PËRGATITJA DHE VLERËSIMI I NJË PLANI KËRKIMOR

OBJEKTIVAT
Përcakto dhe diskuto qëllimin e një plani kërkimor. ´ Përshkruaj shkurtimisht çdo komponent të një plani kërkimor sasior. ´ Përshkruaj shkurtimisht çdo komponent të një plani kërkimor cilësor. ´ Përshkruaj shkurtimisht mënyrat në të cilat mund të vlerësohet një plan kërkimor.
´

QËLLIMI I NJË PLANI KËRKIMOR
Përshkrimi i detajuar i studimit i propozuar për të investiguar një problem të dhënë ´ Mbasi keni plotësuar rishikimin e literaturës së nevojshme dhe keni formuluar një hipotezë ose pyetje kërkimore, ju jeni gati të zhvilloni pjesën e mbetur të planit kërkimor.
´

QËLLIMI I NJË PLANI KËRKIMOR
Së pari, ai ju detyron të mendoni për cdo aspekt të studimit. ´ Lehtëson vlerësimin e studimit, nga ju dhe të tjerët ´ Siguron procedura të detajuara për të udhëhequr studimin
´

KOMPONENTET E NJË PLANI KËRKIMOR SASIOR
1. Hyrje a. Deklarimi i temës b. Rishikimi i literaturës c. Deklarimi i hipotezës (nëse është e përshtatshme) 2. Metoda a. Pjesmarrësit b. Instrumentat c. Dizenjimi d. Procedurat 3. Analiza e të dhënave 4. Ndarja e kohës 5. Buxheti (nëse është e përshtatshme)

PLANI KËRKIMOR SASIOR
´

Plani kërkimor sasior përgjithësisht përfshin:
« Hyrjen

e metodës « Analiza e të dhënave « Ndarja e kohës
« Seksionin

HYRJA
Deklarimi i temës së studimit ´ Rishikimi i literaturës ´ Deklarimin e hipotezës me variablat të pohuar në terma operacional
´

SEKSIONI METODËS
Përshkrimi pjesmarrësve në kërkim ´ Instrumentat matës ´ Dizenjimi ´ Procedura
´

PËRSHKRIMI PJESMARRËSVE NË KËRKIM
´

Përfshin:
« Numrin,

burimin dhe karakteristikat e kampionit si dhe popullsinë nga e cila është nxjerrë kampioni

INSTRUMENTAT
Mjetet që përdoren për mbledhjen e të dhënave (sic janë teste, pyetësorë, etj) dhe arsyen se pse u zgjodhën këto instrumenta ´ Si do të zhvillohet instrumenti, cfarë do të masi dhe si planifikohet të përcaktohet vlefshëmria dhe besueshmëria e tij.
´

DIZENJIMI
´

Strategjia e përgjithshme për kryerjen e studimit kërkimor, i përcaktuar nga natyra e hipotezave, variablat e përfshirë dhe kufizimet e ambientit.

PROCEDURA
Përshkruan hapat në mbledhjen e të dhënave. Fillon me një përshkrim të strategjisë për zgjedhjen e kampionit dhe si do të administrohen mjetet e përdorura ´ Përfshin gjithashtu supozimet dhe kufizimet.
´

Supozim ² një vlerësim që mendohet të jetë I vërtetë « Kufizimet janë ato gjëra të cilat kërkuesi nuk mund ti kontrolloj.
«

´

Procedura duhet të jetë precize që ti lejojë kujtdo që me të lexuar planin tuaj ta kryej studimin sic do ta kryenit ju.

ANALIZA E TË DHËNAVE
´

Përshkruan teknikat që do të përdoren për analizën e të dhënave
« Në

një studim sasior hipoteza përcakton dizenjimin, i cili nga ana tjetër përcakton analizën e të dhënave.

NDARJA E KOHËS
´

Liston aktivitetet kryesore dhe afatin e kryerjes së tyre
« Duhet

të planifikojmë më shumë kohë se sa mendojmë për të përfunduar studimin.

KOMPONENTET E NJË PLANI KËRKIMOR CILËSOR
1. Titulli i studimit 2. Hyrje në studim a. Përshkruaj qëllimin e studimit kërkimor b. Konturoje studimin si një problem të madh teorik, të politikave ose praktik c. Prashtro pyetjen fillestare të kërkimit d. Përshkruaj literaturën që ka lidhje dhe që ndihmon në konturimin e pyetjes kërkimore 3. Procedurat kërkimore a. Përafrimin e përgjithshëm dhe arsyen për ndërmarrjen e studimit b. Vendin dhe zgjedhjen e kampionit c. Roli i kërkuesit (hyrja në vendin e kërkimit, reciprociteti dhe etika) d. Metoda e mbledhjes së të dhënave e. Strategjia për menaxhimin e të dhënave f. Strategjitë për analizën e të dhënave g. Karakteristikat e besueshmërisë

KOMPONENTET E NJË PLANI KËRKIMOR CILËSOR (VAZH.)
4. Kontributi potencial për kërkimin 5. Kufizimet e studimit 6. Shtojcat a. Afatet e kërkimit b. Tabela e përmbajtjes që propozohet c. Formularët e marrjes së pëlqimit d. Kampionet e pyetsorëve

TITULLI
´

Shërben si një kontur reference për reflektim të vazhdueshëm.

HYRJA
Hyrja përfshin këto elemente: qëllimi i studimit kërkimor; konturet e studimit si një problem i madh teorik, të politikave ose praktik; pyetjet fillestare kërkimiore; (të cilat mund të përfshijnë hipotezat tentative) rishikimin e literaturës që ka lidhje dhe që ndihmon në konturimin e pyetjes kërkimore

RISHIKIMI I LITERATURËS
Përshkruan supozimet dhe teoritë që mbështesin peytjet kërkimore dhe studimin e propozuar. ´ Këto përshkrime duhet ta bindin lexuesin për gadishmërinë për ndërmarjen e studimit kualitativ, identifikojnë hendqet që ekzistojnë në literaturë që mund të plotësohen nga studimi ndërmarrë ´ Ndihmon kërkuesin të përmirësoj pyetjen kërkimore dhe ti fusi pyetjet në hipotezat drejtuese duke siguruar drejtimin e mundshëm për kërkuesin.
´

SEKSIONI PROCEDURAVE
Përshkruan përafrimin e përgjithshëm dhe arsyen për ndërmarjen e studimit ´ Zgjedhjen a vendit dhe kampionit ´ Rolin e kërkuesit ´ Metodën e mbledhjes së të dhënave ´ Strategjitë për menaxhimin e të dhënave ´ Strategjitë për analizën e të dhënave ´ Karakteristikat e besueshmërisë ´ Konsideracionet etike ´ Kontributet potenciale të kërkimit ´ Kufizimet e studimit
´

PËRAFRIMI I PËRGJITHSHËM DHE ARSYEJA PËR NDËRMARRJEN E STUDIMIT ´ Këtu kërkuesi jep përafrimin e përgjitshëm të kërkimit cilësor (psh, narrative, etnografik). ´ Pse ky përafrim është I duhuri duke marrë në konsideratë qëllimin e studimit. ´ Lidh literaturën me metodën kërkimore

ZGJEDHJA E VENDIT DHE KAMPIONIT Në kërkimin cilësor kampioni është I vogël. ´ Përshkruhet arsyeja se pse u zgjodh ky kampion. ´ Shpjegohet se pse u zgjodh ai vendi kërkimi.
´

ROLI I KËRKUESIT
Përshkruhen negociatat për tu futur në vendin e kërkimit ´ Pritshmëritë për reciprocitet që mund të kenë pjesmarrësit ´ Dilemat etike që kërkuesi mund të hasi.
´

METODAT E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE
´

Përshruhen metodat e teknikave dhe mjeteve specifike të punës fushore që do të përdoren për mbledhjen e të dhënave.

STRATEGJITË E MENAXHIMIT TË TË DHËNAVE
´

Si do të menaxhohen tipet e ndryshme të të dhënave cilësore (shënimet, transkriptimet, intervistat e regjistruara, faktet, etj), dhe kohën e mbledhjes së materialeve.

STRATEGJITË PËR ANALIZËN E TË DHËNAVE
´

Në planin e tij kërkuesi duhet të përshkruaj procedurat për sistemimin e të dhënave dhe mënyrën se si do të kategorizohen.

KARAKTERISTIKAT E BESUESHMËRISË
´

Adresohen cështje tradicionale të kërkimit sasior të vlefshmërisë dhe besueshmërisë.

KONSIDERATAT ETIKE
´

Kërkusi cilësor duhet të përfshijë diskutimin e cështjeve etike të cilat janë sensitive gjatë procesit kërkimor.

KONTRIBUTI POTENCIAL PËR KËRKIMIN
´

Kërkuesi në këtë pjesë duhet ti përgjigjet pyetjes ´E cfarë atëherë?µ një sfidë për kërkuesin cilësor I cili pretendon të ´shpjegojëµ fenomenin në studim.

KUFIZIMET E STUDIMIT
´

Duhet të përfshihen ato cështje për të cilat kërkuesi nuk ka kontroll, ose mund të ndikojnë në kryerjen e studimit të propozuar.

VLERËSIMI I PLANIT KËRKIMOR
´

PLANI
« Të

rishikohet nga një kërkues i aftë dhe një ekspert i fushës ku bëhet kërkimi « Rileximi disa herë i planit vetjak « Kryerja e një studimi pilot

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful