PMS 2013 FIQAH MUAMALAT

TEORI AKAD KHIYAR
1

KHIYAR 

Khiyar 

Dari segi bahasa : Memilih, menyisihkan, dan menyaring (menapis) Dari segi istilah : Suatu hak yang diberikan kepada pihak yang berakad sama ada hendak meneruskan akad yang dibuat atau membatalkannya bertujuan untuk memastikan adanya kerelaan hati mereka dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad. pihakberakad. 

2

KHIYAR 

Khiyar
Hukum khiyar adalah harus mengikut syarat-syaratnya yang syarattertentu. tertentu. Penjual dan pembeli harus melakukan khiyar selagi keduakedua-duanya belum berpisah. berpisah. Hukum ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam, berkata ia : Rasulullah telah bersabda : Hizam, ´Penjual dan pembeli harus melakukan khiyar selagi keduakeduaduanya bersikap benar dan menerangkan, diberkati bagi keduamenerangkan, keduaduanya pada jualbeli kedua mereka, dan jika kedua-duanya mereka, keduamenyembunyikan dan berbohong, dimusnahkan keberkatan berbohong, jualbeli keduanya itu.µ itu.µ
3 

KHIYAR SYARAT KHIYAR NAQDU KHIYAR TA·YIN KHIYAR QABUL KHIYAR KHIYAR RU·YAH KHIYAR MAJLIS KHIYAR RUJUK KHIYAR ¶AIB 4 .

KHIYAR SYARAT Khiyar Khiyar Syarat Suatu pihak atau kedua-dua pihak yang berakad keduamempunyai hak untuk berkhiyar jika disyaratkan dalam berkhiyar akad. Mazhab Hambali : Tempoh itu boleh lebih dari 3 hari asalkan satu tempoh yang ditentukan tanpa mengira lama atau sekejap masanya. Tempoh berkhiyar syarat mengikut ulama fiqah: berkhiyar  Mazhab Syafii dan Hanafi : Tempoh itu tidak melebihi 3 hari berdasarkan kepada hadith sahih Rasulullah s.a. 5 .w.

¶ariyah dan sebagainya. wadi¶ah.KHIYAR SYARAT Khiyar Khiyar Syarat Akad yang Dibolehkan Khiyar Syarat Akad yang boleh menerima fasakh adalah akad-akad lazim yang akadtidak mutlak dan akad-akad tidak lazim seperti akad jualbeli. wadi¶ah. sewaan. sebagainya. mengikat. sewaan. Akad yang masih terikat dengan syarat pilihan ini dianggap sebagai akad yang tidak mengikat. Kesan Syarat Pilihan kepada Akad 6 . akadjualbeli.

Apabila pihak yang diberi pilihan itu meninggal dunia. mazhab Syafii dan Maliki berpendapat hak khiyar itu akan berpindah kepada warisnya kerana hak itu ialah hak harta. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Hambali.KHIYAR SYARAT Khiyar Khiyar Syarat Syarat khiyar ini akan tamat:   Apabila pihak yang diberi pilihan itu telah meneruskan atau membatalkan akad yang dibuat semasa tempoh pilihan tersebut. Berlakunya kerosakan pada barang tersebut sewaktu berada di tangan orang yang sedang membuat pilihan. Bagaimanapun. Tamatnya tempoh pilihan tanpa sebarang tindakan daripada pihak yang berkenaan. 7 .

Imam Abu (gharar) Yusuf dan Imam Muhammad.KHIYAR TA¶YIN Khiyar Khiyar Ta¶yin Salah satu pihak diberi peluang untuk membuat pilihan dengan menentukan subjek akad itu. Bagaimanapun sebahagian besar ulama tidak membenarkannya kerana ia akan menjadikan subjek akad itu tidak jelas (gharar) melainkan Imam Hanafi. 8 . Biasanya ia berlaku pada akad yang ada balasan dan berbentuk benda seperti akad jualbeli.

tersebut. harga dan kualiti subjek kontrak tersebut. barang.Pembeli tersebut berhak memilih atau memilih satu sahaja. 9 .Dutson yang mempunyai kualiti dan harga yang berlainan .Perdana V6. sahaja.KHIYAR TA¶YIN Khiyar Khiyar Ta¶yin  Contoh: Contoh: Seorang pembeli diberi pilihan oleh penjual terhadap 2 buah jam tangan pada harga yang berlainan . Contoh: Contoh: kereta yang mempunyai 3 jenis kereta yang berlainan iaitu Audi.Dalam keadaaan ini penjual mempunyai pilihan untuk menentukan barang.

