PENGENALAN DIKUATKUASAKAN PADA 1 MAC 1974 MENGGANTIKAN BUKU PANDUAN PEJABAT 1958 MENGGANTIKAN PERINTAH AM BAB M PELBAGAI 1958

JABATAN/PENJAWAT AWAM DIKEHENDAKI PATUH (PERINTAH AM A 18) DIKELUARKAN OLEH JEMAAH MENTERI MENETAPKAN DARJAH KESELAMATAN MENGIKUT PRINSIP TERTENTU

MustahaknyaArahanKeselamatan Untuk menjaminkan kawalan keselamatan berterusan rahsia kerajaan tidak jatuh ke tangan kuasa asing Perkara terperingkat tidak jatuh kepada orang yang ingin mencari faedah kewangan

TAFSIRAN RahsiaBesar dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan amat besar kepada Negara

Rahsia Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan negara/kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia/untung kepada negara asing .

Sulit Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan akan memudaratkan kepentingan kerajaan/memalukan pentadbiran negara .

Sulit jika perlu hendaklah diberi perlidungan yang sewajarnya . Rahsia.Terhad dokumen/maklumat/bahan rasmi selain Rahsia Besar.

3.Penilaian terhadap ancaman keselamatan. 5. 6. .Langkah-langkah keselamatan diterima akal (sensible).Asas Perlu Mengetahui.Perlindungan secara mendalam. 2. 4.PRINSIP PERLINDUNGAN 1.Langkah-langkah keselamatan asas yang minima.Kenalpasti apa yang perlu diberi perlindungan keselamatan.

Klasifikasi Maklumat mengandungi : Dokumen RasmiDokumen TerperingkatMaklumat RasmiMaklumat TerperingkatPerkara RasmiPerkara TerperingkatBuangan Terperingkat .

Dokumen Rasmi apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi Dokumen Terperingkat dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan dan diberi tanda keselamatan .

Maklumat Rasmi Pengetahuan mengenai perkara rasmi walau cara mana sekalipun ianya diperolehi Maklumat Terperingkat maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan .

Perkara Rasmi Termasuk segala dokumen rasmi. maklumat rasmi dan bahan rasmi kerajaan Perkara Terperingkat Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang mesti diberi perlindungan kepentingan keselamatan dan diberi tanda keselamatan Buangan Terperingkat semua catatan. kertas karbon. stensil dan lain-lain bahan yang telah digunakan dalam urusan perkara rasmi . draf.

.

.Jenis-jenis ancaman Subversif ‡ Kegiatan oleh pertubuhan perseorangan di dalam / luar Malaysia yang tidak sampai kepada peperangan yang bermaksud menghancurkan ketenteraman yang ada dengan cara yang salah disisi undang-undang. Espionaj ‡ Kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau ‡ salah disisi undang-undang untuk memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia.

Sabotaj ‡ Perbuatan bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal untuk kepentingan sesebuah kuasa asing atau sesuatu tujuan politik yang subversif. . Kelemahan Manusia ‡ Perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran kepada keselamatan dan mengakibatkan perkara rasmi diketahui oleh pihak yang tidak dibenarkan. Suatu kempen teratur kepada permulaan rancangan yang lebih besar untuk melumpuhkan pertahanan Negara. Boleh dilakukan semasa aman/perang.

Pencerobohan Sistem/Penggodam Menceroboh ke dalam sistem maklumat komputer Pelampau Sesuatu tindakan/perbuatan oleh seseorang individu/kumpulan jika tindakan itu melebihi sesuatu nilai biasa atau bertentangan dengan undang-undang negara dan boleh menimbulkan masalah kepada keselamatan atau gangguan kesetabilan ketenteraman awam atau keselamatan negara .

‡ Pegawai keselamatan dengan alat keselamatan. lampu keselamatan dan kad pintu masuk. ‡ Papan Kenyataan ‡ Pas Keselamatan/Kad Pengenalan Jabatan.KESELAMATAN FIZIKAL Kawasan Terperingkat ‡ Mengkaji Jabatan masing-masing keperluan mewartakan kawasan di bawah Akta Kawasankawasan Larangan dan tempat-tempat larangan 1959. Langkah-langkah Keselamatan seperti :‡ Pagar. .

. mendengar dan memperolehi perkara-perkara terperingkat.‡ Keselamatan Bangunan ‡ Untuk menghalang orang-orang yang tidak dibenarkan dapat memerhati.

‡ Jeriji besi pada pintu / tingkap ‡ Kukuhkan dinding dan siling ‡ Pasang alat penggera ‡ Bilik Pelawat ‡ Kawalan Keselamatan .Langkah-langkah keselamatan seperti :‡ Hadkan pintu keluar masuk dan sediakan kaunter.

‡ PEJABAT KPKK ADALAH KUASA PUSAT MENGENAI DASAR DAN PENGELUARAN -JENIS-JENIS PAS KESELAMATAN: ‡ PAS KESELAMATAN TETAP ‡ PAS KESELAMATAN SEMENTARA ‡ PAS KESELAMATAN PELAWAT .

‡ Pas Keselamatan Pelawat Kepada Pelawat . ‡ Pas Keselamatan Sementara Kepada seseorang yang tidak bertugas tetapi selalu berurusan rasmi ditempat larangan berkenaan.Pas Keselamatan ‡ Pas Keselamatan Tetap Kepada seseorang yang bertugas tetap di suatu Kawasan Larangan.

Kunci keselamatan ‡ Menjadi benteng di dalam pertahanan keselamatan. ‡ Ketua Jabatan adalah tanggungjawab untuk memberi kawalan yang rapi terhadap kuncikunci. .

PENGGERA CEROBOH. PIDS & LAIN-LAIN ALAT . CCTV. KAD EKSES .PENGGUNAAN PETI-PETI KESELAMATAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN PEMASANGAN ALAT PENGALISAN BUNYI.

pengambilan dan latihan penjawat-penjawat awam yang menjalani tugas perkhidmatan pengawalan keselamatan termasuk penggunaan perkhidmatan pengawal swasta di semua Jabatan Kerajaan dirujuk terlebih dahulu kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan .PERKHIDMATAN PENGAWALAN KESELAMATAN ‡ Semua cadangan pengwujudan jawatan.

Perlu menyelenggarakan sebuah bukudaftar .KAWALAN KUNCI KESELAMATAN ‡ Ketua Jabatan bertanggungjawab untukmemberi kawalan yang rapi sertamengeluarkan arahan keselamatanPeraturan berikut perlu dipatuhi:* Pegawai Keselamatan Jabatan dipertangungjawabkan ke atas semuaperkara berkaitan kunci dan anakkunci termasuk kunci keselamatan. mengemaskini dan membuataudit .

‡ Penjawat awam yang diamanahkan dengan kunci jabatan atau kunci kunci keselamatan bertanggungjawab ke atas keselamatan kunci tersebut ‡ Peti keselamatan hendaklah digunakan bagi menyimpan semua anak kunci yang tidak dipakai termasuk anak kunci pendua ‡ Anak kunci tidak boleh dilabel atau ditanda dan tidak boleh dirangkai dengan anak kunci lain seperti kunci persendirian .

‡ anak kunci pendua tambahan tidak sekali-kali boleh dibuat tanpa kebenaran ‡ -sistem kunci induk boleh juga diwujudkan ‡ -anak kunci pendua peti besi serta bilik kebal hendaklah disimpan mengikut Arahan Perbendaharaan 135 ‡ -penjawat awam yang bertukar atau meninggalkan perkhidmatan hendaklah menyerahkan balik semua anak kunci di dalam simpanannya .

KPKK untuk disimpan kecuali jika peraturan lain telah dibuat. Nombor tatakira itu hendaklah dihantar kpd. menulis nombor dalam sekeping kertas dan dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeteri dan ditandakan Rahsia Besar Nama dan Jabatan pengguna serta tarikh kertas itu dimasukkan ke dalam sampul surat hendaklah ditulis di luar sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat lagi. tatakira ini tidak sekali-kali boleh dibuat.Peti keselamatan yang dipasang dengan kunci tatakira perlu: menukar nombor tiap-tiap setahun sekali atau orang yang mengetahui bertukar atau meninggalkan perkhidmatan atau disyaki nombornya telah dikompromi. Lain-lain rekod berkenaan no. .

KEHILANGAN ANAK KUNCI ‡ perlu lapor segera kepada PKJ atau Ketua Jabatan ‡ -lapor kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam ‡ -laporan mengandungi pandangan atau taksiran bahaya .

‡ -Jika anak kunci keselamatan terbukti hilang. Laporan kepada Balai Polis yang terdekat hendaklah dibuat sekiranya difikirkan sesuatu kesalahan jenayah telah berlaku.‡ Pejabat atau peti keselamatan itu hendaklah dianggap tidak selamat selagi kuncinya tidak digantikan kecuali dibuktikan anak kunci yang hilang itu tidak mungkin jatuh ke tangan orang yang tidak dibenarkan. Ketua Jabatan hendaklah menimbang sama ada atau tidak tindakan tatatertib diambil atau penyiasatan dibawah Akta Rahsia Rasmi 1972 patut dijalankan. .

KAWALAN MESIN PENYALIN ‡ Ketua Jabatan melantik seorang pegawaibagi mengawasi mesin dan buku daftar perlu diwujudkan ‡ disimpan dalam bilik yang berkunci ‡ kakitangan yang dibenarkan ekses sahaja untuk membuat salinan ‡ jumlah salinan yang dibuat ialah salinanyang diluluskan dan salinan yangrosak perlu dibinasakan .

-semakan ke atas buku daftar hendaklah dibuat bagi menentukan semua salinan adalah mengikut peraturan -sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan mesin penyalin hendaklah dilaporkan kepada Ketua Jabatan .

KESELAMATAN DOKUMEN ‡ Memastikan keselamatan dokumen termasuk bahan dan maklumat terperingkat/ sensitif/bernilai. .

kecurian dan kebakaran .Keperluan Kawalan ‡ Memberikan Perlindungan terhadap Dokumen Terperingkat daripada: ‡ -dapat diketahui atau dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak mengetahui ‡ -kebocoran.

RAHSIA RASMI ‡ Apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi. Rahsia . Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah seksyen 2B. oleh seorang Menteri. SEKSYEN 2 AKTA RAHSIA RASMI 1972 . Sulit atau Terhad . maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai Rahsia Besar . mengikut mana yang berkenaan.

rekod keputusan dan pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri termasuklah juga suratan. rekod keputusan dan pertimbangan Jemaah Menteri termasuklah juga suratan.JADUAL 1. pertahanan dan perhubungan antarabangsa. rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa Jemaah Menteri. Suratan berkenaan dengan keselamatan negara. 2. 3. rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Suratan. . Suratan.

PERINGKAT KESELAMATAN ‡ ‡ ‡ ‡ RAHSIA BESAR RAHSIA SULIT TERHAD .

.Tafsiran Dokumen Terperingkat ‡ RAHSIA BESAR Jika terdedah akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia Contoh: a) Kertas Jemaah Menteri b) Perancangan Gerakan & Penempatan barisan Tentera c) Surat Menyurat dengan negara asing berhubung Perdagangan & Pertahanan yang penting.

‡ Contoh: ‡ a) Arahan penting untuk perwakilan Malaysia dengan negara asing ‡ b) Maklumat penting pemasangan angkatan tentera. ‡ C) Maklumat penting aktiviti Subversif .RAHSIA ‡ Membahayakan Keselamatan Negara dan menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada kuasa asing.

‡ Contoh: ‡ a) Laporan Perisikan biasa ‡ b) Maklumat yang memberi faedah kewangan jika terdedah sebelum masa. .SULIT ‡ Didedahkan tidak membahayakan keselamatan tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat atau kegiatan kerajaan atau perseorangan atau memalukan atau menyusahkan kepada pentadbiran atau memberi keuntungan besar kepada negara asing.

Rahsia atau Sulit tetapi berkehendakkan juga diberi satu tahap perlindungan keselamatan. Contoh: ‡ a) Buku-buku jabatan bagi maksud arahan ‡ b) Perintah dan Arahan biasa Jabatan. .TERHAD ‡ Maklumat-maklumat/dokumen-dokumen/ bahan-bahan rasmi selain daripada yang diperingkatkan Rahsia Besar.

Rahsia-berwarna merah jambu dengan berpalang merah disebelah luar kulit hadapan & belakang.Terhad-berwarna putih .Sulit-berwarna hijau ‡ iii.RahsiaBesar-berwarna kuning dgn palang merah disebelah luar hadapan kulit hadapan & belakang. ‡ ii. ‡ iii.Tanda Keselamatan ‡ Kulit-kulit fail terperingkat adalah diberi warna tertentu ‡ i.

menyimpan dan menghantar dokumen dokumen tersebut supaya ianya diuruskan berasingan daripada dokumen dokumen tidak terperingkat. Tugas dan tanggungjawab menyelia bahagian ini hendaklah diberi kepada seseorang penjawat awam dalam jawatan tetap yang digelar Pendaftar Rahsia.memproses. Sistem itu hendaklah dilaksanakan oleh satu bahagian terasing yang dinamakan Pendaftaran Rahsia. .Pengurusan Dokumen Terperingkat ‡ Semua jabatan yang mengurus dokumen dokumen terperingkat hendaklah mewujudkan satu sistem bagi menerima.

diproses. Didalam keadaan keadaan tertentu selain daripada menubuhkan Pendaftaran Rahsia. satu atau lebih Pendaftar Kecil Rahsia boleh diwujudkan diJabatan Jabatan.disimpan dan dihantar berasingan daripada dokumen dokumen tidak terperingkat hendaklah diikuti dan hanya boleh diuruskan oleh penjawat penjawat awam yang dibenarkan sahaja.Pengurusan Dokumen Terperingkat ‡ Dalam pejabat pejabat kecil mungkin tidak boleh ditubuhkan Pendaftar Rahsia yang berasingan tetapi prinsip bahawa dokumen dokumen terperingkat diterima. . Rujukan kepada Pengawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat didalam perkara ini.

. Surat yg dialamatkan dgn nama penerima hanya boleh dibuka oleh penama itu sahaja dan surat yg dialamatkan dgn nama sesuatu jawatan Kerajaan hanya boleh dibuka oleh penjawat jawatan itu atau penggantinya atau Ketua Jabatan. Sampul sampul surat yg bertulis Persendirian mestilah dihantar dgn tidak dibuka kepada pegawai yg dialamatkan.Tugas dan Tanggungjawab Pendaftar Rahsia ‡ Menyimpan satu rekod yg dipertingkatkan tidak rendah drpd Sulit mengandungi semua fail terperingkat mengikut peringkatnya di Pendaftaran Rahsia ‡ Menerima dan memproses dokumen dokumen terperingkat serta mengedarkannya kepada semua pegawai yg berkenaan mengikut arahan arahan jabatan.

‡ Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Jabatan mengenai keselamatan Pendaftaran Rahsia termasuk penyimpanan semua perkara terperingkat.Tugas dan Tanggungjawab Pendaftar Rahsia ‡ Menghantar semua dokumen terperingkat dgn selamat dan menentukan supaya akuan terima bagi dokumen dokumen yg dihantar itu diterima. ‡ Menyelenggarakan satu sistem pergerakan fail fail terperingkat dan semua pergerakan fail terperingkat hendaklah direkodkan. Pendaftar Rahsia mestilah mengetahui tempat kedudukan fail-fail terperingkat dan untuk ini audit fail berkala hendaklah dibuat untuk menentukan fail fail terperingkat masih ada dalam simpanan penerima. .

PENERIMAAN SURAT 1.PENGASINGAN SURAT ± JABATAN ± UNTUK PERHATIAN ± PERSENDIRIAN ± TERSALAH ALAMAT .

filem. rakaman. fotograf. pelan. gambarajah. bertaip. foto salinan. lukisan. carta.Dokumen Rasmi -Apa-apa maklumat yang tercatat berkenaan perkara-perkara rasmi termasuk perkaraperkara bertulis. huruf cetak dan alat-alat yang digunakan untuk membuat dokumen rasmi. bercetak. .

.DOKUMEN TERPERINGKAT ‡ -Dokumen yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan.

Menteri Besar. . RAHSIA. Ketua Menteri atau mana-mana Pegawai Awam yang dilantik mengikut Seksyen 2B.Rahsia Rasmi ‡ -Apa-apa suratan / maklumat / bahanbahanrasmi yang dinyatakan di dalam Jadual dan bahan-bahan lain yang berhubung dengannya yang boleh dikelaskan sebagai RAHSIA BESAR. SULIT dan TERHAD mengikut mana yang berkenaan oleh seorang Menteri.

Rahsia Besar ‡ -Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia.( Fail -Kuning berpalang Merah) .

( Fail Merah Jambu berpalangMerah) .Rahsia ‡ -Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan/menyebabkankerosakan kepada kepentingan dan mertabat Malaysia.

( Fail Hijau) .SULIT :‡ Dokumen/maklumat/bahan-bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara tetapi memudaratkan kepentingan atau mertabat Malaysia atau kesusahan kepada pentadbiran atau menguntungkan kuasa asing.

( Fail Putih) . Rahsia atau Sulit tetapi perlu diberi tahap perlindungan.TERHAD ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ -Dokumen/maklumat/selain daripada yang diperingkatkan Rahsia Besar.

TUGAS & TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA ‡ Menyimpan satu rekod yang peringkat tidak rendah daripada SULIT . ‡ Menyelengara satu sistem pergerakan fail terperingkat dan membuat audit fail berkala. ‡ Menghantar dokumen terperingkat dengan selamat dan diterima. ‡ Menerima dan memproses dokumen terperingkat dan mengedar kepada pegawai. .

Penyimpanan Perkara-PerkaraTerperingkat ‡ Rahsia Besar dan Rahsia disimpan dalam bilik kebal/peti dengan kunci tatakira/kabinet keluli dengan palang berkunci ‡ Sulit dan terhad simpan dalam kabinet keluli .

PENGHANTARAN SURAT TERPERINGKAT .

PENGHANTARAN MELALUI POS ‡ SISTEM DUA LAPIS SAMPUL SURAT ‡ .

Membawa Dokumen Terperingkat keluar
‡ Tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan rasmi ‡ Rahsia besar/Rahsia perlu mendapat kebenaran bertulis KSU/Setiausaha Kerajaan Negeri ‡ Sulit/Terhad perlu kebenaran Ketua Jabatan ‡ Jika keluar Negara mesti mendapat kelulusan kerajaan Malaysia ‡ Siaran akhbar mesti mendapat kelulusan ketua Jabatan

Pemusnahan Dokumen Terperingkat
‡ Rahsia Besar perlu mendapat persetujuan daripada pemula, kelulusan Pegawai Keselamatan Kerajaan dan Arkib Negara ‡ Mengguna mesin perincih dan dibakar sehingga abunya hancur dengan penyeliaan Penjawat Awam

Kehilangan Dokumen Terperingkat
‡ Lapor kepada Ketua Jabatan ‡ Siasatan dijalankan dan laporan dikemukakan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam ‡ Terbukti hilang Akta Rahsia Rasmi 1972

KESELAMATAN PERIBADI ‡ Undang-Undang (Akta Rahsia Rasmi 1972) ‡ memberi perlindungan terhadap rahsiarahsia rasmi KERAJAAN ‡ Penjawat awam menandatangani perakuan memegang jawtan Kerajaan(lampiran D) dan perakuan kedua semasa meninggal jawatan(Lampiran E) .

Rujuk kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerjaan untuk keterangan lanjut ( Jika ada catatan buruk ) .KESELAMATAN PERIBADI ‡ Sebagai penjawat awam perlu membuat akuan kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 setiap tahun semasa dalam perkhidmatan dan sebelum menamatkan perkhidmatan. Tiada apa-apa yang buruk diketahui setakat ini ( Jika tiada catatan buruk )b.Mewujudkan Tapisan keselamatan ( memeriksa latarbelakang penjawat awam )-Tapisan keselamatan Kasar ( Sulit dan Terhad ) ‡ -Tapisan keselamatan Halus ( Rahsia dan Rahsia Besar )Keputusan Tapisan Keselamatan Dicatat dalam buku perkhidmatana.

‡ 6.Hubungan dengan pemberita /wartawan .KESELAMATAN PERIBADI ‡ Perkara yang perlu dielakkan oleh Penjawat awam untuk memastikan tiada kebocoran maklumat terperingkat :‡ 1. ‡ 5.Suka berbahas tidak kira tempat ‡ 3.Mudah percaya kepada orang lain.Suka bercakap banyak /percakapan tidak dikawal ‡ 2.Bincang perkara terperingkat melalui telefon.Kaki Minum ‡ 4.

. kelalaian dan pelanggaran keselamatan.PENDAKWAAN ‡ Pendakwaan dibawah Akta Rahsia Rasmi 1972 atau tindakan tatatertib boleh diambil didalam semua kecuaian.

‡ KeselamatanPerlindunganmerupakansatuda ripadakomponenpentingdalampengurusanor ganisasiyangperludiberikanpenekananolehse tiapanggotPerkhidmatanAwamtidakkiraperin gkatmanamerekaberadadalamsesebuahorga nisasi .

.BOCOR RAHSIA KERAJAAN SATU ANCAMAN -PM ‡ Kakitangan Kerajaan yang didapati membocorkan rahsia kerajaan merupakan satu ancaman kepada keselamatan dan kestabilan negara.

.SEKSYEN 17A -PEMBELAAN SEDIA ADA KEPADA PEGAWAI AWAM ‡ MANA MANA ORANG YANG DITUDUH DENGAN APA-APA KESALAHAN DI BAWAHAKTA INI TIDAKLAH BOLEH DISABIT JIKA DIA MEMBUKTIKAN YANG DIA MELAKUKAN MANA-MANA PERKARA ITU DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMINYA ATAU DENGAN KUASA SEPATUTNYA.

.SEKSYEN 8 ( 2 ) ( BARU ) -PENALTI ‡ JIKA SESEORANG MENERIMA ATAU MEMBERI SESUATU RAHSIA RASMI DAN BERSALAHAN DENGAN AKTA INI. MAKA KESALAHANNYA BOLEH DIHUKUM DENGAN PENJARA SELAMA TEMPOH TIDAK KURANG DARIPADA SATU TAHUN TETAPI TIDAK LEBIH DARI TUJUH TAHUN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful