O MAS

ÎN PLUS O GRIJ ÎN MINUS

208/1997. care func ioneaz în subordinea consiliilor locale i î i desf oar activitatea potrivit prevederilor Legii nr.CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Defini ie: Cantinele de ajutor social sunt unit i publice de asisten social cu personalitate juridic . .

2009. Amrita. În prezent doar 160 de persoane sunt înscrise în programul cantinei de ajutor social.208/1997 privind cantinele de ajutor social. com SRL.02.CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Descrierea cantinei Cantina de ajutor social din municipiul Bra ov. distributia hranei se face de c tre firma de catering SC. Cuantumul aloca iei zilnice de hran pe persoan este de 8 lei pe zi Începând din data de 27. . din cadrul Direc iei de Servicii Sociale este organizat i func ioneaz în conformitate cu prevederile Legii nr.

servirea sau distribuirea hranei) persoanelor aflate în situa ii economico-sociale sau medicale deosebite. .CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Scopul Asigurarea hranei i suplimentelor nutritive (prepararea.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Obiective: indentificarea familiilor i persoanelor aflate în situa ii economico-sociale sau medicale deosebite în vederea asigur rii hranei. oferirea hranei unor categorii variate de persoane în conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997. .

luat în calcul la stabilirea ajutorului social.CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Beneficiarii: copiii în vârst de pân la 18 ani. . pân la terminarea acestora. persoanele care beneficiaz de ajutor social sau de alte ajutoare b ne ti acordate în condi iile legii i al c ror venit este de pân la nivelul venitului net lunar pentru o persoan singur . luat în calcul la stabilirea ajutorului social. tinerii care urmeaz cursuri de zi la institu iile de înv mânt ce func ioneaz în condi iile legii. dar f r a dep i vârsta de 25 de ani. pentru o persoan singur . afla i în între inerea acelor familii al c ror venit net mediu lunar pe o persoan în între inere este sub nivelul venitului net lunar. respectiv 26 de ani în cazul celor care urmeaz studii superioare cu o durat mai mare de 5 ani.

 invalizii i bolnavii cronici. nu au sus in tori legali. sunt lipsite de venituri. orice persoan care. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare.CANTINA DE AJUTOR SOCIAL pensionarii. temporar. aflate într-una dintre urm toarele situa ii: sunt izolate social. nu realizeaz venituri .

sex. atât timp cât se men in condi iile care au generat situa ia de dificultate. s li se garanteze demnitatea. s li se asigure p strarea confiden ialit ii asupra informa iilor furnizate i primite. s participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale. religie. s li se respecte drepturile speciale în situa ia în care sunt minori sau persoane cu nevoi speciale. opinie sau orice alt circumstan personal ori social .CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Drepturile beneficiarilor: s li se respecte drepturile i libert ile fundamentale. . s participe la evaluarea serviciilor sociale primite. intimitatea i respectarea vie ii intime. respectiv la luarea deciziilor privind interven ia social ce li se aplic . f r discriminare pe baz de ras . s li asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate.

în conformitate cu legisla ia în vigoare. situa ia familial . s participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale. s contribuie. în func ie de tipul serviciului i de situa ia lor material . . la plata serviciilor furnizate. medical i economic . s comunice orice modificare intervenit în leg tur cu situa ia lor personal . social .CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Obliga iile beneficiarilor: s furnizeze informa ii corecte cu privire la identitate.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Servicii: aprovizionarea. . pentru situa ii deosebite. contra cost. de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de baz . la pre urile la care acestea au fost achizi ionate. de distribuirea preg tirea i distribuirea hranei prin centre mobile. transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiaz hranei la domiciliu.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Activit i: acordarea de servicii sociale cu caracter primar pentru toate categoriile de persoane aflate în situa ii de risc social. urmare te completarea/actualizarea permanent a dosarelor beneficiarilor. prev zute în Legea nr. realizarea demersurilor necesare în vederea acord rii calit ii de beneficiar al Cantinei de Ajutor Social. întocmirea dosarului pentru solicitantul de mas la cantina de ajutor social.208/1997 privind cantinele de ajutor social. . în permanen baza de date cu privire la situa ia ofer informa ii despre drepturi i obliga ii. elaboreaz /actualizeaz beneficiarilor cantinei.

care pot duce la marginalizarea sau excluziunea social a persoanelor aflate în situa ii de risc social. situa iilor de criz în care se afl persoanele stipulate. . intreprinde orice alte m suri i ac iuni ce au ca scop final prevenirea sau limitarea unor situa ii de dificultate ori vulnerabilitate.CANTINA DE AJUTOR SOCIAL intreprinde m suri i ac iuni de urgen în vederea reducerii efectelor. elaboreaz i perfec ioneaz în permanen procedurile de lucru privind activit ile desfa urate în cadrul compartimentului.

.CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Personalul angajat: 2 asistenti sociali. personal administrativ.

com .11 Telefon: +40 368 464087 Fax: +40 368 464087 Email: dssbv@yahoo.CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Date de contact: Adresa: B-dul 15 Noiembrie Nr.

Related Interests