 Mengikut Imam Hanafi : Tidak melebihi 3 hari.KHIYAR TA¶YIN Khiyar Khiyar Ta¶yin Syarat khiyar ini: ini:   Subjek akad ini mestilah tidak lebih dari 3 jenis. Subjek akad ini tidak sama di antara satu sama lain. 10 . ditentukan. Hak memilih ini akan gugur jika pihak yang diberi pilihan itu telah menentukan subjek akad tersebut sama ada secara langsung dan secara tidak langsung atau subjek akad itu telah rosak ketika dalam tangan pihak yang diberikan hak khiyar tersebut. Mengikut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad : Boleh melebihi daripada 3 hari asalkan ditentukan dan dipersetujui oleh kedua belah pihak. harganya. tersebut. Tempoh membuat khiyar ini ditentukan. hari. jenis. pihak. Setiap subjek akad ini dinyatakan harganya.

 mereka juga berpendapat tidak ada sebarang hadis yang menyentuh tentang khiyar ini 11 . ianya tidak akan selari teliti. dengan prinsip asas urus niaga dalam islam.KHIYAR TA¶YIN Khiyar Pendapat sebahagian fuqaha tentang Khiyar Ta¶yin Imam Syafie dan Hambali: mereka tidak menerima khiyar ini Hambali: kerana: kerana: mereka berpendapat sekiranya subjek kontrak tersebut tidak ditentukan dengan teliti. islam.

dibuat. Khiyar ini diberikan sekiranya pihak berkenaan belum lagi melihat benda yang dijadikan subjek akad ini semasa atau sebelum akad itu dibuat. setempat. 12 .KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah Hak khiyar diberikan kepada salah satu pihak yang berakad sama ada hendak meluluskan akad yang dibuat atau membatalkannya setelah melihat subjek akad itu. itu. Jarak masa antara melihat atau membuat akad itu harus pendek sehingga tidak mungkin berlaku perubahan pada subjek akad itu dalam tempoh tersebut atau bergantung kepada jenis barang dagangan tersebut sama ada tahan lama atau tidak atau bergantung kepada ¶uruf setempat.

KHIYAR RU·YAH Khiyar Pendapat fuqaha tentang Khiyar Ru·yah Imam Hanafi. Maliki: mereka berpendapat khiyar boleh di gunakan oleh pembeli sahaja dan bukannya penjual menolak dengan tegas Beliau berpendapat setiap urusniaga adalah tidak sah jika barangan yang tidak wujud dan tidak di lihat memberi kuasa pemilihan kepada kedua-dua pihak iaitu pembeli keduadan penjual. Maliki: Hanafi. 13 Imam Shafi·i: Shafi·i:  Imam Hambali: Hambali: .

tersebut.KHIYAR RU·YAH Akad yang Boleh Menerima Khiyar Ru·yah ialah: ialah: Akad jual beli yang subjeknya adalah barang jualan tertentu. Perjanjian perdamaian ke atas sesuatu subjek itu yang belum dilihat oleh pihak yang berkenaan. Akad sewaan yang boleh pihak berkenaan melihat dahulu subjek akad tersebut. berkenaan. 14 . tertentu.

tertentu. Subjek akad ialah suatu zat yang tertentu bukannya sifat tertentu. Akad tersebut boleh menerima fasakh. dibuat. fasakh. tersebut. Pilihan hanya boleh dibuat sesudah pihak berkenaan melihat subjek akad tersebut.KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah SyaratSyarat-syarat Khiyar Ru·yah: Ru·yah:   Pihak yang berakad belum melihat subjek akad semasa atau sebelum akad dibuat. 15 .

16 .KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah Waktu Membuat Khiyar dan Tempohnya.  Ia hendaklah dilakukan setelah melihat subjek akad itu walaupun tidak dinyatakan dalam perjanjian semasa akad dilakukan. Bagaimanapun. Tempohnya. dilakukan. tersebut. tamat. Bagaimanapun. sebahagian ulama berpendapat khiyar ini mesti terhad dalam tempoh tertentu yang membolehkan pihak berkenaan menerus atau membatalkan akad tersebut. Tidak ada tempoh masa tertentu untuk tamat.

Akad yang tertakluk kepada syarat khiyar ini ialah akad harus bagi pihak yang memperolehi hak tersebut dan boleh dibatalkan pada bilabila-bila masa.KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah Kesan Khiyar Ru·yah  Hak membuat penentuan setelah melihat subjek akad tersebut adalah hak yang sabit secara mutlak. Sesiapa pun tidak boleh menafikan hak ini walaupun pihak yang berhak sendiri. 17 .

Pihak yang berhak tersebut telah melakukan sesuatu ke atas subjek akad itu seperti menjual. Subjek akad itu rosak di tangan pihak yang berhak itu. hak tersebut berpindah kepada waris si mati. Mazhab Maliki berpendapat.KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah PerkaraPerkara-perkara yang Menggugurkan Hak Khiyar Setelah Melihat   Pihak yang berhak tersebut rela dengan akad itu. menghadiahkan atau sebagainya. Pihak yang berhak itu meninggal dunia sebelum melakukan sesuatu tindakan. 18 .

zatnya. digunakan.  Kecacatan yang Mengharuskan Hak Memilih Digunakan Kecacatan ini ialah yang mengurangkan nilai harga barang tersebut. 19 . tersebut. Sekiranya subjek akad itu telah ditentukan sifatnya seperti akad salam. berkenaan. Hak ini digunakan jika subjek akad itu suatu yang ditentukan zatnya.KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib Hak memilih untuk membatalkan akad disebabkan kecacatan pada subjek akad berkenaan. maka hak ini tidak boleh digunakan. salam.

Pihak penerima akad tersebut tidak mengetahui adanya kecacatan tersebut sewaktu akad dilakukan dan tidak bersedia menerimanya. 20 . menerima akad berkenaan melihat terlebih dahulu subjek akad berkenaan. tidak disyaratkan supaya pihak yang dibuat. tersebut. menerimanya. Semasa akad dibuat.KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib Syarat Khiyar ¶Aib  Kecacatan subjek akad tersebut berlaku sebelum diterima oleh pihak penerima akad tersebut. berkenaan.

Tempohnya. tangguh. oleh itu boleh. lewat. lewat. itu tidak dikira sebagai tangguh. 21 . sakit. boleh. Pendapat fuqaha mengenainya  Pandangan fuqaha Hanafi dan Hambali: Hambali: Bolehlah dilakukan secara bertangguh kerana ia disyariatkan untuk mencegah kemudaratan. Pandangan fuqaha Shafi·i dan Maliki: Maliki: Hendaklah dilakukan dengan segera dan serta-merta serta Kalau ada keperluan lain yang lagi mendesak seperti sakit.KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib Waktu Membuat Khiyar ¶Aib dan Tempohnya. oleh itu tiada terbatal kerana kemudaratan. solat. hendak solat.

22 . lagi. akad. Ia boleh dibatalkan walaupun tidak dipersetujui oleh pihak yang satu lagi. Bagaimanapun.KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib Kesan Khiyar ¶Aib  Kecacatan pada subjek akad tidak memberi kesan kepada hukum akad. dibatalkan. sah. Bagaimanapun. akad boleh dibatalkan oleh pihak yang rugi disebabkan kecacatan tersebut kerana ia merupakan akad harus yang boleh dibatalkan. akad tetap wujud dan sah.

23 . Terjadinya kecacatan baru pada subjek akad itu sewaktu berada di tangan pihak yang diberi hak khiyar tersebut. Berlaku pertambahan atau perubahan pada subjek akad tersebut setelah diterima oleh pihak penerima seperti pertambahan secara terpisah iaitu melahirkan anak atau pertambahan secara tidak terpisah iaitu baju yang sudah tercelup warna lain.KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib PerkaraPerkara-Perkara yang Menggugurkan Hak Khiyar ¶Aib  Pihak yang berkenaan bersetuju dengan kecacatan tersebut secara jelas ataupun secara tindakan.

 24 . darinya. al-ijarah. Hanya kepada sesuatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad seperti akad al-bai¶ al-bai¶ atau al-ijarah.KHIYAR MAJLIS Khiyar Khiyar Majlis Hak membuat pilihan atau memilih kepada kedua-dua keduapihak yang berakad sama ada untuk menerima atau menolak sebarang urus niaga selagi berada dalam majlis akad serta belum berpisah darinya.

 25 . kedua-dua pihak hanya boleh membuat khiyar itu. tersebut. termaktub. Oleh itu. Pandangan fuqaha Hanafi dan Maliki: Maliki: Mereka menolak khiyar majlis selagi tidak berpisah dengan menyatakan bahawa sekali perjanjian tersebut dipersetujui tiada pihak yang berhak membatalkan perjanjian yang telah termaktub. tersebut. tersebut. Kedua-dua belah pihak mempunyai hak sama ada untuk Keduamenerima atau membatalkan perjanjian tersebut. keduamajlis hanyalah sebelum selesai akad jualbeli tersebut. Khiyar Majlis  KHIYAR MAJLIS Pendapat fuqaha mengenai Khiyar Majlis Pandangan fuqaha Syafi·i dan Hambali: Hambali: Mereka menyatakan khiyar ini sah dan termaktub selagi keduakedua-dua pihak masih berada dalam majlis akad atau di dalam tempat untuk mementerai penjanjian tersebut.

26 . tawaran.KHIYAR RUJUK Khiyar Khiyar Rujuk Hak untuk membatalkan sesuatu tawaran yang telah ditawarkan yang hanya melibatkan pihak yang menawarkan sesuatu perjanjian dan bukannya pihak yang menerima sesuatu tawaran.

berakhir. lagi. dibubarkan.terdapat pencanggahan kerana hak untuk menerima tawaran mestilah dilaksanakan dengan serta-merta sebaik sahaja tawaran sertatersebut dilakukan. 27  . Pihak yang memberi tawaran tidak boleh menarik balik tawaran yang telah diberikan dan tawaran tersebut terikat kepadanya sehingga majlis berakhir. dilakukan. Khiyar Rujuk  KHIYAR RUJUK Pendapat fuqaha mengenai Khiyar Rujuk Pandangan Hanafi dan Hambali: Hambali: Mereka berpendapat tawaran yang dilakukan boleh ditarik balik pada bila-bila masa sebelum tawaran tersebut diterima bilaoleh pihak yang satu lagi. Pandangan Maliki: Maliki: Pihak yang memberi tawaran terikat dengan tawaran yang telah diutarakan sehingga majlis dibubarkan. Pandangan Syafi·i: Syafi·i: Mereka berpendapat tidak boleh ditarik balik .

.KHIYAR QABUL Khiyar Qabul Pilihan untuk menerima apabila sesuatu tawaran itu telah ditawarkan atau jika sesuatu tawaran dibuat. diberikan. Hambali: Mereka berpendapat tawaran yang dilakukan boleh ditarik balik pada bila-bila masa sebelum tawaran tersebut diterima bilaBerpendapat bahawa penerima tawaran mestilah diberikan masa untuk mempertimbangkan tawaran yang diberikan. penangguhan. berakhir. Pendapat fuqaha mengenai Khiyar Qabul  Pandangan Hanafi. Pandangan Syafi·i: Syafi·i: Tawaran ini mesti diterima dengan serta merta tanpa sebarang penangguhan. Pilihan untuk menerima mesti dilakukan pada bila-bila masa bilasebelum perjumpaan tersebut berakhir. Maliki dan Hambali: Hanafi. 28 . pembeli boleh dibuat. membuat pilihan. pilihan.

29 .KHIYAR NAQDI Khiyar Khiyar Naqdi Khiyar yang mensyaratkan pembeli apabila mereka tidak menyerahkan kesemua jumlah harga dalam masa yang tertentu iaitu dalam masa 3 hari maka jual beli di antara mereka akan terbatal dengan sendirinya. sendirinya.

KHIYAR NAQDI Khiyar Naqdi SebabSebab-sebab khiyar ini terbatal: terbatal:   Pembeli mati. tersebut. mati. 30 . Namun begitu. tersebut. Pembeli telah menyebabkan barang tersebut menjadi cacat yang ia tidak boleh dikembalikan semula kepada penjual dan waktu itu ia belum lagi membayarnya. Pembeli menjualkan barang tersebut dalam tempoh khiyar ini. meminta ganti rugi di atas kecacatan tersebut. jual beli itu sah dan pembeli mesti membayar harta tertunggak. Pembeli merosakkan barang yang dibelinya pada masa khiyar tersebut.penjual berhak membayarnya. ini.. tertunggak.

31 .KHIYAR Bayaran Ganti Rugi Sekiranya hak khiyar tidak boleh digunakan. pihak yang berkenaan tidak boleh membatalkan akad yang dilakukan sebaliknya boleh meminta bayaran ganti rugi daripada pihak yang satu lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful