TRANSPORTURILE ÎN CONTEXTUL SCHIMB RILOR CLIMATICE Cristina Butnariu ± TERRA Mileniul III

CONTEXT GENERAL

Tipuri de transport: 
Transport rutier Transport feroviar Transport fluvial Transport maritim Transport aerian Transport special

TRANSPORTUL RUTIER
Avantaje: rapid, grad de confort sporit, flexibilitate, posibilitatea de a ajunge în regiuni mai pu in accesibile cu alte mijloace de transport, r spunde unui trafic variabil i divers. Dezavantaje: nivel ridicat de emisii poluante (CO, NOx, SO2, NH3, etc.) care au efecte negative asupra s n t ii, poluarea chimic i fonic care contribuie la sc derea calit ii vie ii, crearea ambuteiajelor, num r mare de accidente de circula ie care se soldeaz cu pierderi de vie i omene ti (în unele cazuri), consum mare de energie, infrastructura rutier este costisitoare, u or degradabil i greu de între inut.

TRANSPORTUL FEROVIAR (I) Avantaje:    ofer siguran mai mare comparativ cu alte mijloace de transport. edi ia 2005) eficien a energetic : consumul de energie pe unitate transportat este de 6 ori mai mic decât în transportul rutier i de 3 ori mai mic decât în cel naval. cantitatea de emisii poluante ale aerului fiind doar de 10% fa de celelalte moduri de transport. c ile ferate înregistreaz un num r mai redus de accidente pe pasager-km i respectiv ton -km fa de celelalte moduri de transport (sursa Agenda Eurostat. nu doar posesorilor de autoturisme. conform unui grafic prestabilit. ofer acces tuturor persoanelor. edi ia 2005) . (sursa Agenda Eurostat. genereaz o poluare a mediului mai sc zut . c tre majoritatea localit ilor dintr-o ar . transportul de m rfuri este mai ieftin i ofer posibilitatea transportului unei cantit i mai mari.

 eficien energetic sc zut a trenurilor de mare vitez (cu cât viteza este mai mare cu atât consumul de energie este mai mare) . surs de poluare fonic (zgomot de rulare.TRANSPORTUL FEROVIAR (II) Dezavantaje: probleme de confort si acces la o serie de localit i. zgomot de frânare). zgomot de locomotiv .

 atragerea unor investi ii financiare mai reduse în vederea dezvolt rii acestui sector comparativ cu altele. durata de parcurs este de 3-5 ori mai mare decât transportul rutier. Dezavantaje: poluarea chimic a apelor datorat unor accidente. mai pu in poluante. rol minor în transportul pasagerilor din cauza vitezelor reduse. are un caracter prioritar în ceea ce prive te transportul de m rfuri voluminoase la distan e mari în interiorul continentelor. .TRANSPORTUL FLUVIAL Avantaje: posibilitatea de a realiza i facilita leg turi ieftine între diverse regiuni.

. timp mare de transport (de aceea se evit transportul unor produse perisabile). devers rii de produse petroliere. opera iuni de cur are a navelor. Dezavantaje: poluarea apelor datorate unor activit i de reparare a navelor. importante în transportul de m rfuri. mas i volum mare ale produselor transportate la un pre redus (cost minim).TRANSPORTUL MARITIM Avantaje: asigur leg tura între diverse regiuni ale Globului (unde nu exist alt posibilitate de comunicare).

 favorizeaz leg tura cu exteriorul a unor regiuni lipsite de alte mijloace de transport. confort sporit. prin poluare fonic i a aerului. atât la nivel local. produce numeroase efecte asupra mediului. Dezavantaje: costisitor.TRANSPORTUL AERIAN Avantaje: cele mai rapide. . prin contribu ia la schimb rile climatice prin arderea unor cantit i foarte mari de combustibil fosil i emisia de gaze cu efect de ser i al i poluan i. cât i la nivel mondial.

TRANSPORTUL I MEDIUL (I) Transporturile Sistemul climatic Combustibili fosili (petrol. gaze naturale. c rbuni) Surse de CO2 + alte gaze cu efect de ser .

TRANSPORTUL I MEDIUL (II) zgomot. poluarea solului. vibra ii. . poluarea aerului poluarea apei.

‡ poluarea fonic . ‡ cre terea emisiilor de substan e poluante i gaze cu efect de ser . cu men iunea c 10% provin din traficul rutier urban. Cum au contribuit transporturile la modificarea mediului? Transportul rutier de marf a cunoscut o cre tere masiv din cauz c nu sunt pl tite costurile activit ii sale (externalit i). ‡ cre terea num rului de accidente i a victimelor acestora. .TRANSPORTUL I MEDIUL (III) La nivelul Uniunii Europene circa 28% din emisiile de gaze cu efect de ser sunt datorate transporturilor i 84% dintre aceste revin transportului rutier. ‡ costuri mai mari pentru între inerea i repara iile infrastructurii rutiere.

TRANSPORTUL I MEDIUL (IV) Transportul maritim prin prisma a dou aspecte: ‡ securitatea vaselor mari maritime i oceanice. ‡ performan ele tehnice ale motoarelor vaselor. Transportul aerian prin: ‡ poluare aerului. ‡ poluare fonic . .

Australia i Japonia . în dec 1997 România s-a angajat s reduc cu 8% emisiile de gaze cu efect de ser fa de anul de referin 1989 141 de state au ratificat Protocolul (34 industrializate) care emit 60% din totalul GES dintre statele industrializate.TRANSPORTURILE I SCHIMB RILE CLIMATICE Protocolul de la Kyoto tratat interna ional referitor la schimb rile   climatice a fost negociat la Kyoto. Noua Zeeland . doar 4 nu s-au angajat s . Japonia.i reduc emisiile poluante: SUA.

EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SER (GES) PE TIPURI DE TRANSPORT Tipurile de transport care emit cantit ile cele mai mari de GES sunt: Transportul rutier Transportul aerian Transportul maritim .

r mânând în atmosfer 150 de ani.EMISIILE DE NOx cele mai mari emisii de NOx sunt cauzate de transportul rutier (59%). . autoturismele i autovehiculele grele. în special cele de transport marf sunt responsabile pentru cele mai mari emisii de NOx . cu men iunea c acest sector face i cele mai multe progrese emisiile de NOx au o via lung .

EMISIILE DE DIOXID DE CARBON (CO2) I MONOXID DE CARBON (CO) dependen a transporturilor rutiere de combustibilii fosili ± principalele surse de CO2 (26%) în UE. transportul aerian este responsabil cu peste 12% din emisiile de CO2 din sectorul transport. transporturile rutier i cel aerian vor avea cea mai rapid cre tere. . 2010 se preconizeaz c acest sector va fi responsabil cu pentru 30% din emisiile UE.

sunt autoturismele i autovehiculele grele în special cele de transport marf . în vederea reducerii polu rii.EMISIILE DE DIOXID DE CARBON (CO2) I MONOXID DE CARBON (CO) Contributia la emisia CO Autoturisme 91% Motociclete 1% Auto medii 1% Auto grele 7% transportul rutier reprezint principala surs 90%). . a emisiilor de CO (circa cele mai importante categorii de autovehicule asupra c rora este necesar a se interveni sub o form sau alta.

de SOx sunt cauzate de transporturile . emisiile de SOx au crescut de 50% la nivelul anilor 1990 pân la 78 % la nivelului anilor 2004. emisiile de substan e acidifiante din transport au crescut cu 30% pân la 40% între 1990 i 2004 (excluzând transportul aerian i cel maritim).ALTE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SER emisiile maritime. cauz a trecerii sulfului de la un combustibil la altul. => emisiile de gaze cu efect de ser (GES) au înregistrat o cre tere în ultimul deceniu.

fiind responsabil pentru aproape 90% din consumul total de energie. transportul rutier consum cea mai mult energie..CONSUMUL DE ENERGIE DIN TRANSPORT consumul de energie din transport este strâns legat de dezvoltarea economic . reducerea consumului de combustibili fosil din transporturi poate fi realizat prin îmbun t irea eficien ei energetice i prin direc ionarea cererii din transporturi c tre modalit i mai pu in consumatoare de energie .

. f r a deteriora factorii de mediu i s n tatea. Conceptul de dezvoltare durabil presupune satisfacerea nevoilor actuale ale omenirii f r a compromite necesit ile genera iilor viitoare.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser Conceptul de transport durabil reprezint acel sistem complex care s satisfac necesitatea de mobilitate a genera iilor actuale. i care s eficientizeze consumurile energetice astfel încât s fie posibil satisfacerea necesit ii de mobilitate a genera iilor viitoare.

s promoveze transportul maritim i fluvial i s controleze cre terea transportului aerian.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser Obiectivul general al politicii europene de transport este stabilirea unui echilibru între dezvoltarea economic pe de o parte i cerin ele de calitate i siguran ale societ ii pe de cealalt parte. . durabil pentru 2010. Comisia European a propus circa 60 de m suri pentru dezvoltarea unui sistem de transport capabil s modifice ponderea modurilor de transport. pentru a dezvolta un sistem de transport modern. s revitalizeze transportul feroviar.

tehnologii nepoluante etc.75% din totalul combustibilului fosil folosit în transport (benzin i motorin ) cu biocombustibili pân în 2010.folosirea unor carburan i nepoluan i (biocarburan i).Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser Dezvoltarea unui sistem de transport durabil presupune m suri de: . . în acest sens men ion m semnarea de c tre România a Protocolului de la Kyoto (1997) prin care s-a angajat s . .i reduc emisiile cu 8% pân în 2012. La nivelul Uniunii Europene s-au luat m suri cu scopul de a înlocui 5. .reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser .

impozite anuale pentru de inerea unor autovehicule etc. constrângerea între inerii periodice a vehiculelor. interzicerea traficului auto în anumite zone istorice sau centrale. dezvoltarea unor re ele infrastructurale pentru cicli ti i pietoni. . constrângerea scoaterii din uz a autovehiculelor vechi.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser M surile specifice dezvolt rii unui sistem de transport durabil în marile ora e sunt:     introducerea unor taxe pe carburan i. încurajarea amenaj rii unor spa ii de parcare (parcaje etajate). limitarea vitezelor. parcare. încurajarea transportului public (în special a autovehiculelor nepoluante) i delimitarea utiliz rii anumitor trasee.

i cel aerian.CONCLUZII pân în anul 2005 transportul de persone a crescut cu 20% în timp ce volumul m rfurilor a crescut cu 30%. sunt preconizate c vor cre te cu 36%. trasporturile rutier . respectiv 105% între 2000 i 2020 în statele UE (25). Cre terea este datorat i unei infrastructure mai bune i extinderii spa iale ceea ce explic i cre terea volumului transportat. comparativ cu anul 1990. transportul aerian de persoane a crescut cu 96% în acela i an. urmat de transportul cu ma inile personale.

CONCLUZII în ciuda progreselor înregistrate de-a lungul timpului. studiile au ar tat c este . acest sector continu s fie o povar . îmbun t irea tehnologiilor nu poate rezolva problemele prev zute pentru viitor. mai ales prin prisma emisiilor de gaze cu efect de ser . necesar intensificarea eforturilor pentru îmbun t irea sa. i nu în ultimul rand reducerea contribu iei acestui sector la schimb rile climatice.

CONCLUZII emisiile de gaze cu efect de ser din sectorul transport sunt evident în cre tere. . îmbun t irea eficien ei energetice a diferitelor sectoare din transport i introducerea biocombustibililor nu sunt suficiente pentru reducerea cre terea emisiilor de gaze cu efect de ser din transportul de m rfuri.

APLICA II PRACTICE .

Informa iile teoretice înglobate in material vor fi sus inute de imagini. La sfâr itul fiec rei prezent ri membrii grupelor concurente cât i restul colegilor vor putea pune întreb ri. . precum i de prezentarea materialului lor. iar în func ie de r spunsurile primite ace tia. în timp de grupa adversa va c uta s identifice dezavantajele acestuia. Ei vor prezenta numai avantajele tipului de transport prezentat. Materialul conceput de ace tia va cuprinde informa ii generale dar i specifice despre tema abordat astfel încât sa fie cât mai veridic pentru juriul format din 5 elevi.³Cine este mai conving tor´ (I) Activitate: Cele dou grupe formate vor prezenta pe baza unui suport material transportul public i autovehiculele personale. va fi desemnat grupa câ tig toare.

prezent ri Power-Point. grafice. desene. compararea. chimie . analiz . folii la retroproiector etc Num r participan i: 6 (împ r i i în dou grupe) + 5 (juriu) Durat : 60 minute Loc de desf urare: sala de clas Abilit i: generalizarea datelor. sinteza. negocierea Conexiuni cu alte discipline: geografie fizic i uman .³Cine este mai conving tor´(II) Not pentru profesori: Scop: stimularea capacit ii de sus inere a unor idei prin folosirea unor diverse surse de informa ii Materiale necesare: fotografii.

³Cine este mai conving tor´ (III) Generalit i: Transportul public cât i cel personal reprezint surse de poluare i mari consumatori de energie. în timp ce costurile pentru alte mijloace de transport au crescut. care acoper atât achizi ia. de aceea este important ca acesta s fie inclus în planurile de dezvoltare urban . Pre urile continu s favorizeze folosirea autovehiculelor personale în locul transportului public. în special a vehiculelor nepoluante (tramvaiele i troleibuzele). pentru ca s devin mai accesibil i mai atr g tor decât mijloacele de transport individual. Sunt necesare programe de încurajare a transportului public. . Costul total al transportului cu automobilul. Acest lucru implic reducerea capacit ii de mi care pentru persoanele care nu au acces la un automobil. cât i costurile de men inere i opera ionale. a r mas stabil. îns nu toate vehiculele utilizate au acela i grad de poluare.

Intensitatea fluxului de c l tori a fost direct influen at de nivelul de dezvoltare a industrie. Cuvinte cheie: transport public. infrastructur rutier . trafic. dar i de gradul de urbanizare. externalit i. noxe. a avut loc o cre tere semnificativ a num rului de autovehicule de marf (76%) i de autoturisme (149%). În România. emisii de gaze cu efect de ser . între 1990 i 2001. de modernizarea re elei de drumuri jude ene i comunale.³Cine este mai conving tor´ (IV) Folosirea autoturismelor personale a crescut mult în detrimentul utiliz rii transportului public.

Bd. sector 4. Bucure ti Tel +4021 314 1227 Fax +4021 301 0333 office@terraiii. M r e ti nr.ngo. 1. ap.ro .ngo. 86.terraiii.ro www.