SEJARAH PERKEMBANGAN EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

PROSES PERUBAHAN EJAAN RUMI BAHASA MELAYU SECARA RINGKAS 
Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke- 20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya.

Oleh itu. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu.Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar. .

Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan. Grafem. termasuk bunyi.huruf yang berbagaibagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyibunyi dalam bahasa Melayu.tulisan oleh orang. .grafem atau huruf. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan.19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam ejaan.orang Inggeris dalam abad ke.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskerta.Bagaimanapun.

Wilkinson. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.Pada tahun 1902. Nazir Sekolah.sekolah pada masa itu. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. . perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negerinegeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.J.

.Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922.Pakatan Belajar.Institusi. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900.

. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidik di SITC.SISTEM EJAAN RUMI Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu.

T. (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato Muda Linggi (1924).Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. Dussek dan Mohd.O. Winstedt dan Ibrahim Dato Muda Linggi (1921). . Hashim (1923).

Sistem Ejaan Rumi Za ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926). .Rumi) (1949). yang dikarang oleh Za ba.petua Ejaan Rumi".Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za ba" yang juga dihasilkan daripada SITC. dengan judul "Petua. (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941). dan (iii) Daftar Ejan Melayu (Jawi.

terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia". . Angkatan Sasterawan 50 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka. dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942.Selain daripada sistem ejaan Za ba.1945. Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia.

terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa.Selain daripada itu. termasuk daripada sistem ejaan di Indonesia. majalah dan buku.sistem yang ada. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar. .

.Penggunaan pelbagai sistem atau aturan ejaan Rumi di Tanah Melayu dan Singapura menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem ejaan Za ba dan ketidakpuasan pengguna terhadap sistem itu. Pada tahun 1956. hasil daripada rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga yang diadakan di Singapura. wujud pula "Sistem Ejaan Kongres".

lebih kepada cara Inggeris. .perubahan seperti ini juga berlaku di Indonesia. Dengan ini dapat dikatakan bahawa kedua.dua buah negara mengalami perubahan sistem ejaan dari semasa ke semasa. Perbezaan ejaan yang wujud di Indonesia adalah menurut sistem ejaan cara Belanda sementara di Tanah Melayu.Perubahan.

. Beberapa pembaharuan yang agak radikal telah diusahakan oleh ahli.ahli bahasa berdasarkan rumusan.kelainan yang wujud ini telah mendapat perhatian ahli.Kelainan.ahli bahasa di kedua-dua buah negara untuk menyamakan dan menyatukan sistem ejaan.rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga.

ketetapan yang telah diambil dalam Kongres tersebut berkenaan dengan ejaan Rumi dan penyatuannya dengan ejaan bahasa Indonesia. . sebuah Jawatankuasa Ejaan telah dibentuk untuk menimbangkan ketetapan.usaha ini mendapat perhatian kerajaan dan pada tahun 1957.Usaha.

SISITEM EJAAN YANG PERNAH DIGUNAKAN SEBELUM TAHUN 1957 .

Pedoman ejaan Rumi Wilkinson adalah berdasarkan kamus Jawi-Melayu-Inggeris yang disusun oleh beliau pada tahun 1903.Ejaan Wilkinson Sistem Ejaan Rumi Wilkinson yang digunakan secara rasmi di semua sekolah-sekolah umum adalah sama dan seragam dengan yang digunakan dalam semua kamus dan penerbitan karya Wilkinson sendiri yang dihasilkan dari tahun 1901 hingga akhir 1940-an. .

Wilkinson mengambil pendekatan transliterasi daripada Jawi kepada Rumi sebagai kaedah perumian bunyi-bunyi melayu. Sistem yang pertama ialah perumian secara harafiah menurut ejaan manakala sistem yang kedua pula ialah perumian secara fonetik menurut sebutan sesuatu kata . Wilkinson menyebut bahawa ada dua sistem yang logis bagi perumian bahasa Melayu.

.Yang dimaksudkan secara harafiah ialah pengambilan huruf-huruf Jawi yang membentuk sesuatu kata dan memadankannya dengan huruf-huruf Rumi tertentu yang diterima. Kebaikan kaedah harafiah adalah kerana ia dapat menjurus kepada keseragaman dengan maksud mengurangkan kaedah tersendiri seseorang penulis manakala kelemahannya adalah kerana sistem vokal bahasa Arab tidak cukup untuk disepadankan dengan bunyi-bunyi vokal Melayu.

Sistem ini juga dikenali sebagai Ejaan sekolah. Sistem ini digunakan di sekolah-sekolah di Tanah Melayu.Ejaan Za ba Sistem Ejaan Rumi Za ba muncul apabila Pendita Za ba telah membuat perubahan kepada sistem Ejaan Wilkinson. .

.  Penggunaan Sistem Ejaan Rumi Za ba menjadi bertambah sukar kerana adanya pengejaan kata yang masih menurut Sistem Ejaan Rumi Wilkinson (1903) dan beberapa sistem ejaan Rumi yang lain.Sistem ejaan Rumi Za ba daripada satu segi memperlihatkan kaedah penggunaan lambang huruf yang beraneka ragam yang mengakibatkan ketidakseragaman pengejaan kata dalam amalan penulisan sehari-hari dalam semua urusan yang menggunakan tulisan Rumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful