Fungsi Fungsi

Sistem Sistem
Rangka Rangka
Pengstoran Mineral
Penyokong Penyokong
Pergerakan
Pembentukan
seI-seI darah
PerIindungan
Nembentuk rangka tubuh. Nembentuk rangka tubuh.
Nenyokong tisu Nenyokong tisu -- tisu lembut yang tisu lembut yang
akan berpaut dengannya. akan berpaut dengannya.
Nenyediakan tempat perletakan bagi Nenyediakan tempat perletakan bagi
semua otot, tendon dan ligeman. semua otot, tendon dan ligeman.
Contoh : Otot rangka dilekatkan pada Contoh : Otot rangka dilekatkan pada
tulang tulang··tulang rangka. tulang rangka.
Sokongan Sokongan
#erlindungan #erlindungan
Nelindungi organ dalaman yang lembut. Nelindungi organ dalaman yang lembut.
Otak dilindungi oleh tengkorak. Otak dilindungi oleh tengkorak.
antung, perut, paru antung, perut, paru -- paru dan ginjal paru dan ginjal
oleh sangkar tulang rusuk. oleh sangkar tulang rusuk.
'engkorak, kolum vertebra, sangkar rusuk 'engkorak, kolum vertebra, sangkar rusuk
dan kaviti pelvik melingkari dan dan kaviti pelvik melingkari dan
melindungi organ melindungi organ··organ penting. organ penting.
Contoh : 'engkorak melindungi otak. Contoh : 'engkorak melindungi otak.
#ergerakan #ergerakan
Otot yang melekat kepada tulang akan Otot yang melekat kepada tulang akan
menghasilkan pergerakan apabila ia menghasilkan pergerakan apabila ia
menguncup dan menarik tulang menguncup dan menarik tulang -- tulang tulang
tertentu. tertentu.
'ulang 'ulang··tulang bertindak sebagai tuas tulang bertindak sebagai tuas
apabila otot apabila otot··otot yang melekat padanya otot yang melekat padanya
menguncup lalu menghasilkan gerakan menguncup lalu menghasilkan gerakan
berpaksi pada sendi. berpaksi pada sendi.
Contoh : Sendi siku Contoh : Sendi siku -- ulna dan humerus ulna dan humerus
#engstoran Nineral #engstoran Nineral
'empat menyimpan kalsium dan beberapa 'empat menyimpan kalsium dan beberapa
mineral lain yang membantu mengekalkan mineral lain yang membantu mengekalkan
homeostesis tubuh badan. homeostesis tubuh badan.
Sebahagian besar matriks tulang terdiri Sebahagian besar matriks tulang terdiri
daripada kalsium dan fosforus. daripada kalsium dan fosforus.
Nineral ini menjadikan tulang tegar dan Nineral ini menjadikan tulang tegar dan
rintang terhadap tekanan. rintang terhadap tekanan.
oleh dikeluarkan untuk kegunaan bahagian oleh dikeluarkan untuk kegunaan bahagian
lain tubuh apabila diperlukan. lain tubuh apabila diperlukan.
Contoh : Kekurangan kalsium dalam diet, Contoh : Kekurangan kalsium dalam diet,
menyebabkan kalsium dikeluarkan untuk menyebabkan kalsium dikeluarkan untuk
kegunaan bahagian tulang yang lain seperti kegunaan bahagian tulang yang lain seperti
untuk penguncupan otot. untuk penguncupan otot.
#embentukan #embentukan sel sel··sel darah sel darah
Sum Sum -- sum merah pada tulang panjang sum merah pada tulang panjang
orang dewasa berupaya menghasilkan sel orang dewasa berupaya menghasilkan sel
darah merah, putih dan platlet baru. darah merah, putih dan platlet baru.
'ulang yang terlibat adalah sternum, 'ulang yang terlibat adalah sternum,
sebahagian daripa pelvis,femur dan sebahagian daripa pelvis,femur dan
humerus. humerus.
#roses penghasilan darah merah dikenali #roses penghasilan darah merah dikenali
sebagai sebagai HENA'O#O!ES!S / HENA'O#O!ES!S /
HENO#O!ES!S. HENO#O!ES!S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful