KRITIKAN SASTERA ~ TEORI DISEDIAKAN OLEH: MARXISME~ NOOR SYAZWANI SAADIL

NUR ATIQAH HALILI

Meninggal pada 14 Mac 1883. Lahir pada tahun 1818 di kota Trier.KARL MARX (1818 ± 1883) pelopor utama gagasan   ³sosialisme ilmiah´.juga belajar hukum. Pada umur 17 tahun Karl masuk Universiti Bonn. . Ayahnya ahli hukum. Jerman.

sama taraf dengan sekolah menengah. Tahun berikutnya. ayahnya memaksa dia bertukar ke FriedrichWilhelms-Universität di Berlin (sekarang dikenali sebagai Universiti Humboldt). Pandangannya tidak diterima oleh kebanyakan rakannya. dia bertukar minat pada falsafah bertentengan dengan kehendak ayahnya. diketuai oleh Bruno Bauer. Di sana. Max Stirner. atas permintaan ayahnya.PENDIDIKAN Marx menerima markah yang baik di sekolah gymnasium. seorang lagi ahli Young Hegelian menggunakan kritikan Hegelian dan mendakwa bahawa selain menolak ugama sepenuhnya nihilistic adalah mistik mysticism. dan Karl Marx bertindak balas responded in parts melalui Die Deutsche Ideologie (Ideologi Jerman). Sesetengah ahli kumpulan ini menganggap persamaan dengan sebelum falsafah Aristotle dan post-Hegelian philosophy. Marx diberi amaran agar tidak menghantar dissertation kedoktorannya . Marx memasuki Universiti Bonn pada tahun 1833 untuk mempelajari undang-undang. Thesisnya yang memberi penekanan kepada fungsi masyarakat berbanding ketidaksamaan politik dan ekonomi) iaitu ³Agama: Gam Yang Mengikat Masyarakat Bersama³. dan dia memasuki kumpulan pelajar dan profesor muda yang dikenali sebagai "Young Hegelians".

Pada mulanya Marx berpindah ke Perancis. dimana dia menilai semula hubungannya dengan Bauer dan kumpulan Hegelians Muda. dan menulis On the Jewish Question. Marx meninggalkan falsafah untuk menceburi bidang kewartawanan dan menyunting Rheinische Zeitung. dan bekerja sebagai pemberita bebas free-lance. . Selepas dia dipaksa meninggalkan Paris kerana hasil tulisannya. Marx kemudiannya berpindah. sebahagiannya akibat pertelingkahan antara Marx dan penapis kerajaan. melibatkan diri dengan aktivis politik. yang membawa perhatian Marx pada keadaan kelas bekerja.KERJAYA Apabila Bauer. kebanyakannya kritikan pada pendapat semasa mengenai hak awam dan kebebasan politik political emancipation. dan membimbing minat Marx kepada ekonomi. mentornya disingkir dari fakulti falsafah pada tahun 1842. Marx kembali berpaling kepada falsafah. sesuatu yang sering berlaku akibat pandangan radikalnya. dia dan Engels berpindah ke Brussels. Apabila akhbar tersebut ditutup pada tahun 1843. Belgium. Di Paris dia bertemu dan bekerjasama dengan rakan collaborator Friedrich Engels. akhbar radikal Cologne.

David. ed. Harmondsworth: Penguin. David. Marx and Engels on Literatur and Art. dan bab tentang Teori Marxist adalah pengenalan yang cukup bagus. Craig. Eagleton. 1975. Buku ini menguraikan berbagai jenis teori kesusasteraan. Meski secara spesifik bukan tentang kritik berkaitan kesusasteraan Marxist. Buku ini adalah pengenalan yang sangat jelas terhadap aplikasi teori Marx pada studi literatur.KARYA-KARYA KM Baxandall. 1986. eds. London: New Left Books. London: Methuen. Terry. 1976. Meski Marx dan Engels tidak menfokuskann diri pada literatur di dalam teori dasar mereka. Buku ini mengumpulkan sebagian tulisan mereka dan pendapat tentang literatur. Terry. Marxism and Literary Criticism. Jefferson and Robey. Forgacs. New York: International General. mereka sangat tertarik dan yang dipengaruhi oleh literatur. Ia menawarkan berbagai pendekatan literatur dari perspektif Marxist. Marxists on Literatur. et al. 1973.f Modern Literary Theory. Eagleton. buku ini menawarkan deskripsi dari banyak teori kontemporer dari Perspektif Marxist. Buku ini adalah koleksi esei oleh berbagai Kritikus Marxist. London: Batsford. e Marxist Literary Theories. Criticism and Ideology. 1976.   .

budaya dan sejarah. Marxis melihat sejarah dan budaya serta kegiatan ekonomi masyarakat adalah sangat relevan untuk memahami sesuatu masyarakat. Oleh itu. Teori ini memberi penekanan kepada kehidupan manusia yang sangat bergantung dan ditentukan oleh sistem sosio ekonomi yang ada di dalamnya. Tokoh penting yang mempelopori teori Marxisme ialah .TEORI MARXISME Marxisme adalah fahaman atau ideologi tentang kehidupan dengan kepercayaan bahawa sosio ekonomi adalah penentunya. ekonomi. Marxisme lebih cenderung memahami perilaku masyarakat khususnya yang berkait dengan politik. Marxisme tumbuh sebagai kumpulan pemikiran yang hidup dalam realiti politik sebenar.

 Teori ini dilihat sangat relevan bagi menjelaskan kemunculan fenomena sastera. Di sinilah letaknya kesignifikanan teori Marxisme yang pada asalnya sebuah teori ekonomi bagi menjelaskan hubungan kesusasteraan dengan elemen sosial.Untuk memahami maka. mengkaji untuk memahami kesusasteraan. Sebagai satu produk sosial. Perjuangan kelas sosial yang bersifat antagonis.Struktur ini pula mempunyai bentuk yang khusus. Marx menganggapkan. Masyarakat yang dinamik dan salin bertentangan. Struktur masyarakat bersifat dialektikal. teks kesusasteraan harus dikaji dengan memberi pemerhatian yang tinggi terhadap aspek dialektikal itu . Realiti mempunyai latar yang jelas dan berstruktur. tidak akan sempurna jika ianya dipisahkan dari realiti masyarakat. karya kesusasteraan terikat secara langsung dengan sistem sosial. persekitaran masyarakat dan pemikiran pengarang yang menghasilkan karya tersebut.

Sosio ekonomi dapat dirujuk kepada perhubungan dan perkaitan pelebagai jenis pengeluaran ekonomi. Asas sosio . Sesebuah masyarakat ditentukan secara mutlak oleh unsur sosio ekonomi. Struktur agung inilah yang mencerminkan asas kaitan dengan kesusasteraan. Struktur yang paling tinggi ialah struktur agung. Masyarakat dilihat sebagai berstruktur. ekonomi yang membentuk struktur. Sosio ekonomi sebagai penentu mutlak. Kesusasteraan diletakkan dalam struktur agung. Karya kesusasteraan pula adalah gambaran (cerminan) tentang apa yang ada dalam sosio ekonomi. Struktur agung yang mempengaruhi perubahan sejarah dan masyarakat. Asas sosio ekonomi yang menentukan karya.

Istilah ini pada asalnya dicetuskan oleh seorang ahli falsafah Rasionalis Perancis Destutt de Tracy (1790-an) yang merujuk kepada `Science of Ideas` sebagai menentang pemikiran metafizik. Marx memahami idelogi sebagai sesuatu yang berlawanan dengan jenis pengetahuan yang bersifat objektif. Marx menempatkan kesusasteraan dalam struktur agung idelogi yang setaraf dengan agama. Kritikan ideologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kajian kesusasteraan sejak pengaruh Kritikan Baharu menjadi lemah. Konsep ideologi Marx dan Engels telah menggunakan istilah ideology dalam tahun 1840 menerusi karyanya yang berjudul `The German Ideology . falsafah. . politik dan sistem perundangan.

. Model Pengetahuan Negatif dan model Berpusatkan Bahasa. Memahami kesusasteraan dari pandangan Marxis Untuk memudahkan kefahaman terhadap kesusasteraan maka dibina lima model pendekatannya iaitu Model pencerminan. Model Penerbitan. Model Genetik.

. 3. Untuk menjadikan realiti ini tercermin dalam kesusasteraan. maka ianya harus melalui proses kreatif dan pengarang memainkan peranannya untuk menghasilkan bentuk karya yang mencerminkan bentuk dunia sebenar. Realiti ini tergambar daripada keseluruhan dialetik. Marx menganggap kesusasteraan/karya sastera sebagai cerminan realiti dalam masyarakat (demikian sebaliknya). George Lukacs memantapkan model ini dengan beberapa perbezaanya dengan idea Marx.Model Pencerminan Dikenali juga sebagai Model Peniruan. Tetapi realiti yang dimaksudkannya ialah realiti yang mempunyai bentuk. Cerminan tidak bermakna kesusasteraan sebagai mencerminkan realiti. 2. 4. 1. Pemikiran ini berakar umbi dari idea Plato dan Aristotle tentang `peniruan`. Bentuk inilah yang membezakan karya yang realisdan karya yang kreatif.

ii. . Pembacalah yang bertanggungjawab melengkapkannya. Teks dilihat sebagai tidak pernah sempurna. Oleh itu. Karyanya menekankan kepada perhubungan di antara pengarang dengan karya dan ideologi dengan realisme. tetapi tidak sama dengan konsep pencerminan Lukacs.Apaapa yang dimasukkan ke dalam teks biasanya akan ditukar menjadi sesuatu yang lain.MODEL PENERBITAN Merupakan Model produksi sastera.dalam karyanya menyatakan: i. iii. Kesusasteraan sebagai tenaga pengeluar yang produktif. Beliau menghubungkan karya dengan realiti. Ideologi sebagai pementasan tentang dunia nyata. Karya beliau yang menjelaskan model ini ialah A Theory of Literary Production. ada kekosongan dan ketakseimbangan dalam teks. Dikemukakan oleh Piere Macherey (ahli Marxis Perancis). Dimana.

Dalam kelompok itu terdapat manusia istimewa yang mempunyai hakhak tertentu. karya kesusasteraan adalah merupakan satu pandangan dunia kelompok tertentu. Di mana pengarang sebenarnya merupakan . asal usulnya dan penentu-penentuan tertentu. Menurut beliau.MODEL GENETIK Model ini dikemukakan oleh Lucien Goldmann. Karya beliau yang berjudul The Hidden God (1955) yang melihat salin kaitan yang wujud dalam kelompok sosial. Goldman menganggapkan kesusasteraan terhasil kerana ada sebab akibat.

Seni adalah pengetahuan negatif tentang dunia sebenar. Kritikan terhadap model Pencerminan Lukacs.MODEL PENGETAHUAN Model ini dikemukakan oleh Theodor NEGATIF   W. Realiti adalah keseluruhan dialektikal.Adorno. Seni dan realiti berada pada satu jarak yang tertentu yang membolehkan karya sastera pada satu sudut yang baik untuk mengkritik kebenaran. seni boleh mempengaruhi dan . Oleh itu.

 Bahasa sebagai kegiatan sosial. . Ideologi adalah bahasa dalam bentuk lambang-lambang bahasa.MODEL BERPUSATKAN BAHASA Model ini dimajukan oleh kumpulan Bakhtin. Beliau menolak model pencerminan yang menyatakan karya kesusasteraan sebagai cerminan sosial. Masyarakat dan bahasa tiada garis sempadan.

kekuasaan dan pengaruh politik. Walau bagaimanapun. fenomen-fenomena sosial ini juga berkait rapat dengan kesusasteraan. sebaliknya lebih disebabkan oleh fenomena-fenomena sosial yang berkait dengan pertentangan kelas dalam sistem ekonomi. Realiti dalam teks sebenarnya adalah cerminan daripada realiti dalam masyarakat. . Marxisme meletakkan kesusasteraan dalam struktur yang tinggi dalam sisitem sosial.Kesimpulan teori Marxisme muncul bukannya disebabkan fenomena-fenomena kesusasteraan.

CONTOH KARYA Ahli kritik sastera melihat. Misalnya pengkritik boileh menggunakan model Pencerminan seperti yang dikemukakan oleh George Lukaas bagi memahami perkaitan bentuk realiti di dalam novel Shit karya Shahnon Ahmad dengan realiti politik dalam negara era pertembungan Mahathir-Anwar Ibrahim. buruh. perebutan kuasa. Atau menggunakan teks yang sama untuk memahami konsep `pandangan dunia` (world view) berasaskan model Genetik seperti yang dikemukakan oleh Lucien Goldman. penindasan. ruang sosial dan ekonomi yang dibincangkan oleh teori Marxisme membuka ruang yang luas untuk memahami fenomena tentang isu-isu sosial seperti kemiskinan. teks kesusasteraan. untuk memahami fenomena ini. Oleh kerana itu. . pengkritik lazimnya menggunakan dasardasar teori Marxisme mengkritik teks. setinggan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful