-peningkatan kemungkinan berlakunya kerugian akibat daripada sikap cuai *sesorang yang gagal untuk pastikan keretanya sentiasa

dikunci sewaktu diletakkan ditempat letak kereta dengan anggapan jika berlaku kecurian, pampasan boleh dituntut daripada syarikat insurans

Hazad undang-undang undangÎPeningkatan kekerapan dan ketenatan kerugian akibat daripada doktrin undangundang yang digubal oleh badan perundangan ÎDoktrin undang ±undang yang cenderung untuk memihak kepada orang yang mengemukakan saman merupakan hazad kepada individu @ organisasi yang disaman

Hukum bilangan besar (law of large number)
ÐSemakin meningkat bilangan unit pendedahan bagi sesuatu aktiviti,keputusan sebenar mengenai hasil aktiviti tersebut akan semakin hampir kepada jangkaan keputusan ÐUntuk menganggarkan kebarangkalian dengan ketepatan yang wajar , syarikat insurans perlu mempunyai sample yang besar ÐSwmakin besar sample , semakin tepat anggaran kebarangkalian yang dibuat ÐApabila anggaran kebarangkalian telah dibuat , perlu diaplikasikan ke atas bilangan unit pendedahan yang cukup besar ÐSemakin besar bilangan pendedahan iaitu anggaran yang diaplikasi , semakin baik ramalan yang boleh dibuat

pilihan sakal (adverse selection)
y Nama lainnya anti-pemilihan y Merujuk kepada kecenderungan individu yang

mempunyai kebarangkalian kerugian yang lebih tinggi daripada purata untuk mendapatkan insurans pada kadar purata @ kadar biasa y Individu berisiko kurang baik lebih cenderung untuk membeli dan mengekalkan insurans berbanding dengan individu yang bernasib baik y Jika tidak dikawal , pilihan sakal boleh mengakibatkan kerugian yang sebenar yang lebih tinggi daripada kerugian yang dijangka

Sokongan (subsidization) y Kecenderungan syarikat insurans mengenakan kadar premium sama rata antara individu yang berisiko kurang baik dengan individu yang berisiko baik .

hilang keupayaan dan persaraan y 3-liabiliti:kecederaan dan kematian pihak ke3 serta kerosakan harta pihak ke-3 Tidak boleh diinsuranskan y Tidak ada ketenatan kewangan y Menyumbang kepada kebarangkalian kerugian katastrofik yang tinggi y Risiko spekulatif .Pendedahan kerugian yang boleh dan tidak boleh diinsuranskan Boleh diinsuranskan y 1-harta:kerugian langsung dan kerugian turutan y 2-individu:hayat . kesihatan .

Element bagi risiko yang boleh diinsuranskan y Kumpulan pendedahan yang besar dan serupa serta y y y y y y terdedah kepada peril yang sama Kerugian berlaku dengan tidak sengaja dan luar kawalan Kerugian boleh dipastikan kejadiannya dan boleh diukur Kerugian mestilah tidak bersifat katastrofi Kerugian akan menyebabkan kerugian kewangan yang tenat kepada insured Kebarangkalian kerugian mesti boleh dianggarkan Premium yang munasabah .

Pengkelasan produk insurans (skop perlindungan) perlindungan) Insurans hayat Insurans konvensional Insurans am .

Insurans hayat y Memberi perlindungan kepada insured terhadap peril y y y y kematian Jika insured meninggal dunia . warisnya akan dibayar sejumlah pampasan untuk meringankan bebannya Kebanyakan polisi insurans hayat juga memberikan perlindungan terhadap hilang upaya @ penyakit yang dialami oleh insured Insurans kesihatan:polisi khusus untuk membayar gantirugi kepada insured jika insured memerlukan rawatan kesihatan akibat kecederaan @ penyakit Polisi anuiti:membayar pendapatan tetap kepada insured selama insured masih hidup @ untuk tempoh tertentu dengan tujuan memastikan insured tidak kehabisan sumber pendapatan selama insured masih hidup .

premium yang telah dibayar tidak akan dikembalikan .Insurans sementara y Memberi perlindungan untuk suatu tempoh tertentu y Jika pihak pemegang insurans meninggal dunia dalam tempoh tersebut . waris @ penama akan mendapat pampasan y Sekiranya insured tidak meninggal dunia pada akhir tempoh insurans .

pampasan akan dikembalikan y Insured akan menerima faedah kematangan pada akhir tempoh insurans tersebut .Insurans endowmin y Bersifat tabungan y Memberi perlindungan untuk suatu tempoh y Jika insured meninggal dunia dalam tempoh insurans tersebut .

