Matlamat & Objektif atlamat Pendidikan Seni Visual dalam KSSR &KBSR

PREPARED BY : SHANTENE & TRACEY ANG

kemahiran kompetensi serta direpakan niali nilai murni Kesimpulan Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21 Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. pengurus kurikulum. . ibu bapa serta pihak berkepentingan.APA ITU KSSR? Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan.

Matlamat PSV dalam KSSR Melahirkan insan yg : harmonis kreatif kritis Produktif Juga untuk membantu meningkatkan rasa kesyukuran terhadap tuhan.keluarga. Memupuk pelajar untuk menyumbang ke arah pembangunan diri.masyarakat dan negara selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaaan .menghargai keindahan alam persekitaran serta seni dan warisan bangsa.

* Memupuk nilai kerjasama. * Melibatkan diri dalam kegiatan seni secara aktif. yakin diri. disiplin & tanggungjawab. * Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. * Memperkembangkan kemahiran asas dlm pelbagai kegiatan seni. kritis dan kreatif. * Mengenali & menghargai tokoh seni dan budaya negara.Objektif PSV dalam KSSR * Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. * Menajamkan daya persepsi & imaginasi melalui pancaindera. .

kehidupan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. pemahaman. dan karya seni. objek buatan manusia. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan kerjaya . sejarah seni.STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. dan budaya. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain.

perkembangan ini meliputi aspek aspek rohani dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. .harmonis dan berakhlak mulia.APA ITU KBSR ? Matlamat Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan potensi murid secara menyeluruh.seimbang dan bersepadu.

Ciri ciri KBSR .

DAYA PEMIKIRAN .IMAGINASI.Matlamat PSV dalam KBSR Memupuk minat Seni visual Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan PSV DAPAT MEMBANTU PELAJAR MEMPERKEMBANGKAN SIFAT SIFAT SEMULAJADI SPT KREATIF.EKSPRESIF DAN AKTIF MELALUI PERSEPSI VISUAL.

melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya 5. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah . membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera 4. dan selamat 7. cermat. disipilin diri. yakin diri. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual 6. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. kritis. kreatif dan menyeronokkan 3. dan bertanggungjawab 8. memupuk nilai-nilai kerjasama.Objektif PSV dalam KSSR 11 menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful