Psk 3103: Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan

PENYOALAN

PENGENALAN
Penyoalan merupakan satu teknik yang digunakan dengan meluas oleh guru dalam usaha menyampaikan fakta, konsep dan prinsip sesuatu bidang ilmu serta meningkatkan pemikiran murid. Sejak beribu-ribu tahun guru telah menggunakan teknik penyoalan untuk menyampaikan pelbagai ilmu sama ada di peringkat pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, mahu pun di universiti.

analitis. . dan mendapat maklum balas yang logik dan tepat. y Tambahan pula penyoalan dapat membantu menghubungkan di antara guru dengan murid dan menyatukan ahli-ahli kumpulan melalui interaksi.y Penyoalan dapat merangsang murid berfikir secara kritis.

didapati guru memperuntukkan 80% masa di sekolah menyoal murid.Dalam satu kajian awal oleh Stevens (1912). Kajian yang dijalanakan oleh Leven dan Long (1981) mendapati guru bertanya 300 hingga 400 soalan sehari .

.Apakah tujuan penyoalan? Menurut Morgan dan Saxton (1991) guru menyoal untuk melibatkan murid supaya lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran sambil menilai pembelajaran dan membuka peluang untuk murid memberi pendapat dan buah fikiran mereka.

Untuk mempertingkatkan kefahaman. 1990). 1994) .Soalan memainkan peranan penting dalam bilik darjah untuk memberi murid peluang membina ilmu atau pengetahuan melalui asimilasi dan integrasi konsep-konsep baru (Hauser. murid tidak boleh dibiarkan pasif dalam bilik darjah dan perlu digalakkan lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Davis dab Murrell.

.

Pembentukan Soalan Jelas Tepat Ringkas Komponen Kemahiran Penyoalan Fokus Tunggal Soalan ditumpukan pada satu idea Soalan konvergen Fokus Pelbagai Soalan ditumpukan lebih daripada satu idea Soalan divergen .

Sebaran Ditaburkan kepada seluruh kelas secara rawak ataupun disebarkan di kelas Hentian (Pause) Berhenti seketika dan beri masa murid fikirkan jawapan Memberi petunjuk jawapan Memasukkan tanda saran (CUES) Panduan dengan petunjuk jawapan Mencungkil fikiran Mengemukakan satu siri soalan untuk mencungkil fikiran .

6 5 4 3 2 1 ARAS-ARAS PENYOALA N 6 5 4 3 2 1 Penilaian Sintesis Analisis Aplikasi Kefahaman Pengetahuan .

Aras Kognitif Soalan Jenis soalan yang ditanya memainkan peranan penting dalam perkembangan pemikiran murid. y Adalah diuatarakan bahawa guru yang tanya lebih banyak soalan aras kognitif tinggi akan dapat memperbaiki pencapaian serta proses pemikiran murid. y .

ySoalan aras rendah hanya meminta murid mengingat kembali fakta manakala soalan aras kognitif tinggi menggalakan murid mengaplikasi konsep. . membuat analisis serta sintesis.

Beri peluang murid fikirkan jawapan.Sesuai dengan peringkat umur.Perkataan yang digunakan hendaklah mudah difahami.Soalan mengikut aras yang sesuai. 5.PRINSIP MENYOAL 1. 2. 3.Merancang soalan terlebih dahulu. 4. .

6. 10. 8. . 9. Soalan yang disampaikan adalah jelas didengar. 7. Bentuk soalan boleh sentiasa diubah. Kemukakan soalan sebelum mengarah murid menjawab. Soalan hendakalah diajukan kepada seluruh kelas. Elakkan soalan yang mengikut urutan tempat duduk.

Dorong murid memikirkan jawapan.11. Ringkas dan tepat . 12.Elakkan soalan yang mengandungi jawapan di dalamnya 13.

. y Seterusnya guru dapat menggunakan teknik penyoalan yang berkesan untuk mengawal kelas.Amalan Teknik Penyoalan dalam bilik darjah y Dapat meningkatkan kemahiran teknik penyoalan oleh guru-guru yang terlibat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

. .y Melalui teknik penyoalan yang berkesan juga guru dapat meningkatkan daya tumpuan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dikendalikan oleh guru.

APLIKASI DALAM PSK Tema Tahun Sub tajuk : Malaysia Negara Berdaulat : 5 : Mengekalkan kedaulatan Negara  Rukun Negara .

y Contoh Soalan: 1. Apakah maksud Prinsip Rukun Negara yg pertama kepercayaan kepada Tuhan ? 4.Langkah-langkah y Guru bertanya soalan mengenai Prinsip Rukun Negara . Apakah kepentingan Rukun Negara kepada kita? . Maksud dan amalan Rukun Negara. Apa itu Rukun Negara? 2. Terdapat berapa prinsip dalam Rukun Negara? 3. Bagaimanakah amalan Rukun Negara di sekolah kita? 5.

.Kesimpulan . y Masa menunggu jawapan daripada murid dan aras kognitif soalan yang ditanya oleh guru memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pencapaian murid dalam pelbagai jenis mata pelajaran. Kebanyakan kajian menunjukkan bahawa guru yang memberi murid lebih banyak masa untuk menjawab berjaya meningkatkan penguasaan sesuatu bidang ilmu serta menggalakan penglibatan murid.

soalan aras kognitif tinggi berjaya meningkatkan pencapaian murid dalam sesuatu mata pelajaran.y Juga. Penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga telah bertambah sehingga murid lemah telah digalakkan bertanya dan menjawab soalan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful