Mga Lstratehiya sa

Pag-unawa sa Pagbasa
Pamela C. Constantino, Ph.D.
Makabagong Kalakaran sa Pagtuturo
ng Pagbasa sa Filipino
DepEd (CDD ÷ BSE)
25 ÷ 29 Pebrero 2008, Davao City
Pagbasa
napakakumplikadong proseso ng pag-unawa
sa isang nakasulat na pahayag batay sa
pagkilala sa mga salita, naging karanasan at
naipong kaalaman, at sa kakayahang
mahulaan ang mangyayari.
nangangailangan ng kumbinasyon ng
pakikinig at pagmamasid.
may sangkot na estratehiya na
nangangailangan ng aktibo, hindi pasibong
pagkilos
LPLK1IBONG A1I1YUD SA PAGBASA
. Pagiging Alerto ÷ laging inaalam kung ano
ang sinasabi ng awtor at paano sinabi
2. May Fleksibilidad ÷ may malawak na
kaalaman at kasanayan sa pagbasa at pag-
iisip at nagagamit ang mga ito depende sa
sinasabi ng awtor at paano ito sinasabi
3. Nakapagsasarili ÷ nakagagawa ng sariling
pangangatwiran, pagsusuri, paghuhusga, at
pagtatasa.
PAGBASA
HABANG NAGBABASA
Sabihin
sa sarili kung ano
ang sinasabi ng awtor
Tanungin
ang sarili kung may
punto ang binabasa
Ilarawan
ang ipinapahayag
ng awtor
Hulaan
kung ano ang mangyayari
&NG HINDI MAINTINDIHAN
Tukuyin
ang problema
!aalahanan
ang sarili kung ano ang
gusto mong malaman
Balikan
HARAPIN
agdahan-dahan
humingi ng tulong
PAGABASA
Ikuwento
sa sariling pananalita
ang binasa
Ibuod
ang mga importanteng
idea
Tanungin
ang sarili ng mga
tanong at sagutin din
Ilarawan
sa isip kung ano ang
ipinahayag ng awtor
agdesisyon
kung ano ang
interesante at
nakakaaliw
MAMBABASA
Kognitibong Pananaw ÷ aktibong mambabasa na
bumubuo ng kahulugan sa pamamagitan ng
integrasyon/pagsasama-sama ng umiiral at bagong
kaalaman at malayang paggamit ng mga
estratehiya upang mapaunlad, mamonitor,
magabayan, at mapanatili ang pag-unawa.
Dating Alam at Teorya ng Ìskema
Dating alam ÷ malawak na sakop ng mga idea,
kasanayan, atityud tungkol sa paksa.
Ìskema (cognitive psychology) ÷ paano inoorganisa ng
tao ang mga kaalaman mula sa araw-araw na
akranasan tungo sa makabuluhang mga pattern at
kaisipan.
= koleksiyon ng mga organisado at magkakaugnay
na mga idea at konsepto
- Hal. Fast Food
(Huwag umasang makakapagpadagdag
ng sabaw, etc. paris ng sa karinderya)
- nakakatulong para makagawa ng paglalahat,
makabuo ng mga opinyon, at maunawaan ang
mga bagong karanasan.
Mambabasa
· Dating Alam (Ìskema)
Asimilasyon/ pagsasama-sama
Akomodasyon ng mga bagong kaalaman
MAMBABASA + 1LKS1O
PAG-&NAWA
Texto (wika)
TEXTO + Mundo
bokabuIaryo
ExpIicit
(nasa Iinya)
ImpIicit
(sa pagitan
ng mga Iinya)
AppIied
(texto +
dating aIam
= pagIaIahat
[generaIization])
ImpIicit
(sariIing
Iskema para
Bumuo ng
ahuIugan)
MGA LLBLL NG PAG-UNAWA SA PAGBASA
A. Literal na Lebel ÷ ano ang sinasabi ng awtor.
(explicit)
B. Ìnterpretatibong Lebel ÷ ano ang talagang
gustong sabihin/ipakahulugan ng awtor. (implicit)
C. Analitikal na Lebel ÷ mga kakayahang makilala
ang mga pamamaraang retorikal na ginamit ng
awtor. (applied)
D. Kritikal na Lebel ÷ pagmonitor ng sariling
pagbasa bilang mambabasa; ebalwasyon ng bisa
ng awtor. (applied)
1SLKLIS1 NG AK1IBONG MAMBABASA
ung Gagawa a ng Prebyu ng
Teksto,Tanungin:
MADIDIS&BRE MO:
Tungkol saan ang teksto?
Ano ang pinakaimportanteng idea ng
Awtor tungkol sa Paksa?
Bakit ko ito binabasa?
Ano na ang alam ko tungkol sa paksa?
Ano ang hula ko sa sasabihin ng awtor?
Ang Paksa
Ang Susing Ìdea
Ang sarili mong pakay at
paraan ng pagbasa
Mga asosasyon at
koneksiyon sa mga dating
alam
Mga insight sa paksa
ung Gagawa ka ng PanimuIang
Pagbasa (Skimming) ng teksto,
Tanungin:
MADIDIS&BRE MO:
Tungkol saan ang texto
Ano ang pinakaimportanteng idea ng
Awtor Tungkol sa Paksa?
Anong mga teknik at estratehiya
ang ginamit ng awtor sa pagsulat ng
texto?
Ang mga paksa at mga sub-paksa
Ang sariling idea
Ang istruktura at mga pattern ng
organisasyon
ung Pag-aaraIan mo ang texto,
Tanungin:
MADIDIS&BRE MO:
Tungkol saan ang texto?
Ano ang pinakaimportanteng idea ng
Awtor tungkol sa paksa?
Sino? Ano? Paano? Bakit? Saan?
Kelan? Alin Doon? O Anong Uri?
Ang paksa at mga sub-paksa
Ang sariling idea
Mga sumusuportang idea at mga
sumusuportang detalye
ung Gusto mong basahin nang
ritikaI ang texto, Tanungin:
MATATAYA MO:
Bakit sinulat ng awtor ang teksto?
Ano ang mga kredensiyal at
posibleng mga bias ng awtor?
Anong klaseng ebidensiya ang
inihahain ng awtor?
Paano binigyan ng interpretasyon
ng awtor ang ebidensiya?
Ang layunin ng awtor
Ang kredebilidad ng awtor
Gaano mapagkakatiwalaan ang
ebidensiyang iniharap ng awtor
Ang pangangatwiran ng awtor
BOKABULARYO
A. Mga Uri
Pangkalahatang bok. ÷ mga salitang
dapat ay pamilyar sa lahat.
Hal. tao
Pampaksang bok. ÷ ispesipikong mga salita sa
larangan/paksa;jargon
Hal. writ; dekonstruksiyon; nitrate
B. Mga Antas/Lebel
Gamiting bok. ÷ araw-araw na ginagamit
(Ekspresibo)
Pambansang bok. ÷ alam ang kahulugan ngunit hindi
(Represibo) karaniwang ginagamit sa
pagsasalita o pagsulat
Nakikilalang bok. ÷ nakikilala ngunit di alam ang kahulugan
Di ÷ Pamilyar na bok. ÷ di pa nabasa o nagamit kahit kailan
C. Mga Klase ng Salita
Denotibo ÷ literal ang kahulugan; kahulugang pandiksyunaryo
Konotatibo ÷ may ibang pagpapakahulugan
D. Estratehiya
() Context clues ÷ pagsusuri sa mga salita at pangungusap
sa konteksto nito.
· Depinisyon · Contrast
· Halimbawa · Muling pagbanggit
(2) Pagsasanay sa paggamit ng diksyunaryo
hal. mga synonyms at antonyms ng mga salita
iba't ibang kahulugan ng salita at paggamit ng mga
ito sa pangungusap
(3) Bubblegram
(4) Semantic map
(5) Concept map
(6) Semantic grid
Semantic Grid
Pagkain Mga taIa ng
hayop
May
oIesteroI
May dagdag na asukaI
Baka
Manok
ItIog
Softdrinks
Mga Kahulugan ng mga Panlapi
HaIimbawa ahuIugan Gamit sa pangungusap
&nIapi
GitIapi
HuIapi
Mga Lstratehiya 2 ÷ Dating Alam
Ang AIam o sa
Paksa
Ang AIam ko
matapos pag-
isipan,
magbasa-basa,
magtanung-
tanong, etc.
Ang Dapat kong
maIaman
habang
nagbabasa
Ang AIam ko
pagkabasa ng
Texto
Ang di ko pa
AIam
(1) Activity Sheet
(2) Pabibigay ng Cloze Test/Maze para idebelop ang dating alam
Hal. Cloze ÷ interesante ang kabuuang resulta ng sarbey () mga estudyante,
guro, magulang, at alumni. Nakita ng mga respondent ang maraming
benepisyo ng paggamit ng Filipino (2) wikang panturo sa UPÌS.
. (a) ng 2. (a) at
(b) sa (b) na
(c) para (c) bilang
Hal. Maze
Ang tubig ay pinagalaw
nakakapagpagalaw ng mga bagay.
nagagalaw
(3) Self ÷ inventory bago bumasa
Paksa/Ìdea Alam Ko Medyo Hindi ko Alam
Cellphone
Cloning
(4) Anticipation / Prediction Guides
Paksa
Bago bumasa Pagkatapos magbasa
___________ _________________
(5) Directed Reading ÷ Thinking Activity
Hula Ko Talagang Nangyari
(6) Brainstorming
(7) Log prompts ÷ mga tanong kaugnay ng alam o
karanasan
Hal. ÷ ano ang gagawin mo kung.
- ano ang susunod na mangyayari
(8) Skinny Books ÷ mangongolekta ang guro ng mga
materyal sa diyaryo, magasin, atbp. ÷
ipapabasa at tatalakayin sa klase.
Literal na Lebel
Pagtukoy sa Pangkalahatang Paksa, tesis o
pangunahing idea, mga pangunahin at di ÷
pangunahing punto
PAKSA
Hal. : Purefoods TJ Giants
Alaska Aces
Red Bull Baracos
Ginebra Gin Kings
Sta. Lucia Realtors
Paksa: Mga Basketball Team sa Filipinas
Pangunahing Ìdea o paksang pangungusap
(talata)
Tesis na Pangungusap (buong akda)
Pangunahing Suporta (punto)
Di ÷ pangunahing Suporta (detalye)
Hal. Katwiran, facts, estatestika, testimonya,
halimbawa, atbp.
Estratehiya
A. Character Clue Chart
Pangalan
ng karakter
Pisikal Mental/
emosyunal
Pangkapaligiran Pamilya
B. Venn Diagram: Pagkakaiba/Pagkakapareho
pareho
C. Paggawa ng Sintesis upang mabuo ang tesis na
pangungusap mula sa mga pangunahing idea ng bawat
talata
p.idea
p.idea
p.idea
p.idea
p.idea
p.idea
sintesis
IN1LRPRL1A1IBONG LLBLL
Pag-unawa sa talagang gustong sabihin ng awtor.
Ìstilo ÷ diksiyon; gamit na salita ng awtor, ayos ng
pangungusap
Tono ÷ hal. seryoso, malungkot, nakakatawa,
sarkastiko, atbp.
Layunin ÷ magbigay ÷ impormasyon
mang-aliw
manghikayat
A. Kahulugang Piguratibo (tayutay)
* Paghahanap ng mga halimbawa ng.
Simile ÷ direktang paghahambing (gaya ng sing. Atbp.)
- hal. simbilis ng kidlat
Metapora ÷ direktang pahayag na ang isang ito ay iyon.
- hal. Ìsa siyang halimaw.
Hyperbole (pagmamalabis)
- hal. Ìsang batalyon ang kamag-anak na
nakipamiyesta.
Personipikasyon (pagsasatao)
- hal. Kinain ng ATM machine ang pera ko
*Paggugrupo at paghahanap ng halimbawa
*eksamen
B. Estilo at tono
hal. tiningnan nang matagal vs. tinitigan
Estratehiya
* paligsahan ÷ kung ako ang awtor.
Gagamitin ko ang..
* eksamen
* pagsasadula
pantomina
* paggugrupo at paghahanap ng mga
halimbawa sa texto
Analitikal na Lebel
Kakayahang makilala ang mga paraan/pagsasaayos na retorikal ng
awtor (organizational patterns)
Mga Estratehiya
* pagtatanong kaugnay ng nilalaman
* pagpapagawa ng balangkas (grupo o indib. na gawain)
* pagpapagawa ng buod, sintesis
* pagmamapa sa pamamagitan ng graphic
organizer, grid, chart, graph, atbp.
Hal: Clustering/mapping
NobeIa
&ri arakter Pangunahing Bahagi
(2)
(3)
()
·Graphic organizer
branching
Sanhi/bunga
Sanhi
_______
_______
_______
Bunga
_______
_______
_______
2 2

Resulta Tangkang sol.
Bakit
Ano
Sino
Pinal na Resulta
P
R
O
B
S
O
L.
Prob. ÷ Solusyon
Prob. Sol.
____ _____
____ _____
____ _____
Pagkakatulad/Pagkakaiba
Pagkakapatulad
Pagkakaiba
Story map
Nobela
Lugar at Panahon Tauhan
Pangyayaring nagsimula sa pangunahing banghay
Tugon ng tauhan sa pangunahing problema
Mga pangunahing pangyayari
Resolusyon
- Kuwento/nobela Simula

2
Wakas
Paggawa ng Drowing (para tukuyin ang bahagi ng isang bagay na tinalakay (hal. tagpuan)
Balangkas (sanaysay)
Ì. Ìntroduksiyon
A. Konteksto
B. Tesis na Pangungusap
C. Dep. Ng Termino
ÌÌ. Katawan
A. Unang Pangunahing Ìdea
. Unang suportang idea
(a) unang suportang detalye
(b) pangalawang suportang detalye
2. Pangalawang suportang detalye
(a) unang suportang detalye
(b) pangalawang suportang detalye
B. Pangalawang Pangunahing Ìdea
,
(a)
(b)
2.
(a)
(b)
ÌÌÌ. Konklusyon
A. Muling pagpapahayag ng tesis
B. Paano sinuportahan ng katawan ang tesis
C. Panawagang aksiyon
hart, Graph, atbp.
hart
Paraan
&ri
Depinisyon
Haugen Jernudd Fishman
PagpapIanong
Pangwika
Bar Graph
0
5,000
0,000
5,000
20,000
UG G SS
Bar Graph
Line Graph
0
5,000
0,000
5,000
20,000
Di - Grad. Grad. Spec. Stud.
&P DiIiman EnroIIment - &nang Semestre, 2007-2008
Line Graph
Sa bawat pumapasok sa
kolehiyo
4 ang nananatili
3 ang nagtatapos
SymboI Graph
Circle Graph/Pie Chart
ircIe graph/Pie hart
Flowchart
Time Lines
June - ÷ pagtatala
2 - Araw ng Kalayaan
3 ÷ Oryentasyon ng Freshman
4 ÷ simula ng klase
Sept. 5 ÷ huling araw ng dropping
Okt. 7 ÷ huling araw ng klase
Okt. 8-20 ÷ final exam
Okt. 8 ÷ huling araw ng pagbibigay ng grado
Table
Napipigil ang
blood clot
Tumtulong sa
blood clot
Spinach,
Cauliflower,
Atay
K
ResuIta Gamit Pinagkukunan Bitamina
Susundan ng mga tanong: ano, anu-ano, tukuyin,
ano ang resulta, ano ang pagkakaiba
Mapa ÷ binubuo ng mga numero, pangalan, kulay,
simbolo
Political map ÷ mga siyudad
Physical map ÷ topograpiya (bundok, ilog, lawa, etc)
Kritikal na Lebel
Fact vs. Opinyon
Ebidensiya
Konklusyon
Ìnferencing
Ebalwasyon ng Bisa ng Awtor
Katotohanan ÷ may ebidensiya
- personal na kaalaman/karanasan
Opinyon - ebidensiya
- awtoridad
- bias ÷ ano ang pakinabang dito ng awtor
- agenda niya
Apela sa Katwiran
Deductive ÷ pangkalahatan ispesipiko
- silohismo
- premis
Kung mababa rin lang ang nakuha niyang grado kay
Prop. Cortez, wala siyang karapatang magreklamo na
walang binatbat ang kanyang mga lektyur sa klase.
major premis ÷ (pahiwatig lang)
Ìyon lang mataas ang nakuhang grado
ang may karapatang magreklamo sa
inilelektyur ng propesor
konklusyon ÷ hindi batayan ng paghatol sa
pagtuturo ng guro ang grado ng mag-aaral.
Ìnductive ÷ mula ispesipiko tungo sa konklusyon ukol as
pangkalahatang katotohanan
detalye + detalye + detalye = konklusyon
(walang isa man lang negatibong ebidensiya)
Baluktot na Katwiran
. bandwagon
2. analohiya
3. alinman sa dalawa (wala na bang ibang
alternatibo?) = lesser of 2 evils
4. Di tamang awtoridad
5. Estatistikong di ÷ angkop
6. dibersiyon ÷ bakit mas ipopromote si Ned
kaysa sa akin, 5 beses siyang nag-absent
nung isang taon.
Apela sa Emosyon ÷ kunwari nasa katwiran hal.
bandwagon
Katotohanan, lohika, emosyon
(Ethos, Logos, Pathos) ÷ 3 pangunahing
karakteristiko ng pormal na argumento para
mapag-iba ang persweysiv na texto sa
argumentatibong texto
persweysiv (nanghihikayat) ÷ kumukumbinsi
na naniniwala at umaksiyon
- emosyunal, maaring di lohikal.
argumentativ ÷ kumukumbinsi sa pamamagitan
ng ebidensiya at lohika
Konklusyon ÷ paggawa ng lohikal o makatuwirang pahayag mula sa
impormasyong nakuha sa akda
- direkta o di ÷ direktang ipinahahayag ng awtor
- direktang nabuo sa akda.
Lohika ÷ balidong konklusyon
hal. lahat ng aso ay hayop
Ang chiuaua ay isang aso
Kung gayon, ang chiuaua ay hayop.
Ang ibang libro ay nakakaantok
Ang ilang nakakaantok na libro ay mabili
Kung gayon, ang ilang libro ay mabili
balido?_____
bakit? ______
(a) Lahat ng pulitiko ay mabait
balido?_____
bakit? ______
(b) Lahat ng mabait ay tapat
balido?_____
bakit? ______
(c) Kung gayon, lahat ng pulitiko ay tapat
balido?_____
bakit? ______
Pagsusuri sa Pahiwatig (Ìnference)
Batay sa dating alam, sariling kaalaman at karanasan
Di ÷ direktang nabuo
Pagbasa sa pagitan ng mga linya
Di ÷ kasimbigat ng lohika o katotohanan ng isang
konklusyon
Tinawag ko kayo, mga guro,
para sabihin ang tungkoI sa
magiging suweIdo ninyo sa
darating na taon.
*(Val Cleathern, mula kay Atkinson, 990)
*
Ano ang na nangyayari?
Paano mo nalaman?
Sino ang nagsasalita? Paano mo
nalaman?
Ano ang P? Bakit ito ginamit?
Sino ang c ? Bakit ito ginamit?
Saan kaya nangyayari?
Mga Lstratehiya
Debate
Pagsusuri ng mga billboards, comic strips, komersiyal sa, diyaryo, magasin, TV
kaugnay ng lohika/baluktot na katwiran
Panel discussion
Pagpapasulat
Pagtatanong (socratic method)
Ano ang pamagat
Sino ang awtor
Ano ang pagkakilala mo sa awtor
Kelan sinulat
Ano ang tesis ng awtor
Ano ang pangunahin suportang ginamit
Anu-ano ang mga di-pangunahing suportang ginamit
Ano ang tono ng awtor
Ano ang mga konklusyong naibibigay mula sa binasang akda?
Facts ÷ paniniwalaan ko ba ang sinabi ng awtor?
- talaga nga bang facts ito at hindi opinsyon?
- sapat ba? Bago ba
- may iba pa bang patunay?
Fact vs. Opinyon vs. Propaganda
Fact ÷ napapatunayan (unibersal)
Opinyon ÷ pinaniniwalaan (indibidwal)
Propaganda ÷ pinapaniwala ang mambabasa
MAGALING NA MAMBABASA
. Kaalaman sa Facts
2. Direktang karanasan
3. Sopistikadong interpretasyon
4. Kritikal
5. Alam iugnay sa labas ng eskuwelahan ang
texto.
PAG1U1URO NG PAG-UNAWA SA PAGBASA
Pagtiyak sa Kulturang Pangklasrum
Eklektikong Mga Estratehiya
Aktibo, interaktibo
Pagsasanay din sa pagsulat, pagsasalita,
pagmamasid, pag-iisip
Walang iisang estratehiya sa lahat ng
panahon, klase, at texto.
Dapat may iisang layunin: makabasa ang
mag-aaral para matuto
Bibliograpi
Alvermann, Donna & Stephen Phelps. Content
Reading and Literacy. Boston: Allyn &
Bacon: 2002, 3
rd
ed.
Atkinson, Rhonda Holt. Reading Enhancement
and Development; USA: West Publ. Co. 990
Earle, Cynthia and Christine Zimmermann.
The Reading/Writing Connection, N.Y.:
Longman, 2003

!,-,8,
3,5,,:25,/43574808435,
:3,, 8,8,33,,8:,93,5,,,-,9,8, 5,,,8,2,8,9, 3,3,7,3,8,3,9 3,543,,,2,3 ,98,,,,,3 2,:,,3,32,3,,7 3,3,3,,3,33:2-3,8433 5,3,95,2,2,8/ 2,8,3493,0897,90,3, 3,3,3,,3,33,9-4 3/5,8-43 5,48

!% %%&$!$  

!,30794 ,33,,,2:3,34 ,383,8,-3,947,95,,3483,- ,08-/,/ 2,2,,,3, ,,,2,3,9,8,3,,38,5,-,8,,95,
85,93,,,29,32,94/0503/08, 83,8,-3,947,95,,349483,8,- ,,5,8,8,7 3,,,,,38,73 5,3,3,97,3 5,8:8:7 5,::8, ,9 5,9,9,8,

!$ 
$ $,-3 8,8,7:3,34 ,383,8,-3,947 %,3:33 ,38,7:32, 5:394,3-3,-,8, ,7,,3 ,353,5,,, 3,947 :,,3 :3,34,32,3,,7 &% %::3 ,3574-02, !$ :0394 8,8,735,3,3,9, ,3-3,8, -:4/ ,32,25479,3903 /0, %,3:33 ,38,732, 9,343,98,:93/3 ,7,,3 8,85:3,34,3 53,,,3,947 ,/08843 :3,34,3 390708,390,9 3,,,,

!,,,,3,3 ,38,7:3,34,3 :8942432,,2,3 ,,3 #! 

,/,,3
/,,3 :2339:43

2-.$ 439-43!. -:2:-:43.38.33 3907.843.9.3.3.9-432.2.::.3.8. .2.-.5.

 0897..3.35.-...9-. :3.5..243947 2..92.3.2932.32.3 ..90.4532.3.5..8..2.99:/9:348.35. 8. ./0.8.2.8./ 2..43 .2.3 .93. .5.8.93.2. .:3.92.3802.3..8.5.2 2. .:5..3:27..9%047.9..

843..3 4084332.:3. 82. W . 38.9:435. 09. 3.32:. .32..5.7. 5. .32.:2.2.99073.-:432.43..-.9 2.39:348..7.2....2.5.93.5.92..-../0.. ..2 802.85.44 5..8.3.8.. 3.2-...92.3.058..73/07.7.:3.-::.439.. ...9 .8./4..8..7.2.343447.7838..7.35.3.32.802.94380594 .3 9.38.8944/ :.3./.8.3 .47./..3 2.45343 .38.-.4.

2..84332.8.8.43..-.3 .5. 424/. 8.2.2.

-:.5.$ %$% ! & %094 .943( 25. :2:43 . 550/ 9094 /.7..5.9 3.9 8.73 802.93. 25..3.9 0307..74 5.::. %% :3/4 -4.2 5..9.9 8.3 32.3 ..3.8.

.

.39.0-0 .34.383.9-430-0 .3 :89438.-3.9 39075709..! &$!$ 907.947 05.-3.8.3.34.

73 5. 3.5.0-0 5..550/   .9.3..3..3.24394738.8.947 ..0-.9 3.::.32.. .293 ...2.2.32.8.33.-.-.8433-8.3.7.550/ 79.947 .947 25.5..-.370947.32.0-0 2.2-..

8. 3$:83/0.390894 34.2 ...3 9479:348.8.8...-.249:348.93 .9 4308438.3:.8..335...8.843. 34.2.9494-3.5.3903/0.8. $&# 3!.947 .8... .3898.353.-33.. .72435.!../.8.5.3.3:33 %:348. 343.9 5.3..7. 38.25479.-.3!70-: 3 %0894 %.48.848.%$$%% $ :3.

39094 %.39094 34.38.5.9478. $223 390894 %.903.8:- 5.3 38.3/0..3/09.73/0.. 34.8:2:8:5479.9$.33..3:33 $&# %:348.8.:3....8.8..73/0.. 38.8.5..93 47.90897.3 24.-..5.3.7.39094 32.92..34.990733 . 8:2:8:5479. 947%:348..90. . $3434!.3 0.3. 3432.3!.3 9479:348.8:.353.92.33443 343&7 $&# 35.3903/0.3:33 %:348.843 9094 :3!.353.25479.25479.3903/0.8.32:.293.8.!.3 !. 3897:9:7.. ..8:- 5.5.92.0 .92..8.

/3..3.33.33.947 35.3:33 .342.8.947.33.947 343.8 3. %% 3.33.53.947 ..3 79.8030-/038....843 3..32.947.5.9 548-032...39094 %.:3:894243-.947 370/0-/.93.3.3 3.:333.947 !.947 .97.70/038.3339075709.3 0-/038.34-3...7.-.9.390894 34.3.30-/038.983:.

3 /.9.9..3. &#  .5.9.3-4 85085432.&7 !.25.3..5.9..2.8.3.7.3-4 2.8.78.4 !.. . 9.9 .8.8.

.39. 79/043897:843397.743 .8.5.8.90 .

298..9-4 2.::.3.-.9. 0349-4 907..3-4 3.3.29 85708-4 !. 5.33.-..35.293-4 .::.5.3 !.9.803$.8..8:.::.2.9.7.3/8:3..3.3.::.3.38..7.7.3 .8. .0-0 .2.8....35.33:393/ #05708-4 .::.45.3..9 .3 .73.3.5..29.43.-4 /5.2.74 4349.2-.3.3:39/...3-4 .

.95.8.39.2. 948.7/   ..39432832.293/8:3.2932.39.74 ..8.8.3:3:8. 2. 897.9.3:3:8.834328. W:35.2.39 !.8:8:78.5 $02.9.8.8.:08 5. 43909.5 43.9.3.89 W .::.5 :--07.338.2 $02.5.3.95.-.5.0592.5 8..2-.. -.4390894394 W 053843 W4397. 9-.90.9.

/.34 94 $419/738 .::.5 9. .332.298.39.5 :.3 .5.3:3:8./.3 .3.9.8:.5 .$02.!.45 .5 &3....::.3 .2-.7/ !..5 .3. ... . 4089074 .

.-.2.8. 3/45. 3.3 %094 .3:3 9.24 !.9.340%089.9.5485.-. . 3.943 3.5. 85.3 3.3 2.9..--.8. .-. 2.8.2 !.897.2 .248.-.93.8. 2.8.24 5.3 2.343 09.9$009 3.-.. -.90.

9 .. -..8.:23 .9. 3..05.7-0  2.-::.293534  .38.. .32.. .7.23 -03058435.3/..3. 53.39:748.32.-.3708:9. .390 :74 2.5.. .2 .32...0 39:-.708543/039. . 3  .3 ./0-045.:.3. .7. 3..089:/..93.7. 40 390708.&!$  . 5.3 .9.5.35..390..

8. !.4-:2.8. $01 3.03947-.

05430 433 ./0.24 0/4 3/4.2 39.943.5.

.8. *********** ***************** .-.!70/.8. !.943:/08 !..5482.9.8.4-:2.

343409.. 70.7 7..3:7432./3 %33.8.3.:3..7.3.9-5 5.3. .99...4 %.3894723 45742598 2..3 .7 $33448 2.5.90/#0.24 .8.8.34.9.3.80 ..3 .. 2.9 :../.324:3 .907.9.-..343.38.9..34.74 2.2.3.83 .38:8:34/3.

8. !:70144/8%.9.3/0..08 #0/:.907.8.338 $9.3.3. 2..%0. :..5.8 .53.9478 !.7..!.809-.8.35:394 !$ .9/ 5.398 .3.28.3:3.9:48.48 30-7.3:3...3!.0-0 !..3:3. 90884 5.#0.

35.3 1.!.3:3:8.3$:5479.. 45.9.3:3:8.5 -:43. !.!.3:3.5 9. . .8./.2-.3:3.98 089.9-5 . %0883..3:3. 9089243.3/0.97.9089. /09. 5:394 5..0 .3$:5479. .

.7.3 3.907:0.. 039.7.3..897.907 !8. .90.79 !.

7.3. '033.7.2. !.5.2!.-...3 0248:3. !.

5 /0.9 9.!. 5 /0.704 5..390883.. 5 /0.3-. .3$39088:5. 839088 5 /0..5..-:4.704 !.5.9.2. 5 /0.8.3/0..3:3:8. 5.3:3. 5 /0..52:.32.

383 9-5 .9. 8.2.. 807484 2.43.35..38..3507..894 .-.8..4 .9 09. 8. 507-40 5.3 $20 /709.3...:9.9 .5.547..8.947 .9. !.. .. 3.3.483 5.3.3!:7.-33.:33 2.532.3.3:89438..293.947 894 /843.843 5.3.:349 3.2.8.9-4 9.-8 .30.3:3:8.2.843 2.2. 8.7.9.3 .9.9.9-5 ..2-. 3. 2.. !078435.3-..394.8. 82-83/.33%2.::.3..3.%#!#%% !. /709. :3.4 .2089..35..5 %434 ...2-3 .8.43 .3. 25472.

.95.203 5.8.9094 .8.32.3 08.33./:.4.8 939.947 ..9..90.2-...2934. 5. 9333..3.3 :3.39423.. 5.53..2-. 5..3. .!.8.3..95.8.99434 .3 897. 08.:7:54.532.:7:54.203 894.

.5.32..3.9...32.7..3.3..0-0 ..

2.897.9..79 7.307 7/ .90.337..3 5.5.:89073. 5.2.3 5.33.5.5.483.5.:3.990738 ...9...5.8.2.8 7:5443/- 3.947 47.5.943.9.2.3-.5..3-:4/ 839088 5.3.343.. 47..5.3 .3.9-5 .5.2.70947.8.5 ..8.

2.553 .

 $.47.5..3:3.3.7.907 !.W7.3 4-0.307 -7.3.3. &7 .

$.3 ******* ******* ******* :3. ******* ******* *******  .-:3.

/..!74- $4:843 !74- **** **** **** $4 ***** ***** ***** ! # $34 34 .384 #08:9.9:..3.9 %.   $ !.

./ !3.3.#08:9.9:.-...!.. !. !. ..5.-..

 %:4339.3.3.733.35.9!.7 #084:843 :0394.5.3:3.3:3. :.3 !.:.3.3574-02. .3-.7.5 4-0.$9472.43 %..:..3.38.8.82:.3:3.5.5.

.8 .34-0.  . $2:.

. 43:843 :35.38:5479.3.. 3974/:843 4390894 %0883.3. &3.. . .33.0 .9::3.. :3..7....9.3/0.0 !.3743 5.3/0..39088 !.3483:5479.38:5479.9.93. :3..3...3..8.39088 !.8 8.3-.38:5479.3/09.!.!. ..3:3..3:3:8..0 .3..843 .5.0 .3.3/0.5:.3.3/09... 9.38:5479.3:3.3/09.38:5479...3/09.3.38.5.3 &3.3!. .3-..3.3!..0 !.5.5 05 %07234 .3/09.5.38:5479.3.3 .

77.5   7./ 7.33.5 307.9./ $50.9 . $9:/ &!2.7.3.5..5   307.3 82.3..3$0208970   & $$ $.5 .5 $2-47.9.33.-.548 .3. 053843 &7 !..5.9-5 .848. 404 .33742039 &3.5 .343 !.79 !.3 073:// .5.79 7.77.95:2.:03 .

5.7.07.

5.07.79 7.!0.

--..0.35..7..37.80 9  13.3.79 %20308 :30 5.7.7.84337082.3..3.2 9 :3.80 $059 :3.3 7039.!0.9.3 82:.79 4../4 .3/74553 9 :3. 7.9.

.3 :. .2.3 -44/.3 $53.3: .-.2.49 $:8:3/.-0 9.3:2074 5.. . .5 94547.3708:9.5..8:/.332.:1407 9.343.34. %:29:438. . . -3:-:432.55.23.5 2. 09. ./ !8. -:3/4 4 .3.35.%.34 9::3 ..49 -44/.29 #08:9.::3.34.9..34 . !3. 82-44 !49...5.

.0-/038.8 5343 -/038.3.3.2..9494.3 2..0-0 .3.79. 507843.84338...9.3. 43:843 310703.3 -.3947 .

-..3/943.3 5343 0-/038.3.35.34.947 ./ -. .8 .3.3. .7.8.947/.03/.

3.33..50.5.3 0/:.0 2:.3..9494.37.70.7.37.9.3.9...-.7.:.3.043:843 .9:9:743:74.-.4757028 5.8.73..8508549:348..32.32.248.9-. 3009:7357450847 43:843 3/-.. !745 4790 .243.8.3 /09./4. .3 850854 84824 57028 :32.9.5.38.3..9-430-/038. 5...80 2.9.3.3.335..3.37.8.33.32.32.9.9. .2.:.3-3.9.9./432...9..3 43.948.0 5.70.43:843:4. .3.7.9..0 /09.8 5.09:78. 3/:.97.330.32.0 /09./4 .3.

2.854574249080/ .9073.345 /-07843 -. .-...8.3.3.-8039 3:38./ 89.43 .3-.8 9. .38.3 -08088.3 -.9-4 08807410..3.32.:9493./.97. .947/.3 .8..4.92.39..43 .98943/ ..3/.33.

 -. .43 ..94..3.843 0248:3. -.5. .3 .8.73/4. 024843 948 448 !..3 30-/038.3:3.9.90789435472.3.2.3507808.33..7:203945.3 4. 3.24843 :3.73.9:2.3/.3.7:2039..3.. 2.9-43 9094 507808.948 5. 3.7..50.2.5.7:2039.3. 2.97.8.7. :2::2-388..9.9 :2::2-38 3. .90948.9494.

:.394 3..45 3-.../4343:843 .42./4***** -. -.9 -..935:94..45 3.-.9****** ..353.-.43:843 5.3.9 -...3-74.3-74./4***** -..:.93.3..5.3..8. . 4. 25472.- -. :3..35.-74..9.84 :3.9 -.33.2./4***** -.43 ..33.9****** ./.43 . ...43 .9****** .34.935:94.:..2:.- :3..3...9.8.9..2.9:7.84./4***** -.947 /709.5.8433..9****** .3.-:48..:.4/ /709.8.3943..:.2.932. /709./..

8.9943.3 43:843 34.!.-.9943.34243..8.!.7.4..3.0 .38:0/43348.29 $. 2.8..338.7 !.9.3!.3.3 34.9.9 310703.-3.3 $34.8.93843 .29 $34.8.73.3..93.3 /709.33./.82-.9.2.3.!.3..3.4..332.8:8:78.33.9...5..2.7.0..7 %3.39:348.9073 2:.4 2.3.:74 5.933.33.7.9.2 8...8.934.. .2..3424 3.8.9494.. /.3.3.43 '.-:4 !.3.

8:8:732.74 2. 0-.--4.897.83 %' . /.:3.8.7/8 ..90 !..89758 42078.90.34.42.

.394343. 2.3.390883.32..-3.35.-.947 34.29 3: .3:3.33.32.9894.-3.:8843 !.35.947 9.34-.8.4-.9 !. .2094/ 34.9.9. 53..3 :3-078.29 34.--...:9493...-.9.947 34.5.93/453843 8. .-. ..8 !745..38:5479.9-.9 34.248.3.34./ 5. ..98 5.35.9 $34.7..97.. !745.5..9 3.5.33.9:3.947 0..35... 5343 53.5.947 34.5.3 3/-/.30/8..2.8.343 84.9..3/..33.43:8433./.9:3.3 !.38:5479.32.31.383:.2-..3.-.33.2:..383.3/..5.8:.8 5343..-.3:3.3.5.8.

3.8.3 9094 .7.8308:0..$   ./4339075709. ..3..843 79.2.38....3.3 $4589.8.2:3.-.98 709.

2.9:94 .3 2.3.8:.897.9-4 !. .30897.3.3!.90.8.8.7.8.9. 85 .7.90.8/ 5.93 5..5.:9:7.2.8.87:2 0943.80 .:332..99094 .8.8.5.8.3. 5.43 ...9.9 5.-..38.!%&%&# ! &$!$ !.92.. 9-4 3907.5.3.2./38.8.

5 . 489433 .70 39.072.33 %0#0.3/7893022072.3./3.-47.. $90503!058 439039 #0../3.3/907.33 433.3/0.0452039&$089!:- 4 .02039 ..43 7/ 0/ 93843 #43/.49 #0./33.

943  432.7934330.3  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful