Ahli kumpulan (3): 1. Siti Nasuha Bt Che Shukor 2. Nur Azira Bt Azuani 3. Mohd Hanif B Zainaldin 4.

Mohd Fhayzul B Abdullah

Bloomfield. ƒ . ƒ Terdapat tiga orang tokoh yang sering dikaitkan dengan linguistik abad 20 iaitu Edward Sapir. Afrika (bahasa-bahasa Afrika) dan Asia (bahasabahasa Papua dan bahasa banyak negara di Asia). penelitian bahasa tidak ditujukan kepada bahasa-bahasa Eropah sahaja. dan Ferdinand de Saussure. tetapi juga kepada bahasa-bahasa yang ada di dunia seperti di Amerika (bahasa-bahasa Indian).Pada abad 20.

Universiti Liepzig. dan Berlin Tesis beliau berkaitan dengan The Primitive Vowel System in Indo-European Languages (Sistem vokal asli dalam bahasa-bahasa IndoEropah) Menerima sijil kedoktoran pada 1880 .ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ferdinand Mongin de Saussure Bapa linguistik moden dan tokoh gerakan strukturalisme Dilahirkan pada 26 November 1857 di Geneva Belajar di Universiti Geneva.

ƒ ƒ ƒ ƒ 11 tahun sebagai pensyarah di Paris dalam bidang bahasa-bahasa kuno dan moden. beliau memulakan pengajarannya yang berkaitan dengan bidang Linguistik Umum. Sambung mengajar di Universiti Geneva berkaitan dengan Sanskrit dan Indo-Eropah. Meninggal pada 22 Februari 1913 . Pada tahun 1906.

Tulisan hanya merupakan sarana yang mewakili ujaran. Para ahli linguistik bertugas mendeskripsikan bagaimana orang berbicara dan menulis dalam bahasanya. bukan preskriptif seperti tatabahasa tradisional. . bukan memberi keputusan bagaimana seseorang seharusnya berbicara.ƒ ƒ ƒ Bahasa lisan lebih utama daripada bahasa tulis. Linguistik bersifat deskriptif.

Bahasa merupakan suatu sistem tanda yang bersisi dua. terdiri dari signifiant (penanda) dan signifie (petanda). Walaupun bahasa berkembang dan berubah.ƒ ƒ Penelitian bersifat sinkronik bukan diakronik seperti pada linguistik abad 19. . penelitian dilakukan pada kurun waktu tertentu. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan kerana apabila salah satu berubah. yang lain juga akan berubah.

. Bahasa merupakan sebuah sistem perhubungan dan mempunyai struktur.ƒ ƒ ƒ Bahasa formal mahupun tidak formal menjadi objek penelitian. Dibezakan antara bahasa sebagai sistem yang terdapat dalam akal budi penutur bahasa dari suatu kelompok sosial (langue) dengan bahasa sebagai manifestasi setiap penuturnya (parole).

Hubungan asosiatif atau paradigmatis ialah hubungan antara satuan bahasa dengan satuan lain kerana ada persamaan bentuk atau makna. Hubungan sintagmatis ialah hubungan antara satu pembentuk sintagma dengan mempertentangkan suatu satuan dengan satuan lain yang mengikuti atau mendahului. .ƒ ƒ ƒ Hubungan di antara asosiatif dan sintagmatis dibezakan dalam bahasa.

.

psikologi memberikan pengkajian bahasa dasar yang kuat dalam sains. Menurut Sapir. psikologi dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam pengkajian bahasa.    . Seorang sarjana linguistik struktural dan antropologi (asal usul) Amerika pada awal abad ke-20. mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran dengan dari aspek psikologi (pemikiran manusia) Menurutnya.

terutama strukturnya.merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. .ƒ Dari kajian itu beliau berkesimpulan bahwa bahasa.

perasaan dan hasrat dengan menggunakan suatu sistem simbol-simbol yang arbitrari . Sesuatu struktur bahasa itu menentukan struktur pemikiran manusia.  Manusia menyampaikan fikiran (idea).

" )  Kebanyakan bahagian bahasa yang berubah adalah bahagian yang terpenting dalam bahasa. ("The Language Drift. . Sapir: ´Tiada bahasa yang sempurna. Bahasa akan sentiasa berubahµ.

ƒ Masaalah Komunikasi interpersonal ialah kekurangan perkataan untuk mendiskriminasi atau menggunakan bahasa tubuh. .

.

Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme dalam teori bahasa yang kini dikenal sebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. terutama sebagai penjelmaan dari adanya tekanan emosi yang sangat kuat.ƒ ƒ ƒ Pakar linguistik yang berasal dari Amerika beliau berpendapat bahwa berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang luar biasa. .

(kelakuan) . Justeru Bloomfield terkenal dengan behaviorism. Pemikiran Bloomfield sebenarnya berakar dari pikiran Plato tentang mimetic (meniru). Kemampuan berbahasa manusia adalah berbantukan dari alam (lingkungan keluarga dan masyarakat) manusia itu dibesarkan.ƒ ƒ ƒ ƒ Bloomfield : an infant required language by imitating surrounding.

 Teori linguistik Bloomfield adalah lambanglambang perilaku ucapan dan erti hubungannya yang dilaksanakan melalui ujaran. . bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat.  Oleh itu.

 Definisi bahasa (Bloomfield) bahasa terdiri daripada sejumlah isyarat yang berupa unsur-unsur vokal. Bentuk adalah pengenalan kumpulan fonem yang serupa (ciri-ciri rangsangan/gerak balas dalam perilaku ucapan). Semua ujaran adalah bentuk tetapi tidak semua bentuk merupakan ujaran.   .

(juga dikenali sebagai linguistik taksonomi kerana mengkaji bahagian dengan terperinci).ƒ Hasil analisis bahasa Bloomfield : menerangkan hakikat daripada hubungan bahagian bermula dari fonem-morfem-katafrasa-ayat. .

php/li uistik-umum/ 3 -li uistikabad.org/wiki/ eonard_ loomfield http://en.id/?page_id=1 http://eddysyahrizal.ikmyli uistic.blogspot.ac.bl spot.edu/readingroom.html http://www.com/2007/12/psikologisebuahpengantar.edu/emuseum/information/biography/pqrst/sapir_edwar d.html http://www.ac.php?book=biomems&page=esapir.com/ _ _ 1_archive.com/i dex.nap.kampusislam.id/i dex.ui -mala .mnsu.html .cc/ / 3/li uistik-ilmu-da perubaha .htt ://humbud.wikipedia.html http://en.wikipedia.ui -mala . hp/li uistik-umum/ 3 -li uistikabadhttp://humbud.php?pilih= ews&mod=yes&aksi=lihat &id= 35 http://www.sch.html http:// .?f rmat=pdf http://adiel 7.org/wiki/ erdinand_de_ aussure http://sman2-brebes.id/i dex.co.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful