MURID DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN

Ain KURIKULUM Asyraf Selven

• Laporan Razak 1956: Pemikiran dan tujuan sistem pendidikan pada awal kemerdekaan • Laporan Rahman Talib 1960: Implikasi dan kesan • Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1957-1967 • Akta Bahasa Kebangsaan 1967: Implikasi dan kesan •

PENGUBAHSUAIAN KURIKULUM BERPUSAT BERDASARKAN CIRI MURID SEKOLAH

• Sistem Pendidikan Semenanjung Malaysia 1963-1982 • Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979: Perakuan dan perubahan yang disyorkan • Kurikulum Pra Sekolah: Pengelolaan dan Perkembangan Pendidikan Prasekolah: • Akta Pendidikan 1996: Pindaan tahun 2002 Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR): Rasional, faktor-faktor, falsafah dan matlamat KBSR • Pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): perakuan, falsafah dan matlamat, dasar dan keperluan, pendidikan umum dan

LAPORAN RAZAK 1956:

sebagai Laporan Razak pada bulan April, 1956. di antara cadangan-cadangan

ah akan terus diadakan; kurikulumnya akan dipinda dan disesuaikan dengan

gantar dan Tamil dengan

menggunakan bahasa pengantar masing-masing.

ua sekolah.

4. Murid –murid Cina dan India boleh mempelajari bahasa ibunda mereka (aliran Inggeris), jika terdapat permintaan daripada ibu bapa dan dengan jumlah murid 15 orang. 5. Satu sukatan pelajaran yang sama harus digubal bagi semua sekolah rendah. Isi kandungan buku-buku teks haruslah mengandungi unsur-unsur kehidupan di Persekutuan Tanah Melayu.

6. Sekolah-sekolah ini akan dikelolakan oleh Penguasa Pelajaran Tempatan bersama-sama dengan Jemaah Pengurus Sekolah atau Lembaga Pengelola Sekolah. 7.Kelayakan guru untuk mengajar di sekolah

8. Dicadangkan penubuhan satu jenis sekolah menengah sahaja di mana Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dijadikan bahasa yang wajib dipelajari. 9. Sistem pendidikan sekolah menengah akan dibahagikan kepada tiga peringkat, iaitu: a) Sekolah Menengah Rendah (3 tahun) b)Sekolah Menengah Atas (2 tahun) c) Sekolah Pra-Universiti (2 tahun) 10. Untuk menjaminkan kelicinan perkhidmatan guru, adalah dicadangkan bahawa semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional. 11. Jemaah Nazir Persekutuan harus ditubuhkan supaya memberikan bimbingan

Dibentangkan dan seterusnya diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada bulan April,1957, kemudian dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Murid-murid yang melebihi umur persekolahannya dikehendaki meninggalkan sekolah. Ramai murid-murid sekolah Cina terlibat dan membantah, menunjuk perasaan. Akhirnya, setuju melaksanakan peraturan ini berperingkat-peringkat.

Laporan Rahman Talib 1960: Implikasi dan kesan •
• Pada tahun 1959, Jawatankuasa Penyemak Pelajaran telah dibentuk dengan melantik Y.B.En. Abdul Rahman Talib, ketikan itu menjadi Menteri Pelajaran Malaysia. • Tujuan: Mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana

Cadangan-cadangan Laporan Rahman Talib
1. Di bawah rancangan Laporan Razak, kebanyakan murid yang gagal untuk masuk sekolah menengah terpaksa meninggalkan sekolah rendah mereka. Oleh itu,Jawatankuasa ini mencadangkan bahawa umur persekolahan murid-murid dinaikkan daripada 12 tahun kepada 15 tahun. 2. Untuk menampung semua murid sekolah rendah naik ke sekolah menengah, dicadangkan untuk menubuhkan sekolah yang dipanggil Sekolah Pelajaran Lanjutan. 3. Untuk mengatasi masalah kekurangan guru di Sekolah Pelajaran Lanjutan itu, mencadangkan pihak Kementerian Pelajaran menganjurkan latihan separuh masa selama tiga tahun. 4. Semua Sekolah Rendah Umum dan Sekolah Rendah Jenis Umum dicadang menukar namanya menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan.

5. Mencadangkan Peperiksaan Junior Middle III dimansuhkan mulai tahun 1961 dan Peperiksaan Senior Middle III dimansuhkan pada tahun 1963. Mulai tahun 1962, Bahasa Kebangsaan akan diwajibkan lulus dalam PeperiksaanSijil Rendah Pelajaran 6. Mencadangkan supaya kerajaan hanya memberi bantuan penuh kepada Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan sahaja. Bagaimanapun, sekolah-sekolah yang enggan menukarkan bahasa pengantarnya boleh menjadi Sekolah Menengah Persendirian. 7. Mencadangkan penubuhan Institusi Teknologi di K.Lumpur, Ipoh, P.Pinang dan di Pantai Timur. Sekolah-sekolah pertukangan juga harus ditubuhkan. Murid-murid yang berjaya dalam kursus pertukangan ini boleh memasukiSkim Aprentis Kebangsaan, iaitu memasuki tahun ketiga di Sekolah Menengah Teknik. Selepas itu, murid-murid

8. Kemudahan hendaklah diberikan untuk mengajar agama Islam di sekolah jika terdapat sekurang-kurangnya ada 15 oang murid yang beragama Islam. Pendidikan akhlak untuk murid-murid bukan Islam akan dimasukkan dalam sukatan pelajaran wajib mulai Darjah 4 hingga Tingkatan 5. 9. Mencadangkan bahawa bayaran yuran di semua sekolah rendah dimansuhkan. 10. Mencadangkan pembentukan Lembaga Penasihat Pelajaran Negeri untuk menggantikan tempat Penguasa Pelajaran Tempatan. 11. Mencadangkan supaya Jemaah Nazir Negeri ditubuhkan membantu Jemaah Nazir Persekutuan semasa menjalankan tugas penyeliaan mereka.

Laporan Rahman Talib: Implikasi dan Kesan Matlamat Utama: Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Pendidikan percuma untuk semua murid dalam sekolah rendah akan membawa kesan yang mendalam. Pada tahun 10962, bilangan murid yang masuk Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris) semakin bertambah.

Menetapkan semua peperiksaan awam untuk muridmurid sekolah menengah dengan menggunakan bahasa rasmi. Sungguhpun cadangan menukarkan bahasa pengantar kepada bahasa rasmi ditentang hebat oleh Persatuan Lembaga Pengelola Sekolah Cina dan Persatuan Guru-guru Sekolah Cina, tetapi ada juga yang bersetuju. Rancangan membentuk Sekolah Pelajaran Lanjutan tidak mendapat sambutan yang diharapkan. Akhirnya, rancangan Sekolah Pelajaran Lanjutan dimansuhkan dan digantikan dengan suatu Sistem Pendidikan Aneka Jurusan pada tahun 1965.

Tujuan mengadakan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ialah: 3. Membekalkan kursus aneka jurusan selama 3 tahun selepas kursus sekolah rendah; 4. Melaksanakan polisi kerajaan dalam meningkatkan tempoh berhenti sekolah sehingga umur 15 tahun; 5. Untuk menjamin setiap murid yang belajar selama 9 tahun di sekolah, dia akan dilengkapkan dengan kemahiran tertentu yang boleh membantunya mencari pekerjaan; 6. Mempelbagai kursus pengajian di sekolah menengah rendah; dan 7. Membekalkan kursus vokasional di peringkat sekolah menengah atas supaya murid-murid itu boleh mendapat latihan vokasional yang lebih mendalam dan lengkap.

Di bawah rancangan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ini, semua murid dikehendaki belajar mata pelajaran asas yang dibahagikan kepada kumpulan berikut: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bahasa ibunda murid ( B.Cina atau B. Tamil) Bahasa pengantar ( Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris) Kajian sosial Sains am Matematik Sivik Pendidikan Jasmani

9. Seni lukis dan Kraf tangan atau Muzik 10. Agama Islam atau Agama Kristian dan 11. Memilih satu daripada empat mata pelajaran elektif, iaitu Seni Perusahaa Sains Rumahtangga, Sains Pertanian dan Perdagangan.

Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1957-1967

B ole h d i b a h a g i k a n k e p a d a 2 p eri ngk at : P eri ng k a t 1 : P e l a k s a n a a n L a p o ran Ra zak 4 . M en g g u b a l s a t u s u k a t a n p e la jara n y ang s a m a u n t u k tu s emu a s e k o l a h . 5 . M en u b u h k a n p u s a t l a t i h a n , teru tam any a M akt ab P erg ur u a n B a h a s a . ha 6 . K er j a s a m a d i a n t a r a p e n d i di k da n a hli b a h a s a u n t u k un m eng ha s i l k a n b u k u t e k s s u p a y a d igu naka n d i s ek o l a h s eko la h k e b a n g s a a n . ng

Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1957-1967

awangan UM di Lembah Pantai, KL. tempat-tempat belajar di sekolah rendah ran bahasa. hasa Kebangsaan diwajibkan untuk semua rendah. elaksanaan Laporan Rahman Talib olahan murid dinaikkan kepada 15 tahun. ekolah Pelajaran Lanjutan untuk d-murid yang gagal mendapat tempat belajar di sekolah me

n peperiksaan awam dalam BI dan B.Kebangsaan.

ri bantuan kewangan kepada SMK ( aliran BM ) K ( aliran BI ). Di samping itu , menarik balik daripada sekolah menengah yang tidak akur Sistem Pendidikan Kebangsaan .

ri tempat percuma kepada murid yang sedang di sekolah rendah , tidak kira apa jenis alira alir uhan Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah h Vokasional untuk melatih murid - murid dalam i bidang jurusan .

Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran) 1967: Implikasi dan Kesan

enetapkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi g tunggal. luluskan pada 3.3.1967 di Dewan Rakyat. kuatkuasakan mulai dari September dalam tahun g sama. sal 3 : rajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri diberi sa untuk menggunakan bahasa yang lain dalam terjemahan dokumen rasmi atau komunikasi iranya terdapat keperluan dan kepentingan awam.

Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran) 1967: Implikasi dan Kesan

qFasal 4: i Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan agar . meneruskan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai tujuan rasmi apabila dianggap perlu. Akta Bahasa Kebangsaan adalah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan 1957 dalam Article 152, Fasal 1 & 2 yang menyatakan: i Bahasa Melayu digunakan sebagai Bahasa . Kebangsaan. i Untuk sepanjang tempoh dalam 10 tahun i . selepas Hari Merdeka, dan selanjutnya, sehingga Parlimen menetapkan peruntukan lain, BI boleh digunakan dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Negeri serta semua tujuan rasmi.

IMPLIKASI DAN KESAN
®Mulai 1968, Kementerian Pelajaran mengambil langkah-langkah untuk menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah kerajaan. ©Dalam tahun yang sama, semua mata pelajaran Tahun 1 di SRJK(I), kecuali BI dan bahasa ibunda, diajaran dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar.  Lembaga Peperiksaan mengambil beberapa langkah menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar dalam peperiksaan-peperiksaan LCE, MCE, dan HSC.

vCalon-calon yang memohon untuk mengikuti kursus di Maktab Perguruan hendaklah memperoleh gred kepujian Bahasa Malaysia dalam SPM/MCE mulai tahun 1970. vSemua kursus di Maktab Perguruan disampaikan dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar mulai tahun 1973. vPelajar yang ingin menuntut di universiti luar negeri diwajibkan memperoleh sijil MCE/HSC.

Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1963-1982

Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1963-1982
Kedudukan Sekolah §Sistem SRJK (aliran BI) diteruskan sehingga 1969. §Bahasa penghantar di SRJK (BI) ditukarkan kepada BM secara berperingkat-peringkat mulai tahun 1970. §Semua sekolah menengah kerajaan mula menggunakan BM sebagai bahasa penghantarnya hingga Tingkatan 6 pada tahun 1982. §Mulai tahun 1983, BM menjadi bahasa penghantar bagi semua kursus di peringkat universiti.

Kenaikan darjah di sekolah rendah dan sekolah menengah adalah secara automatik. Sehingga tahun 1963, murid-murid pada akhir tahun Darjah 6 dikehendaki menduduki Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah untuk menentukan sama ada ditempatkan di Sekolah Menengah Akademik atau Sekolah Pelajaran Lanjutan. Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan pada 1964, diikuti dengan Sistem Sekolah Menengah Rendah ditukarkan kepada Sistem Pendidikan Aneka Jurusan. Untuk menjamin kemajuan dan pencapaian murid dalam pelbagai mata pelajaran utama di sekolah rendah kerajaan, murid-murid dikehendaki menduduki Peperiksaan Penilaian Darjah 5 mulai tahun 1967.

üMulai tahun 1973, Ujian Dignostik diperkenalkan untuk murid-murid Darjah 3 supaya guru boleh menjalankan kerja pemulihan dalam peringkat pelajaran murid yang lebih awal. üMurid-murid yang cergas boleh ditempatkan dalamSi stem Kelas Ekspres dimana mereka menghabiskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah dalam tempoh 5 tahun. üSistem kelas ekspres ini dimulakan pada 1962, tetapi dimansuhkan selepas beberapa tahun kemudian. üSelepas belajar di sekolah menengah rendah delama 3 tahun, semua murid dikehendaki mendudukiPeperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dalam aliran Inggeris atau Melayu. üMulai 1978, Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dalam aliran Inggeris dimansuhkan.

vMurid yang lulus dalam Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran akan dipilih mengikut keputusan peperiksaan mereka, untuk belajar di Sekolah Menengah Atas mengikut pelbagai aliran, iaitu Sains, Sastera, Teknik, Perdagangan, Pertanian atau Vokasional. vOleh itu, sekolah-sekolah menengah atas adalah dibahagikan kepada: 1.Sekolah Menengah Akademik (Aliran Sains dan Sastera) 2. Sekolah Menengah Vokasional yang menawarkan kursus-kursus seperti Perdagangan, Pertanian, Pertukangan dan Sains Rumahtangga di samping beberapa mata pelajaran am. 3. Sekolah Menengah Teknik yang menawarkan kursuskursus vokasional dan akademik hingga Tingkatan 5.

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979: Perakuan dan Perubahan yang Disyorkan

Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974. Ia mengandungi 8 anggota Menteri daripada pelbagai kaum. Matlamat Kajian: 5. Mengkaji sejauh mana pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan menerusi sistem pelajaran,termasuklah kurikulumnya yang ada pada tahun 1979: (a) memastikan keperluan tenaga rakyat negara dipenuhi. (b) menghasilkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin dan terlatih. 2. Hasil daripada kajian ini,membuat syor-syor yang sewajarnya.

Jawatankuasa Kabinet telah meneliti dan membuat syor mengenai struktur persekolahan, peperiksaan, pentadbiran, sukatan pelajaran, buku teks, pendidikan sivik, pendidikan agama, pendidikan moral, disiplin, dan kegiatan kokurikulum. Perakuan dan Perubahan-perubahan yang disyorkan: Jawatankuasa Kabinet mengemukakan laporannya pada tahun 1979. Laporan ini mengandungi 173 perakuan, yang di antaranya memerlukan tindakan serta merta. Ada yang mudah dilaksanakan dan ada yang memerlukan perhatian yang lebih rapi dan melibatkan perbelanjaan yang besar.

Contohnya: Kementerian Pendidikan melancarkanKurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mulai tahun 1982 sebagai peringkat percubaan . Ujian Diagnostik Darjah 3 dan Penilaian Darjah 5 digantikan oleh Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR, Tahun 6. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilancarkan mulai tahun 1988 sebagai peringkat percubaan.

e ko l h M a l ysi w a j b m e m a tu h id a n m e l ksa a a a i a

Akta Pendidikan 1996: Pindaan tahun 2002

l ta r b e l ka n g m u ri , se ko l h d a n ko m u n i a a d a tid

Ke Arah Merealisasikan matlamat Pendidikan Negara

Rancangan-rancangan Pendidikan : -Wawasan pendidikan -Wawasan Kementian Pendidikan -Menggubal dan menguatkuasakan akti Pendidikan 1995 -Menggubal dan menguatkuasakan Rang Undangundang Institusi Pendidikan Tinggi 1996 -Memcepatkan proses pengkoporatan dan penswastaan universiti tempatan -Menubuhkan Lembaga Akreditasi (1996) bertujuan menjamin taraf dan mutu pendidikan -Menubuhkan Koridor Raya Multimedia, MSC (1999) untuk menlaksanakan projek sekolah bestari

• Mengutamakan pelajaran Bahasa Inggeris dengan menggubal Sukatan Pelajarannya. • Mencepatkan proses pendaftaran universiti dan kolej universiti swasta yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai pengantar bahasa utama. • Mata pelajaran matematik dan Sains tahun 1di sekolah rendah dan menengah, serta Ting6 bawah diajar dalam bahasa Inggeris.

• http://www.scribd.com/doc/11460992 /Kepelbagaian-Murid-DanImplikasinya-TerhadapPerlaksanaan-Kurikulum