You are on page 1of 84

BÀI GIҦNG MÔN

THÔNG TIN Vӊ TINH

5.5 Bé ph¸t ®¸p


Ô Bé ph¸t ®¸p bao gåm tËp hîp c¸c khèi nèi víi nhau
®Ó t¹o nªn mét kªnh th«ng tin duy nhÊt gi÷a anten
thu vµ anten ph¸t trªn vÖ tinh th«ng tin
Ô Các bӝ phát đáp lҳp trên vӋ tinh có chӭc năng
tương tӵ như các bӝ phát đáp trên mһt đҩt, nhưng
yêu cҫu có đӝ tin cұy rҩt cao, trӑng lưӧng nhӓ và
tiêu thө ít năng lưӧng.
Ô Chӭc năng chính cña Bӝ phát đáp là thu sóng vô
tuyӃn tӯ các trҥm mһt đҩt, khuyӃch đҥi và biӃn đәi
tҫn sӕ cӫa chúng, rӗi truyӅn chúng trӣ lҥi các trҥm
mһt đҩt.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


r
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Oh©n lo¹i
Å Bӝ phát đáp đơn (transparent repeater)

Å Bӝ phát đáp tái sinh (regenerative)

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


=
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

 chøc tÇn sè cho th«ng tin vÖ tinh


b¨ng C b¨ng tÇn Ên ®Þnh cho dÞch vô b¨ng C lµ 500 MHz
Ô §é réng
Å §é réng nµy ®-îc chia thµnh c¸c b¨ng con, mçi b¨ng con dµnh
cho mét bé ph¸t ®¸p.
Å §é réng b¨ng tÇn th«ng th-êng cña bé ph¸t ®¸p lµ 36 MHz víi
®o¹n b¨ng b¶o vÖ gi÷a c¸c bé ph¸t ®¸p lµ 4MHz
Å B¨ng tÇn 500 MHz cã thÓ ®¶m b¶o cho 12 bé ph¸t ®¸p
Ô B»ng c¸ch ly ph©n cùc, ta cã thÓ t¨ng sè bé ph¸t ®¸p lªn hai lÇn.
C¸ch ly ph©n cùc cho phÐp sö dông cïng mét tÇn sè nh-ng víi
ph©n cùc ng-îc chiÒu nhau cho hai bé ph¸t ®¸p
Ô BiÖn ph¸p c¸ch ly ph©n cùc
Å §èi víi ph©n cùc tuyÕn tÝnh: sö dông ph©n cùc ®øng vµ ph©n
cùc ngang.
Å §èi víi ph©n cùc trßn: sö dông ph©n cùc trßn tay ph¶i vµ ph©n
cùc trßn tay tr¸i.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


J
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

fuy ho¹ch tÇn sè vµ ph©n cùc cho vÖ


tinh th«ng tin b¨ng C
Ô fuy ho¹ch tÇn sè vµ ph©n cùc (Çn sè ®o b»ng MHz).

Ô ¸i sö dông tÇn sè b»ng c¸c anten bóp hÑp, kÕt hîp víi t¸i sö
dông theo ph©n cùc ®Ó cung cÊp ®é réng b¨ng tÇn hiÖu
dông 2000 MHz trªn c¬ së ®é r«ng thùc tÕ 500 MHz.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn

BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

C¸c kªnh cña bé ph¸t ®¸p vÖ


tinh

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


a
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

C¸c kªnh cña bé ph¸t ®¸p vÖ


tinh
Ô Ž¶i tÇn thu hay d¶i tÇn ®-êng lªn lµ 5,925 ®Õn 6,425
GHz. C¸c sãng mang cã thÓ ®-îc thu trªn mét hay nhiÒu
anten ®ång ph©n cùc.
Ô Bé läc vµo cho qua toµn bé b¨ng tÇn 500 MHz ®Õn m¸y
thu chung vµ lo¹i bá t¹p ©m cïng víi nhiÔu ngoµi b¨ng
(nhiÔu nµy cã thÓ g©y ra do c¸c tÝn hiÖu ¶nh).
Ô rong d¶i th«ng 500 MHz nµy cã thÓ cã rÊt nhiÒu sãng
mang ®-îc ®iÒu chÕ vµ tÊt c¶c c¸c sãng mang nµy ®Òu
®-îc khuyÕch ®¹i, biÕn ® i tÇn sè trong m¸y thu chung.
Ô BiÕn ® i tÇn sè chuyÓn c¸c sãng mang nµy vµo b¨ng
tÇn sè ®-êng xuèng 3,7 ®Õn 4,2 MHz víi ®é réng 500
MHz.
Ô Sau ®ã c¸c tÝn hiÖu ®-îc ph©n kªnh vµo c¸c ®é réng
b¨ng tÇn cña tõng
www.ptit.edu.vn GIҦNGbé ph¸t
VIÊN: ThS.®¸p
Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
ð
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

M¸y thu b¨ng réng


Ô S¬ ®å khèi

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

M¸y thu b¨ng réng (chøc n¨ng c¸c khèi)


Ô Çng ®Çu cña m¸y thu lµ bé khuyÕch ®¹i t¹p am
nhá (LNA).
Ô Çng trén: Çng nµy cÇn cã tÝn hiÖu giao ®éng néi
®Ó biÕn ® i tÇn sè. C«ng suÊt tÝn hiÖu cÊp tõ bé
giao ®éng néi cho ®Çu vµo bé trén kho¶ng 10dBm.
Çn sè cña bé giao ®éng néi ph¶i rÊt n ®Þnh vµ cã
Ýt t¹p ©m.
Ô Bé khuyÕch ®¹i thø hai sau tÇng trén cã nhiªm vô
®¶m b¶o hÖ sè khuyÕch ®¹i vµo kho¶ng 60 dB. Sù
ph©n chia khuyÕch ®¹i t¹i 6 GHz vµ 4 GHz ®Ó tr¸nh
giao ®éng xÈy ra nÕu khuÕch ®¹i qu¸ lín trªn cïng mét
tÇn sè. GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
www.ptit.edu.vn ®
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

M¸y thu b¨ng réng (chøc n¨ng c¸c khèi)


Ô M¸y thu b¨ng réng chØ sö dông c¸c thiÕt bÞ tÝch cùc
b¸n dÉn.
Å C¸c bé khuyÕch ®¹i diode tunnel : sö dông cho tiÒn

khuyÕch ®¹i t¹i 6GHz trong c¸c bé ph¸t ®¸p 6/4-GHz


vµ cho c¸c bé khuyÕch ®¹i th«ng sè t¹i 14 GHz trong
c¸c bé ph¸t ®¸p 14/12-GHz.
Å C¸c bé khuyÕch ®¹i FE ®¶m b¶o hiÖu n¨ng ngang
b»ng hoÆc tèt h¬n hiÖn ®· ®-îc sö dông trong c¶ hai
b¨ng tÇn.
Å C¸c tÇng trén: Žiode sö dông.

Å Bé khuyÕch ®¹i sau bé trén : sö dông c¸c transistor

tiÕp gi¸p l-ìng cùc (BJ) t¹i 4GHz vµ FE t¹i 12 GHz
GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
hay FE cho
www.ptit.edu.vn c¶ hai b¨ng.
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
¥
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Bé ph©n kªnh vµo


Ô S¬ ®å khèi

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


r
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Bé ph©n kªnh vµo (V )


Ô Chøc n¨ng:
Å Bé ph©n kªnh vµo ph©n chia ®Çu vµo b¨ng réng (3,7- 4,2 MHz)
thµnh c¸c kªnh tÇn sè cña bé ph¸t ®¸p.
Å C¸c kªnh nµy th-êng ®-îc t chøc thµnh c¸c nhãm sè ch½n vµ sè
lÎ.
Å Môc ®Ých: t¨ng thªm ph©n c¸ch kªnh vµ gi¶m nhiÔu gi÷a c¸c
kªnh l©n cËn trong mét nhãm.
Ô Nguyªn lý ho¹t ®éng:
Å §Çu ra cña m¸y thu ®-îc ®-a ®Õn mét bé chia c«ng suÊt, bé chia
c«ng suÊt l¹i tiÕp sãng cho hai dÉy circulator riªng biÖt.
Å oµn bé tÝn hiÖu ®é b¨ng réng ®-îc truyÒn theo tõng dÉy vµ
ph©n kªnh ®¹t ®-îc nhê c¸c bé läc kªnh nèi ®Õn tõ circulator.
Å Mçi bé läc cã ®é réng b¨ng 36 MHz vµ ®-îc ®iÒu chØnh ®Õn
tÇn sè trung t©m cña b¨ng (xem h×nh 1).
Å MÆc dï t n hao trong bé ph©n kªnh kh¸ lín, c¸c t n hao nµy dÔ
rµng ®-îc bï trõ trong t ng khuyÕch ®¹i cho c¸c kªnh ph¸t ®¸p.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
rr
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Bé khuyÕch ®¹i c«ng suÊt


