SSP 6463 ISUISU-ISU DALAM PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN P.

SENI

Disediakan oleh: Siti Hayati bt Haji Mohd Yusoff M20072000730

Konsep Penting Dalam Dunia Pendidikan

3 Elemen Utama

Pengujian

Pengukuran

Penilaian 

Guru

perlu lakukan 3P untuk mengenalpasti kendalian P&P yang berlangsung sama ada objektif telah tercapai atau perlu dibuat pengulangan dan sebagai.

Maksud Pengujian  

Sebagai proses penyerahan set soalan yang standard atau set instrumen untuk mengukur sampel tingkahlaku/perubahan pelajar. Menurut Cronbach (1970) ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan/tingkahlaku seseorang individu. Raminah Haji Sabran (1991) menegaskan ujian adalah satu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan pelajar di dalam keadaan yang dikawal/ditentukan. Maklumat yang diperolehi akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan (Raminah 1991:2) 

Hasil daripada jawapan yang diberikan, satu ukuran yang disebut markat akan diberikan kepada individu berkenaan. Kesimpulannya Pengujian menjelaskan keadaan berapa baguskah prestasi pelajar yang diuji.

Proses Pengujian

Peringkat Persediaan

Pelaksanaan Ujian

Penilaian Skrip Jawapan

Maksud Pengukuran  

 

Suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik/angka yang diukur menggunakan instrumen. Pengukuran adalah penentuan status/tahap. (tanpa menentukan nilai) Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Sebagai contoh, proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan/penggunaan skala pemeringkatan. Ia tidak bersifat mutlak.

Contoh: 

Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu yang boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan pembaris. pembaris.

Perbezaan 

Pengujian: 

Pengukuran:

- mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi

- Menjurus kepada banyak mana skor atau markat yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu.

Kesimpulan 

Seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan, hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan juga tidak tepat.

Maksud Penilaian  

Boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan/membuat keputusan dalam mengkritik nilai, mutu, kualiti, harga bagi seseuatu perkara. Gay (1985) berpendapat bahawa Penilaian ialah proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu tercapai. Penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data berbentuk kuantitatif atau kualitatif atau kedua-duanya sekali. kedua-

Penilaian 

Secara Kuantitatif 

Secara Kualitatif

- maklumat diperolehi dalam bentuk angka dan boleh disusun, dikemaskini dan diringkaskan dalam kadar yang lebih mudah difahami.

- maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombornombor-nombor tetapi lebih kepada pertimbangan nilai.

Instrumen Penilaian 
    

Ujian (sejarah & apresiasi seni) Kaedah pemerhatian Kaedah temubual Kaedah perbincangan Kaedah anekdot Menggunakan senarai semak Menggunakan soal selidik Pengukuran sikap Portfolio

Contoh instrumen : PORTFOLIO 

   

Michael 1998 mencadang 8 objektif perlu dibuat penilaian berasas pengalaman studio dan hasil kerja seni pelajar itu sendiri; meliputi: Komunikasi/ekspresi Keyakinan diri Perkembangan persepsi Pengetahuan seni Ketekalan organisasi estetika Kreativiti Kemahiran keupayaan 

Penilaian portfolio berdasar kesesuaian tema, kecekapan menggunakan alat dan bahan untuk transform idea melalui pengolahan unsur-unsur seni visual, unsurmenilai juga tentang kreativiti pelajar menyelesaikan masalah artistik, ketepatan, ksempurnaan, ketelitian dan kehalusan kerja.

Masalah dalam penilaian Portfolio Seni Visual Tingkatan 6 yang telah dikenalpasti: 

Peruntukan perbelanjaan PCG tidak mencukupi kerana anggaran kewangan berdasar kepala pelajar. Jadi jika pelajar tidak ramai maka wang peruntukan yang diterima juga kurang sedangkan perbelanjaan untuk menghasilkan folio memerlukan perbelanjaan yang melebihi daripada apa yang diperuntukkan oleh PCG; terpaksa ambil dari menengah rendah T1 hingga T3 kerana biasanya peruntukan PCG untuk mereka tinggi kerana bilangan pelajar yang ramai. 

Pelajar membuat kerja amali selepas waktu persekolahan. Aktiviti-aktiviti anjuran sekolah Aktivitiserta kekangan waktu menyebab pelajar gagal menyiapkan bidang tugas yang telah ditetapkan mengikut takwim penghasilan folio dan hasil karya; menyebabkan mereka terpaksa datang pada waktu sebelh petang atau hari Sabtu tetapi disebabkan masalah kewangan di kalangan pelajar orang asli, mereka kerap tidak hadir ke sekolah. Justeru folio dan hasil karya disiap dalam keadaan tidak sempurna. 

Penguasaan sesuatu kemahiran tidak mencapai tahap yang ditetapkan. Terdapat pelajar yang tidak mempunyai asas langsung dalam m/p PSV semasa di T4 dn T5, tetapi mendaftar m/p tersebut semasa di T6; guru perlu bermula dari awal proses P&P. Modul P&P m/p PSV perlu dibuat post mortem serta penambahbaikan supaya kualiti nP&P dapat ditingkatkan. 

Isu Yang Timbul 

Di dalam sesuatu kelas, apabila guru memberikan ujian, adakah guru berkenaan MENGUKUR pencapaian pelajar atau guru MENILAI pencapaian pelajar? Ini adalah kerana dalam sesetengah keadaan, PENILAIAN dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. semata- 

Kesimpulan 

a) b) c) d) e)

Prosedur penilaian mengandungi aspek Pengujian, Pengukuran, penganalisisan serta merumus data yang diperolehi. Prosedur penilaian seperti berikut; Persediaan Ujian Pentadbiran Ujian Pemeriksaan & pengukuran Analisis Ujian Interpretasi & Tindakan Susulan

Pentaksiran 
 

Dalam konteks sekarang, istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan pentaksiran digunakan silih berganti an dianggap sebagai sinonim. Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat pembelajaran seseorang pelajar. Dasar penting bagi pencapaian P&P yang berkesan melalui langkah2 pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan dalam kelas. Justeru kecekapan guru dalam membangun instrumen pengujian dan penilaian amat penting.

ISUISU-ISU YANG TIMBUL: TIMBUL:
1. 2. 3. 4. 5.

6.

Soalan bocor Skrip tidak diperiksa tetapi markah ada Soalan di luar sukatan pelajaran Berlaku pakatan untuk capai kejayaan Pelajar masih gagal walaupun telah menduduki peperiksaan beberapa kali. Terdapat pelajar yang tidak dibenarkan menduduki peperiksaan.

7. Peperiksaan dan pentaksiran kurang menjurus ke arah pembelajaran yang berkualiti tinggi. 8. Mendorong pelajar berbuat apa sahaja untuk dapat markah tinggi. 9. Berlaku kesilapan dalam pemberian markah. 10. Gagal menjawab soalan walaupun telah diajar berulang kali.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful