Hindi nagsimula ang pananalop ng mga

Kasiila sa pagdaong ni F¢vdinand Mag¢!!an
sa Pilipinas nong ila-iŪ ng Maiso, iũ:i.
Gayunpaman, naganap ang unang misa sa
Samav ianda ng lanilang pagiaiagumay na
malayala sa ibang pulo.
Hindi sila nalamalagi sa lapuluan
sapaglai buong giiing ng pinaglaban ni
Lapu-!apu ang lanilang paninindigan sa
pulo ai nagapi si Magellan.
agsimula ang pananalop ng Kasiila noong
dumaiing si Migu¢! Lop¢z d¢ L¢gaspi ai
nagiaiag ng unang pamayanan sa Pilipinas
noong iũŪũ. aganap ang sanduguan sa pagiian
nina L¢gaspi at Raha Sikatuna.
Maiaming mga lalai-lalai na paglilimagsil
ang isinagawa ng mga laiuiubo laban sa Kasiila
ngunii lalai ng iyo'y napagiagumpayan ng mga
Kasiila langgang sa umaboi na sa lasuldulan
ang pagiiiimpi ng mga mamamayan.
(GOMBURZA)
Layun|n Layun|n ng ng kast||a kast||a
i. Upang palaganapin ang Kaiolosimo.
:. Ipagpalawal ng lapangyaiilan sa
pamamagiian ng pagpapaiami ng mga
salop na mga bansa.
¸. Paglalanap ng mga pampalasa (spices),
yaman-lilas ai mga lilaw na maieiyales
upang iusiusan ang mga
pangangailangang pang-elspedisyon.
Oinunog nila ang mga nalasulai na
paniiilan ng mga laiuiubo sa dalilang ang
mga iyon daway lilla ng demonyo.
Oagiaiag ng paaialang magiuiuio ng
wilang lasiila
OHindi naganap ang plano ng mga lasiila
dalil sa paglabag na ginawa ng mga piayle.
OMas madaling maiuiuiunan ng isang
misyonaiyo ang wila ng isang ielilyon
laysa iiuio sa lalai.
OHigii na magiging lapanipaniwala ai mabisa
lung ang isang banyaga ay nagsasaliia ng
laiuiubong wila.
# Ang mga Gvamati¢a
O Arte Reqlos Je lo lenquo Toqolo (Padie Blancas de an
Iose, iŭŪo)
O [\enJi[ Jel Arte Jelo lenquo Toqolo (Tomas
Pinpin)
O nsoy[ Je Grootico His\on[ Toqolo (Padie
Minguella)
O lecci[nes Je Grootico His\on[Toqol[ (Padie Iose
Hevia Campomanes)
O Arte Je lo lenquo ll[co (Padie Fiancisco Lopez)
O Arte Je lo lenquo Po\onqo (Padie Diego Beigano)
# Ang mga Diksvunavo at mga Bokabu!avvo
O Arte y Dicci[nori[ Je Toqolo (Padie de
Plasencia)
O [cobulori[ Toqolo (Padie Miguel Ruiz)
O Arte y Reqlo Je lo lenquo Toqolo (Padie
Fiancisco Blancas de an Iose)
O [cubulori[ Je lo lenquo Toqolo (Padie de an
Buenaveniuia)
O Dicci[nori[ Toqol[q-s\oñ[l (Rosalia eiiano)
O Dicci[nori[ His\on[-toqol[ (Pedio eiiano
Laliaw)
ÞAk5AIN ÞAk5AIN NG NG ÞANAnCN ÞANAnCN NG NG kA51ILA kA51ILA
OPanalong ng Paniiilang
Pansimbalan
OPanalon ng Awii ai Koiido
CC1kINA CC1kINA CnkI51IANA CnkI51IANA
O Ang unang allai na nalimbag
sa Pilipinas noong iũŭ¸.
O Iio'y nasa wilang Kasiila ai
Tagalog.
O Baiay sa sipi sao Vaiicano,
pangalan ni Domingo
Ni¢va ang nasa ialip ngunii
baiay sa pananalilsil ang may
gawa ng nasabing allai ay si
juan d¢ !as¢n¢ia
Þan|t|kang Þan|t|kang Þans|mbahan Þans|mbahan
A DALIT
Iba'i ibang sanio'i sania ang pinagdadaliian.
May dalii lay Maiia na naging laugalian na sa ibang
lalawigan.
ag-aalay ng mga bulallal ang mga baia labang
dinadalii ang mga pagpupuii sa Malal na Biilein.
Ang mga pagpupuiing iio'y isinulai ni adv¢
Maviano S¢vvi!!a na iaga-iundo. Humalaw siya ng mga
awii na Iìolyono nì Muzzorellì ll Mese Ji Moqqi[ ai
pinamagaian niyang "F!ov¢s d¢ Mavo
Þan|t|kang Þan|t|kang Þans|mbahan Þans|mbahan
B MGA NOBENA
Ang nob¢na ay mga laiipunan ng mga panalangin
na lailangan ganapin sa loob ng ŭ na aiaw, maaaiing
sunod-sunod na aiawo iuwing Maiies.
Ang mga iiiwal ng mga laiuiubo'y isa iing uii ng
pagnonobena sapaglai may mga aiaw iin silang
binibilang sa pagdaiaos ng lanilang mga pagdiiiwang na
may laugnayan.
O Pagpapasalamai sa magandang ani
O Paglingi ng ulan
O Pagpapaalis ng salii na nananalana sa lanilang iiibu
O Paglilibong sa mga yumao
O ìroen nono Copoyopoon (Padie Ioaquin Tuazon)
O Mohuììno Poololoyoo (Padie Ioaquin Tuazon)
O oveno nono Colìnìs-lìnìsono Poolìlìhì coy
Morìono Cohonolhonolon Ino nono Dìos oì
Ponoìnoono noììn Pìnìocosì so sìmhohon nono
Cooolonooolono no OrJen Tercero nono oììno
Amono sì S. Froncìsco Je Asìs so Boyon no
Sompoloc (Fiancisco Boiondio, Bicol)
O oveno (anio Domingo de Guzman)
O Pereorìno (Ioaquin de Coiia)
O ovenono hoìn nono Boyon nono Bìñono coy
Son IsìJro IohroJor (Padie Modesio de Casiio)
Þan|t|kang Þan|t|kang Þans|mbahan Þans|mbahan
MGA BUHAY-BUHAY NG MGA SANTO'T
SANTA
umulai ang mga Kasiila ng mga nauulol sa
bulay-bulay ng mga sanio'i sania paia gawing
lalimbawa ng mga iao. ais nilang bigyang diin na
sa dapai may walang langgang pagpapalasalii sa
diyos upang luwag malubid sa impyeino ang
lanilang laluluwa.
O Pasyong Malal
O Vida de Riia (Padie Fiancisco Bencuclillo)
O Bulay ng anio nang Bouan ng Febieio ia.
Maigaiiia de Coiiona (Ioaquin Tuazon)
Þan|t|kang Þan|t|kang Þans|mbahan Þans|mbahan
D AKDANGANGMAGANDANG-ASAL
Kaalinsabay ng pagiuiuio ng ielilyon ang
pagiuiuio ng lagandanlang-asal, mabuiing
palilipamulay sa lapwa, paggalang sa saiili, sa
magulang ai sa nalaiaianda, aib.
O Uvbana at F¢!iza (Padie Modesio de Casiio)
O Iio'y pagsusulaian ng maglapaiid na Uibana ai
Feliza. agpunia sa Maynila si Uibana ai siya ang
nagpapayo sa lapaiid na si Feliza ai Honesio ng
mga naiaiapai gawain sa iba'i ibang paglalaiaon
sa iba'i ibang pool.
Þanahon Þanahon ng ng Aw|t Aw|t at at kor|do kor|do
Ang awit ay binubuo ng i: paniig sa loon ng
isang ialudiod, apai na ialudiod sa isang ialudiuian.
Ang palsa'y iunglol sa bayani ai mandiiigma ai
laiawan ng bulay. Ang musila'y madalang o andaie.
Ang Kovido naman baiay lay D¢! osta ay
r[onso [ owit [ soyow no isinosoqowo so soliw nq
qitoro kotuloJ nq \onJonqq[. Ayon lay Tvinidad
avdo d¢ Tav¢va nama'y ang coiiido ay binobolbol
no solitonq Mebikon[ no bubot so \onono\olotoyo,
oloot ot koboboloqbon. Ang musila niio'y mabilis
o allegio. Ang sulai sa loob ng ialudiod ay walong
paniig.
Þanahon Þanahon ng ng Aw|t Aw|t at at kor|do kor|do
a Pilipinas, ang Koiido ay linggil sa mga lamai
ai di-lapani-paniwalang lasaysayan na ang buod ai
palsa'y nababaiay sa mga naganap sa Euiopa.
i. Edad Medya sa Euiope
:. España ai Poiiugal (El Cid)
¸. Mga luweniong bayan sa ibang lupain
(Cindeiella, Golden Biid)
Ũ. Kalinangang ilanganin (iooi iglis)
ũ. Bibliya
Þanahon Þanahon ng ng Aw|t Aw|t at at kor|do kor|do
Kaianiwang nagsasaling-bibig lamang ang
mga loiido ai lindi baiid lung sino ang may
alda.
Mga Kilalang Manunulai:
i. Iose de la Ciuz (Ioseng isiw)
:. Ananias Zoiilla
¸. Fiancisco Balagias
Þanahon Þanahon ng ng Aw|t Aw|t at at kor|do kor|do
AWIT
OFloianie ai Lauia
OPiiong Infaies de Laia
OD. Aleiadie ai D. Luis
ODoce Paies ng Piansya
OHaiing Paiay
KORIDO
W Kabayong Tabla
W Don Iuan Tiñoso
W Ang Ibong Adaina
W Ang Dama Ines
W Piinsipe Floiinio
W Rodiigo de Villas
Þanahon Þanahon ng ng Aw|t Aw|t at at kor|do kor|do
ilalaman ng Awii ai Koiido:
i. Imobolasyon
:. Paglingi ng paumanlin
¸. May isang maianda na siyang sumusubol ng
laiangian ng iaulan.
Ũ. May linalanap na panlunas
ũ. May lagagalaglan o malila o milagio o englanio
Ū. Di-laianiwang laiangian ng pangunaling iaulan
ū. May Paglalaban, palilipagsapalaian ai pagsubol
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
Mga lugai na pinagdaiausan ng dula:
i. a ialanan
:. a labasan
¸. a iiyal na ianglalan
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
A ANG DULO
Ang dup!o ay mimeiilong laiong
ginagawa lapag lamay o pasiyam upang
aliwin ang mga namaiayan.
Iio's isang iagisan ng ialino sa
pamamagiian ng pagiula ai mga laisipang
iaglay ng beiso ay ladalasang bulai sa mga
awii, loiido, salawilain, ai lasabilan.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
B ANG KARAGATAN
Ang kavagatan ay isang mimeiilong laio
ng mga Tagalog na ginaganap lapag may
lamay upang aliwin ang mga namaiayan.
Iio ay baia sa alamai ng isang piinsesang sa
langad na malaisang-dibdib ang binaiang
maliiap na lanyang iniibig.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
ANG ANGANGALULUWA
Ang panganga!uwa ay dulang panieliliyon sa
mga lugai ng Kaiagalugan na ginaganap sa mga
balay-balay iuwing bispeias ng Aiaw ng mga
Kaluluwa.
Ang mga baiang babae ai lalali ay nagpupunia sa
mga balay-balay bilang mga laluluwang nagbulai
sa puigaioiyo ai lumilingi ng indullensya paia sa
laligiasan ng lanilang laluluwa.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
D ANGTIBAG
Ang tibag ay dulang pangieliliyong iiinaianglal
iuwing Mayo sa Bulacan, Baiaan, Rizal, ueva Eciia
ai Bicol. Binubuo iio ng mga iulang panieliliyon ai
ng lo[.
Ang bilang nga paniig sa bawai ialudiod ay lindi
paie-paielo dalil inaayon ang diyalogo sa
lailangang sabilin ng iaulan. Iiinaianglal iio ng
ilaiailo ng lapon ai ang mga iaulan ay sina Haiing
Consiaiino, ania Elena, ay mga lawal.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
E ANG SANTAKRUSAN
Iio ay dulang panlansangan ai panieliliyong
naglalaiawan ng paglalaiid ng lius sa simbalan.
Iio ay isang maianyang paiada ng mga sagala
(mga iaulan ng bibliya) ai mga lonsoiieng
lumiliboi sa mga lalye.
O Reyna eniinsyada
O Reyna Esilei
O Infania Iudiil
O Reyna de las Floies
O Reyna Elena ai ang loseiiong si Consianiino
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
F ANG MORO-MOROOKOMEDYA
Iio ay anyo ng dulang dala ng mga Kasiila sa
Pilipinas. Binubuo iio ng mga laialiei na mga
Kiisiiyano ai Muslim.
Inilalaiawan ang mga Moio o muslim bilang
maiaiapang ai magugulo samanialang ang mga
Kiisiiyano ay mababaii ai ialimil.
Kadalasan, ang banglay ay umiinog sa lalaling
Muslim na iibig ai sasaguiin ng babaing Kiisiiyano.
Ang mga magulang ng babae ay iuiol diio.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
G ANG KARILYO
Iio ay dulaang binubon ng mga papei na nililla
bulai sa ginupii na mga laiiong naglalaiawang ng
iba'i ibang laialiei ai pinagagalaw sa pamamagiian
ng mga paipai na nalalabii sa papei ai sa laiap ay
may puiing iabing lung saan maliliia ang mga
anino ng papie bunga sa ilawan o lampaiang
nagbibigay ng liwanag sa lilian ng puiing iabing.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
H ANG SENAKULO
Iio ay dulang pangieliliyon na palasal sa Luzon
ai Kabisayaan iuwing Kwaiesma o Malal na Aiaw.
Idinaiaos iio sa mga balanieng loie ai
nalaliligang aliwang ng mga Pilipino sa gabi.
Iio ay ang pagsasadula ng bulay ai pagpapasalii
ni Iesus. Ang mga pangunaling iaulan ay sina
Iesuciisio, Biileng Maiia, an Iose ai Maiia
Magdalena.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
I ANG ANANAATAN
Iio ay isang iiadisyon ng mga Kaiolilong Tagalog
na ginagawa iuwing Malal na Aian sa mga pabas.
Paglaiinig sa mapanglaw na awiiin mula sa loob
ng balay o lapilya, iio ay sasaguiin ng mga
gumagalang mang-aawii langgang ang lalai ay
lasali na sa pag-awii nang sabay-sabay.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
j ANG ANUNULUYAN
Iio ay isang dulang panieliliyon ng mga Tagalog
na ginaganap iuwing bispeias ng Paslo.
Ipinapaliia iiio ang mag-asawang Biilen Maiia
ai an Iose na naglalanap ng lanilang
maiuiuluyan.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
K ANG SALUBONG
Iio ay isang dula ng mga paiolo ng Kaiolilo ai
Aglipay.
Iio'y ang pagsasadula ng pagsasalubong ng
"nabulay na muling si Ciisio ai ng Biileng Maiia
sa umaga ng Linggo ng Paglabulay ai isinasagawa
sa saliw ng awiin ai sayaw.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
L ANG HUWEGODE RENDA
Iio'y mimeiilong laiong isinasagawa lapag may
pasiyamo bilasyon.
Ang mga manlalaio ay naglalabii-labii nang
pabilog ai nasa giina. inisimulan ang laio sa
pagsindi ng landila o pospoio ai ipapasa iio
palanan.
Magpapaiuloy ang pasalan ai ang manlalaiong
aabuian ng pagpaiay ng landila o pospoip ay
bibiglas ng ilang beisong nagsaad ng pangalo sa
laii.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
M ANG BULAKLAKAN
Iio ay isang mimeiilong laiong ginagawa lapag
pasiyamo bilasyon ai palasal sa mga Kaiagalugan.
Ang mga lalali ay binibigyan ng mga pangalang
piuias ai ang mga lababailan naman ay bulallal.
agsisimula iio sa pamamagiian ng
pagpapalayag ng laii na siya ay ay alagang
paiupaiong lumipad ai dumapo sa isang piuias o
bulallal.
Ang Ang u|a u|a at at u|aan u|aan
N ANG SARSWELA
Iio ay isang anyong dulang musilal na unang
umunlad sa España noong ila-iū siglo.
Binubuo iio ng mga pagsasalaysay na sinasaniban
ng mga sayaw ai iugiugin ai may mga palsang
miiololilal ai labayanilan.

ZV ZSY_aS SZY \SZSZS[\ ZY YS S_`S _S \SYVS[ZY Z W^VZSZV
SYWSZ _S \ZS_ Z[ZY S# ZY
S^_[ # ## S aZ\SSZ ZSYSZS\ SZY aZSZY _S _S SS^ `SZVS ZY SZSZY \SY`S`SYaS ZS SS SS _S TSZY \a[ ZV _S ZSSSSY _S S\aaSZ _S\SYS` Ta[ZY Y`ZY ZY \ZSYSTSZ Z S\aS\a SZY SZSZY \SZZZVYSZ _S \a[ S` ZSYS\ _
SYWSZ

SY_aS SZY \SZSZS[\ ZY S_`S Z[[ZY VaS`ZY _ YaW [\W VW WYS_\ S` ZSY`S`SY ZY aZSZY \SS SZSZ _S \ZS_ Z[[ZY # SYSZS\ SZY _SZVaYaSZ _S \SY`SZ ZZS WYS_\ S` SS S`aZS S^SZY YS SS`SS` ZS \SYSY_ SZY _ZSYScS ZY YS S`a`aT[ STSZ _S S_`S ZYaZ` SS` ZY [ ZS\SY`SYa\S SZ ZY YS S_`S SZYYSZY _S aST[` ZS _S S_aVaSZ SZY \SY``\ ZY YS SSS SZ .

 .

.

f°° °– f¾f # \SZY \SSYSZS\Z SZY S`[[_[ # \SY\SScS ZY S\SZY S^SZ _S \SSSY`SZ ZY \SY\S\S^S ZY YS _S[\ ZS YS TSZ_S # SYSSZS\ ZY YS \S\SS_S _\UW_ SSZS_ S` YS Sc ZS S`W^ SW_ a\SZY `a_`a_SZ SZY YS \SZYSZYSSZYSZY \SZYW_\WV_ [Z .

ZS SZY YS ZSS_aS` ZS \SZ`SZ ZY YS S`a`aT[ _S VSSZY SZY YS [Z VSc S S ZY VW[Z [ O SY`S`SY ZY \SS^SSZY SY`a`a^[ ZY cSZY S_`S O ZV ZSYSZS\ SZY \SZ[ ZY YS S_`S VS _S \SYSTSY ZS YZScS ZY YS \^S W O ZaZ[Y .

.

O S_ SVSZY S`a`a`aZSZ ZY _SZY _ [ZS^ [ SZY cS ZY _SZY ^W [Z S _S `a^[ _S SS` O Y` ZS SYYZY S\SZ\SZcSS S` ST_S aZY SZY _SZY TSZ SYS S ZSY_S_S`S ZY S`a`aT[ZY cS .

# ZY YS O ^SS`US O O O O O ^`WWYS_ VWS WZYaS SYSS SV^WSZUS_ VWSZ [_W# # [\WZV[ VW^`WVWS WZYaS SYSS [S_ Z\Z Z_S [ VW ^SS`US _\SZ[SYSS SV^W ZYaWS WUU[ZW_ VW ^SS`US _\SZ[SYS[ SV^W [_W WbS S\[SZW_ ^`WVWS WZYaS [US SV^W ^SZU_U[ [\W ^`WVWS WZYaS S\SZYS SV^WWY[W^YSZ[ .

# ZY YS _ aZS^[ S`YS [STaS^ [ O ^`W UU[ZS^[ VWSYSS SV^WVW S_WZUS O O O O O [USTaS^[ SYSS SV^W YaWa ^`W WYS VWS WZYaS SYSS SV^W ^SZU_U[SZUS_ VWSZ [_W [UaTaS^[ VWS WZYaS SYSS SV^WVWSZ aWZSbWZ`a^S UU[ZS^[ SYS[Y_\S [ [_SS W^^SZ[ UU[ZS^[ _\SZ[`SYS[ WV^[W^^SZ[ S`Sc .

-@ -9-.-@ O SZS[ZY ZY SZ`SZY SZ_TSSZ O SZS[Z ZY c` S` [^V[ .-9-.9.

.

@- .

@- O ZY aZSZY SS` ZS ZSTSY _S \ZS_ Z[[ZY # # O `[ ZS_S cSZY S_`S S` SYS[Y O S`S _S _\ _S[ S`USZ[ \SZYSSZ Z [ZY[ WbS SZY ZS_S `S\ ZYaZ` TS`S _S \SZSZS_ SZY S YScS ZY ZS_STZY SS` S _ aSZVW S_WZUS .

9f°f°– 9f°¾¯ ff° TS` TSZY _SZ`[` _SZ`S SZY \ZSYVSVS`SZ S VS` S S^S ZS ZSYZY SaYSSZ ZS _S TSZY SScYSZ SYSSS ZY YS TaSS SZY YS TS`S STSZY VZSVS` SZY YS \SY\a\a^ _S SS ZS ^W^Z ZY YS \SY\a\a^ZY `[ _ZaS` Z SV^W S^SZ[ W^bS ZS `SYS`aZV[ aSSc _ S ZY YS Sc` ZS `S SZ[ Z a S^W  W_W V SYY[ S` \ZSSYS`SZ Z SZY [^W_ VW S [  .

9f°f°– 9f°¾¯ ff°  .

 ZY Z[TWZS S YS S`\aZSZ ZY YS \SZSSZYZ ZS SSZYSZ YSZS\Z _S [[T ZY ZS S^Sc SSS^ZY _aZ[V_aZ[V ZS S^Sc [ `acZY S^`W_ ZY YS ^`cS ZY YS S`a`aT[ _S ^ZY a^ ZY \SYZ[Z[TWZS _S\SYS` S YS S^Sc ^Z _SZY TZTSZY _S \SYVS^S[_ ZY SZSZY YS \SYV^cSZY ZS S SaYZS SZ O O O O SY\S\S_SSS` _S SYSZVSZY SZ SYZY ZY aSZ SY\S\SS_ ZY _S` ZS ZSZSZSSZS _S SZSZY `^Ta SYT[ZY _S YS aS[ .

O ^YWZ ZSZY S\S S\SSZ SV^W [S]aZ aS [Z O STa`ZY SYSS SY SV^W [S]aZ aS [Z ZSZY SZ_Z_SZY SY US S^SZY STSZSTSZSSZ ZS ZSZY [_ S` SZYZ[[ZY ZS`Z Z`SUS_ _S _TSSZ ZSZY SYSSZYYSSZY ZS .

^VWZ W^UW^S ZSZY S`ZY SZY _ ^SZU_U[ VW __ _S S SZ ZY S\S[U ^SZU_U[ [^[ZV[ U[ O [bWZS SZ`[ [ZY[ VW a SZ O W^WY^ZS [S]aZ VW [^S O [bWZSZY SZ ZSZY S SZ ZSZY SZY US SZ _V^[ ST^SV[^ SV^W [VW_`[ VW S_`^[ O [bWZS .

9f°f°– 9f°¾¯ ff°     .

  aaS` SZY YS S_`S ZY YS ZSaa[ _S TaS TaS ZY YS _SZ`[` _SZ`S \S^S YScZY STScS ZY YS `S[ S_ ZSZY TY SZY VZ ZS _S VS\S` S cSSZY SZYYSZY \SY\S\SS_S` _S V [_ a\SZY acSY SaTV _S \ W^Z[ SZY SZSZY SaacS S_ [ZY SS O VS VW `S SV^W ^SZU_U[ WZUaU[ O aS ZY SZ`[ ZSZY [aSZ ZY WT^W^[ `S S^YS^`S VW [^`[ZS [S]aZ aS [Z O .

9f°f°– 9f°¾¯ ff°   SSZ_STS ZY \SY`a`a^[ ZY ^W [Z SZY \SY`a`a^[ ZY SYSZVSZSZYS_S STa`ZY \S\SaS _S S\cS \SYYSSZY _S _S^ _S SYaSZY S` _S ZSS`S`SZVS S`T O ^TSZS S` W S SV^W [VW_`[ VW S_`^[ O `[ \SY_a_aS`SZ ZY SYS\S`V ZS ^TSZS S` W S SY\aZ`S _S S ZS _ ^TSZS S` _ S SZY ZSY\S\S [ _S S\S`V ZS _ W S S` [ZW_`[ ZY YS ZS^S^S\S` YScSZ _S TS` TSZY \SYSS`S[Z _S TS` TSZY \[[  .

9f°f° °– f f ZY Sc` S TZaTa[ ZY ## \SZ`Y _S [[Z ZY _SZY `SaV`[V S\S` ZS `SaV`[V _S _SZY `SaV`a^SZ ZY \S_S `aZY[ _S TS SZ S` SZV^YS S` S^ScSZ ZY TaS ZY a_S SVSSZY [ SZVS`W ZY [^V[ ZSSZ TS`S S W [_`S S ^[SZ_S [ Sc` [ _S Sc ZS _ZS_SYScS _S _Sc ZY Y`S^S S`aSV ZY \SZVSZYY[ [Z S ^ZVSV S^V[ VW SbW^S ZSS SZY U[^^V[ S TZSTSTS ZS _S`SZY WSZ[ ZS TaS` _S \SZSZS\SS`S S SSS` S` STSTSSYSZ ZY a_S Z`[ ST_ [ SWY^[ ZY _aS` _S [[T ZY `SaV`[V S cS[ZY \SZ`Y .

9f°f° °– f f S \ZS_ SZY [^V[ S ZYY _S YS SS` S` VS\SZ\SZcSSZY S_S _S SZ ZS SZY Ta[V S` \S_S ZSTSTS`S _S YS ZSYSZS\ _S a^[\S # VSV WV S _S a^[\W # _\S S S` [^`aYS V acWZ`[ZY TS SZ _S TSZY ZVW^WS [VWZ ^V SZSZYSZY SZYSZZ #### Y`_ T S # YS a\SZ .

9f°f° °– f f S^SZcSZY ZSY_S_SZYTTY SSZY SZY YS [^V[ S` ZV TS`V aZY _Z[ SZY S SVS YS SSZY SZaZaS` # [_W VW S ^a [_WZY _c # ZSZS_ [^S # ^SZU_U[ SSY`S_ .

9f°f° °– f f  O [^SZ`W S` Sa^S O `[ZY ZXS`W_ VW S^S O WSV^W S` a_ O[UW S^W_ ZY ^SZ_ S O S^ZY S`S .

 .

W STS [ZY STS W [Z aSZ [_[ W ZY T[ZY VS^ZS W ZY SS ZW_ W ^Z_\W [^Z[ W [V^Y[ VW S_ .

9f°f° °– f f SSSZ ZY c` S` [^V[ # [T[S_ [Z # SYZY ZY \SaSZZ # S _SZY S`SZVS ZS _ SZY _aa_aT[ ZY S`SZYSZ ZY `SaSZ S ZSSZS\ ZS \SZaZS_ S SYSYSSYSZ [ SS [ SY^[ [ WZYSZ`[ S^SZcSZY S`SZYSZ ZY \SZYaZSZY `SaSZ S SYSSTSZ \S\SY_S\SS^SZ S` \SY_aT[ .

°– f fff° fff° YS aYS^ ZS \ZSYVS^Sa_SZ ZY VaS # S `SSZSZ # S STS_SZ # S ` S ZS `SZYSSZ .

°– f fff° fff° .

ZY Va\[ S W`[ZY S^[ZY YZSYScS S\SY SS [ \S_ S a\SZY ScZ SZY YS ZSS`S SZ `[_ _SZY `SY_SZ ZY `SZ[ _S \SSSY`SZ ZY \SY`aS S` YS S_\SZY `SYS ZY TW^_[ S SVSS_SZY TaS` _S YS Sc` [^V[ _SScSZ S` S_STSZ  .

°– f fff° fff°   ZY S^SYS`SZ S _SZY W`[ZY S^[ ZY YS SYS[Y ZS YZSYSZS\ S\SY S SS a\SZY ScZ SZY YS ZSS`S SZ `[ S TS`S _S SSS` ZY _SZY \^Z_W_SZY _S SZYSV ZS SS_SZYVTVT SZY TZS`SZY S^S\ ZS SZ SZY ZTY .

°– f fff° fff°   ZY \SZYSZYSacS S VaSZY \SZ^W [Z _S YS aYS^ ZY S`SYSaYSZ ZS YZSYSZS\ _S YS TSS TSS `acZY T_\W^S_ ZY ^Sc ZY YS SaacS ZY YS TS`SZY TSTSW S` SS S ZSY\a\aZ`S _S YS TSS TSS TSZY YS SaacSZY ZSYTaS` _S \a^YS`[^ [ S` aZY ZY ZVaWZ_ S \S^S _S SY`S_SZ ZY SZSZY SaacS  .

°– f fff° fff°   ZY `TSY S VaSZY \SZY^W [ZY `ZS`SZYS `acZY S [ _S aSUSZ S`SSZ S aWbS US S` U[ ZaTa[ `[ ZY YS `aSZY \SZ^W [Z S` ZY S[ ZY TSZY ZYS \SZ`Y _S TScS` `SaV`[V S ZV \S^W\S^W[ VS ZSS [Z SZY V S[Y[ _S SSZYSZY _STZ ZY `SaSZ `ZS`SZYS `[ ZY S`S`[ ZY S\[Z S` SZY YS `SaSZ S _ZS S^ZY [Z_`S`Z[ SZ`S WZS S YS ScS .

°– f fff° fff°   `[ S VaSZY \SZSZ_SZYSZ S` \SZ^W [ZY ZSYSS^ScSZ ZY \SYSS`V ZY ^a_ _S _TSSZ `[ S _SZY S^SZ SZY \S^SVS ZY YS _SYSS YS `SaSZ ZY TT S S` YS [Z_[^`WZY aT[` _S YS S W O O O O O W ZS WZ`Z_ SVS W ZS _`W^ ZXSZ`S aV` W ZS VW S_ [^W_ W ZS WZS S` SZY [_W^`[ZY _ [Z_`SZ`Z[ .

°– f fff° fff°  .

.

 .

.

.

.

 `[ S SZ [ ZY VaSZY VSS ZY YS S_`S _S \ZS_ ZaTa[ `[ ZY YS S^S`W^ ZS YS ^_` SZ[ S` a_ ZSS^ScSZ SZY YS [^[ [ a_ TSZY S`S`S\SZY S` SYaYa[ _SSZ`SSZY SZY YS ^_` SZ[ S STSTS` S` `S SVSS_SZ SZY TSZYS S aZ[Y _S SSZY a_ ZS TY S` _S_SYa`Z ZY TSTSZY ^_` SZ[ ZY YS SYaSZY ZY TSTSW S `a`[ V`[ .

°– f fff° fff° .

`[ S VaSSZY TZaT[Z ZY YS \S\W` ZS ZS TaS` _S YZa\` ZS YS S^`[ZY ZSYSS^ScSZY ZY TS` TSZY S^S`W^ S` \ZSYSYSSc _S \SSSY`SZ ZY YS \S`\S` ZS ZSSST` _S \S\W` S` _S S^S\ S S \a`ZY `STZY aZY _SSZ S`S SZY YS SZZ[ ZY \S\`W TaZYS _S ScSZ [ S\S^SZY ZSYTTYS ZY cSZSY _S ^SZ ZY \a`ZY `STZY  .

.

°– f fff° fff°  .

`[ S VaSZY \SZY^W [Z ZS \SS_S _S a [Z S` ST_S SSZ `acZY cS^W_S [ SS ZS ^Sc VZS^S[_ `[ _S YS TSSZ`WZY [`W S` ZSSYSZY ScSZY ZY YS \Z[ _S YST `[ S SZY \SY_S_SVaS ZY TaS S` \SY\S\S_S` Z W_a_ ZY YS \SZYaZSZY `SaSZ S _ZS W_aU^_`[ ^WZY S^S SZ [_W S` S^S SYVSWZS  .

°– f fff° fff°   `[ S _SZY `^SV_ [Z ZY YS S`[[ZY SYS[Y ZS YZSYScS `acZY SS ZS ^SZ _S YS \STS_ SYS^ZY _S S\SZYSc ZS Sc`Z aS _S [[T ZY TSS [ S\ S `[ S _S_SYa`Z ZY YS YaSYSSZY SZYSSc` SZYYSZY SZY SS` S S_S ZS _S \SYSc` ZSZY _STS _STS  .

°– f fff° fff°   `[ S _SZY VaSZY \SZ^W [Z ZY YS SYS[Y ZS YZSYSZS\ `acZY T_\W^S_ ZY S_[ \ZS\S`S ^`[ SZY SYS_ScSZY ^WZ S^S S` SZ [_W ZS ZSYSSZS\ ZY SZSZY S`a`aa SZ  .

°– f fff° fff° .

`[ S _SZY VaS ZY YS \S^[[ ZY S`[[ S` Y\S `[ SZY \SY_S_SVaS ZY \SY_S_SaT[ZY ZY ZSTaS ZS aZY _ ^_`[ S` ZY ^WZY S^S _S aSYS ZY ZYY[ ZY SYSTaS S` _ZS_SYScS _S _Sc ZY Sc`Z S` _S Sc  .

°– f fff° fff° .

  `[ W`[ZY S^[ZY _ZS_SYScS S\SY S \S_ S [ TS_ [Z ZY YS SZSS^[ S ZSYSST`ST` ZSZY \ST[Y S` ZS_S Y`ZS Z_aSZ SZY S^[ _S \SY_ZV ZY SZVS [ \[_\[^[ S` \S\S_S `[ \SSZSZ SY\S\S`a[ SZY \S_SSZ S` SZY SZSS^[ZY SSTa`SZ ZY \SY\S`S ZY SZVS [ \[_\[^\ S TTYS_ ZY SZY TW^_[ZY ZSY_SSV ZY \SZYS[ _S S^  .

°– f fff° fff°    `[ S _SZY W`[ZY S^[ZY YZSYScS S\SY \S_ S [ TS_ [Z S` \SS_S _S YS S`SYSaYSZ ZY YS SS S TZTY SZ ZY YS \SZYSSZY \^a`S_ S` SZY YS STSTSSZ ZSSZ S TaSS SY__aS `[ _S \SSSY`SZ ZY \SY\S\SS SY ZY S^ ZS _ S S S SSYSZY \S^a\S^[ZY a\SV S` VaS\[ _S _SZY \^a`S_ [ TaSS .

°– f fff° fff°   `[ S _SZY SZ [ZY VaSZY a_S ZS aZSZY aaZSV _S _\S S Z[[ZY S# _Y[ ZaTa[ `[ ZY YS \SY_S_SS _S ZS _ZS_SZTSZ ZY YS _S Sc S` `aY`aYZ S` S YS \S_SZY `[[S S` STS SZSZ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful