TEORI SOSIOBUDAYA

Disediakan Oleh: Oleh: Ackley Winnier Ruhani Denensse Johannes Tyson Sim Kwong Hua

Vygotsky sangat dikenali sebagai seorang ahli psikologi pendidikan yang memperkenalkan Teori Sosiobudaya Teori yang dinyatakan oleh Vygotsky ini merupakan teori gabungan antara kognitif dengan persekitaran sosial Teorinya juga menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak bergantung kepada interaksi kanakkanak dengan orang ada di sekitarnya yang menjadi alat penyampaian sesuatu budaya yang membantu mereka membina pandangan tentang sekeliling .

Beliau menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan penemuanpenemuan masyarakat seperti bahasa. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian . sistem matematika dan alat-alat ingatan. Menurut Vygotsky. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisah dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam bidang-bidang tersebut. perhatian.

tetapi selanjutnya anak mendalami bahasa dan belajar menggunakannya sebagai dat untuk memecahkan masalah. . bahasa berkembang daripada interaksi sosial dengan orang lain.Lebih banyak menekankan bahasa dalam perkembang an kognitf daripada Piaget Bagi Vygotsky. Bahasa dan pemikiran berkembangan sendiri.

ZPD merupakan celah antara actual development dan potential development. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama rakan sebaya.Maksud ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak Pandangan Vygotsky Mengenai Zon Proksimal Vygotsky percaya bahawa anak akan lebih berkembang jauh jika berinteraksi dengan orang lain Menurutnya juga. .

Apabila strukturyang baru itu sudah kuat atau lengkap dan boleh berdiri sendiri. . struktur sokongan itu akan dibuang.Perancah(scaffolding) berkait rapat dengan idea zon perkembangan proksimal Scaffolding bermaksud kerangka besi/kayu yang menyokong bangunan Konsep Scaffolding Struktur yang menyokongsatu struktur yang lain.

Pandangan Vygotsky Mengenai Konstruktivi sme Konstruktivisme yang mempunyai pengaruh besar pada tahun 1930 bekerja sebagai ahli Psikoloogi Rusia adalah L.S Vygotsky yang sangat tertarik kepada kesan interaksi pelajar dengan rakan sekelas. Vygotsky percaya bahawa subjek yang dipelajari berpengaruh pada proses belajar dan mengakui bahawa disiplin ilmu mempunyai matlamat pembelajaran tersendiri Vygostky adalah guru yang tertarik mereka kurikulum sebegai fasilitator dalam interaksi pelajar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful