ÆeettoItsost goaeostIo seòooot

gemòezdooooa 9deatttos mostoaoI
AŦ kev|ta||sas| Þancas||a
Merupakan man|festas| |dent|tas Nas|ona| yang harus d|
arahkan pada pemb|naan dan pengembangan mora| serta
d|dukung keh|dupan d| b|dang hukum secara kondus|fŦ
nukum
Mora||tas
Mempunyoi
IoreIosi
Sonqof Erof
ArLlnvaţ
MorallLas vana Lldak dldukuna oleh
kehldupan hukum vana konduslf akan men[adl
sub[ekLlvlLas vana saLu sama laln akan
berbenLuranŦ
Seballknvaţ
keLenLuan hukum vana dlsusun Lanpa dlserLal
dasar dan alasan moralţ akan melahlrkan
leaallsme vana represlfţ konLra produkLlfţ dan
berLenLanaan denaan nllalŴnllal ÞancasllaŦ
oIom merevifoIisosi PoncosiIo seboqoi
monifesfosi Idenfifos MosionoI, MPI
hendoknyo dikoifkon denqon wowoson:
% SplrlLualţ sebaaal landasan eLlkţ moral Ǝ rellaluslLasŦ
2% Akademlsţ sebaaal ru[ukan bahwa aspek belna Lldak
kalah penLlnanva denaan aspek havlna dalam
menvlapkan SuM vana bukan sekadar lnsLrumen
melalnkan sub[ek pembaharuanŦ
3% kebanasaanţ unLuk menumbuhkan rasa naslonallsmeŦ
4% Mondlalţ unLuk menvadarkan bahwa manusla dan
banasa dl masa klnl slap menahadapl dlalekLlka
perkembanaan dalam masvarakaL dunla vana ºLerbuka"
dan cepaL beradapLasl denaan perubahan vana LerusŴ
menerus Ler[adlŦ
ß AktuuIisusi PuncusiIu
% ldana ÞollLlkţ Pukum dan Pankam lj esenslnva
merumus pada akLuallsasl Þancaslla sebaaal
penvemanaaL persaLuan dan kesadaran naslonalŦ
nllal dan 8uh uemokrasl vana sesual denaan Þancaslla
lalahť
a% kebebasan LerdesenLrallsasl/ Lerbaal
b% kebl[akan pollLlk aLas dasar prlnslp demokrasl
c% supremasl hukum
SLandar uemokraslnva ť
a% ermekanlsme ºcheck and balances"
b% berplhak pada ºsoclal welfare"
c% meredam konfllk dan uLuhnva nk8l
2% ldana Soslal ţ Lkonomlţ kese[ahLeraan Soslal ţ dan
Llnakunaan Plduplj esenslnva menaenal akLuallsasl
Þancaslla dalam wu[ud sebaaal nllal dan ruh baal ekonoml
kerakvaLan aLas prlnslp kebersamaan ţ keadllanţ dan
kemandlrlanŦ
AkLuallsasl Þancaslla dl bldana Soslalţ Lkonomlţ Ǝ
kese[ahLeraan Soslalť
a% anak vaLlm dan faklr mlskln dlpellhara neaara
b% seLlap orana berhak aLas peker[aan lavak
c% Lldak ada dlskrlmlnlsasl
AkLuallsasl Þancaslla dl bldana Llnakunaan Pldupť
a% pemellharaan llnakunaan hldup deml
kese[ahLeraan masvarakaL lndoneslaŦ
3 % ldana Þendldlkanţ udava dan keaaamaan lj
esenslnva merumus pada akLuallsasl Þancaslla sebaaal
landasan ldlll baal pembanaunan pendldlkanţ budavaţ dan
keaaamaan dl lndoneslaŦ
AkLuallsasl Þancaslla dl bldana kebudavaanť
Sebaaal penakarakLer soslal budava lndonesla vana
menaanduna nllalŴnllal rellalţ kekeluaraaanţ kehldupan
vana selaras selmbana serLa kerakvaLanŦ
AkLuallsasl Þancaslla dl bldana keaaamaanť
Sebaaal ldeoloal vana menerapkan prlnslp aaama unLuk
melaksanakan prlnslpŴprlnslp Lauhldţ keadllanţ kebebasanţ
musvawarahţ persamaanţ Loleranslţ amar makhrufţ
serLa krlLlk lnLernŦ
4% lmplemenLasl AkLuallsasl Þancaslla lj
unLuk mewu[udkan AkLuallsasl Þancaslla perlu dllakukanť
a% Model penafslran pemerlnLah Lldak laal senLrallsLlk dan
formal sehlnaaa Lldak blsa dlpakal
sebaaal alaL pembenaran unLuk memperLahankan
kekuasaanŦ
b% ÞendekaLan forum adalah pendekaLan kemanuslaan
melalul dlaloa budava (Lldak laal semaLaŴmaLa
pendekaLan formal keneaaraan%
c% ÞenlnakaLan kuallLas ka[lan ÞancasllaŦ
d% ÞenlnakaLan kuallLas penaelola neaaraŦ
e% 1ransformasl nllal Þancaslla denaan cara dan
meLode LerbaruŦ
Þemberdavaan ldenLlLas naslonal perlu dlLempuh denaan
revlLallsasl ÞancasllaŦ Þancaslla harus dleksploraslkan dlmenslŴ
dlmensl vana melekaL padanvaţ mellpuLlť
% 8eallLasţ cermlnan kondlsl obvekLlf masvarakaLŦ
2% ldeallLasţ kebanaklLan opLlmlsme masvarakaL unLuk mellhaL
masa depan vana prospekLlf/cerahŦ
3% lekslblllLasţ ldeoloal Lerbuka baal LafslrŴLafslr baru unLuk
memenuhl kebuLuhan zaman namun Lldak kehllanaan
haklklnvaŦ
ldenLlLas naslonal dlbuLuhkan sebaaal pllar dasar neaaraţ
aaar suaLu banasa dapaL berLahan menahadapl berbaaal
LanLanaan dan ancaman vana menverLal derasnva arus aloballsasl
vana melanda seluruh dunlaŦ

ff¾f°– f °–  ½f°¯f°–° ¾€ff°¯ °©f ¾ © f¾f°–¾f¾f¯ff°ff° °f° f°f  °f°¯f°– ¾¾°f°½f ¾ f f¾f f°ff¾f°¯f ff°¯ ff° –f¾¯ f°– ½ ¾€ °f½ € f° °f°–f° °–f°°f °f9f°nf¾f .°f .

9.3 % ½f ¾ f–ff° f¾f° ¯f –¾f¾ % f ¯¾ ¾ f–f©f° fff¾½ °– f ff½ °°–°f °–f°f¾½ f°– ff¯ ¯ °f½f°.3/03.9...° f °¯ °f ff° ff¯f°¾f f° f°–¾f ¯f¾f°¾f½¯ °–f f½ f f ½ ¯ f°–f° ff¯¯f¾fff °ff°–# f# f°n ½f f f½f¾ °–f°½ ff°f°– ¾ ¯ ° ¾ ©f ..8!. 2.8.31089. ! 03/.3.3..8.f°– f°¾ f f°¾¯ ° ¯ f°f°¾ © ½ ¯ fff° % f°–¾ff° °¯ °¯ f°f¾f-f¾°f¾¯ % .8/0399.80-.3.8../.8.22070.843.

% f°–9 ¯ f°f°f¯ ¾ °¾°f % f°–¾f °¯ ¾ ©f ff°¾f f° ¯ ¯¾½f fff¾f¾9f°nf¾f¾ f–f % f°–9 ° f°  ff f° f–f¯ff° °–°–f° ½ ¾ °¾°f¯ °– °fff¾f¾ %¯½ ¯ °f¾f¾f¾9f°nf¾f ½ ° ¯f°–f½ ¾ff° f° ¾f ff°°f¾°f ¾ °¾°f¯ ¯¾½f fff¾f¾9f°nf¾f¾ f–f 9f°nf¾f ff¯© ¾ f–f°f f° f– °¯ D°¯ © f°f¾f¾9f°nf¾f½ ff° -f f° ¯f¾f°–¾ ¾f °–f°9f°nf¾f f° f¾f° f–½ ¯ f°–°f°½ ° f°  ff f° fff°ff¾½°¾½ ¾f¯ff° f f° f° f%.. ½ °f€¾f°½ ¯ °f ff–¾ °f¾ f° ff f–f¯ff° ° ° ¾f ¯f° f° €¯f¾ °––f f ¾f ½ff f% f¾f° ¾ °f¾f¾$ f– f¾f¾9f°nf¾f  f°– fff° f¾f¾9f°nf¾f  f°–¾f °¯  ¾ f–fff½ ¯ °ff°°¯ ¯½ ff°f° % ©ff°½ff¾ f¾f½°¾½ ¯f¾ f–f½ °–ff ¾¾f ff° ° ¾ff°– ¾ ©f ff°¾f f¾ff° n%¾½ ¯f¾¯ ¯ °–f° °–°f °f –  f–ff°  ½f° f%f°ff¯ f°€f¯¾° ½ ff° –ff %9 ° ff°€¯f ff½ ° ff° ¯f°¾ff° f° f ¯f¾°f f°–¾ ff¾¾ ¯ f°–¾ f fff° %¾ f½f°– fff¾½ ©ff°ff ¯ f f– ff% ff–¾ ¯ff ¯ff f% ¯ f°¾¯ #n nf° ff°n ¾# f¾f¾9f°nf¾f  f°– f–f¯ff° n% ff f ¾¯°¾f¾ ½ ° ff°€¯f ° –fff°% % ½f½f f#¾nf €f # f–f –f°–¯ ° f½f°½°¾½f–f¯f° f¾f¾9f°nf¾f  f°–°–°–f° ½ n%9 °°–ff°ff¾f©f°9f°nf¾f n%¯ f¯°€ f°°f- ¯ f¾f°ff°½°¾½ ½°¾½f f f° f¾f° f%½ ¯ fff°°–°–f° ½ ¯ %9 °°–ff°ff¾½ °– f° –ff ¯¾fff ½ ¾f¯ff° f°¾ f¯f¯f€  ¾ ©f ff°¯f¾fff° ° ¾f %@f°¾€¯f¾°f9f°nf¾f °–f°nff f° ¾ f° ° ¯  f . 9:.3.8.8.8!.

9 ¯ fff° °f¾-f¾°f½  ¯½ °–f° f¾f¾9f°nf¾f 9f°nf¾ff¾ ¾½f¾f° ¯ °¾ ¯ °¾f°–¯ f½f f°f ¯ ½ % ff¾ n ¯°f°° ¾ €¯f¾fff % ff¾ f°–f°½¯¾¯ ¯f¾fff°¯ f ¯f¾f ½f°f°–½¾½ €$n f % ¾ f¾ – f f–f€¾ f€¾ f° ¯ ¯ ° f°f¯f°°f¯° f f°–f° f°f °f¾-f¾°f f°¾ f–f½f f¾f° –ff f–f¾f f°–¾f f½f ff°¯ °–f f½ f–f f°f°–f° f°f°nf¯f°f°–¯ ° f f¾°ff¾– f¾f¾ f°–¯ f° f¾ °f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful