y Menekankan kepentingan hubungan

sosial dengan individu di persekitaran. y Perkembangan psikososial ini membentuk personaliti kanak-kanak. kanaky Terdapat 8 peringkat perkembangan psikososial dalam teori ini yang saling berkait antara satu sama lain.

peringkat.y Terdapat matlamat yang perlu dicapai dalam setiap peringkat. peringkat. . y Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri individu. y Individu perlu berhadapan dengan krisis perkembangan di dalam setiap peringkat. individu.

jika tidak diberi penjagaan yang sepatutnya seperti penyusuan tidak dijaga atau lampin tidak bertukar. . ‡Mengikut kepercayaan Erikson. Asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan Tahap umur Dari lahir hingga 1 tahun Huraian Cabaran pertama ±membina asas kepercayaan dengan persekitaran ‡Asas kepercayaan timbul jika mendapat jagaan yang sempurna secara tetap oleh penjaganya.Peringkat 1. ketidakpercayaan kepada orang lain timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan ketakutan dan berprasangka.

‡Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan merasa raguKanakraguragu terhadap keupayaan sendiri. 2. ‡Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk berdikari dan Kanakmeneroka perlakuan fizikal akan merasa mempunyai autonomi.Perkembangan tertumpu kepada perkembangan fizikal. ‡Kanak-kanak cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa Kanakbantuanbantuan-mereka ingin mempunyai autonomi terhadap diri sendiri. Autonomi 1 . Jika gagal mereka akan raguragu-ragu terhadap keupayaan diri. membuang air. lawan keraguan . ±cuba makan minum.3 tahun. pakai kasut sendiri. Rasa percaya kepada keupayaan diri timbul jika berjaya dan menerima sokongan.

KanakMereka meneroka persekitaran dan mencuba kemahirankemahirankemahiran baru.jika gagal akan rasa bersalah. ‡Mereka suka bertanya dan meminta penjelasan untuk peristiwa dan situasi yang dilalui. Kanak2 cuba berdikari. . ‡Inisiatif dalam diri kanak-kanak digalakkan dengan kanaksokongan dan peluang oleh orang dewasa manakala galakan kanak-kanak lain menghargai hasil kerja rakan. Inisiatif 4-5 lawan rasa tahun bersalah. kanak‡Rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila kanakkanak-kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa mencuba kemahiran..3. ada inisiatif melakukan sesuatu sendiri . ‡Kanak-kanak akan cuba untuk menjadi lebih berdikari.

. ‡Kanak-kanak yang gagal dalam peringkat ini akan merasa Kanakrendah diri dan tiada keupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial dengan individu di persekitaran mereka. utama‡Industri-kejayaan dalam melaksanakan sesuatu Industrikemahiran dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan hati kanak-kanak. Kegagalan akan rendah diri memberi impak merendah diri dan tiada keupayaan. Industri 6 ± 11 Kanak-kanak perlu menguasai Kanaklawan rasa tahun kemahiran-kemahiran tertentu di alam kemahiranpersekolahan. ‡Tugasan utama-timbulkan rasa kompetensi dan industri.4. kanak‡Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan.

guru. rakan. kemahiran. ragudan akan mengalami pelbagai masalah di peringkat seterusnya. diri. jantina dan bersosial. ‡Erikson percaya bahawa remaja yang berjaya melepasi krisis ini akan berjaya membina identiti diri. Identiti lawan 12 . pekerjaan. persekitaran-ibubapa. diri.5. . ‡Remaja mencari identiti dan membina personaliti diri. bersosial. ‡Gagal-kecelaruan identiti. ‡Ingin memahami diri sendiri dan bagaimana mereka berbeza dengan orang lain. kemahiran. ‡Harus menyeimbangi kehendak diri sendiri dengan kehendak orang di persekitaran-ibubapa. selamat. rasa tidak selamat. rakan. Mencaripersekitaran. ragu-ragu Gagalidentiti. seterusnya.18 Golongan remaja mencari kekeliruan identiti tahun identiti -pekerjaan. ‡Mencari-mereka meniru identiti orang lain di persekitaran.

6. . ‡Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri.. Keintiman Awal Mebentuk keintiman dalam lawan hubungan. ‡Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain. GagalGagal18 ± 35 berasa terasing dan tersisih. ‡Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui utamaperkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga. tahun. menuju perkahwinan dewasa. keasingan dan membina kerjaya.

Kegagalan membawa kepada perasaan mementingkan dri sendiri. 7. ‡Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui utamaperkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga. ‡Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain.65 tahun.Kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik. ‡Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri. .. Generativiti lawan kekakuan Pertengaha n dewasa 35 .

. ‡Pada peringkat ini seseorang individu telah melalui pelbagai pengalaman dan cabaran di dalam hidupnya. kekecewaan 65 tahun ke atas. ‡Kegagalan melepasi krisis-krisis perkembangan akan krisismembawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua. Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan.8. Kejayaan di dalam hidup berkeluarga dan karier. ‡Individu yang berjaya melepasi segala krisis perkembangan akan bangga dengan segala pencapaian dan kejayaan yang diperolehi. Integriti Lanjut lawan usia.

.

kanakKanakKanak-kanak ini boleh diletakkan dalam sistem rakan sebaya di mana seorang rakan yang sesuai bertindak membantu kanak-kanak ini semasa aktiviti pengajaran kanakdan pembelajaran. KanakKanak-kanak ini perlu dilayan dengan mesra dan guru harus mengambil berat terhadap kanak-kanak ini. y y .PERINGKAT 1 : ASAS KEPERCAYAAN LAWAN KETIDAKPERCAYAAN y Apabila berdepan dengan kanak-kanak yang mempunyai kanakmasalah ketidakpercayaan guru harus menetapkan rutin bilik darjah yang berkala dan tetap.

y Tetapkan peraturan yang ringkas dan boleh difahami dengan konsisten.PERINGKAT 2 : AUTONOMI LAWAN KERAGUAN y Beri peluang dan sokongan kepada kanak-kanak untuk kanak- mencuba kemahiran-kemahiran baru. Ini adalah untuk membentuk disiplin kendiri kanak-kanak. y Jangan menghukum kanak-kanak apabila tersalah langkah kanakdi dalam proses ini. kemahirany Pastikan persekitaran selamat untuk kanak-kanak mencuba kanakkemahiran. kanak- . Hukuman dan dendaan akan membawa kepada pengurangan rasa autonomi dan menimbulkan keraguan.

Contoh: latihan koordinasi otot dan deria.PERINGKAT 3 : INISIATIF LAWAN RASA BERSALAH y Beri pujian kepada kanak-kanak yang menunjukkan inisiatif kanak- mencuba kemahiran baru. Beri maklum balas yang ringkas dan mudah difahami kanak-kanak. y Beri peluang kanak-kanak mencuba kemahiran-kemahiran kanakkemahiranbaru melalui kaedah bermain. y Galakkan mereka bertanya soalan tentang perkara-perkara perkarayang baru dipelajari. kanak- . y Laksanakan kurikulum pembelajaran yang boleh membentuk kanak-kanak untuk mencapai kemahirankanakkemahirankemahiran ini.

Pembentangan tentang usaha untuk menghasilkan sesuatu boleh dibuat. y Beri peluang kepada kanak-kanak untuk berkongsi kanak- kejayaan yang mereka lakukan. Maklumbalas boleh secara verbal atau bertulis. kanaky Beri pujian dan penghargaan kepada setiap usaha yang dilakukan atau kejayaan yang diperolehi walaupun kecil. .PERINGKAT 4 : INDUSTRI LAWAN RASA RENDAH DIRI y Berikan kanak-kanak aktiviti yang mencabar tetapi sesuai kanak- dengan kebolehan kanak-kanak.

ia boleh merangkumi bidang lain seperti muzik.y Mengenalpasti pelbagai kebolehan kanak-kanak dan jenis kanak- kecerdasan mereka. kecerdasan bukan hanya dalam akademik. Menurut Howard Gardner. spatial. interpersonal dan intrapersonal. . y Galakkan mereka bersaing dengan keupayaan diri mereka sendiri dan bukan orang lain. kinestetik.

Kemahiran berkomunikasi dan mendengar perlu didedahkan kepada remaja. Dedahkan pelbagai jenis peluang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kebolehan remaja. . Mengadakan ceramah dengan menjemput personalitipersonalitipersonaliti yang berjaya dalam bidang mereka dan mempunyai latar belakang sama dengan remaja.PERINGKAT 5 : IDENTITI LWN KEKELIRUAN IDENTITI y Beri peluang kepada remaja untuk meneroka kebolehan y y y y diri sendiri dengan mencuba pelbagai aktiviti yang sesuai dengan minat remaja tersebut. Gerak kerja berkumpulan mendorong remaja bekerjasama dan berkongsi minat.

sedih. Bentuk emosi ± gembira. takut.Satu perasaan afektif seseorang individu dalam keadaan yang memberi makna kepadanya. dll. marah. EMOSI Luahan emosi memberi gambaran tentang perasaan seseorang & memberi impak kepada perhubungan individu dengan orang lain Tahap emosi‡ +ve-gembira ‡ -ve-marah .

. ekspresi muka ibu boleh mempengaruhi perkembangan emosi bayi.y Permulaan hubungan emosi antara ibu bapa dengan bayinya adalah melaui intonasi suara. Intonasi suara ibu bapa dapat menenangkan bayi yang sedang menangis. y Terdapat 2 konsep utama dalam perkembangan emosi kanak-kanakkonsep regulasi emosi dan kompetensi emosi. y Pada akhir tahun pertama bayi. y Ibu bapa yang menunjukkan emosi positif menghasilkan anak yang tenang dan patuh.

.REGULASI EMOSI y Melibatkan cara berkesan untuk mengawal ledakan emosi supaya individu boleh mengawal diri. Latihan harus diberikan supaya mereka mampu meregulasi emosi sendiri tanpa bantuan orang lain tetapi secara dalaman. y Cara meregulasi emosi: Bermula punca luaran punca dalaman Bayi bergantung kepada punca luaran(ibu bapa) untuk menenangkan emosi.

strategi kognetif Anggap cabaran sebagai sesuatu yang positif atau jangan fokuskan fikiran ke arah situasi yang membangkitkan emosi negatif Ledakan emosi Dengan kematangan dan sokongan daripada ibu bapa dan guru kanak-kanak akan dapat mengawal ledakan emosi .

mereka sepatutnya berupaya memilih situasi dan hubungan yang boleh mengurangkan emosi negatif. Kanak-kanak patut didedahkan dengan strategi mengawal dan menangani tekanan. . Menangani tekanan.Memilih dan mengawal situasi dan perhubungan Semakin meningkat usia kanak-kanak.

2007) untuk menghasilkan individu yang mempunyai kompetensi emosi.beberapa kemahiran personal dan sosial harus dipraktikkan KEMAHIRAN CONTOH Kesedaran emosi diri sendiri Boleh membezakan emosi diri dalam pelbagai keadaan.KOMPETENSI EMOSI y Menurut Carolyn Saarnu (Santrock. .

Mengenalpasti emosi orang lain Memahami keadaan emosi orang lain. . Menggunakan perkataan yang menggambarkan emosi yang relevan dengan situasi yang dihadapi Menggunakan perkataan yang menggambarkan emosi dalam situasi tertentu dengan tepat dan sesuai.

Sensitif terhadap perasaan orang lain yang sedang duka atau kecewa. Menyedari bahawa emosi dalaman tidak semestinya diluah secara luaran Seseorang yang sedang marah tidak semestinya menunjukkan kemarahan secara fizikal .Berempati dan simpati dengan keadaan yang dialami oleh orang lain.

Menunjukkan kemarahan kepada seseorang rakan mungkin boleh menjejaskan persahabatan Sedar tentang keupayaan emosi yang dapat mempengaruhi sesuatu hubungan .Mengawal emosi negatif dengan meregulasikan emosi tersebut Mengawal marah dengan meninggalkan situasi yang menyebabkan emosi tersebut atau fikirkan perkara yang boleh meredakan perasaan marah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful