MODEL KAJIAN TINDAKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. STEPHEN KEMMIS JOHN ELLIOT DAVE EBBUTT JACK WHITEHEAD JEAN MC NIFF KURT LEWIN

Bahagian-bahagian ini kemudian diulang dengan perancangan hasil ulangkaji dan tindakan yang seterusnya. rancangan. tindakan. Reka bentuk ini menunjukkan kitar-kitar dalam kajian tindakan yang mana setiap kitar mempunyai 4 bahagian.MODEL STEPHEN KEMMIS ‡ Model Reka Bentuk Kajian oleh Stephen Kemmis (1983) dan McTaggart(1988). pemerhatian dan refleksi. .

€Kemudian guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. .MODEL KEMMIS €Proses kajian tindakan Kemmis bermula dengan guru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Pada Gelungan Kedua guru mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan tindakan beliau. €Seterusnya guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru terpaksalah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. maka guru bolehlah memulakan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah itu diselesaikan. €Keseluruhan pelaksanaan itu disifatkan sebagai Gelungan Pertama (Cycle 1) dan jika masalah itu tidak dapat diatasi.

.

Refleksi LINGKARAN 2 1. Latar belakang kajian 3. Pelaksanaan rancangan/ tindakan/ eksperimen 6. Fokus/ isu/ perkara yang membangkitkan/ ingin melihat 4. Tajuk kajian 2. Refleksi/ perbincangan dapatan/ isu-isu yang dibaiki . Kenapa ia berlaku 1. Pelaksanaan/ Tindakan/ eksperimen/ semasa menjalankan tindakan 3. Perhatian/ dapatan data kajian/ kiraan statistik/ huraian dapatan 4.‡ Masalah tidak diketahui. Perancangan/ rancangan tindakan masalah baik isu yang dipilih 2. Rancangan/ Rancangan tindakan/ Pelan 5.

Bagi John Elliott.MODEL JOHN ELLIOT (1991) ‡ Model Elliott untuk kajian tindakan ialah idea utama Elliott ialah penyelidik membangunkan pemahaman peribadike atas sesuatu masalah. ‡ Elliott (1985a) berpendapat kajian dalam pendidikan sepatutnya menjadi bentuk kajian tindakan yang baru di mana para guru akan menjadi penyumbang utama. kajian dalam pendidikan adalah satu usaha yang mencari dan memahami nilai-nilai dalam pendidikan. 1987:157). dan pengertian abstrak itu adalah penting dalam melaksanakan tindakan (Elliott . .

.

Tinjauan : Cara fakta dan analisis kenyataan 5. Refleksi : Huraian kejayaan .‡ Tujuan : untuk membuktikan sesuatu teori/ Model. Perancangan Tindakan Tindakan 1 Tindakan 2 Tindakan 3 Tindakan 4 Huraikan semua dapatan tindakan di atas. 6. 1. Kenalpasti idea/ Fokus/ Masalah kajian/ Teori 4. Latar belakang kajian 3. pelaksanaan dan kesannya. Tajuk kajian 2. Biasa digunakan oleh doktor perubatan.

MODEL DAVE EBBUTT (1985) ‡ David Ebbutt. Ebbutt mencadangkan cara yang terbaik untuk menerangkan proses kajian tindakan adalah menggunakan satu siri pusingan berturut-turut. telah mendakwa (Ebbutt. 1983a) bahawa bentuk pilin bukan imej yang sesuai digunakan untuk menjelaskan proses kajian tindakan. . Pengertian Ebbutt adalah sama untuk dengan model yang dikemnukakan oleh penulis masa kini. dengan menyediakan kemungkinan menggabungkan maklum balas di dalam dan antara pusingan bagi tindakan. seorang rakan sekerja John Elliott.

.

MODEL KURT LEWIN ‡ Digunakan apabila masalah kajian telah diketahui. 1. Pelaksanaan rancangan/ tindakan/ eksperimen/ Semasa menjalankan tindakan 7. Fokus/ Isu/ Perkara yang membangkitkan/ Ingin melihat 4. Tindakan biasa/ Situasi isu sekarang/ Asal usul perkara/bacaan/ tidak puas 5. Latar belakang kajian 3. Tajuk kajian 2. Perancangan/ Rancangan tindakan/ Pelan 6. Perhatian/ dapatan data kajian/ kiraan statistik/ Huraian dapatan dalam jadualRefleksi/ perbincangan dapatan/ Isu-isu yang didapati/ sumbangan hasil .

MODEL MCKERNAN (1991) .

dan analisis dokumen). . Dalam model ini. iaitu bermula dengan penglihatan (looking). pemerhatian. Stringer (1999) mengutamakan penglihatan (looking) untuk membina satu gambaran bagi membolehkan pihak yang berkepentingan (stakeholder) memahami isu yang mereka alami. Fasa ini meliputi pengumpulan data (seperti melalui temu bual. pemikiran (thinking) dan tindakan (action).MODEL STRINGER ‡ Gelung interaksi menunjukkan 3 fasa kajian. merekod dan menganalisis maklumat serta membina dan melapor kepada pihak yang berkepentingan. Ini menunjukkan proses itu berulangan dan sentiasa diperbaharui.

. Pada fasa terakhir. iaitu mentafsir isu-isu dengan lebih mendalam dan mengenal pasti keutamaan bagi menjalankan tindakan.Fasa seterusnya meliputi pemikiran (think). tugas. dan orang-orang yang akan melaksanakan objektif serta memperoleh sumber-sumber. Ini merangkumi pengujudan pelan tindakan dan menentukan hala tuju seperti menentukan objektif. penyelidik bertindak (act). iaitu menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang praktikal terhadap masalah-masalah yang timbul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful