Metode directe de rezolv ri pentru

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss

Metoda lui Gauss de rezolvare a unui sistem de ecua ii liniare const în eliminarea succesiv a necunoscutelor astfel încât sistemul s se reduc la unul echivalent având matricea superior triunghiular , iar apoi determinarea necunoscutelor prin substitu ie invers . Metoda lui Gauss nu este întotdeauna cea mai bun alegere în rezolvarea sistemelor algebrice liniare, dar este u or de în eles ca principiu. Este "cea mai direct " metod i este deosebit de util pentru cazurile când rezolvarea sistemului algebric este esen ial în ansamblul rezolv rii unei probleme.

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss

Algoritmul elimin rii lui Gauss reduce o matrice dat la o matrice a c rei componente de pe diagonal i deasupra ei r mân diferite de zero, iar în rest ea este nul . Matricea de aceast form se nume te superior triunghiular . Eliminarea lui Gauss se realizeaz în n pa i, unde n este ordinul matricii A. Pentru a evita cre terea erorilor de rotunjire se folosesc proceduri de pivotare, care determin elementele de pe diagonal ce se folosesc în transform rile Gauss. Aceste procedee se repet la fiecare etap a elimin rii i pot fi de dou feluri: -eliminare cu semipivot -eliminare cu pivot

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss

Semipivot este acel element care la etapa k se afl pe pozi ia elementului akk, fiind determinat dintr-o linie i0 i o coloan k cu proprietatea c

a i 0k " a kk
Pentru acest lucru s-a mutat linia i0 la linia k i linia k la linia i0. Opera ia se nume te semipivotare. Pivot este acel element care la etapa k se afl pe pozi ia elementului akk, fiind determinat dintr-o linie i0 i o coloan j0 cu proprietatea

a i0 j0 " a kk
Pentru acest lucru s-a schimbat linia i0 cu linia k i coloana j0 cu coloana k. Acest procedeu de permutare a liniilor în vederea aducerii elementului maxim în valoare absolut în pozi ia corespunz toare pe diagonala principal se nume te pivotare.

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss

Fie sistemul algebric liniar:

¨ a 11 a 12 a 13 ... a 1n ¸ ©a ¹ 21 a 22 a 23 ... a 2 n ¹ A !© ©................................. ¹ © ¹ ª a n1 a n2 a n3 ... a nn º

A™x=b;
 Mnxn (R);
¨ b1 ¸ © ¹ ©b ¹ b!© 2¹ / © ¹ ©b ¹ ª nº

 Rn

Transformarea sistemului ini ial într-un sistem de form triunghiular se realizeaz cu ajutorul a trei opera ii elementare: a) interschimbarea a dou ecua ii între ele; b) înmul irea unei ecua ii cu o constant nenul ; c) sc derea unei ecua ii din alta

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss

Pasul1: Eliminarea necunoscutei x1 din ecua ia sistemului începând cu o a doua eliminare cu semipivot. a11 ! max a i1
i !1, n

eliminare cu semipivot. i=2,3,...,n

¨ a ¸ Se înmul e te prima ecua ie cu: © i1 ¹ ª a 11 º

i se adun la celelalte corespunz tor coeficien iilor ecua iilor. Vom ob ine
¨ a 11 a 12 ... a 1n ¸ © 1 1 ¹ a 22 a 2n ¹ ~ © A!© ............................¹ © ¹ 1 © 1 ¹ a n1 a nn º ª

i

b=

¨ b1 ¸ © 1 ¹ ©b 2 ¹ ©..... ¹ ¹ © © 1 ¹ ªb n º

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss
® 1 a i1 a ij ! a ij ™a , ± ± a 11 1j ¯ ± 1 ! b a i1 ™ b , b i ±i a 11 1 °

i = 2,3, ... , n; j = 1,2, ... , n i = 2,3, ... , n

Pasul 2: Eliminarea necunoscutei x2 din ecua ia sistemului începând cu a treia ecua ie. Avem

a 22 ! max a i 2
i !2,n

¨ a ¸ Se înmul e te a doua ecua ie cu: © i1 ¹ © a ¹ ª 11 º

i=3,4,...,n

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss

A

unde

® a ± !a ™a , a ± a ¯ ± a b !b ™b ± a °

= ,3,..., ;

 

 

Vom ob ine: ~

¸ ¨ a11 a12 a13 ...a1n ¹ © 1 1 1 ¹ © a 22 a 23 ...a 2 n ¹ © 2 2 a33 ... a3n ¹ si b © ¹ © a 2 ... a 2 43 4n ¹ © © ......................................¹ ¹ © 2 2 a n3 ... a nn º ª

¨ b1 ¸ © 1 ¹ © b2 ¹ © 2 ¹ © b3 ¹ © ......¹ © 2 ¹ © bn ¹ º ª

= , ,...,

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss

Pasul n: Dup parcurgerea tuturor pa ilor de eliminiare Gauss, sistemul algebric s-a redus astfel:

«a11 a12 a13 ... a1n » « x » «b1 » ¬ ¼ 1 ¼ ¬ (1) ¼ (1) (1) (1) ¬ a 22 a 23 ... a 2 n ¼ x 2 ¬b2 ¼ ¬0 ¬ ¼ ¬0 ( 2) (2) ¼ a33 ... a3n ¼ ¬ x 3 ¼ !¬b3( 2 ) ¼ 0 ¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¬.......................................¼ ¬.... ¼ ¬.... ¼ ¬ ¼ ¼ ¬ (n ) ¼ ( n) ¬ 0 0 ... a nn ¼ ­ x n ½ ¬bn ¼ ¬0 ­ ½ ­ ½

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss

Odat procesul de eliminare încheiat, urmeaz substitu ia invers pentru determinarea solu iei sistemului algebric Ax=b:
( bn n ) xn ! (n) a nn

x n 1 !
. . .

1 a
( n 1) n 1n 1

( ( 1 ™ bn n1 1) x n ™ a nn n) 1

?

A

1 xi ! (i) a ii

« ™¬ ­

(i ) i

» § xj ™a ¼ j ! i 1 ½
n
(i) ij

i = n, n-1, ..., 1

Metoda direct 1: metoda de eliminare a lui Gauss

Încerca i s rezolva i prin eliminarea lui Gauss sistemul: 2X1 + 4X2 - X3 = 15 3X1 - 5X2 + X3 = -4 3X1 + 2X2 + 3X3 = 38

Metoda direct 2: metoda de eliminare a lui Gauss-Jordan

Spre deosebire de metoda lui Gauss de eliminare, metoda lui Gauss-Jordan reduce matricea sistemului la o matrice diagonal cu toate elementele nule cu excep ia diagonalei. Metoda Gauss-Jordan este foarte stabil din punct de vedere numeric, ea particularizeaz eliminarea lui Gauss i rezolv dintr-o dat dou probleme: -determin solu ia sistemului liniar -determin matricea invers a sistemului: A-1 . Metoda lui Gauss poate fi considerat a fi pozi ionat , din punct de vedere al aplicabilit ii, între metoda Gauss-Jordan i metodele de descompunere triunghiular , de tipul LU.

Metoda direct 2: metoda de eliminare a lui Gauss-Jordan

Dezavantajele principale ale acestei proceduri sunt: 1. Cere ca tot ce este în partea dreapt s fie stocat i manipulat în acela i timp. 2. Atunci când matricea invers nu este dorit procedura de eliminare a lui Gauss-Jordan este de trei ori mai înceat decât cea mai bun tehnic de rezolvare a sistemului liniar. Principalul atuu al metodei este c este atât de stabil ca i oricare metod direct , poate chiar un pic mai mult, când este folosit tehnica de pivotare total . Ea este "foarte direct ", u or de în eles i reprezint o bun garan ie (solu ie de rezerv ) de fiecare dat când ceva nu merge bine i ne-am putea gândi c poate fi vorba de metoda de rezolvare a sistemului liniar.

Metoda direct 2: metoda de eliminare a lui Gauss-Jordan

Vectorul solu ie nu se schimb în nici un fel dac înlocuim orice linie în A cu o combina ie liniar de ea îns i i orice alte linii atâta vreme cât respect m acelea i combina ii liniare cu liniile din b. Procedura de eliminare a lui GaussJordan folose te opera iuni de acest tip pentru a reduce matricea A la matricea identitate de aceea i dimensiune. 1. Prima linie este împ r it la elementul a11.(astfel ea devine o combina ie liniar trivial de elemente ale primei linii cu orice alt linie; bineîn eles coeficientul este zero pentru orice alt linie). 2. Apoi se scade cantitatea liniei întâi din toate celelalte astfel încât to i ai1 s devin zero. Astfel prima coloan a matricei A coincide cu prima coloan a matricei identice.

Metoda direct 2: metoda de eliminare a lui Gauss-Jordan

Acum ne ocup m de a doua coloan i împ r im linia a doua cu a22 i apoi sc dem linia a doua din liniile 1,3,4,... astfel încât s avem valorile zero pe a doua coloan . A doua coloan s-a redus astfel la forma coloanei a doua identitate. i a a mai departe procedura se continu pentru toate liniile matricei A. Evident vom ajunge s avem probleme dac întâlnim un element nul pe diagonal când împ r im linia cu elementul diagonal al ei (pivotul). Nu atât de evident, dar adev rat este faptul c eliminarea Gauss-Jordan f r pivotare este numeric instabil în prezen a unui roundoff, chiar dac un pivot zero nu este întâlnit. Cu alte cuvinte nu se va folosi eliminarea Gauss-Jordan sau eliminarea Gauss f r pivotare.

Metoda direct 2: metoda de eliminare a lui Gauss-Jordan

În eliminarea lui Gauss Jordan, fiecare lan de calcul constituie o sc dere i o înmul ire, deci sunt de N3 ori executate pentru o matrice p tratic i de N2™M pentru un sistem de N ecua ii i M necunoscute. În cazul lan ului de calcul a lui Gauss, eliminarea se face numai 1/3 * N^3 ori deoarece se reduce numai jum tate de matrice i numerele f cute zero reduc ordinul la o treime. Atât eliminarea lui Gauss cât i eliminarea lui Gauss-Jordan au dezavantajul c membrul drept trebuie cunoscut înainte. Metoda descompunerii LU nu are acest dezavantaj i are tot un num r mic de opera ii atît pentru solu ii cu oricâte p r i drepte, cît i pentru inversare de matrici.

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

Fie sistemul algebric : A™x=b, unde A este matrice p tratic de dimensiune nxn. Metoda factoriz rii sau a descompunerii LU are la baz ideea scrierii oric rei matrici p trate A sub form de produs a dou matrici, una inferior triunghiular i cealalat superior triunghiular . Rezolvarea sistemului realizâdu-se prin transformarea sub form de dou sisteme simplificate ce se rezolv prin substitu ie direct , respectiv prin substitu ie invers . Exist mai multe variante de descompunere a matricii A sub forma LU. Vom discuta varianta Crout a descompunerii LU. Varianta Crout are particularitatea c matricea superior triunghiular U are pe diagonala principal elementele egale cu unitatea.

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

Factorizarea matricii sistemului sub forma A=L™U, presupune o modificare a algoritmul lui Gauss astfel: 1) La fiecare etap k a algoritmului Gauss se copiaz mai întâi elementele coloanei k din A, aflate sub diagonal (inclusiv elementele akk) în coloana k a matricei L. 2) Apoi se efectueaz etapa k a algoritmului Gauss asupra matricii A (linia k se împarte la akk, se înmul e te pe rând cu aki, pentru i>k i se scade din liniile urm toare, pentru anularea elementelor coloanei k aflate sub pivot). Dup ultima etap a algoritmului s-a ob inut matricea L, iar matricea A adus la forma superior triunghiular con ine chiar elementele matricei U.

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

matricile L i U în varianta Crout arat astfel:

« l 11 0 0 ... 0 ¬l l 0 ... 0 ¬ 21 22 L! ¬..................... ¬l l ­ n1 n 2 l n 3 ... l nn

» ¼ ¼ ¼ ¼ ½

«1 ¬0 A U ! ¬ ¬. ¬ ­0

u12 . 1 . 0 .

u1n » u 2n ¼ ¼ ¼ ¼ u nn ½

Problema determin rii matricii L se reg se te tot în pa ii algoritmului Gauss de eliminare. Eliminarea poate fi privit ca o transformare a matricii A în matricea U. S not m cu F aceast transformare i avem c : FA=U.

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

Matricea transfom rilor F poate fi determinat dac aplic m eliminarea Gauss la o matrice identitate, deoarece matricea identitate este element neutru pentru inelul matricilor. Considerând un exemplu de matrice de dimensiune 3x3, avem:

«1 0 0» « 2 1 3» A ! ¬ 1 3 2 ¼ , I ! ¬ 0 1 0¼ ¼ ¼ ¬ ¬ ¬0 0 1 ¼ ¬ 3 1 3¼ ½ ½ ­ ­

Aplic m întâi transformarea F matricii A, ob inând matricea U i apoi aplic m transformarea F matricii I pentru a ob ine pe F. Rezultatele calculului sunt: 

3 » 0 0» «2 1 « 1 U ! ¬0 3.5 0.5 ¼, F ! ¬ 0.5 1 0¼ ¬ ¼ ¬ ¼ ¬0 0 1.5714¼ ¬ 1.4286 0.1428 1¼ ­ ½ ­ ½

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

Prima matrice este a adar F·A=U. A doua matrice este rezultatul aplic rii lui F asupra matricii identitate I, care este egal cu matricea F îns i. Se observ c F este o matrice inferior triunghiular . Prin compara ie cu expresia matriceal A=L·U, relativ la expresia transform rii A=F-1U se observ u or c L=F-1. A adar L poate fi ob inut din inversa lui F. Inversa unei matrici triunghiulare este u or i rapid de ob inut. Inversa unei matrici triunghiular inferioar este tot o matrice inferior triunghiular .

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

Problema se pune în continuare la cât de mult este afectat matricea L, respectiv matricea U de pivotare. În algoritmul lui Gauss de eliminare ordinea liniilor este schimbat prin pivotare. Dac schimbarea ordinii este cunoscut înainte de eliminarea Gauss putem exprima efectul schimb rii ordinii printr-un operator P, unde P este o matricea unitar . Înmul ind ecua ia original cu P ob inem: PAx=Py sau notînd cu Ã=PA i =Py: Ãx= Astfel putem aplica eliminarea lui Gauss matricii à f r a mai fi nevoie de pivotare. Matricea à poate fi descompus la rândul ei în matricile L i U f r a mai fi nevoie de pivotare. În algoritmul Gauss cu pivotare matricea ob int dup eliminare este U din descompunerea lui Ã. Observatie: Matricea P poate fi ob inut prin aplicarea pivot rii la o matrice unitate în acela i mod în care a fost f cut în eliminarea Gauss.

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

Determinarea matricilor L i U pentru matricea A, prin varianta Crout: n!3
« a11 ¬a ¬ 21 ¬ a31 ­

a12 a 22 a32

a13 » «l11 a 23 ¼ ! ¬l 21 ¼ ¬ a 33 ¼ ¬l31 ½ ­

l 22 l32

» «1 u12 ¼™¬ 1 ¼ ¬ l33 ¼ ¬ ½ ­

u13 » u 23 ¼ ¼ 1¼ ½

l11 ! a11 ; l 21 ! a 21 ; l31 ! a31 l11u12 ! a12   u12 !
. . .

a12 a12 ! l11 a11

/

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

Pentru eficien a folosirii spa iului de memorie, vom p stra în loca ia pentru matricea A atât matricea L, cât i matricea U (factorizare pe loc). Acest lucru este posibil deoarece se poate vedea u or c la fiecare calcul pentru lij i uij se folose te elementul aij din matricea A, f r a avea nevoie de alte elemente din A de la pa i anteriori celui curent. «l11 u12 u13 . ..u1n » ¬ ¼ Forma schemei de memorare: ¬l l u .. .u ¼ C ¬ 21 22 23 2 n ¼ A=L+U-I ¬....................| __ ¼ ¬l ¼ ­ n1 l n 2 l n 3 ... l nn ½ La fiecare etap k se p streaz neschimbat coloana k a matricei A (elementele matricei L) i se împart la akk doar elementele liniei k aflate la dreapta pivotului. Astfel elementele lij ale matricii L se vor g si în A pe pozi ii diagonale sau subdiagonale, iar elementele uij ale matricii U se vor g si în A deasupra diagonalei. Elementele nule din L i U ca i elementele diagonale egale cu 1 nu se memoreaz .

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

În concluzie se poate observa c metoda LU este mai eficient în timpul de calcul decât metoda de eliminare a lui Gauss, deoarece matricea A este descompus o singur dat ob inând pe L i U, în vreme ce în metoda Gauss avem de efectuat n pa i de eliminare asupra matricii A. Metoda LU de descompunere poate fi aplicat în Matlab prin comanda lu. Sînt dou formate de scriere a ei în Matlab. Primul format este: [l, u, p]=lu(A) unde A este matricea ce urmeaz a fi descompus , l, u i p corespund matricilor L, U i P din scrierea de mai sus. P= matrice unitara rezultata din matricea unitate careia i s-a aplicat aceasi pivotare ( intreschimbari de linii si coloane )ca si in eliminarea Gauss aplicata matricii A

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

De exemplu: A=[2,1,-3;-1,3,2;3,1,-3] » [l,u,p]=lu(A) l= 1.0000 -0.3333 0.6667 u= 3.0000 0 0 p= 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1.0000 -3.0000 3.3333 1.0000 0 -1.1000 0 1.0000 0.1000 0 0 1.0000

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

Aici l este matricea inferior triunghiular , u este matricea superior triunghiular i p este matricea unitar reprezentînd pivotarea.Matricile L i U ob inute satisfac PA=LU Acestea sunt mai degrab descompuneri ale matricii PA decît ale matricii A. A adar ecua ia original linear este scris prima dat în forma: PAx=Py i apoi în forma LUx=Py. Matricea original poate fi reg sit apoi din L, U i P prin formula P-1LU. În Matlab vom scrie: p^(-1)*l*u ans = 2 -1 3 1 3 1 -3 2 -3

Metoda direct 3: metoda factoriz rii LU

Al doilea format este: [l, u]=lu(A) care produce l= 0.6667 0.1000 1.0000 -0.3333 1.0000 0 1.0000 0 0 u= 3.0000 1.0000 -3.0000 0 3.3333 1.0000 0 0 -1.1000 unde l este egal cu P-1L, iar u este egal cu U asfel ob inem (P-1L)U=A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful