KAJIAN KURIKULUM KHSR

[ISU-ISU SEMASA PERKEMBANGAN KURIKULUM DI MALAYSIA]

KURIKULUM
• Kurikulum merupakan suatu elemen terpenting dalam sistem pendidikan. Ia merupakan nadi kepada sistem pendidikan yang mencorakkan generasi akan datang. Bagi menjana suatu sistem pendidikan yang berkualiti, kurikulum itu sendiri perlu bersifat dinamik dan relevan dengan kehendakkehendak semasa mahupun keperluan masa akan datang.

PERKEMBANGAN KURIKULUM KHSR

PERKEMBANGAN KURIKULUM KHSR • Pada 1979, Jawatankuasa Kabinet mengambil keputusan menjadikan KH pelajaran wajib.

• Ianya bagi semua pelajar tahap dua peringkat sekolah rendah di Malaysia.

• Sistem pendidikan di Malaysia ketika itu sudah tidak sesuai lagi.

• Terlalu banyak memberi tekanan matapelajaran akademik dan peperiksaan.sahaja.

• Matapelajaran KH dimasukkan dalam satu kurikulum baru yang dinamankan

• Pusat perkembangan kurikulum telah ditugaskan untuk merancang satu sukatan pelajaran KH untuk tahun 3 hingga tahun 6.

• Ianya telah dilaksanakan di seluruh negara pada tahun 1983. • • Kurikulum lama sekolah rendah tidak ada kesinambungan antara darjah

• Terlalu tumpu kepada buku teks. • -Bilangan murid terlau ramai dalam satu kelas.

PROSES PERKEMBANGAN

• • • Proses perkembangan kurikulum melibatkan beberapa langkah iaitu:
– Menetapkan tujuan kurikulum – Memilih isikandungan kurikulum – Mengorganisasi dan mengintegrasi pengalaman pembelajaran. – Menilai keberkesanan kurikulum.

Tujuan penambahbaikkan adalah untuk :

• objektif pembelajaran yang lebih fokus kepada murid-murid • Penekanan perlu diberikan supaya objektif pembelajaran Kemahiran Hidup ini berjaya dicapai • guru tidak akan tersasar dan lebih terarah semasa melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. • Penekanan yang lebih dalam pengajaran dan pembelajaran

Perlaksanaan Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Dalam Era Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)   ng boleh digunakan untuk mencari, mengumpul, menyimpan, mempro

Kemahiran Berkomunikasi

• Kemahiran yang melibatkan seseorang individu itu menunjukkan kebolehan untuk mendengar dan mampu berkomunikasi secara verbal dan bertulis dalam semua situasi manusia sama ada di tempat kerja atau dalam kehidupan.


• Seseorang individu juga harus mampu menyatakan pemikirannya secara tersusun dan logikal supaya mudah difahami orang lain. Kemahiran berkomunikasi ini termasuk juga bahasa bukan verbal yang disampaikan semasa kita bercakap dan menulis kepada orang lain.

• •

• ICT perlu difahami sebagai satu "alat serbaguna" yang boleh meningkatkan prestasi ke tahap yang lebih tinggi.


• Bagaimanapun peralatan dan perkakasan yang canggih tidak akan menambah nilai kepada mana-mana individu atau organisasi jika aplikasi ICT itu tidak menyeluruh dan komprehensif.


• ICT juga tidak bermakna jika ianya hanya sekadar untuk mengakses informasi.

• kepentingan kemahiran adalah sangat tinggi selaras dengan kemajuan,ia boleh dikatakan sebagai kemajuan dan kemahiran bergerak seiringan dan saling mempengaruhi antara satu dan sama lain. • • mempertingkatkan lagi mata pelajaran Kemahiran Hidup memandangkan kajian yang dilakukan sebelum ini menunjukkan pelajar lebih cenderung mendalami kemahiran bagi meneruskan karier

• kini masyarakat sudah mula merasakan bahawa KH adalah satu mata pelajaran yang sangat penting. • • KH adalah sangat penting dan bukan hanya sekadar mata pelajaran pelengkap. • • mata pelajaran Kemahiran Hidup diperkenalkan bertujuan melatih para pelajar dapat memperolehi kemahiran yang diperlukan untuk meneruskan pembangunan negara

CABARAN DAN TREN BARU DALAM KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

• • • • •

A. PENTADBIR SEKOLAH Tidak mematuhi sepenuhnya pekeliling 5/92. Tidak mengambil berat tentang pelaksanaan KHSR. Tidak diajar di Tahun 6 (diabaikan). Jadual KHSR digantikan dengan subjek peperiksaan. Ada sekolah tidak memasukkan jadual KHSR di Tahun 6.

Sekolah yang mempunyai bengkel KH : iurus dan digunakan dengan baik . erbiar . dengan subjek lain . kelas biasa . stor tempat menyimpan peralatan sukan dan tu tangan dan bahan tidak diselenggara dan disu ek keselamatan tidak diutamakan .

Sekolah yang tiada bengkel KH:


• Pengajaran dan pembelajaran diadakan di dalam kelas, rumah guru, kaki lima kelas dan bawah pokok


Stor: • Stor tidak kemas kini. • Bagi yang tiada stor peralatan dan bahan KH disimpan dalam almari, bawah meja guru, pejabat, stor di bilik guru besar dan dalam stor sukan

..TAMAT..