Insurans seumur hidup y Memberi perlindungan seumur hidup y Sekiranya insured meninggal dunia . maka warisnya akan menerima pampasan daripada insurer untuk seluruh hidupnya .

Insurans am y Terdiri daripada produk ± produk insurans: y 1)insurans harta y 2)insurans liabiliti y 3)insurans harta dan liabiliti .

Insurans harta y Memberi perlindungan terhadap kerosakan @ kemusnahan fizikal harta y Pemilik @ orang yang memiliki kepentingan ke atas harta tersebut akan dibayar pampasan yang setimpal dengan kerugian yang dialami .

Insurans liabiliti y Melindungi insured daripada liabiliti yang timbul terhadap pihak ke-3 y Liabiliti wujud apabila seseorang individu menyebabkan kecederaan @ kerosakan pada hartabenda pihak lain dan pihka tersebut mengambil tindakan undang .undang .

Jenis ² jenis insurans am y Kenderaan y Kebakaran y Liabiliti y Kemalangan diri y Marin y Kecurian y Jaminan kesetiaan (fidelity guarantee) y Semua risiko .

Skop takaful Takaful keluarga takaful Takaful am .

rawatan . persaraan dan lain-lain .Takaful keluarga y Menyediakan satu sumber kewangan untuk tujuan simpanan dan pelaburan @ untuk keluarganya sekiranya malapetaka menimpa dirinya y Perlindungan yang diberikan:kematian . keilatan kekal (kecacatan kekal ) kemudahan kesihatan y Turut memberi perlindungan kepada beberapa skim lain iaitu pendidikan .

Tujuan pelan ² pelan takaful y Peserta menyimpan @ menabung secara berterusan y Kumpulan wang dilaburkan mengikut hukum syarak bagi mendapatkan pendapatan y Menyediakan perlindungan dalam bentuk manfaat takaful untuk waris insured yang meninggal dunia .

bangunan @ kenderaannya .Takaful am y Menyediakan perlindungan bagi menghadapi bencana ± bencana yang menyebabkan kerugian ke atas harta benda yang dimiliki oleh peserta seperti rumah .

Klasifikasi syarikat insurans y Insurans hayat:menjalankan perniagaan insurans hayat sahaja y Insurans am:menjalankan perniagaan insurans harta dan liabiliti y Insurans komposit:menjalankan perniagaan insurans hayat dan am .

Fungsi ² fungsi syarikat berkaitan industri insurans y Broker insurans: .Badan profesional yang diberi lesen oleh bank negara malaysia ( BNM ) untuk bertindak bagi pihak pembeli insurans untuk mengatur keperluan insurans mereka dengan insurer .Menyediakan nasihat pakar dalam semua hal berkaitan insurans dan membuat cadangan terhadap program insurans yang komprehensif yang sesuai dengan operasi pelanggannya .

Segala maklumat yang disampaikan kepada ejen oleh insured @ segala tindak tanduk ejen akan mengesahkan hak dan tanggungjawab insurer ke atas pihak ke-3 . merunding @ mewujudkan kontrak insurans antara insurer dengan insured .Agen ialah individu yang diberi kuasa oleh insurer untuk mendapatkan .Fungsi ² fungsi syarikat berkaitan industri insurans y Agensi insurans .Merupakan wakil insurer .

Perbezaan antara broker dengan agen y Broker insurans berhak membuat rundingan dengan mana ± mana insurer di malaysia bagi mendapatkan perlindungan yang paling sesuai dengan keperluan dan kemampuan pelanggannya MANAKALA agen hanya dibenarkan oleh undang ± undang untuk mewakili tidak lebih daripada 2 buah insurer pada satu masa y Broker dilantik oleh pelanggan MANAKALA agen dilantik oleh insurer .

Penyelarasan kerugian y Menyiasat laporan kerugian y Menentukan samada insurer bertanggungjawab y - membayar gantirugi @ mencadangkan insurer menolak tuntutan jika fakta ± fakta tidak dapat menyokong tuntutan yang dibuat Langkah ± langkah penyelarasan : Siasatan Tentukan samada polisi mengandungi @ tidak berkaitan tuntutan yang dituntut Tentukan jumlah kerugian Cadangan bayaran tuntutan kepada insured .

Prinsip ² prinsip asas insurans y Dokumen ± dokumen yang membentuk kontrak y y y y y insurans Prinsip ± prinsip utama kontrak insurans Prinsip kepentingan boleh insurans Subrogasi Fasal pro-rata Penuh percaya mutlak (utmost good faith) .

Borang cadangan mengandungi maklumat diri .Borang permohonan insurans oleh individu yang memohon perlindungan insurans yang disediakan oleh insurer untuk dipenuhi dan dikemukakan kepada insurer .butir perlindungan yang dipohon dan perkara yang hendak diinsuranskan .Dokumen ² dokumen yang membentuk kontrak insurans y Borang cadangan . butir.

Dokumen ² dokumen yang membentuk kontrak insurans y Polisi .Menyatakan nama syarikat insurans . insured @ harta yang dilindungi .Bukti terbentuknya kontrak insurans. tempoh perlindungan dan lain ± lain termasuk syarat. jumlah yang diinsuranskan .syarat dan pengecualian polisi .(penting untuk membuat tuntutan) . jenis perlindungan .Dokumen yang mengandungi segala maklumat tentang perlindungan yang ditawarkan dan disediakan oleh syarikat insurans . premium .

Kontrak sementara sebelum polisi insurans harta dapat dikeluarkan .Dokumen ² dokumen yang membentuk kontrak insurans y Pengikat ( binder) .Mesti memenuhi semua syarat untuk kontrak sah .Merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk memberikan perlindungan serta merta sementara menunggu proses pengeluaran polisi oleh insurer .

Bergantung kepada kebolehan pemohon dalam memberikan bukti ± bukti boleh insurans .Dokumen ² dokumen yang membentuk kontrak insurans y Resit bersyarat .Bukti sementara bagi perlindungan insurans hayat .

sebelum dan selepas berlakunya kerugian yang dilindungi Prinsip indemniti hanya digunapakai dalam insurans harta sahaja dan dikecualikan di dalam insurans hayat Fasal ± fasal yang berkaitan dengan prinsip indemdini: kepentingan boleh insurans .Insurer akan membayar gantirugi kepada insured - - * sekiranya berlaku kerugian yang diinsuranskan pada amaun yang tidak melebihi kerugian yang tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsuranskan Perlindungan insurans meletakkan insured dalam kedudukan kewangan yang sama . subrogasi dan fasal pro-rata .Prinsip ² prinsip utama kontrak insurans y Prinsip gantirugi (indemnity) .

Prinsip kepentingan boleh insurans y Merujuk kepada insured mempunyai kepentingan ke atas dirinya @ individu tertentu dan hartabenda yang membolehkannya membeli insurans y Wujud jika seseorang mempunyai kepentingan kewangan ke atas seseorang individu @ sesuatu harta .

Kepentingan boleh insurans dalam insurans harta: y Kepentingan boleh insurans ke atas sesuatu y - hartabenda itu wujud pada ketika kerugian berlaku dan insured membuat permohonan tuntutan Pihak yang mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas sesuatu harta benda adalah seperti: Pemilik harta Penyewa harta Pemegang amanah/baili .

Kepentingan boleh insurans dalam insurans hayat: y Wujud sewaktu kontrak insurans dibentuk dan tidak y - semestinya sewaktu kerugian berlaku Pihak ± pihak yang mempunyai kepentingan boleh insurans dalam insurans hayat: Individu Suami dan isteri Ibu bapa ke atas anak ± anak minor 18 dan ke bawah Penjaga ke atas relatif (saudara) Tanggungan-anak angkat Majikan ke atas pekerja Pemiutang ke atas penghutang .

hak insured untuk menyaman pihak ke-3 diserah kepada insurernya. Penyerahan hak menyaman pihak ke-3 kepada insurer setelah gantirugi dibayar dipanggil subrogasi Setelah insurer membayar gantirugi kepada insurednya. insured boleh memperoleh gantirugi dari insurernya @ menyaman pihak ke-3 tersebut Jika insured memilih untuk menerima gantirugi dari insurernya .insurer boleh menyaman pihak ke-3 yang menyebabkan kerugian untuk mendapatkan sejumlah pampasan Pengecualian kepada prinsip subrogasi:insurans hayat dan insurans liabiliti majikan . insured tidak boleh menyaman pihak ke-3.Subrogasi y Jika insured mengalami kerugian akibat y y y y kecurian/kesalahan pihak ke-3 .

Fasal pro. maka bayaran gantirugi akan dikongsi oleh semua polisi yang berkenaan secara pro-rata y Gantirugi akan diagihkan antara semua polisi yang melindungi harta tersebut mengikut nisbah amaun perlindungan setiap polisi berbanding amaun keseluruhan semua polisi yang terlibat .rata y Sekiranya sesuatu harta dilindungi oleh lebih daripada satu insurans .

Penuh percaya mutlak (utmost good faith) y Memerlukan tahap kejujuran yang tinggi daripada insured dan insurer y Insured dikehendaki menjawab semua soalan yang ada dalam borang cadangan dengan benar dan jujur serta mendedahkan semua fakta matan (fakta yang boleh mempengaruhi keputusan insurer )walaupun tidak ditanya y Insurer dikehendaki menerangkan dengan jelas mengenai perlindungan yang ditawarkan kepada insured .

Elemen ² elemen risiko yang boleh diinsuranskan y Kumpulan pendedahan yang besar dan serupa serta y y y y y y terdedah kepada peril yang sama Kerugian berlaku dengan tidak sengaja @ diluar kawalan Kerugian boleh dipastikan kejadiannya dan boleh diukur saiznya Kerugian tidak bersifat katastrofik Kerugian yang berlaku akan menyebabkan kerugian kewangan yang tenat kepada insured Kebarangkalian kerugian mesti boleh dianggarkan Premium yang munasabah .

Kumpulan pendedahan yang besar dan serupa serta terdedah kepada peril yang sama y Berfungsi berasaskan hukum bilangan besar y Bilangan unit pendedahan yang cukup besar meningkatkan keupayaan insurer untuk membuat anggaran kerugian dengan lebih baik y Memastikan insurer dapat memenuhi semua obligasinya terhadap pemilik polisi y Pendedahan seragam diperlukan untuk memastikan semua pendedahan menghadapi kebarangkalian kerugian yang hampir sama .

Kerugian berlaku dengan tidak sengaja @ diluar kawalan y Kerugian yang menimpa mestilah berlaku secara tidak sengaja y Kerugian yang berlaku secara sengaja tidak boleh diinsuranskan y Kerugian juga mestilah merupakan kontigensi (sesuatu yang mungkin berlaku @ mungkin tidak berlaku ) .

Kerugian boleh dipastikan kejadiannya dan boleh diukur saiznya y Kerugian yang berlaku mestilah boleh dibuktikan y Kerugian mestilah boleh diukur tahapnya dalam nilai wang .

Kerugian tidak bersifat katastrofik y Kerugian yang sangat besar yang boleh menjejaskan keupayaan kewangan syarikat insurans y Bercanggah dengan konsep perkongsian risiko y Syarikat insurans akan mengelak dari bertanggungjawab .

Kerugian yang berlaku akan menyebabkan kerugian kewangan yang tenat kepada insured y Harta yang hendak diinsuranskan mesti bernilai tinggi y Jika seseorang itu membeli insurans ke atas harta yang tidak menyebabkan kerugian tenat akibat kemusnahan . kos kendalian insurans insurans mingkin lebih tinggi daripada kos menggantikan harta yang musnah dengan yang baru .

Kebarangkalian kerugian mesti boleh dianggarkan y Insurer perlu berupaya menganggarkan purata kekerapan dan purata ketenatan bagi kerugian depan dengan ketepatan yang sewajarnya y Perlu dilakukan supaya premium yang mencukupi boleh dikenakan ke atas insured untuk membayar semua tuntutan dan perbelanjaan yang akan timbul y Kerugian yang tidak dapat dianggarkan tidak akan dilindungi oleh mana ± mana syarikat insurans. .

.Premium yang munasabah y Premium yang dikenakan kepada insured y y y y perlulah munasabah dari segi ekonomi Insured mesti mampu untuk membayar premium Premium yang perlu dibayar mestilah jauh lebih rendah daripada jumlah insurans Premium berkadar terus dengan kebarangkalian kerugian berlaku Insurans lebih sesuai untuk risiko yang mempunyai kebarangkalian yang rendah.