Ô S¬ ®å khèi vµ biÓu ®å c¸c møc t-¬ng ®èi
®iÓn h×nh trong mét bé ph¸t ®¸p.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


r=
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Bé khuyÕch ®¹i c«ng suÊt


Ô Bé khuyÕch ®¹i c«ng suÊt riªng ®¶m b¶o ®Çu ra
cho tõng bé ph¸t ®¸p.
Ô r-íc mçi bé khuyÕch ®¹i c«ng suÊt lµ bé suy gi¶m
®Çu vµo dïng ®Ó ®iÒu chØnh ®Çu vµo cña bé
khuyÕch ®¹i c«ng suÊt ®Õn møc mong muèn.
Ô Bé suy hao cã phÇn cè ®Þnh vµ phÇn thay ® i.
Å OhÇn cè ®Þnh ®Ó c©n b»ng c¸c thay ® i suy hao vµo
sao cho c¸c kªnh ph¸t ®¸p cã cïng suy hao danh ®Þnh.
Å §iÒu chØnh ®-îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p. OhÇn
suy hao thay ® i ®Ó thiÕt lËp møc cho tõng kiÓu øng
dông.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


rJ
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Bé khuyÕch ®¹i ®Ìn sãng ch¹y


(A)
Ô S¬ ®å khèi vµ cÊp nguån

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


r
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ra
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Bé khuyÕch ®¹i ®Ìn sãng ch¹y


(A)
Ô Nguyªn lý ho¹t ®éng
Sóng tia ®iÖn tö gåm: sîi nung, catèt vµ c¸c ®iÖn cùc héi tô ®Ó ®Ó
Å
t¹o ra chïm tia ®iÖn tö. r-êng tõ ®Ó giíi h¹n tia ®iÖn tö truyÒn
trong d©y xo¾n.
Å Ýn hiÖu v« tuyÕn cÇn khuyÕch ®¹i ®-îc cÊp cho d©y xo¾n t¹i
®Çu gÇn catèt nhÊt vµ t¹o ra tÝn hiÖu sãng ch¹y däc d©y xo¾n.
r-êng ®iÖn cña sãng sÏ cã thµnh phÇn däc d©y xo¾n.
Å rong mét sè vïng tr-êng nµy sÏ gi¶m tèc c¸c ®iÖn tö trong chïm tia
vµ trong mét sè vïng kh¸c nã sÏ t¨ng tèc c¸c ®iÖn tö trong chïm tia.
V× thÕ ®iÖn tö sÏ co côm däc theo tia.
Å èc ®é trung b×nh cña chïm tia ®-îc x¸c ®Þnh bëi ®iÖn ¸p mét
chiÒu trªn colector vµ cã gi¸ trÞ h¬i lín h¬n tèc ®é pha cña sãng däc
d©y xo¾n. Žo ®ã, sÏ xÈy ra sù chuyÓn ® i n¨ng l-îng: ®éng n¨ng
trong chïm tia ®-îc biÕn thµnh thÕ n¨ng cña sãng.
Å hùc tÕ, sãng sÏ truyÒn däc theo d©y xo¾n gÇn víi tèc ®é ¸nh
s¸ng, nh-ng thµnh phÇn däc trôc cu¶ nã sÏ t-¬ng t¸c víi chïm tia ®iÖn
tö. hµnh phÇn nµy thÊp h¬n tèc ®é ¸nh s¸ng mét l-îng b»ng tû sè
gi÷a b-íc xo¾n vµ chu vi. V× sù gi¶m tèc ®é pha nµy, nªn d©y xo¾n
®-îc gäi lµ cÊu tróc sãng chËm.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn

BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Bé khuyÕch ®¹i ®Ìn sãng ch¹y


(A)
Ô ¦u ®iÓm: nã cã thÓ ®¶m b¶o khuyÕch ®¹i
trªn mét ®é réng b¨ng tÇn kh¸ réng.
Ô Nh-îc ®iÓm: §Æc tÝnh truyÒn ®¹t bÞ mÐo
nªn cÇn ®iÒu chØnh cÈn thËn møc vµo
 ®Ó gi¶m thiÓu mÐo.
Ô ¶nh h-ëng cña mÐo ®Æc tuyÕn truyÒn ®¹t
®-îc cho trªn h×nh 7

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


r
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

iÕp
Ô §iÓm b·o hoµ: ®iÓm Ô §Æc tuyÕn truyÒn ®¹t cña
. r¹ng th¸i b·o hoµ ®-îc
c«ng suÊt ra cùc ®¹i. sö dông nh- tham chuÈn 0 dB
§iÓm b·o hoµ lµ mét cho c¶ ®Çu vµo vµ ®Çu ra
®iÓm tham chuÈn tiÖn 


lîi vµ c¸c ®¹i l-¬ng vµo


cïng víi c¸c ®¹i l-îng ra
th-êng ®-îc tham chuÈn
theo ®iÓm nµy
Ô Vïng tuyÕn tÝnh cña
 ®-îc ®Þnh nghÜa
lµ vïng giíi h¹n bëi giíi
h¹n t¹p ©m nhiÖt ë ®Çu
thÊp vµ bëi ®iÓm nÐn 
GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
1dB
www.ptit.edu.vn
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1

BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

iÕp
Ô còng cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó khuyÕch ®¹i hai
hay nhiÒu sãng mang ®ång thêi.
Ô Gi¶ thiÕt r»ng ®Çu vµo cã nhiÒu sãng mang
c¸ch nhau ÜW
Ô NÕu xÐt c¸c sãng mang t¹i c¸c tÇn sè W1 vµ W2, ta
thÊy do thµnh phÇn bËc ba sÏ xuÊt hiÖn c¸c tÇn sè
2W2-W1 vµ 2W1-W2
ViÕt l¹i hai thµnh phÇn nµy nh- sau: W2+ÜW vµ W1-ÜW.
Ô Nh- vËy c¸c s¶n phÈm ®iÒu chÕ giao thoa r¬i vµo
c¸c tÇn sè sãng mang l©n cËn MÐo ®iÒu chÕ giao
thoa sÏ thÓ hiÖn nh- t¹p ©m ë b¨ng tÇn cña bé ph¸t
GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
®¸p.
www.ptit.edu.vn
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1

BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

iÕp

ÜW

Wr … W Wr W Ü= = … 

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


=
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

iÕp
Ô §-êng cong truyÒn ®¹t cho mét sãng mang vµ cho nhiÒu
sãng mang. §é lïi khi khai th¸c nhiÒu sãng mang so víi
b·o hoµ ®èi víi mét sãng mang
 


www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
=r
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

iÕp
Ô §Ó gi¶m ®iÒu chÕ giao thoa, ta cÇn dÞch ®iÓm c«ng t¸c cu¶
 ®Õn gÇn h¬n phÇn tuyÕn tÝnh cña ®-êng cong. Sù gi¶m
nµy ®-îc gäi lµ ®é lïi ®Çu vµo.
Ô Khi cã nhiÒu sãng mang ®-îc khuyÕch ®¹i, c«ng suÊt ra xung
quanh b·o hoµ ®èi víi mäi sãng mang sÏ nhá h¬n c«ng suÊt ra
khi chØ cã mét sãng mang.
Ô §é lïi ®Çu vµo lµ hiÖu ®o b»ng dB gi÷a ®Çu vµo sãng mang t¹i
®iÓm c«ng t¸c vµ ®Çu vµo b·o hoµ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng mét
sãng mang.
Ô §é lïi ®Çu ra th-êng øng víi sù gi¶m c«ng suÊt ®Çu ra t-¬ng øng.
h-êng th× ®é lïi ®Çu ra vµo kho¶ng 5 dB thÊp h¬n ®é lïi ®Çu
vµo.
Ô Sù cÇn thiÕt ®-a vµo ®é lïi sÏ lµm gi¶m ®¸ng kÓ dung l-îng kªnh
cña ®-êng truyÒn vÖ tinh v× sù gi¶m tû sè sãng mang trªn t¹p
©m t¹i tr¹m mÆt ®Êt.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
==
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

C6:PhÇn mÆt ®Êt cña hÖ thèng


th«ng tin vÖ tinh
Ô §o¹n mÆt ®Êt cña mét hÖ thèng th«ng tin
vÖ tinh bao gåm c¸c tr¹m ph¸t vµ thu.
Å r¹m ®¬n gi¶n nhÊt lµ hÖ thèng chØ thu truyÒn
h×nh gia ®×nh (VRO)
Å Ohøc t¹p nhÊt lµ c¸c tr¹m ®Çu cuèi sö dông cho
c¸c m¹ng th«ng tin quèc tÕ.
Å Ngoµi ra ®o¹n ®Çu cuèi cã thÓ lµ c¸c tr¹m di
®éng trªn tÇu bÌ, th-¬ng m¹i, qu©n sù vµ hµng
kh«ng.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
=J
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

6.1 C¸c tr¹m thu ph¸t mÆt ®Êt


Ô C¸c phÇn tö c¨n b¶n cña mét tr¹m mÆt ®Êt
cã dù phßng

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


=
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

C¸c tr¹m thu ph¸t mÆt ®Êt


(VS¬
Ô )
®å chi tiÕt cña mét tr¹m ph¸t thu

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


=a
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

C¸c tr¹m thu ph¸t mÆt ®Êt


(VL-u
Ô
)l-îng tho¹i cã thÓ gåm nhiÒu kªnh ®iÖn tho¹i ®-îc ghÐp víi
nhau theo tÇn sè, hoÆc thêi gian. GhÐp kªnh nµy cã thÓ kh¸c víi
ghÐp kªnh cÇn thiÕt ®Ó truyÒn dÉn vÖ tinh, v× thÕ khèi tiÕp
theo lµ thiÕt bÞ ghÐp kªnh thùc hiÖn lËp khu«n d¹ng l¹i cho l-u
l-îng.
Ô Sau ®ã luång ghÐp ®-îc ®iÒu chÕ ë trung tÇn (IF), th-êng lµ 70
MHz. NhiÒu tÇn trung tÇn song song ®-îc sö dông cho tõng
sãng mang ®-îc ph¸t.
Ô Sau khuyÕch ®¹i IF 70 MHz, tÝn hiÖu sau ®iÒu chÕ ®-îc biÕn
® i n©ng tÇn ®Õn tÇn sè sãng mang cÇn thiÕt. NhiÒu sãng
mang cã thÓ ®-îc ph¸t cïng mét lóc vµ mÆc dï ®©y lµ c¸c tÇn sè
kh¸c nhau, c¸c sãng mang ®-îc ®Æc t¶ theo tÇn sè: c¸c sãng
mang 6GHz hay c¸c sãng mang 14 GHx.
Ô Sau khi ®i qua bé biÕn ® i n©ng tÇn, c¸c sãng mang ®-îc kÕt
hîp vµ tÝn hiÖu t ng b¨ng réng ®-îc khuyÕch ®¹i. Ýn hiÖu
b¨ng réng sau khuyÕch
GIҦNG
®¹iThS.
VIÊN:
®-îcPhҥm
tiÕpThӏ
sãng ®Õn
Thúy HiӅn
anten qua bé
www.ptit.edu.vn
ghÐp song c«ng: Žiplexer. =ð
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

C¸c tr¹m thu ph¸t mÆt ®Êt


(Vc¸c)
Ô Anten tr¹m lµm viÖc ë c¶ hai chÕ ®é ph¸t thu ®ång thêi nh-ng t¹i
tÇn sè kh¸c nhau.
Å B¨ng C, tÇn sè ph¸t lµ 6 GHz , tÇn sè thu lµ 4GHz.
Å B¨ng Ku, tÇn sè ®-êng lªn lµ 14 GHz , ®-êng xuèng lµ 12 GHz.
Å Žo c¸c anten khuyÕch ®¹i cao ®-îc sö dông cho c¶ hai ®-êng, nªn chóng cã
c¸c bóp sãng rÊt hÑp. Bóp sãng hÑp nµy cÇn thiÕt ®Ó ng¨n chÆn nhiÔu
gi÷a c¸c ®-êngvÖ tinh l©n cËn. rong tr-êng hîp b¨ng C, còng cÇn tr¸nh
nhiÔu ®Õn, tõ c¸c tuyÕn vi ba mÆt ®Êt . C¸c tuyÕn vi ba mÆt ®Êt kh«ng
ho¹t ®éng t¹i c¸c tÇn sè b¨ng Ku.
Ô rong nh¸nh thu (ph¸i ph¶i), tÝn hiÖu thu ®-îc khuyÕch ®¹i trong
bé khuyÕch ®¹i t¹p ©m nhá sau ®ã ®-îc chuyÓn ®Õn bé chia
®Ó t¸ch thµnh c¸c sãng mang kh¸c nhau. C¸c sãng mang nµy
®-îc biÕn ® i h¹ tÇn ®Õn b¨ng IF råi ®-îc chuyÓn ®Õn khèi
ghÐp kªnh ®Ó ®-îc chØnh l¹i khu«n d¹ng cÇn thiÕt cho m¹ng
mÆt ®Êt.
Ô L-u ý : dßng l-u l-îng phÝa thu kh¸c víi phÝa ph¸t. Sè l-îng sãng
mang, khèi l-îng l-u l-îng ®-îc mang sÏ kh¸c nhau vµ luång ghÐp
®Çu ra kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i mang c¸c kªnh ®iÖn tho¹i ®-îc
mang ë phÝa ph¸t.GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
www.ptit.edu.vn =
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

C¸c tr¹m thu ph¸t mÆt ®Êt


(VcÇu
Ô
)
ån t¹i nhiÒu lo¹i tr¹m mÆt ®Êt kh¸c nhau phô thuéc vµo c¸c yªu
dÞch vô. heo nghÜa réng cã thÓ ph©n lo¹i l-u l-îng thµnh:
tuyÕn l-u l-îng cao, tuyÕn l-u l-îng trung b×nh vµ tuyÕn l-u l-îng
thÊp.
Å Kªnh tuyÕn l-u l-îng thÊp, mét kªnh ph¸t ®¸p (36 MHz) cã thÓ mang
nhiÒu sãng mang vµ mçi sãng mang liªn kÕt víi mét kªnh tho¹i riªng.
ChÕ ®é ho¹t ®éng nµy ®-îc gäi lµ mét sãng mang trªn mét kªnh (SCOC:
Single Carrier per Channel). Ngoµi ra cßn cã chÕ ®é ®a truy nhËp.
KÝch th-íc anten thay ® i tõ 3,6 m (11,8Wt) ®èi víi c¸c tr¹m di ®éng trªn
xe ®Õn 30 m (98,4Wt) ®èi víi ®Çu cuèi chÝnh.
Å Kªnh tuyÕn l-u l-îng trung b×nh còng ®¶m b¶o ®a truy nhËp hoÆc theo
FŽMA hoÆc theo ŽMA. KÝch th-íc anten tõ 30 m (89,4Wt) cho tr¹m
chÝnh ®Õn 10 m (32,8 Wt) cho c¸c tr¹m xa.
Å HÖ thèng tuyÕn l-u l-îng cao, mçi kªnh vÖ tinh (®é réng b¨ng tÇn 36
MHz) cã thÓ mang 960 kªnh tho¹i cho mét ®-êng hoÆc mét kªnh V kÕt
hîp víi kªnh tiÕng. Nh- vËy kªnh ph¸t ®¸p cho kªnh tuyÕn l-u l-îng nÆng
mang mét tÝn hiÖu b¨ng réng: cã thÓ lµ V hay luång ghÐp c¸c kªnh
tho¹i. §-êng kÝnh anten cña hÖ thèng nµy Ýt nhÊt lµ 30 m (98,4Wt) ®-îc
thiÕt kÕ cho tr¹m mÆt ®Êt tiªu chuÈn A cña INELSA.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

6.2 C¸c hÖ thèng TV gia ®×nh chØ


thu, TVRO

S¬ ®å khèi ®Çu cuèi thu DBS TV/FM gia ®×nh

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH
C¸c hÖ thèng TV gia ®×nh chØ thu, TVRO
(V )
Ô ruyÒn h×nh qu¶ng b¸ trùc tiÕp ®Õn m¸y thu V gia
®×nh ®-îc thùc hiÖn trong b¨ng tÇn Ku (12 GHz).
ŽÞch vô nµy ®-îc gäi lµ dÞch vô vÖ tinh qu¶ng b¸
trùc tiÕp (ŽBS).
Ô uú thuéc vµo vïng ®Þa lý Ên ®Þnh b¨ng tÇn cã
thÓ h¬i thay ® i. ë Mü, b¨ng tÇn ®-êng xuèng lµ
12,2 ®Õn 12,7 GHz.
Ô C¸c kh¸c biÖt chÝnh gi÷a c¸c hÖ thèng VRO b¨ng
Ku vµ b¨ng C lµ ë tÇn sè c«ng t¸c cña khèi ngoµi trêi
vµ c¸c vÖ tinh dµnh cho ŽBS ë b¨ng Ku cã EIRO
cao h¬n nhiÒu so víi b¨ng C.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
J
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Khèi ngoµi trêi


Ô Khèi nµy bao gåm: mét anten thu tiÕp sãng trùc
tiÕp cho t hîp khuyÕch ®¹i t¹p ©m nhá/ biÕn ® i
h¹ tÇn.
Ô B¨ng tÇn ®-êng xuèng : 12,2 ®Õn 12,7 GHz cã ®é
réng 500 MHz cho phÐp 32 kªnh V/M víi mçi kªnh
cã ®é réng lµ 24 MHz.
Å KÕt qu¶: c¸c kªnh c¹nh nhau sÏ phÇn nµo chång lÊn lªn
nhau
Å Kh¾c phôc: sö dông ph©n bè tÇn sè theo c¸ch ®an xen
ph©n cùc, c¸c kªnh nµy ®-îc ph©n cùc LHC vµ RHC ®an
xen ®Ó gi¶m nhiÔu ®Õn c¸c møc cho phÐp. Loa thu cã
thÓ cã bé läc ph©n cùc ®-îc chuyÓn m¹ch ®Õn ph©n cùc
mong muèn GIҦNG
www.ptit.edu.vn d-íi sùVIÊN:
®iÒu khiÓn
ThS. Phҥmcña khèiHiӅn
Thӏ Thúy trong nhµ. Jr
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Khèi ngoµi trêi (V )


Ô Loa thu tiÕp sãng cho khèi biÕn ® i t¹p ©m nhá
(LNC) hay khèi kÕt hîp khuyÕch ®¹i t¹p ©m nhá
(LNA) vµ biÕn ® i. Khèi kÕt hîp nµy ®-îc gäi lµ
LNB (Low Noise Block: khèi t¹p ©m nhá).
Å LNB ®¶m b¶o khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu b¨ng 12 GHz vµ biÕn
® i nã vµo d¶i tÇn sè thÊp h¬n ®Ó cã thÓ sö dông c¸p
®ång trôc gi¸ rÎ nèi ®Õn khèi trong nhµ. Ž¶i tÇn tÝn hiÖu
sau h¹ tÇn lµ 950-1450 MHz.
Å KhuyÕch ®¹i t¹p ©m nhá cÇn ®-îc thùc hiÖn tr-íc ®Çu vµo
khèi trong nhµ ®Ó ®¶m b¶o tû sè tÝn hiÖu trªn t¹p ©m yªu
cÇu. (?)
Ô C¸p ®ång trôc hoÆc c¸p ®«i d©y ®-îc sö dông ®Ó
truyÒn c«ng suÊt mét chiÒu cho khèi ngoµi trêi.
Ngoµi ra còng cã VIÊN:
GIҦNG
c¸c d©y
ThS.
®iÒu
Phҥm Thӏ
khiÓn
Thúy HiӅn
chuyÓn m¹ch
www.ptit.edu.vn
ph©n cùc. BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
J=
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Khèi trong nhµ cho TV t-¬ng tù


(FM)
Ô Ýn hiÖu cÊp cho khèi trong nhµ th-êng cã b¨ng tÇn réng tõ 950
®Õn 1450 MHz.
Ô r-íc hÕt nã ®-îc khuyÕch ®¹i råi chuyÓn ®Õn bé läc b¸m ®Ó
chän kªnh cÇn thiÕt (xem h×nh ). Nh- ®· nãi, ®an xen ph©n cùc
®-îc sö dông v× thÕ khi thiÕt l©p mét bé läc ph©n cùc ta chØ cã
thÓ thu ®-îc mét nöa sè kªnh 32 MHz. §iÒu nµy gi¶m nhÑ ho¹t
®éng cña bé läc b¸m v× b©y giê c¸c kªnh ®an xen ®-îc ®Æt
c¸ch xa nhau h¬n.
Ô Sau ®ã kªnh ®-îc chän ®-îc biÕn ® i h¹ tÇn: tõ d¶i 950 MHz
vµo 70 MHz, tuy nhiªn còng cã thÓ chän c¸c tÇn sè kh¸c trong
d¶i VHF. Bé khuyÕch ®¹i 70 MHz khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu ®Õn
møc cÇn thiÕt cho gi¶i ®iÒu chÕ.
Ô Sù kh¸c biÖt chÝnh gi÷a ŽBS vµ V th«ng th-êng ë chç ŽBS sö
dông ®iÒu tÇn cßn V th«ng th-êng sö dông ®iÒu biªn (AM) ë
d¹ng ®¬n biªn cã nÐn (VSSB: Vestigal Single Sideband). V× thÕ
cÇn gi¶i ®iÒu chÕ sãng mang 70 MHz vµ sau ®ã t¸i ®iÒu chÕ
AM ®Ó t¹o ra tÝn hiÖu VSSB tr-íc khi tiÕp sãng cho c¸c kªnh
VHF/UHF cña m¸y V tiªu chuÈn.
GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
www.ptit.edu.vn JJ
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

ð HÖ thèng TV anten TV chñ


Ô CÊu tróc

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


J
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

HÖ thèng TV anten TV chñ


(V®¶m
)
Ô HÖ thèng V anten chñ (MAV: Master- Antena V)
b¶o thu c¸c kªnh ŽBS/V cho mét nhãm ng-êi
sö dông, ch¼ng h¹n cho c¸c ng-êi thuª c¨n hé trong
toµ nhµ.
Ô HÖ thèng nµy gåm mét khèi ngoµi trêi (anten vµ
LNA/C) tiÕp sãng cho nhiÒu khèi trong nhµ. HÖ
thèng nµy c¨n b¶n gièng nh- hÖ thèng gia ®×nh
nh-ng cho phÐp tõng ng-êi sö dông truy nhËp ®éc
lËp ®Õn tÊt c¶ c¸c kªnh.
Ô ¦u ®iÓm: chØ cÇn mét khèi ngoµi trêi
Ô Nh-îc:
Å ph¶i cã c¸c LNA/C vµ c¸p tiÕp sãng riªng cho tõng ph©n
cùc.
Å So víi hÖ thèng mét ng-êi sö dông, cÇn cã anten lín h¬n
(®-êng kÝnh2
www.ptit.edu.vn ®ÕnVIÊN:
GIҦNG 3 m) ®Ó
ThS. ®¶m
Phҥm Thӏb¶o
Thúytû sè tÝn hiÖu trªn
HiӅn
Ja
t¹p ©m cho tÊt BӜ
c¶ MÔN:
c¸c khèi trong- nhµ.
VÔ TUYӂN KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

6.4 HÖ thèng TV anten tËp thÓ


Ô HÖ thèng V anten tËp thÓ (CAV: Community Atenna V)
sö dông mét khèi ngoµi trêi víi c¸c tiÕp sãng riªng cho tõng
ph-¬ng ph©n cùc gièng nh- hÖ thèng MAV ®Ó cã thÓ cung
cÊp tÊt c¶ c¸c kªnh ®ång thêi t¹i m¸y thu trong nhµ.
Ô hay v× sö dông mét m¸y thu riªng cho tõng ng-êi sö dông,
tÊt c¶ c¸c sãng mang ®Òu ®-îc gi¶i ®iÒu chÕ t¹i mét hÖ
thèng läc-thu chung. Sau ®ã tÊt c¶ c¸c kªnh ®-îc kÕt hîp vµo
mét tÝn hiÖu ghÐp chung ®Ó truyÒn dÉn theo c¸p ®Õn c¸c
thuª bao.
Ô §èi víi c¸c vïng xa, thay v× dïng c¸p ph©n phèi, ng-êi ta cã thÓ
ph¸t l¹i qu¶ng b¸ tÝn hiÖu b»ng mét ®µi ph¸t V ë xa víi sö
dung anten ®-êng kÝnh 8m (26,2 Wt) ®Ó thu tÝn hiÖu vÖ tinh
trong b¨ng C.
Ô Còng cã thÓ ph©n phèi ch-¬ng tr×nh thu tõ vÖ tinh b»ng hÖ
thèng CAV.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn

BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

HÖ thèng TV anten tËp thÓ


(VhÝ
Ô )dô cÊu tróc khèi trong nhµ cho hÖ thèng
V anten tËp thÓ (CAV)

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


J
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.2 §a truy nhËp ph©n chia theo t©n sè


(FDMA)
Ô Oh-¬ng thøc ®a truy nhËp ph©n chia theo tÇn sè
(FŽMA), ®é réng b¨ng cña kªnh tr¹m lÆp ®-îc chia thµnh
c¸c b¨ng con vµ ®-îc Ên ®Þnh cho tõng sãng mang ph¸t
®i tõ tr¹m mÆt ®Êt.
Å C¸c tr¹m mÆt ®Êt ph¸t liªn tôc mét sè sãng mang ë c¸c

tÇn sè kh¸c nhau vµ c¸c sãng mang nµy t¹o nªn c¸c
kªnh riªng.
Å §Ó tr¸nh nhiÔu giao thoa gi÷a c¸c kªnh l©n cËn g©y ra
do ph-¬ng thøc ®iÒu chÕ, sù kh«ng hoµn thiÖn cu¶
c¸c bé dao ®éng vµ c¸c bé läc, cÇn ®¶m b¶o kho¶ng
b¶o vÖ gi-· c¸c b¨ng tÇn cña c¸c kªnh c¹nh nhau.
Ô Ohô thuéc vµoGIҦNG
www.ptit.edu.vn c¸c kü thuËt
VIÊN: ghÐp
ThS. Phҥm Thӏkªnh vµ ®iÒu chÕ ta J®
Thúy HiӅn
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
cã thÓ chia c¸c s¬ ®å truyÒn dÉn FŽMA thµnh c¸c s¬
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.2.1. C¸c s¬ ®å truyÒn dÉn

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

¢ ¢¢ 
Ô CÊu h×nh ghÐp kªnh theo tÇn sè, ®iÒu tÇn vµ ®a truy
nhËp ph©n chia theo tÇn sè (FŽM/FM/FŽMA ë h×nh 2a):
c¸c tÝn hiÖu b¨ng tÇn c¬ së cña ng-êi sö dông lµ tÝn hiÖu
t-¬ng tù. Chóng ®-îc kÕt hîp ®Ó t¹o thµnh mét tÝn hiÖu
ghÐp kªnh ph©n chia theo tÇn sè (FŽM).
Ô Çn sè tÝn hiÖu t-¬ng tù ®-îc ghÐp kªnh nãi trªn sÏ ®iÒu
chÕ tÇn sè cho mét sãng mang, sãng mang nµy sÏ truy
nhËp ®Õn vÖ tinh ë mét tÇn sè nhÊt ®Þnh ®ång thêi cïng
víi c¸c tÇn sè kh¸c tõ c¸c tr¹m kh¸c.
Ô §Ó gi¶m tèi thiÓu c¸c s¶n phÈm ®iÒu chÕ giao thoa nªn sè
l-îng cña c¸c sãng mang ®Þnh tuyÕn l-u l-îng ®-îc thùc
hiÖn theo nguyªn lý 'mét sãng mang trªn mét tr¹m ph¸t'. Nh-
vËy tÝn hiÖu ghÐp kªnh FŽM bao gåm tÊt c¶ c¸c tÇn sè
dµnh cho c¸c tr¹m kh¸c.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH
ThÝ dô vÒ hÖ thèng FDMA ba tr¹m sö dông ®Þnh
tuyÕn "mét sãng mang trªn mét tr¹m"
b) hÐp kªnh t n hi u b¨ ng gèc (F hay T )
Tõ ¦n ¦n
A

¦n ¦n rôc thêi gian n u 


m
rôc t n sè n u F
¦n ¦n

c) ¬ å khèi tr¹ t t
¸ c kªnh
ti ng h p kªnh § i u ch ¸ y ph¸ t

§ n c¸ c
ng- êi sö Ph n kªnh vµ
¸ y thu
dông chän kªnh

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


r
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

 ¢ 
Ô CÊu h×nh ŽM/OSK/FŽMA: tÝn hiÖu b¨ng c¬ së cña ng-êi
sö dông lµ tÝn hiÖu sè. Chóng ®-îc kÕt hîp ®Ó t¹o ra mét
tÝn hiÖu ghÐp kªnh ph©n chia theo thêi gian (ŽM).
Ô Luång bit thÓ hiÖn tÝn hiÖu ®-îc ghÐp nµy ®iÒu chÕ mét
sãng mang theo ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ pha OSK , tÝn
hiÖu nµy truy nhËp ®Õn vÖ tinh ë mét tÇn sè nhÊt ®Þnh
®ång thêi cïng víi c¸c sãng mang tõ c¸c tr¹m kh¸c ë c¸c tÇn
sè kh¸c.
Ô §Ó gi¶m tèi thiÓu c¸c s¶n phÈm cña ®iÒu chÕ giao thoa
nªn sè l-îng c¸c tÇn sè mang ®Þnh tuyÕn l-u l-îng ®-îc thùc
hiÖn theo ph-¬ng ph¸p 'mét sãng mang trªn mét tr¹m ph¸t'.
Nh- vËy tÝn hiÖu ghÐp kªnh ŽM bao gåm tÊt c¶ c¸c tÝn
hiÖu phô thuéc thêi gian cho c¸c tr¹m kh¸c.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


=
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

¢ 
Ô CÊu h×nh SCOC/FŽMA: tõng tÝn tÝn hiÖu
b¨ng c¬ së cña ng-êi sö ®iÒu chÕ trùc tiÕp
mét sãng mang ë d¹ng sè (OSK) hoÆc t-¬ng
tù (FM) tuú theo tÝn hiÖu ®-îc sö dông.
Ô Mçi sãng mang truy nhËp ®Õn vÖ tinh ë tÇn
sè riªng cña m×nh ®ång thêi víi c¸c sãng
mang tõ cïng tr¹m nµy hay tõ c¸c tr¹m kh¸c ë
c¸c tÇn sè kh¸c.
Ô Nh- vËy ®Þnh tuyÕn ®-îc thùc hiÖn trªn
nguyªn lý 'mét sãng mang trªn mét ®-êng
truyÒn'.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
J
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.2.2. NhiÔu giao thoa kªnh l©n


cËn.
Ô Oh cña bé ph¸t ®¸p FŽMA vµ nhiÔu kªnh
l©n cËn

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô NhËn xÐt
Å §é réng cña kªnh bÞ chiÕm dông bëi mét sè sãng mang ë c¸c
tÇn sè kh¸c nhau. Kªnh nµy sÏ ph¸t tÊt c¶ c¸c sãng mang ®Õn tÊt
c¶ c¸c tr¹m mÆt ®Êt (hoÆc m¸y cÇm tay) n»m trong vïng phñ
cña anten vÖ tinh (hoÆc tr¹m gèc).
Å ë mçi tr¹m mÆt ®Êt c¸c m¸y thu ph¶i läc ra c¸c sãng mang, viÖc
läc sÏ ®-îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n khi ph cña c¸c sãng mang
®-îc ph©n c¸ch víi nhau bëi mét b¨ng tÇn b¶o vÖ réng.
Å uy nhiªn viÖc sö dông b¨ng tÇn b¶o vÖ réng sÏ dÉn ®Õn viÖc
sö dông kh«ng hÞªu qu¶ ®é réng b¨ng tÇn cña kªnh vµ gi¸ thµnh
khai th¸c trªn mét kªnh cña mét ®o¹n v« tuyÕn sÏ cao.
Å Mét phÇn c«ng suÊt cña sãng mang l©n cËn víi mét sãng mang
cÇn thu sÏ bÞ thu bëi m¸y thu ®-îc ®iÒu h-ëng ®Õn tÇn sè cña
sãng mang cÇn thu nµy. §iªï nµy dÉn ®Õn t¹p ©m do sù nhiÔu
®-îc gäi lµ nhiÔu kªnh l©n cËn (ACI: Adjent Channel
InterWerence). NhiÔu giao thoa nµy b xung ®Õn nhiÔu gioa
thoa gi÷a c¸c hÖ thèng.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


a
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.2. 3. §iÒu chÕ giao thoa.


Ô Žo tÝnh chÊt phi tuyÕn cña kªnh tr¹m lÆp vµ do
tÝnh chÊt cña ®a truy nhËp ph©n chia theo tÇn sè
bé khuyÕch ®¹i cña kªnh nµy khuyÕch ®¹i ®ång
thêi mét sè sãng mang ë c¸c tÇn sè kh¸c nhau.
Ô B¶n th©n tr¹m mÆt ®Êt cã bé khuyÕch ®¹i c«ng
suÊt phi tuyÕn vµ cã thÓ nhiÒu sãng mang ë c¸c
tÇn sè kh¸c nhau ®-îc cung cÊp cho bé khuyÕch ®¹i
nµy.
Ô ng qu¸t khi N tÝn hiÖu hµm sin cã c¸c tÇn sè W1,
W2,...., WN ®i qua mét bé khuyÕch ®¹i phi tuyÕn, th×
®Çu ra kh«ng chØ chøa N tÝn hiÖu ë c¸c tÇn sè
ban ®Çu mµ cßn c¶ c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn
®-îc gäi lµ c¸c s¶n phÈm ®iÒu chÕ giao thoa.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô C¸c s¶n phÈm nµy xuÊt hiÖn ë c¸c tÇn sè WIM lµ c¸c t hîp tuyÕn
tÝnh cña c¸c tÇn sè ®Çu vµo nh- sau:
WIM = m1W1 + m2W2 +.......+ mNWN
trong ®ã m1,m2,......,mN lµ c¸c sè nguyªn d-¬ng hoÆc ©m.
Ô §¹i l-îng X ®-îc gäi lµ bËc cña s¶n phÈm ®iÒu chÕ giao thoa nh-
sau:
X = |m1| + |m2| +....+|mN|

Å Khi tÇn sè trung t©m cña b¨ng tÇn bé khuyÕch ®¹i lín so víi ®é réng
b¨ng tÇn (tr-êng hîp kªnh tr¹m lÆp cña vÖ tinh) chØ cã c¸c s¶n
phÈm giao thoa bËc lÎ r¬i vµo ®é réng b¨ng tÇn cña kªnh.
Å Biªn ®é cña c¸c s¶n phÈm giao thoa gi¶m cïng víi bËc cña s¶n
phÈm. V× vËy trong thùc tÕ chØ cã c¸c s¶n phÈm bËc ba vµ nhá
h¬n bËc n¨m lµ ®¸ng kÓ.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

r  r  r  r  r

r  r  r  r  r

r  r  r  r  r

S¶n phÈm ®iÒu chÕ giao thoa bëi hai tÝn hiÖu (c¸c sãng mang kh«ng
bÞ ®iÒu chÕ). a) cã biªn ®é b»ng nhau; b) vµ c) cã biªn ®é kh¸c nhau.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô NhËn xÐt: trong tr-êng hîp c¸c sãng mang
kh«ng ®iÒu chÕ cã biªn ®é kh¸c nhau c¸c
s¶n phÈm ®iÒu chÕ giao thoa lín h¬n
Å ë c¸c tÇn sè cao nÕu sãng mang cã biªn ®é lín
h¬n n»m ë tÇn sè cao
Å ë c¸c tÇn sè thÊp h¬n nÕu sãng mang cã biªn ®é
cao h¬n n»m ë vïng tÇn sè thÊp.
Ô §iÒu nµy cho thÊy -u ®iÓm cña viÖc ®Æt
c¸c sãng mang cã c«ng suÊt lín nhÊt ë c¸c
cùc cña ®é réng b¨ng tÇn kªnh.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH
8.2.4. §Æc tÝnh truyÒn ®¹t cña bé khuyÕch
®¹i phi tuyÕn ë chÕ ®é ®a sãng mang
OBO,
dB

n=1
0

n>1

-10

-20 -10 0 I OB, dB

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


a
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô §èi chÕ ®é ®a sãng mang (n>1) ta sö dông c¸c
ký hiÖu sau ®©y:

Å ÜO : c«ng suÊt sãng mang ë ®Çu vµo cña bé
khuyÕch ®¹i (i= ®Çu vµo)

Å Ü O : c«ng suÊt mét sãng mang (tõ n) ë ®Çu vµo
cña bé khuyÕch ®¹i trong chÕ ®é ®a sãng mang.
Å Ü O : c«ng suÊt sãng mang ë ®Çu ra cña bé
khuyÕch ®ai (o= ®Çu ra) ë chÕ ®é ®¬n sãng
Ü mang.
O
Å : c«ng suÊt mét sãng mang (tõ n) ë ®Çu ra cña
bé khuyÕch ®¹i ë chÕ ®é ®a sãng mang.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ar
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô C«ng suÊt ®Çu vµo vµ ®Çu ra ë chÕ ®é ®¬n sãng
mang ®-îc chuÈn hãa ®Õn gi¸ trÞ b·o hßa cña ®Æc
tuyÕn truyÒn ®¹t ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau:
 
Å IBO = (O )/( O )sat

Å OBO = ( O )/(O )sat
Ô c«ng suÊt ®Çu vµo vµ ®Çu ra ë chÕ ®é ®a sãng
mang ®-îc chuÈn hãa ®Õn gi¸ trÞ b·o hßa cña ®Æc
tuyÕn truyÒn ®¹t ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau
Å IBO = ( a )/( O )sat
Å OBO = ( a )/(O )sat
 

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


a=
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH
8.2.5. ¹p ©m ®iÒu chÕ giao thoa vµ tû sè
sãng mang trªn t¹p ©m ®iªu chÕ giao thoa
Ô MËt ®é ph cña t¹p ©m ®iÒu chÕ giao thoa ®-îc biÓu thÞ
b»ng N0IM. .
Ô û sè gi÷a c«ng suÊt sãng mang víi mËt ®é ph c«ng suÊt
t¹p ©m ®iÒu chÕ giao thoa (C/N0IM) cã thÓ ®-îc liªn hÖ víi
tõng sãng mang ë ®Çu ra cña bé khuyÕch ®¹i.
Ô ¹p ©m ®iÒu chÕ giao thoa ®-îc b sung ®Õn c¸c nguån t¹p
©m kh¸c, v× thÕ tû sè c«ng suÊt sãng mang trªn mËt ®é ph
c«ng suÊt t¹p ©m ®Çy ®ñ nh- sau:
Ü …
 Ü …
 Ü …
 Ü …
i Ü I …

ÜC N IM …
 ÜC N IM …
U ÜC N IM …

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


aJ
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Phô thuéc (C/N0)u, (C/N0)D, (C/N0IM)


vµo IBO

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


a
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
NhËn xÐt:
Ô Žo ph-¬ng thay ® i ng-îc cña thµnh phÇn Ü   so víi
c¸c thµnh phÇn tû sã Ü   vµ Ü   , gi¸ trÞ cña
Ü   ®i qua ®iÓm cùc ®¹i ë gi¸ trÞ tr-íc b·o hßa kh¸c
kh«ng.
Ô V× thÕ xuÊt hiÖn hai hËu qu¶ do sö dông cïng mét kªnh
®Ó khuyÕch ®¹i mét sè sãng mang :
Å ng c«ng suÊt ë ®Çu ra cña kªnh nhá h¬n so víi tr-êng hîp hîp
®é lïi b»ng kh«ng.
Å C«ng suÊt h÷u Ých trªn sãng mang gi¶m do ph¶i dµnh mét phÇn
c«ng suÊt cho c¸c s¶n phÈm ®iÒu chÕ giao thoa.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


aa
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Nhưӧc điӇm cӫa FŽMA


Ô hiӃu sӵ linh hoҥt khi cҫn lұp lҥi cҩu hình: đӇ đҧm bҧo
các thay đәi vӅ dung lưӧng cҫn thay đәi quy hoҥch tҫn
sӕ và điӅu này có nghĩa là thay đәi các tҫn sӕ phát, các
tҫn sӕ thu, băng thông cӫa các bӝ lӑc ӣ các trҥm mһt
đҩt
Ô Mҩt dung lưӧng khi sӕ lưӧng truy nhұp tăng do sӵ tҥo
ra các sҧn phҭm điӅu chӃ giao thoa và sӵ cҫn thiӃt
phҧi làm viӋc ӣ công suҩt phát cӫa vӋ tinh giҧm (lùi xa
điӇm bão hòa)
Ô Cҫn điӅu khiӇn công suҩt phát cӫa các trҥm mһt đҩt sao
cho các công suҩt sóng mang ӣ đҫu vào cӫa vӋ tinh
như nhau đӇ tránh hiӋn tưӧng lҩn áp. Sӵ điӅu chӍnh này
phҧi đưӧc thӵc hiӋn ӣ thӡi gian thӵc và phҧi thích ӭng
đưӧc vӟi sӵ suy hao do mưa ӣ các đưӡng lên.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.3. §a truy nhËp ph©n chia theo thêi


gian, TDMA
Ô ¦u ®iÓm:
Å ë ®a truy nhËp ph©n chia theo thêi gian, bé ph¸t
®¸p chØ sö dông mét sãng mang t¹i mét thêi
®iÓm, v× thÕ sÏ kh«ng cã c¸c s¶n phÈm ®iÒu
chÕ giao thoa do khuyÕch ®¹i phi tuyÕn.
Å Cho phÐp bé khuyÕch ®¹i c«ng suÊt lín lµm viÖc
ë chÕ ®é gÇn b·o hoµ nhÊt.
Ô Nh-îc:
Å Žo th«ng tin ®ù¬c truyÒn ë chÕ ®é côm, nªn
ŽMA chØ thÝch hîp cho truyÒn c¸c tÝn hiÖu sè
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
a
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

ho¹t ®éng cña mét m¹ng theo nguyªn lý


ŽMA

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô C¸c tr¹m mÆt ®Êt ph¸t kh«ng liªn tôc trong thêi gian
B. Sù truyÒn dÉn nµy ®-îc gäi lµ côm. Sù ph¸t ®i
mét côm ®-îc ®-a vµo mét cÊu tróc thêi gian dµi
h¬n ®-îc gäi lµ chu kú khung vµ chu kú nµy t-¬ng
øng víi cÊu tróc thêi gian theo chu kú mµ tÊt c¶ c¸c
tr¹m ph¸t ®i theo cÊu tróc nµy.
Ô Mçi sãng mang thÓ hiÖn mét côm sÏ chiÕm toµn bé
®é réng cña kªnh.
Ô r¹m chuÈn thùc hiÖn ®ång bé côm b»ng c¸ch ph¸t
®i c¸c côm chuÈn. §o¹n thêi gian b¾t ®Çu tõ mét
côm chuÈn ®Õn côm chuÈn tiÕp theo ®-îc gäi lµ
mét khung. Mét khung chøa côm chu¶n R vµ c¸c
côm tõ c¸c tr¹m mÆt ®Êt kh¸c: c¸c côm A, B vµ C.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.3.1. TruyÒn dÉn côm.


Ô Côm t-¬ng øng víi sù truyÒn l-u l-îng tõ mét tr¹m ®-îc
xÐt.
Ô hùc hiÖn sù truyÒn nµy theo hai ph-¬ng ph¸p
Å 'mét sãng mang trªn mét ®-êng truyÒn'; ë tr-êng hîp nµy tr¹m ph¸t
®i N-1 côm trong mét khung, trong ®ã N lµ sè l-îng tr¹m cña m¹ng
vµ sè côm O trong mét khung lµ O=N(N-1).
Å ph-¬ng ph¸p 'mét sãng mang trªn mét tr¹m' tr¹m ph¸t ®i mét côm
trªn mét khung vµ sè côm O trong mét khung lµ N.
Ô Mçi côm ®-îc truyÒn ®i ë d¹ng c¸c côm con l-u l-îng tõ
tr¹m nµy ®Õn tr¹m kh¸c. Žo sù gi¶m l-u l-îng cña c¸c
kªnh khi sè côm t¨ng ph-¬ng ph¸p 'mét mét sãng mang
trªn mét tr¹m' th-êng ®-îc sö dông.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ð
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Nguyªn lý truyÒn dÉn côm cho mét kªnh


F
B

t t t
Rb R 
M Rb
Bé nhí Bé nhí
®ÖmM bit ®ÖmM bit

Ô r¹m mÆt ®Êt nhËn th«ng tin ë d¹ng luång c¬ hai liªn tôc cã
tèc ®é Rb tõ giao tiÕp m¹ng hay giao tiÕp ng-êi sö dông.
Ô h«ng tin nµy ph¶i ®-îc l-u gi÷ ë bé nhí ®Öm trong thêi gian
®îi ph¸t côm. Khi xuÊt hiÖn thêi gian nµy néi dung cña bé nhí
®Öm ®-îc ph¸t di trong kho¶ng thêi gian B
Ô V× kho¶ng thêi gian gi÷a hai côm lµ ®é dµi khung F nªn
dung l-îng cÇn thiÕt cña bé nhí ®Öm lµ:
M = RbF

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ðr
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô rong kho¶ng thêi gian mét khung, bé nhí ®Öm ®-îc lËp
kÝn víi tèc bit vµo Rb. C¸c bit nµy ®-îc ph¸t ®i ë d¹ng
côm trong khung sau ë tèc truyÒn dÉn RŽMA ®-îc x¸c
®Þnh nh- sau:
RŽMA = M/B = Rb(F/B) [bit/s]
Å RŽMA ®-îc gäi lµ tèc ®é côm, nh-ng l-u ý r»ng ®©y lµ tèc
®é bit ®-îc ph¸t ®ång thêi trong mét côm cø kh«ng ph¶i
sè côm ®î-c ph¸t trong mét gi©y.
Å Gi¸ trÞ RŽMA lín khi thêi gian cña côm nhá, v× thÕ ®é
chiÕm (B/F) truyÒn dÉn thÊp.
Å RŽMA thÓ hiÖn t ng dung l-îng cña m¹ng; nghÜa lµ
t ng c¸c dung l-îng cña tr¹m ®o b»ng bit/s.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ð=
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

C¸c khèi c¬ b¶n trong tr¹m mÆt ®Êt


C¸ c mo gi o i n

ŽMA
h¸ t mÆ
t ®Êt M

n C
h
i ch h 
k nh
h¸ t c m

t¹ o ti n tè
nh¸ t hi n
ti n tè
 C
hn
i¶i i ch h 
k nh
h kh ngC¸ c mo gi o i n
th mÆ t ®Êt M
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
ðJ
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

CÊu tróc khung vµ côm trong hÖ


thèng ŽMA

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ð
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô Khung cña tÝn hiÖu thu ®-îc ë tr¹m mÆt ®Êt bao
gåm c¸c côm.
Ô Oh©n c¸ch gi÷a c¸c côm lµ mét ®o¹n b¶o vÖ (G).
§o¹n nµy ®-îc sö dông ®Ó tr¸nh sù chång lÊn c¸c
côm do ®ång bé côm kh«ng chÝnh x¸c.
Ô Më ®Çu mçi khung bao giê còng lµ côm chuÈn.
Côm nµy cung cÊp th«ng tin ®Ó b¾t vµ ®Ó ®ång
bé c¸c côm.
Ô Sau côm chuÈn lµ côm l-u l-îng. Mçi côm bao gåm
®o¹n ®Çu hay tiÒn tè vµ tr-êng l-u l-îng. Ngoµi ra
kÕt thóc mét côm cã thÓ lµ ®o¹n cuèi (f).

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ða
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Côm chuÈn
Ô Côm chuÈn ®¸nh mèc khëi ®Çu cu¶ mét khung.
Côm nµy ®-îc chia thµnh c¸c khèi chøc n¨ng hay
c¸c kªnh kh¸c nhau:
Å Kh«i phôc sãng mang vµ ®Þnh thêi bit: CBR.
Ô Cho phÐp bé gi¶i ®iÒu chÕ cña tr¹m mÆt ®Êt thu kh«i phôc
l¹i sãng mang ®-îc taä ra tõ bé dao ®éng néi ë m¸y ph¸t ®Ó
gi¶i ®iÒu chÕ nhÊt qu¸n. Cho môc ®Ých nµy ®o¹n ®Çu
chøa mét chuçi bit cung cÊp pha sãng mang kh«ng ® i.
Ô Cho phÐp bé t¸ch sãng cña tr¹m mÆt ®Êt thu ®ång bé ®ång
hå quyÕt ®Þnh bit cña m×nh víi tèc ®é bit cña ký hiÖu; cho
môc ®Ých nµy ®o¹n ®Çu chøa mét chuçi bit cung cÊp c¸c
pha ®¶o lu©n phiªn.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ðð
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Å Tõ m· côm: BCW (hay cßn gäi lµ tõ duy nhÊt:
UW).
Ô Cho phÐp tr¹m mÆt ®Êt x¸c ®Þnh khëi ®Çu cña mét
côm b»ng c¸ch so s¸nh BC thu ®-¬c víi b¶n sao cña tõ
nµy ë tr¹m mÆt ®Êt.
Ô Ngoµi ra tõ duy nhÊt nµy còng cho phÐp m¸y thu gi¶i
quyÕt ®-îc vÊn ®Ò sù kh«ng râ rµng pha trong tr-êng
hîp gi¶i ®iÒu chÕ nhÊt qu¸n. BiÕt ®-îc khëi ®Çu cña
côm, tèc ®é bit vµ gi¶i quyÕt ®-îc (nÕu cÇn) sù kh«ng
râ rµng pha, th× m¸y thu cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc tÊt c¶
c¸c bit xÈy ra sau tõ duy nhÊt.
Å M· nhËn d¹ng tr¹m: SIC. Cho phÐp nhËn d¹ng
tr¹m ph¸t
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
ð
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Côm l-u l-îng


Ô Côm l-u l-îng bao gåm ®o¹n ®Çu, tr-êng l-u
l-îng vµ ®o¹n cuèi.
Å §o¹n ®Çu cã c¸c khèi chøc n¨ng gièng nh- côm
chuÈn. Ngoµi ra nã cã thªm mét khèi chøc n¨ng
cho kªnh nghiÖp vô (O). Khèi chøc n¨ng nµy
cho phÐp truyÒn c¸c b¶n tin nghiÖp vô gi÷a c¸c
tr¹m (tho¹i vµ telex) vµ b¸o hiÖu.
Å r-êng l-u l-îng ®-îc ®Æt ë sau ®o¹n ®Çu vµ ®©y
lµ tr-êng truyÒn dÉn th«ng tin h÷u Ých.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ð®
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.3.2. §ång bé m¹ng


Ô Môc ®Ých: ®¶m b¶o c¸c côm ®-îc truyÒn ®Õn vÖ
tinh trong ®óng kho¶ng thêi gian dµnh cho chóng
Ô Nguyªn lý Ho¹t ®éng:
Å C¸c côm chuÈn ®-îc t¹o ra tõ c¸c ®ång hå cã ®é ®Þnh
cao vµ ®-îc ph¸t ®Õn tÊt c¶ c¸c tr¹m mÆt ®Êt truyÒn l-u
l-îng ®Ó cung cÊp c¸c mèc chuÈn ®Þnh thêi.
Å ¹i mçi tr¹m l-u l-îng, viÖc ph¸t hiÖn tõ m· côm (hay tõ duy
nhÊt) trong côm chuÈn sÏ th«ng b¸o khëi ®Çu khung thu
(SORF), mèc nµy trïng víi bit cuèi cïng cña tõ duy nhÊt.
Å §ång hé cã ®é n ®Þnh cao lµ ®ång h« mµ vÖ tinh thu l¹i
tõ tr¹m chuÈn mÆt ®Êt.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


ð¥
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH
Ô M¹ng ho¹t ®éng dùa trªn £
V lµ b¶n
sao ®-îc l-u gi÷ t¹i c¸c tr¹m mÆt ®Êt. 
V 
 chØ ra cho mçi tr¹m mÆt ®Êt kho¶ng c¸ch cña côm mµ
nã ®Þnh thu so víi ®iÓm mèc SORF
} 

V 

V 


rokÕo¹c®Þêcôm
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn

BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Ô ¹i tr¹m mÆt ®Êt A mèc SORF thu ®-îc sau mét kho¶ng
thêi gian trÔ tA vµ kÕ ho¹ch ®inh thêi côm sÏ chØ cho
tr¹m nµy thÊy r»ng côm mµ nã ®Þnh thu sÏ xuÊt hiÖn
sau mèc nµy mét kho¶ng thêi gian b»ng A.
Ô r¹m B, trÔ truyÒn lan lµ tB vµ côm mµ tr¹m ®Þnh thu sÏ
xuÊt hiÖn sau mèc nµy mét kho¶ng thêi gian b»ng B.
Ô KÕ ho¹ch ®Þnh thêi côm còng th«ng b¸o cho tr¹m mÆt
®Êt khi nµo cÇn ph¸t ®Ó côm ph¸t ®Õn vÖ tinh ®óng
vµo khe thêi gian dµnh cho nã
Ô hñ tôc ph¸t ®iÒu khiÓn ®Þnh thêi:
Å B¾t vÞ trÝ côm. §Ó tr¹m mÆt ®Êt b¾t ®-îc ®óng vÞ trÝ khe khi
nã ®ang nhËp hoÆc t¸i nhËp m¹ng
Å §ång bé vi trÝ côm. §Ó tr¹m mÆt ®Êt duy tr× vÞ trÝ khe ®ung
sau khi ®½ b¾t ®-îc khe

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


r
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

C¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ®Þnh thêi:


Ô §iÒu khiÓn ®Þnh thêi vßng hë
Å Nguyªn lý:r¹m sÏ ph¸t sau mét kho¶ng thêi gian cè ®Þnh
kÓ tõ khi thu ®-îc c¸c mèc ®Þnh thêi theo kÕ ho¹ch ®Þnh
thêi côm, kho¶ng thêi gian nµy ph¶i ®¶m b¶o ®ñ thêi gian
b¶o vÖ ®Ó bï trõ c¸c thay ® i cña trÔ truyÒn lan.
Å Nh-îc ®iÓm: sai sè vÞ trÝ côm cã thÓ rÊt lín vµ c¸c kho¶ng
thêi gain phßng vÖ dµi lµm gi¶m hiÖu suÊt khung
Å Kh¾c phôc: ph-¬ng ph¸p 
V 
V

®-îc sö dông: tr¹m mÆt ®Êt tÝnh to¸n cù ly ®Õn vÖ tinh
trªn c¬ së sè liÖu quü ®¹o vÖ tinh hay tÝn hiÖu ®o ®-îc
sau ®ã ®-a ra hiªu ch×nh ®Þnh thêi.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


=
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Ô §iÒu khiÓn ®Þnh thêi vßng ng-îc

Å ë ph-¬ng ph¸p nµy tr¹m mÆt ®Êt thu l¹i côm tÝn hiÖu do nã ph¸t vµ
tõ ®ã x¸c ®Þnh cù ly. Oh-¬ng ph¸p nµy chØ ®-îc sö dông khi vÖ tinh
ph¸t bóp sãng phñ toµn cÇu hoÆc toµn bé vïng chøa c¸c tr¹m mÆt
®Êt.
Å Nguyªn lý
Ô r-íc hÕt tr¹m mÆt ®Êt l-u l-îng ph¸t ®i mét côm ng¾n chØ chøa ®o¹n
®Çu víi c«ng suÊt thÊp (®Ó tr¸nh gÊy nhiÔu cho c¸c côm kh¸c)
Ô Sau ®ã nã quÐt côm nµy trªn toµn bé khung cho ®Õn khi nhËn ®-îc côm
nµy r¬i vµo ®óng khe thêi gian Ên ®Þnh cho tr¹m.
Ô Cuèi cïng nã t¨ng c«ng suÊt côm lªn toµn bé møc vµ thùc hiÖn ®iÒu
chØnh tinh ®Ó ®-a côm nµy vµo ®óng vÞ trÝ b¾t ®Çu cña khe cÇn
t×m.
Ô Sau khi ®½ b¾t ®î-c ®Þnh thêi, sè liÖu l-u l-îng ®-îc b sung cho côm
vµ qu¸ tr×nh ®ång bé ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch th-êng xuyªn gi¸m s¸t vÞ
trÝ ph¸t vßng ng-îc so víi mèc chuÈn SORF. C¸c vÞ trÝ ®Þnh thêi ®-îc
chØnh vµo ®óng bit cuèi cïng cña tõ duy nhÊt trong ®o¹n ®Çu.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


J
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Ô §iÒu khiÓn ®Þnh thêi håi tiÕp


Å r-êng h¬p tr¹m l-u l-îng mÆt ®Êt n»m ngoµi bóp
sãng vÖ tinh chøa truyÒn dÉn cña tr¹m
Å Nguyªn lý:
Ô h«ng tin ®ång bé ®-îc ph¸t ng-îc trë l¹i tõ tr¹m phÝa xa.
r¹m phi¸ xa cã thÓ lµ tr¹m chuÈn hoÆc mét tr¹m l-u
l-îng ®-îc quy ®Þnh lµ ®èi t¸c.
Ô rong giai ®o¹n b¾t ®Þnh thêi, tr¹m phÝa xa göi l¹i
th«ng tin h-íng dÉn viÖc ®Æt ®óng vÞ trÝ cho côm
ng¾n vµ khi ®· b¾t ®-îc khe thêi gian cÇn t×m, th«ng
tin ®ång bé còng cã thÓ liªn tôc ®-îc tr¹m xa göi ng-îc l¹i.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH
ph-¬ng ph¸p vßng kÝn håi tiÕp cho hai tr¹m A
vµ B.

} 

A B

T A

tA DA tA

T B

tB DB tB

fuan hÖ ®Þnh thêi trong hÖ thèng TDMA.


: khëi ®Çu khung thu; T : khëi ®Çu khung ph¸t

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


a
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô Mèc SOR ®-îc sö dông cho ®iÓm tham kh¶o ph¸t côm,
ĐiÓm tham kh¶o ph¸t (SOF) ph¶i trÔ mét kho¶ng thêi
gian ŽA vµ ŽB cho c¸c tr¹m A vµ B ®Ó c¸c côm l-u l-îng do
chóng ph¸t ®Õn bé ph¸t ®¸p vÖ tinh ®óng vµo khe thêi gian
dµnh cho c¸c côm nµy (xem h×nh SORF trong kÕ ho¹ch
®Þnh thêi côm)
Ô ng thêi gian trÔ C gi÷a xung ®ång hå vÖ tinh bÊt kú vµ
SOF t-¬ng øng lu«n lµ mét h»ng sè: C b»ng 2tA+ŽA vµ
b»ng 2tB+ŽB cho tr¹m A vµ tr¹m B.
Ô ng qu¸t ®èi víi tr¹m i, trÔ Ži, t ng trÔ nµy x¸c ®Þnh nh-
sau:
C = 2ti + Ži

Ži ®-îc ph¸t ®Õn tr¹m mÆt ®Êt ë c¸c côm chuÈn.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.3.3 HiÖu suÊt sö dông khung vµ dung


l-îng ŽMA
Ô HiÖu suÊt sö dông khung ®-îc ®o b»ng phÇn thêi
gian cña khung ®-îc sö dông ®Ó truyÒn dÉn l-u
l-îng.
B ll
 
Bt
Å trong ®ã Bll lµ sè bit l-u l-îng vµ Bt lµ t ng sè bit trong
khung (l-u ý thuËt ng÷ bit trong tr-êng hîp nµy th-êng ®-îc
gäi lµ ký hiÖu).
BOH
F …
Bt
Å trong ®ã BOH lµ sè bit (hay sè ký hiÖu) b sung bao gåm:
c¸c bit ®o¹n ®Çu, ®o¹n cuèi, c¸c kho¶ng b¶o vÖ vµ c¸c côm
chuÈn trong khung.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn

BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Ô Žung l-îng kªnh tiÕng cña mét khung ®ång


thêi còng lµ dung l-îng cña bé ph¸t ®¸p ®-îc
x¸c ®Þnh trªn c¬ së hiÖu suÊt khung vµ tèc
®é bit Rb
Å nRb= R RŽMA
/FŽMA
Hay n
Å
Rb

Ô n lµ dung l-îng kªnh


Ô Rb lµ tèc ®é bit
Ô RŽMA lµ tèc ®é côm.
www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn

BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.3.4 TDMA ®-îc Ên ®Þnh tr-íc


Ô hÝ dô vÒ m¹ng ŽMA Ên ®Þnh tr-íc tr-íc lµ kªnh b¸o
hiÖu chung (CSC) trong m¹ng Spade.
Å CÊu tróc khung vµ cÊu tróc côm

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅnBӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

Khung ŽMA Ên ®Þnh tr-íc cña hÖ thèng Khung

INERSA
- u - ng

n®u c nh Ö
t nh S

c nh
         
Sè t t ®Êt
          
M u M u M u 
f

Sè t
u             


www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


®
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Ô rong hÖ thèng INERSA c¸c kªnh tiÕng ®-îc Ên ®Þnh
theo yªu cÇu vµ Ên ®Þnh tr-íc ®-îc mang ®ång thêi.
Ô C¸c côm l-u l-îng ®-îc chia vµo c¸c khe thêi gian gäi lµ
c¸c kªnh vÖ tinh theo thuËt ng÷ cña INERSA vµ trong
mét côm l-u l-îng cã tíi 128 khe thêi gian.
Ô Kªnh vÖ tÞnh l¹i ®-îc chia nhá thµnh 16 khe ®-îc gäi lµ
c¸c kªnh mÆt ®Êt, mçi kªnh mÆt ®Êt mang mét mÉu
OCM cña tÝn hiªu tho¹i t-¬ng tù
Ô C¸c kªnh tiÕng ®-îc Ên ®Þnh trø¬c hay Ên ®Þnh theo
yªu cÇu cã thÓ ®-îc ®Æt trong cïng mét khu«n d¹ng
khung INELSA.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


®r
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.3.5. ŽMA ®-îc Ên ®Þnh theo yªu


cÇu
Ô Víi ŽMA, viÖc Ên ®Þnh côm vµ côm con ®-îc thùc
hiÖn d-íi sù ®iÒu khiÓn cña phÇn mÒm, trong khi
dã viÖc Ên ®Þnh tÇn sè ë FŽMA ®-îc thùc hiÖn
b»ng phÇn cøng
Ô c¸c m¹ng ŽMA mÒm dÎo h¬n trong viÖc Ên ®Þnh
l¹i kªnh. vµ cã thÓ thùc hiÖn c¸c thay ® i nhanh
h¬n.
Å §é dµi côm Ên ®Þnh cho mét tr¹m cã thÓ thay ® i khi yªu
cÇu l-u l-îng thay ® i. M¹ng cã thÓ sö dông mét tr¹m ®iÒu
khiÓn trung t©m ®Ó Ên ®Þnh ®é dµi côm cho tõng tr¹m.
Mét tr¹m còng cã thÓ tù m×nh x¸c ®Þnh yªu cÇu ®é dµi
côm vµ Ên ®Þnh
www.ptit.edu.vn GIҦNGyªu cÇu
VIÊN: ThS.nµy theo
Phҥm quy HiӅn
Thӏ Thúy ®Þnh tr-íc. ®=
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

tiÕp
Å Cã thÓ gi÷ nguyªn kh«ng ® i ®é dµi côm nh-ng
sè côm Ên ®Þnh cho tõng tr¹m thay ® i tuú theo
yªu cÇu
Ô Ch¼ng h¹n ë mét hÖ thèng ®-îc ®Ò xuÊt, ®é dµi khung
®-îc gi÷ cè ®Þnh b»ng 13,5ms. Khe thêi gian côm c¬ së
b»ng 62,5 µs vµ c¸c tr¹m trong m¹ng ph¸t c¸c côm th«ng
tin víi c¸c b-íc rêi r¹c trong d¶i 0,5 ms (8 côm c¬ së) ®Õn
4,5 ms (72 côm c¬ së) trªn khung.

www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn


®J
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1
BÀI GIҦNG MÔN
THÔNG TIN Vӊ TINH

8.3.7 ŽMA chuyÓn m¹ch theo vÖ


tinhÜ i u hiÓn h n

M t n chuyÓn m¹ch

n
hi Ó
t un t n 3 3

i u
v
ct
o ¹

A A
A

ChuyÓn m¹ch vÖ tinh víi ba bóp hÑp


www.ptit.edu.vn GIҦNG VIÊN: ThS. Phҥm Thӏ Thúy HiӅn
®
BӜ MÔN: VÔ TUYӂN - KHOA VT1