Implikasi Teori Kognitif Piaget dan Teori Vygotsky terhadap P&P

maka murid akan menyerap maklumat tersebut ke dalam skema ini. ‡ Idea utama Kognitivisme adalah perwakilan mental. ‡ Penggerak utama Kognitivisme adalah Jean Piaget. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui Kognitivisme struktur mental yang dikenali sebagai skema. maklumat ini mungkin ditolak atau diubah suai atau skema akan diubah suai. .IMPLIKASI TEORI PIAGET ‡ Satu lagi pandangan tentang cara manusia belajar dan memperoleh pengetahuan ialah secara Kognitivisme. Sekiranya tidak secocok dengan skema yang ada. ‡ Skema akan menentukan bagaimana data dan maklumat ini secocok dengan skema yang ada.

. ‡ Mengikut Konstruktif. ‡ Murid ini tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. sebaliknya murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya.‡ Bertitik tolak daripada pandangan kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara Konstruktif. pengetahuan dibina secara aktif oleh murid yang berfikir.

Guru perlu meberi latihan yang berbeza kesukaran untuk menentukan tahap bimbingan yang sepatutnya diberi. . Penilaian perlu difokuskan untuk menentukan Zon Perkembangan Proksimal setiap kanakkanak.IMPLIKASI TEORI VYGOTSKY 1.

Guru membantu bila diperlukan. . Objektif perlu pada tahap kesukaran yang lebih tinggi daripada pencapaian pelajar ketika itu. Beri galakan dan semangat untuk kanak-kanak mencuba dan mengaplikasi kemahiran supaya mencapai objektif.2. Gunakan Zon Perkembangan Proksimal dalam pengajaran. Pada had atas tetapkan objektif untuk kanak-kanak capai.

3. . Menggalakkan bantuan daripada rakan sebaya yang sudah mahir. Kanak-kanak boleh mendapatkan bantuan dan sokongan dari rakan-rakan yang sudah memahami konsep yang diajar.

4. Kawal dan galakkan kanak-kanak bercakap sendiri semasa menyelesaikan sesuatu masalah. . Bimbing kanak-kanak untuk merealisasikan idea semasa bercakap sendiri ke dalam situasi yang memerlukan penyelesaian.

Beri arahan yang bermakna. Kurangkan penghafalan. bimbing pelajar mengaplikasi pengetahuan kepada pengalaman sebenar. Sebolehbolehnya kaitkan pengajaran dengan kehidupan seharian.5. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful