PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN PJM 3112

Disediakan Oleh, Nurul Syafiqah Azmi Jannatun Naim Baharin

Konsep Pengelolaan, Pengurusan dan Pentadbiran

Kamus Dewan Edisi Keempat, halaman 722 : Perihal mengelolakan, pengarahan dan pengawalan serta pengurusan penyelenggaraan.
Merangkumi :

Jangkaan keperluan kewangan. Padang atau gelanggang. Jam setiap permainan. Makanan dan minuman. Keperluan pengangkutan. Keperluan pegawau perubatan. Sumber kewangan. Sambutan penonton.

. memimpin dan mengawal daya usaha ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. mengelola.Stoner (1984): Satu proses merancang. Denyer (1977) : Proses mengarah dan mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap tugas-tugas kakitangan.

Memimpin : Kerjasama antara ketua dengan anggota bawah. Pengelolaan : Pembahagian tugasan secara saintifik. . Organisasi diketuai oleh seseorang.* Keperluan mengurus Kewujudan sebuah organisasi formal. Pengawalan : Menilai dan melaporkan kerja yang dijalankan. Matlamat organisasi yang jelas. * Proses yang terlibat Perancangan : Aktiviti menetapkan matlamat.

Kesimpulan : Bertujuan untuk menguruskan aktiviti fizikal ke arah pembentukan masyarakat yang sihat. . cergas dan mengutamakan gaya hidup sihat. Pengurusan sukan : Mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat yang membawa kebaikan kepada manusia sejagat serta memupuk toleransi dan perpaduan.FALSAFAH Pengurusan Pendidikan Jasmani : Satu aktiviti mentadbir dan mengelola untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi JERIS.

Menggalakkan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai yang dapat mewujudkan persaingan sihat dan mengeratkan perhubungan sosial. Melahirkan masyarakat yang menjadikan senaman sebagai rutin harian. Pengurusan Sukan Membolehkan seseorang memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. Keperluan asas manusia merangkumi pelbagai faktor daripada keperluan fisiologi kepada kepuasan mutlak diri. Melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai aktiviti fizikal.PRINSIP Pengurusan Pendidikan Jasmani Dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. .

CONTOH AKTIVITI Merancang Memecat Menilai Menyemak Mengetuai Mengurus kakitangan Memotivasikan Membetulkan .

Siondang (1981): Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.Dimock (1979) : Satu proses tentang apa dan bagaimana tugas sesebuah pertubuhan dikendalikan. Shukur (1988) : Memberi penumpuan kepada hal-hal yang berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi. .

Gulick dan L . Urwick 1959) Fungsi Merancang Mengelola Mengisi tenaga Mengarah Penerangan Menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara melaksanakannya. Tugas membuat keputusan dan memberikan arahan serta tunjuk ajar kepada kaki tangan. Fungsi tenaga pekerja. Menyelaras Mengawal tindakan setiap unit atau bahagian dalam organisasi. Membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugasan dan aktiviti yang dirancang.FUNGSI PENTADBIRAN (mengikut L . Melapor Menyampaikan maklumat kepada pihak atasan dan bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian Menerangkan urusan belanjawan dari segi peruntukan. perbelanjaan dan kawalan. Menerang belanjawan .

PUSINGAN FUNGSI PENTADBIRAN Merancang Membuat keputusan Menilai Mengawal Komunikasi .

(Kamus Dewan Edisi Keempat) . pengelolaan dan penyelenggaraan.Pengarahan. pengelolaan. pengawaian. kepimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani. pengurusan bajet.PENGURUSAN DEFINISI . Pengurusan juga didefinisikan sebagai gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran. perancangan. pengawalan. pengarahan.

2001) .. (Robbins dan Decenzo.Proses menyempurnakan sesuatu tugasan dengan cekap dan berkesan melalui individu lain. 2001) .Mendefinisikan pengurusan dalam dua dimensi iaitu menggambarkan pengurus dalam organisasi dan melihat apa yang pengurus lakukan (Dessler.

2000) ..Mencapai matlamat organisasi dengan cekap dan berkesan melalui proses perancangan. kepimpinan dan pengawalan sumber-sumber organisasi. pengorganisasian. (Daft.

Usaha-usaha dalam pengurusan yang berperanan menetapkan jenis tugas dan mengenalpasti sumber.Satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu .PENGELOLAAN . .

Satu proses yang melibatkan perancangan. pengelolaan. 1990) . (Leith.PENTADBIRAN . bimbingan dan kawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamat-matlamat tertentu.

penghasilan dan perhubungan awam.Koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun melibatkan pengurusan kakitangan.Satu proses atau keadaan yang melibatkan dua atau lebih individu menggembleng tenagan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. perancangan organisasi. . 1976) . (Daughtrey & Woods.

SKOP PENGELOLAAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

.Pengelolaan merupakan satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir dan menguruskan mata pelajaran Pendidikan Jasmani supaya mata pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang diharapkan.

Pembahagian Tugas Berdasarkan Kumpulan /Unit Kecil Membahagikan Tugas Secara Spesifik Memberikan Autoriti dan Tanggungjawab Mengkoordinasi Sumber Organisasi Menentukan Span of Management .

Tindakan yang diambil akan lebih berkesan Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif dan efisien Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab kepada individu yang berkenaan Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan .

SKOP PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

Langkah Pembangunan Sukan 3. Pembinaan Kualiti Sahsiah . Kelebihan Sukan 4. Dasar Sukan 2.SKOP PENGURUSAN PJ & SUKAN 1.

Jentera Penyelaras . DASAR SUKAN  Pergerakan ± sejajar dengan Dasar Sukan Negara.1. Pertingkat ± kualiti sukan supaya menjadi kebanggaan. Program Sukan . Golongan masyarakat ± bergiat cergas untuk untuk meningkatkan pengetahuan dan amalan yang sihat dalam pendidikan. . Perancangan ± semua kemudahan dan peralatan sukan hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya.sentiasa mendapat pengiktirafan. Langkah ± masyarakat yang berdisiplin dan bersepadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang yang lebih baik dalam bidang sukan. penghormatan supaya sentiasa bergerak secara bersepadu dan terpimpin.menentukan hubungan yang lebih rapat di kalangan persatuan sukan tempatan.

kursus.2. IPTA dan pendidikan tinggi digerakkan supaya mencapai peringkat kebangsaan. Sistem latihan yang perlu diselaraskan. Komitmen .mewujudkan seminar. . dan bengkel dalam dan luar negara untuk meningkatkan komitmen yang cergas di kalangan pegawai sukan dan kakitangan. Langkah ± melaksana. menilai dan menyusun strategi dan program memaju dan membangunkan sukan. LANGKAH PENINGKATAN SUKAN Selaras ± Penglibatan sesetengah golongan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Kerjasama ± beberapa program latihan sukan juga diadakan hasil daripada kerjasama yang wujud. Perkembangan yang sihat untuk mengembangkan program kegiatan sukan di kalangan belia tanah air.

meningkatkan tahap kesihatan. Penggunaan masa lapang secara berfaedah dan dapat mengurangkan tekanan hidup moden.3. . Kegiatan sukan secara menyeluruh akan mencegah jenayah di kalangan remaja dengan penggunaan masa secara berkesan. Mewujudkan interaksi sosial yang bermakna dan berjaya memperluaskan lagi perkembangan kemahiran asas dalam bidang sukan. Memupuk dan menjalinkan ikatan persahabatan yang abadi dan berkekalan di kalangan anggota masyarakat yang berbilang kaum. KELEBIHAN SUKAN Secara individu. kecergasan dan kesejahteraan fizikal. sukan dapat menyumbangkan pembentukan sahsiah.

 Galakan ² calon ² calon yang yang mempunyai kehandalan dan bakat dalam bidang dan kegiatan ko ² kurikulum. kekurangan jurulatih dan pegawai yang bertauliah. dan pendidik dalam sukan secara aktif menggalakkan pembinaan kualiti fizikal sesuai memenuhi hasrat negara. sentiasa diberi pertimbangan untuk memasuki sesetengah pusat pengajian dengan syarat mempunyai kelayakan dalam akademik. kaum pelajar. PEMBINAAN KUALITI SAHSIAH Moral . Meningkatkan produktiviti dan pembangunan negara.peranan yang dimainkan oleh jaguh. Kekurangan ² sentiasa membuat perubahan dan penambahbaikan untuk mengatasi kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan.termasuk sukan. pakar. .4.

Kecemerlangan yang cemerlang di kalangan remaja. menyekat masalah sosial terutama di kalangan remaja. Sosial ± alat integrasi. Kesungguhan dan usaha membantu perkembangan sukan sebagai budaya masyarakat. Budaya hidup ± sentiasa diteruskan secara bersepadu melalui latihan yang sistematik di kalangan pelbagai pihak. . Nadi ± peranan sukan di dalam masyarakat diperlihatkan dengan guru sebagai pengganti pemimpin negara pada masa hadapan. mengasah bakat.

SKOP PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN .

DEFINISI PENTADBIRAN Walker (1997). Griffiths(1959).organisasi. 'bagaimana'adalah teknik-teknik pengurusan dan prinsip-prinsip yand digunakan ke arah pencapaian matlamat organisasi.menyatakan pentadbiran sebagai satu proses untuk menyelaraskan aktivitiaktiviti organisasi melalui pembentukan matlamat danpolisi dan menentukan langkahlangkah yang perlu diambil untuk mencapainya . menyatakan bahawa pentadbiran adalah satu corak tingkahlaku yang didapati dalam semua organisasi manusia. pentadbiran merupakan koordinat aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun. Pentadbiran didefinisikansebagai proses yang melibatkan perancangan. perancangan. Kamus Dewan Edisi ke empat menyatakan pentadbiranbermaksud. pengelolaan. Pentadbiran melibatkan pengurusan kakitangan. perbuatan mentadbirkan. penghasilan dan perhubungan awam. pengurusan dan pemerintahan. dalam buku bertajuk Administration Theory.Dimock (1979).Ia adalah proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosial itu. pengelolaan. bimbingan dankawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau mengarahkan program kepada pencapaian matlamat tertentu (Wee Eng Hoe) Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran Daughtrey & Woods (1976) menyatakan.'apa' adalah isi penting kepada pengelolaan organisasi seperti pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tertentu. menyatakan pentadbiran sebagai suatu proses tentang 'apa' dan 'bagaimana' tugas (fungsi) sesebuah pertubuhan dikendalikan.

. *organisasi sebagai pelan perbuatan manakala pentadbiran berfungsi sebagai tindakan yang berbentuk perbuatan. Organisasi berperanan untuk membekalkan struktur dan sistem pentadbiran bagi mencapai matlamat sebuah kumpulan.Pentadbiran membimbing tindakan individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN PENTADBIRAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI Perancangan organisasi Delegasi Bilangan Paras organisasi Kedudukan dalam pentadbiran Objektif organisasi .

CONTOH ORGANISASI PENGARAH P.PENGARAH PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN .

PENTADBIRAN ORGANISASI * Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran. tentukan strategi alternatif organisasi): Merancang dan menyediakan langkah-langkah dan jadual tugas serta membahagikan sumber kepada unitunit tertentu. Asas Pengurusan Sukan . AKTIVITI KEPIMPINAN PENGURUSAN Agenda utama organisai (Tugas pengarah) Menetapkan hala tuju (objektif . misi. Sumber: Mohd Salleh Aman. visi.

. . JENIS-JENIS PENTADBIRAN AUTOKRATIK . . . . EKLEKTIK .Menggabungkan pendekatan laissez-faire dan autokratik.Ketua berpernan penting.Kakitangan bergantung kepada ketua.Pemerintahan kuasa mutlak.LAISSEZ-FAIRE .Membolehkan individu dalam organisasi melakukan apa sahaja di ingini.Membiarkan organisasi berfungsi sendiri. DIKTATOR .Menggunakan jenis pentadbiran yang berlainan ikut situasi.Menggunakan kuasa dan autoriti untuk mengawal semua individu dalam organisasi.

b. Sumber kuasa a. kuasa kepakaran.Asas Sosial -Kuasa yang sah. kuasa ganjaran dan kuasa paksaan.kebolehan mempengaruhi orang lain mengikut hala tuju yang diingini.KONSEP-KONSEP ASAS PENTADBIRAN *KUASA . kuasa rujukan.Asas Informasi .

Kuasa rujukan -berasaskan sifat-sifat yang berkarisma seorang pemerintah. . Asas informasi -Individu yang mempunyai lebih banyak informasi mampu mempengaruhi pemikiran individu lain.kuasa ini mengakibatkan kakitangan bawahan mengikut arahan walaupun tidak bersetuju. Kuasa paksaan . Kuasa ganjaran . Kuasa ke atas dan kuasa ke bawah. (ketua mempunyai kuasa) -Kuasa wujud dalam dua bentuk.seseorang individu mempunyai keupayaan untuk memotivasikan orang bawahan dengan ganjaran kenaikan pangkat. .Kuasa yang sah -Wujud disebabkan nilai budaya dan struktur sosial.cth: kuasa ke bawah (ketua membuat peraturan) Kuasa ke atas (seorang pustakawan meminta guru memasukan butir peribadi sebelum memasuki perpustakaan) Kuasa kepakaran -Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang.

Bhd. (1989). Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Open Universiti Malaysia. Penerbit Siri Maju Sdn.(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani.RUJUKAN a) Buku rujukan Fouzee H. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. (1990).(1998) Pengurusan Sukan. Omardin Ashaari. Shah Alam. Fajar Bakti Sdn. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Wee Eng Hoe.A. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.Bhd. . Pentadbiran Pendidikan. Bhd.

htm http://www.c) Laman web http://www.wordpress.htm http://www.scribd.com/steadfast_uiam/Asas%20Pengurusan.tripod.com/doc/33154242/Apa-itu-pengurusan .com/urus.scribd.com/doc/40678061/Pentadbiran-Sukan http://members.com/2008/01/07/pengurusan-definisi-sejarah-dan-konsep-siri-1 http://ifah.com/doc/14286633/Word16x16-Definisi-Pentadbiran-dan-PengurusanSekolah http://uniprof.tripod.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful