisme paling sesuai diguna pada masa ini .Selepas melakukan perbentangan ini.

berakhlak mulia. berketerampilan dan sejahtera. Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk.Istilah falsafah Rekonstruktivisme moden mengesyorkan supaya kita membaiki dan membina semula masyarakat. . berilmu. Sekolah merupakan rumah kedua seorang murid kerana masa seorang murid di sekolah kadang-kala lebih panjang di rumah sendiri.Ini selaras dengan maklamat pendidikan negara yang bertujuan melahirkan insan yang beriman.

´ . sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. rohani.Dalam konsep Rekonstruktivisme .Konsep ini mencapai maklamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu: ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

ponteng sekolah dan sebagainya.Matlamat Rekonstruktivisme ialah mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. mata pelajaran kajian sosial memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. Matlamat Rekonstruktivisme ini selaras dengan FPG(Falsafah Pendidikan Guru) yang mengatakan membina insan guru yang berakhlak mulia. dan sebagai agen perubahan mendidik dan memimpin anak muridnya ke arah yang cerah sambil memajukan masyarakat. berilmu. . mat rempih. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa.Penyakit sosial seperti berjudi.Penyakit sosial pada abad ini amat menyakitkan kepala masyarakat. Jenis Kurikulum Rekonstruktivisme .

Falsafah ini sama dengan FPG(Falsafah Pendidikan Guru) yang mengatakan membina insan guru yang berakhlak mulia. dan sebagai agen perubahan mendidik dan memimpin anak muridnya ke arah yang cerah sambil memajukan masyarakat.Perkorbanan seorang guru akan dapat berkat tuhan kerana perubahan ini akan memajukan masyarakat.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) telah menegaskan rakyat Malaysia yang berilmu. Guru sebagai lilin yang membakar diri untuk mencahayakan masa depan seorang pelajar dan seluruh masyarakat. . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Peranan guru dalam Rekonstruktivisme ialah guru bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan. berilmu.

tetapi belajar untuk mendapat ilmu pengetahuan dan mendapat kemahiran-kemahiran yang dapat digunakan pada masa semasa.Kementerian Pendidikan Malaysia menegaskan supaya pelajar pada zaman ini tidak lagi belajar untuk meluluskan ujian. .Kaedah mengajar Rekonstruktivisme berpusatkan murid diberi penekanan di mana-mana murid-murid diajar kemahiran penyelesaikan masalah melalui aktiviti sumbangsaran. Peranan murid dalam Rekonstruktivisme ialah muridmurid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan dan murid hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma lama masing-masing. main peranan dan simulasi.

Pada zaman dahulu. kita dapat membaiki dan membina semula masyarakat yang aman dan menghapuskan penyakit sosial dengan kesedaran diri dalam setiap rakyat negara kita.pelajar hanya fokus terhadap akedemik dan selepas dengan tujuan Kementerian Pelajaran Malaysia. .Aktiviti kokurikulum seperti menyertai sukan . kami percaya bahawa dengan penggunaan Falsafah Rekonstruktisme. Kesimpulannya. kokurikulum telah menjadi salah satu aspek untuk menentukan gred seorang pelajar cemerlang.khemah dan sebagainya. Jadi.

id/arif51/2008/07/01/eksistensialisme/ ‡ Norazidawati Nayan.Eksistensialisme.ac. Arif Wibowo. . http://staff.ui. http://staff.ac. diambil pada 07 Feb 2011. Scrid.id/arif51/2008/07/01/eksistensialisme/ ‡ Choong Lean Keow. Siri Pendidikan Perguruan Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun.blog.ui. FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT.blog.Rujukan : ‡ Arif. 2008. diambil pada 8 Feb 2011.

Sekian Terima Kasih « .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful