FALSAFAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN (ISLAM) EID 1263

SILIBUS
Nama Subjek : Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Islam Kod Subjek : EID 1263 Nama Tenaga Pengajar : Pn. Hafizah Hj Khusni Rasional penawaran subjek : Membina kefahaman yang jelas mengenai konsep falsafah dalam pendidikan, sama ada pendidikan moden atau Islam, selain dari mengupas sejarah dan latarbelakang perkembangan pendidikan Islam sebelum dan selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Mendedahkan kronologi pembentukan Falsafah Pendidikan Negara, strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan isu-isu terkini mengenai cabaran pendidikan dan profesion keguruan di Malaysia.

Objektif : Objektif kursus ini ialah untuk mendedahkan pelajar dengan falsafah Barat dan Islam, falsafah pendidikan moden, falsafah pendidikan Islam, Falsafah Pendidikan Negara serta sejarah, latar belakang dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Hasil Pembelajaran :

Di akhir pembelajaran subjek, pelajar-pelajar dapat : Mengetahui aliran falsafah Barat dan Islam. Menghuraikan pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Mengetahui kepentingan dan keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia kini. Mengetahui perkembangan terkini pendidikan (Islam) di Malaysia.

latar belakang dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia dahulu dan kini. falsafah pendidikan moden. syarahan. Sinopsis Matapelajaran ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar dengan aspek falsafah Barat dan Islam. Kaedah Penyampaian Kuliah. pembentangan Kaedah dan Bentuk Penilaian Peperiksaan Akhir Penilaian Berterusan /Tugasan Kursus Tugasan Kursus mengandungi item berikut : Ujian/kuiz Tugasan Kumpulan/individu Pembentangan : : : 20% 20% 20% : : 40% 60% . Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta sejarah. falsafah pendidikan Islam.

y Menghubungkaitkan peranan guru sebagai teras pelaksanaan pendidikan. y Mengenalpasti perbezaan antara konsep pendidikan menurut sarjana Barat dan Islam. Perkembangan pendidikan (Islam) di Malaysia. kod etika dan nilai-nilai keguruan yang perlu diaplikasikan sebagai seorang guru dalam institusi pendidikan . y Mengetahui definisi falsafah. y Menghuraikan perbezaan falsafah pendidikan Barat dan falsafah pendidikan Islam. y Menyatakan kepentingan. y Menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari perspektif matlamat pendidikan Islam. Teknologi Maklumat. peranan dan kedudukan falsafah dalam pendidikan. y Menghuraikan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan y Menghubungkaitkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat dan misi pendidikan negara. matlamat. Sekolah Bestari. TOPIK-TOPIK Aliran falsafah. y Menerangkan perkembangan pendidikan Islam di Tanah Melayu sebelum penjajahan. y Mengenalpasti cabang ilmu falsafah tradisional dan moden Barat. Sekolah Wawasan. y Menjelaskan maksud falsafah pendidikan Barat dan Islam. y Mengetahui konsep pendidikan kebangsaan. y Mengetahui perkembangan pendidikan masa kini. y Memahami falsafah dalam Islam dan tokoh-tokoh falsafah Islam Pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan y Mendefinisikan pendidikan. y Menghuraikan secara terperinci falsafah pendidikan guru. pendidikan jarak jauh. y Menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di zaman penjajahan/ semasa penjajahan y Menghuraikan perkembangan pendidikan Islam selepas kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia kini. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Malaysia.

Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd. Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Salleh. (1989). Tanjong Malim: Quantum Books. (1996). Abd. Rujukan tambahan yang menyokong kursus. Kurikulum & Profesionalisme Keguruan. Metodologi dan Pedagogi Pendidikan. Bhd. Mok Soon Sang. Siri Pendidikan Guru. Sistem & Falsafah. Kuala Lumpur: DBP . Pendidikan Di Malaysia: Sejarah. (2003).RUJUKAN Ahmad Mohd. Perkembangan Pendidikan di Malaysia. (2010). Pengajian Agama Islam & j-QAF. Islam dan Demokrasi Pendidikan. Halim Mat Diah. Halim Mat Diah. Selangor: Penerbit Multimedia Sdn. Pendidikan Islam di Malaysia: Sejarah dan Pemikiran. Kuala Lumpur: ABIM Abdullah Sani Yahaya. (2003). (1989). Bhd. Abd. Selangor: Oxford Fajar Sdn. (2008). Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Kuala Lumpur: ABIM. Falsafah Pendidikan. Sufean Husin.

BAB 1: KONSEP ASAS FALSAFAH PENDIDIKAN .

pelajar akan memahami falsafah dan keperluannya Dalam pendidikan. Pelajar mempelajari pelbagai Bentuk falsafah pendidikan .Pengenalan Kepada Falsafah Matlamat: Di akhir pelajaran.

physical phenomena and ethics" . cinta kepada kebenaran. mengkaji kebenaran. ¶Philes · bererti cinta. kaji dan hargai. Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai: "Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality. ´Sophic· bererti hikmah. or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them. kebijaksanaan atau kebenaran. Ia bermaksud cinta kepada hikmah.DEFINISI FALSAFAH Perkataan falsafah berasal daripada perkataan Yunani philosophia. menghargai kebenaran.

· Plato (427-347 SM): falsafah tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Renaissance (1596-1650M): falsafah ialah satu disiplin yang dapat menjelaskan hakikat kebenaran tertinggi (ultimate truth).· Al-Farabi (257-339H/870-950M): ¶falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang ada dan bertujuan untuk menyelidiki hakikatnya yang sebenar.· Al-Kindi (185-252H/801-866M): ¶falsafah ialah ilmu tentang kewujudan benda-benda.· Rene Descartes ² Bapa Falsafah Moden. ahli matematik yang terkenal m·perkenalkan falsafah dengan maksud ¶kecintaan terhadap kebijaksanaan & menggunakannya dengan maksud perbahasan tentang tabiat sesuatu. urusan ketuhanan dan urusan kemanusiaan. Aristotles (348-322 SM): ¶falsafah ialah disiplin yg menyelidiki asas & sebab segala benda. Phytagoras (500-580SM). .

sikap tentang hidup dan tentang alam semesta. dan satu teori atau system pemikiran. Sila rujuk Buku Mok Soon Sang. Sharifah Alwiah (1984): philoshopy berasal dari dua perkataan Yunani. satu peringkat masalah. 1982:75) Max Hocutt: Falsafah. merangkumi asas sikap. Falsafah Pendidikan . satu kaedah pemikiran reflektif dan penyelidikan akliah. Schofield (1972): menganggap dan menerangkan falsafah sebagai proses menyoal. Kurikulum dan Profesionalisme Keguruan . kepercayaan dan konsep pemikiran seseorang.Titus: Falsafah merangkumi 4 pengertian. (Endang Saifuddin. Horald H. mukasurat 1-18 . philien (yang bermaksud mencintai) dan sophia (yang bermakna kearifan atau kebijaksanaan).

memberi interpretasi dan menimbangkan fakta untuk kehidupan. Secara umumnya. dengan menganalisis makna. Ahli-ahli falsafah merupakan orang yang mencintai hikmah dan berusaha untuk mendapatkannya. Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Falsafah tidak menambah fakta baru tetapi menilai fakta. sebab dan akibat dan berusaha mentafsir pengalaman-pengalaman manusia. falsafah mempunyai ciri-ciri seperti berikut: Merupakan satu usaha pemikiran yang mantap Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran . Mereka mencari hakikat sesuatu.

Mempersoalkan perkara-perkara seperti alam. Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.nature" benda tersebut? Adakah sesuatu wujud tanpa pergantungan kepada deria manusia? Apakah sifat ruang dan masa? Apakah sifat akal dan berfikir? Apakah yang dikatakan manusia? Apakah yang dikatakan sedar? Adakah Tuhan wujud? . y y y y Contoh soalannya: Jenis benda yang wujud? Apakah sifat "semulajadi . jiwa atau roh dan kehidupan Cuba memberi perhatian kepada konsep yang keadaannya tidak boleh diukur seperti ¶realiti·. ¶kendiri· dan jiwa Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik. ¶perubahan·.DIMENSI/ CABANG FALSAFAH Metafizik y y Perkataan asal: metaphysic. apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya. mengenai ontologi dan kosmologi Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti.

. Logi/logos ² bermaksud ilmu.Epistemologi Epistemologi berasal dari perkataan Episteme ² berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud pengetahuan. Teori ini membahaskan tentang sumber pengetahuan dan kebenaran / kesahihan pengetahuan. Merupakan falsafah ilmu atau lebih dikenali sebagai Teori Pengetahuan.

kelakuan. Dilihat dari sudut penghargaan manusia terhadap objek & perkara kesenian. objektif-subjektif. kebaikan sesuatu masyarakat. watak Menghujahkan prinsip-prinsip moral & tingkah laku manusia. pengalaman perseorangan & kehidupan. Terbahagi kepada 2 cabang iaitu nilai etika dan nilai estetika. benar-salah. kriteria bagi kecantikan dalam kesenian. apakah perbezaannya? Tindakan yang mana betul dan tindakan yang mana salah? Bagaimana seseorang itu harus hidup? . kebaikan sesuatu kehidupan Estetika aesthesis = seni & keindahan sesuatu perkara. Ia juga dikenali sebagai teori nilai iaitu perkara yang berkaitan dengan nilai seperti tentang baik-buruk. Bidang falsafah ini memikirkan tentang nilai kemanusiaan. cantik-hodoh.Aksiologi Aksiologi berasal daripada bahasa Yunani (axios = kelayakan/kepantasan) & (logos=ilmu pengajian mengenainya). alam sekeliling. mengkaji kebaikan seseorang. Contoh soalannya: Adakah terdapat perbezaan antara tindakan bermoral dan tindakan yang salah ? Jika ada. Etika: ethos = sifat.

penggunaan statistik untuk penyelidikan tentang aspek pendidikan. kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan umum yang menjelaskannya Pengukuran dalam kajian tentang bidang pendidikan. Ali manusia yang fana . apabila timbul 2 premis. Contoh: premis 1: Semua manusia adalah fana premis 2: Ali seorang manusia premis 3: Jadi. Terbahagi kepada dua iaitu : a)Logik induktif Bermula dengan butiran khusus. b)Logik Deduktif Taakulan menurut Aristotle. Ia satu usaha mencari kaedah yang boleh membezakan penaakulan yang sah dan tidak sah/tidak rasional.Logik Satu bidang falsafah yang mengkaji penaakulan manusia menggunakan hujah yang sistematik. sesuatu kesimpulan akan menyusul.

Falsafah bertujuan memberi arah. Bukan memberi jawapan yang tepat dan tidak boleh diubah lagi.Tujuan Falsafah Falsafah berusaha memberikan pandangan yang komprehensif mengenai manusia dan alam keseluruhannya. Ia memberi panduan untuk memilih matlamat. . kaedah dan tujuan. khususnya dalam agama dan pendidikan.

KEDUDUKAN BIDANG FALSAFAH Bidang ini berkembang sejak 2500 th dahulu Falsafah diakui sbg induk ilmu pengetahuan y mampu menjwb segala pertanyaan ttg sesuatu & segala mcm masalah.rasa ingin tahu ² guna kaedah pemerhatian. pengamatan ² guna makmal ² ujikaji Ilmu ketuhanan: ilmu yang diperolehi melalui wahyu yang datang dr Allah swt Ilmu falsafah: ilmu memperolehi kebenaran bermula dengan keraguan kemudian penaakulan dgn akal utk menyelami keraguan & mendapatkan jawapan. Sehingga akhirnya falsafah tinggal sbg disiplin ilmu y cuba menjawab persoalan yg tidak dapat dijelaskan oleh ilmu2 khusus. Kemudiannya falsafah berkembang & menjadi kpd pelbagai pendekatan yg terpisah satu dgn yg lain. fizik. Lahirlah ilmu-ilmu khusus dr ilmu falsafah induk sprt matematik. . RUSSELL berpendapat: bidang sains [ FALSAFAH ] bidang teologi Sains: ilmu empirikal studies. psikologi dll.

falsafah. teologi (agama) Bidang sains: mengkaji kebenaran kewujudan air dari segi komposisinya dgn menjalankan proses elektrolisis di makmal sains. hasilnya kebenaran air terdiri dari 1 bhgn oksigen.CONTOH: AIR Perbezaan antara sains. 2 bhgn hidrogen :H2O Bidang falsafah: pengkajian tentang kebenaran mengapa air diwujudkan? Apakah kepentingan air? Bidang Teologi: mengkaji persoalan tentang siapakah yang berkuasa dan bertanggungjawab mencipta dan mewujudkan air? .

FALSAFAH UMUM BARAT Metafizik Epistemologi kebenaran sbg idea Aksiologi mematuhi Tuhan IDEALISME alam fikiran kerohanian REALISME Alam kebendaan Jirim dan bentuk ‡ Yang diperseps i kebenaran sbg fakta Hukum tabii/sifat semulajadi PRAGMATISME Alam pengalaman Interaksi dgn persekitaran kebenaran sbg pngalaman Nilai-nilai bersifat umum EKSISTENSIALISME Alam kewujudan kebenaran pilihan indiv kebenaran bergtg kpd individu Rujukan: Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. m/s 18 . Falsafah Pendidikan dan Kurikulum.24 .

Pengetahuan wujud dlm bentuk fikiran sprt ingatan. rohani Kebenaran boleh dicari menggunakan penaakulan berterusan BUKAN kebendaan. pelajar 100% belajar d dari guru 100%. Guru penting. buku: The Republic Realiti dpt ditransformasikan ke dlm btk fikiran & rohani Kebenaran sebagai idea yg berada di alam pemikiran. Apa yang diberi oleh guru hanya itu sahaja yg dipelajari Aksiologi: Pendidikan: . celik akal.IDEALISME Mazhab terawal Fokus pada akal. Tokoh: Metafizik: Epistemologi: Plato. cantik dsb dr segi asasnya tidak berubah dr satu generasi ke satu generasi. krn membentuk pelajar. Bersifat mutlak kerana dtg dr tuhan. Apa yang dikatakan bernilai baik. jiwa. penaakulan. kefahaman.

Tokoh Aristotle. Kebenaran adalah merujuk kepada bebas daripada peggunaan akal sematamata. ingatan yg kosong. Epistemologi: pengetahuan adalah hasil interaksi dgn alam kebendan . Manusia menemui objek melalui deria. Pelajar mesti belajar. W/p sesuatu wujud dalam alam fikiran. Tidak timbul soal minat untuk belajar atau tidak. Minat akan timbul hasil dari strategi pembelajaran oleh guru . Manusia lahir dgn fikiran. k·fhm·n @ingatan. Aksiologi: Nilai dirujuk kpd sejauhmanakah ianya diterima & tidak bertentangan. namun pemikiran mesti selaras dgn kewujudan di alam nyata. lalu mencari sebab musabab yg berkaitan dgn objek & jirim di alam nyata. maka ia bernilai Pendidikan: Guru penting kerana tentukan apakah perkara yg akan dipelajari pelajar.REALISME Dikenali sebagai materialisme. Pengalaman dlm hidup menyebabkan pelbagai pengetahuan dlm otak. kefhm. Metafizik: Fokus kepada objek dan jirim melalui pancaindera. Bukan teori. Masyarakat terima sbg nilai.

PRAGMATISME Lahir selepas idealisme & realisme pd abad ke 19 di Amerika Syarikat. Epistemologi pengetahuan lahir dari pengalaman & p·hbgn antara mnusia & persekitaran. dari sudut mana ia hendak dilihat & dipraktikkan Pendidikan pelajar mudah mendapat ilmu pngtahuan skiranya d beri pengalaman. p·mbinaan semula) Kebenaran bergantung kpd hasil akhir sesuatu tindakan. Dikenali sebagai functionalisme. Pelajar adalh individu yg aktif dlm proses pembelajaran.proses. kerana ianya tidak boleh diukur. lalu berlaku proses p·belajaran Aksiologi persoalan nilai sangat bergantung kpd situasi. Metafizik fahaman ini menolak konsep metafizik. Kaedah eksperimen. William James. Manusia dan alam adalah dinamik dan sentiasa berubah. Charles Darwin. empirisme. relativiti. Manusia perlu menyelesaikan masalah melalui proses dan pengalaman semasa. Fokus kpd pengalaman (b·asaskan p·ubahan. m·yebab·n sukar menentukan realiti. Juga kpd idea yg mampu membawa keuntungan. inkuiri penemuan adlh baik. berkembang dan tumbuh. Tokoh: John Dewey. Pemikiran semata tanpa pengalaman. eksperimentalisme. .

pmbljrn & pengalaman sendiri. k·mahiran intelek bg capai matlamat. Pelajar m·gunakan pengalaman. B·sifat peribadi & bebas m·ikut keperluan individu. sistematik & b·struktur. Tujuan: kmbg potensi diri & kesejahteraan diri. Fokus kpd kebebasan individu.EKSISTANSIALISME Wujud slps Perang Dunia ke-2. Bersifat relatif & berubah ikut kesesuaian masa & keadaan. minat yg spesifik/ berbeza. Dikenali falsafah (moden) org Eropah. Epistemologi pengetahuan individu b·punca dr pengalaman & p·sekitarannya. krn krg sistematik & bercampur baur. Soal nilai adalh milik individu. Individu bebas membuat pilihan. . Fhmn ini krg smbtn. bhn yg b·kaitan dgn k·perluan. Tokoh: Soren Kierkegaad. Fredrich Wilhelm Nietzsche. Pelajar digalakkan m·jlnkan projek yg boleh m·najamkan k·mahiran. Aksiologi nilai jga b·sifat relatif kpd individu & tidak muktamad. krn setiap individu punyai keperluan. P·kmbgan individu b·laku slps k·wjudan. Jean-Paul Satre. Pendidikan tiada kurikulum yg tetap. Msyrkt tidak menentukannya. Metafizik realiti adalah kewujudan individu. Bergantung jga pd p·sekitaran y dipilih (secara bebas) oleh individu. Martin Buber.

. Perkataan falsafah sebenarnya berasal daripada istilah Yunani. Mengenai Socrates peranannya yang besar ialah menghadapi kaum Sophist melalui proses dialog untuk mencari kebenaran. Ini bermakna bahawa kebenaran yang hakiki tidak tercapai dan tidak akan tercapai. Ia membawa maksud "al-bahsu" (pengetahuan. Dengan ini Socrates memberi maksud Falsafah itu satu ilmu untuk mencari sebab dan kebenaran kepada punca sesuatu. Pokok pemikiran Sophisme ialah bahawa segala sesuatu itu berubah-ubah dan tidak tetap. Sebab itu tidak ada ukuran yang tetap tentang benar dan salah atau baik dan buruk. Pythagoras telah menggelarkan dirinya sebagai philosophos atau pencinta kebijaksanaan (Lover of Wisdom). Ada juga yang mengatakan Socrates yang mula2 m·gunakan istilah Falsafah. keutamaan). Socrates menganggap dirinya sebagai philosophos untuk membezakan dirinya dengan golongan Sophist(Sophisme/Sufasta'iyyin) yang diasaskan oleh Protagoras. Nilai-nilai moral yang dianggap baik dan abadi tidak penting lagi kerana apa yang dianggap baik pada hari ini sudah dianggap tidak baik pada hari esok. kebijaksanaan. kebijaksanaan).SEJARAH FALSAFAH Ahli-ahli sejarah menyatakan bahawa Pythagoras yang berasal dari Yunani (sekarang Greece) (500-580 SM) adalah pengasas dan orang yang mula-mula menggunakan lafaz atau istilah Falsafah. Melalui istilah Socrates inilah yang menjadi begitu popular lantaran ianya diikuti oleh ramai ahli Falsafah berikutnya sehingga munculnya Falsafah Islam seperti Farabi dan Ibnu Sina yang memberi erti yang sama. Philo (cinta) dan Sophos (hikmat.Oleh kerana kebenaran hakiki tidak tercapai maka tiap-tiap pendirian boleh dibenarkan.

(1) sumber wahyu (2) akal Sejak dari dulu hingga sekarang persoalan-persoalan tentang dua sumber inilah yang terus menerus diperdebatkan sehingga timbul beberapa aliran dan mazhab dalam pemikiran Islam.PERKEMBANGAN FALSAFAH ISLAM Perbahasan tentang falsafah Islam berkisar kepada masalah asas dalam epistemologi iaitu. Namun perkembangan falsafah Islam menjadi semakin matang dan meluas melalui faktor utamanya iaitu penterjemahan karya-karya dari falsafah Yunani kedalam pemikiran Islam .

mereka menerima dan mengambil beberapa kajian serta kritikan bagi apa yang dinilai baik mahupun yang tidak baik. Sehingga Imam Ghazali menjustifikasikan kepada tiga bahagian. Golongan ini termasuklah Muktazilah dan Al-Asya'irah.Golongan yang menentang seperti Ibnu Solah berpendapat bahawa penterjemahan falsafah Yunani ini akan memberi kesan kepada kesesatan serta penyelewengan akidah. Disinilah lahirnya ahli-ahli Falsafah Islam seperti Al-Kindi. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahawa perpindahan dan penterjemahan falsafah Yunani ini bermula pada zaman Khalifah Al-Abbasi Al-Makmun pada tahun 215 Hijrah.Golongan yang memandang mulia dan taajub. 1. 2. Ibnu Sina dan Ibn Rusyd. 3. Al-Farabi. Bahagian pertama menghukumkannya sebagai kufur. Walaubagaimanapun perpindahan dan penterjemahan falsafah Yunani ini bukan mudah untuk diterima oleh semua orang Islam. Sehinggakan terdapat beberapa pendapat yang mengharuskan dan menentang penterjemahan ini.Golongan pertengahan.Keduanya menyebut sebagai bid'ah dan Ketiga tidak boleh diingkar. .

Al-Kindi. Ini bermakna mereka tidak menjadikan falsafah Yunani sebagai sumber rujukan asal tetapi menggunakan Alquran sebagai sumber utama kemudian berusaha mencari titik pertemuan antara kedua-dua sumber tersebut. Mereka tidaklah mengambil falsafah Yunani secara taklid buta bahkan memelihara kandungan-kandungan sumber utama mereka iaitu Al-quran. Ibnu Sina dan Ibn Rusyd. Mereka menghadapi dan mempelajari falsafah Yunani dengan tekun dan mengambil kajian beberapa karya-karya penting khususnya daripada Aristotle dan Plato serta melakukan kritikan terhadap ahli-ahli falsafah Yunani tersebut. . Al-Farabi.

tetapi juga wahyu Allah swt. tidak berubah m·ikut tempat. sempurna.FALSAFAH ISLAM Metafizik Epistemologi Aksiologi Logik Islam yakin keseimbangan alam yg wujud adalah b·dasarkan sunnatullah / ketentuan Allah yang sistematik. kerana ianya ditentukan oleh Allah swt. Persoalan metafizik tidak boleh dilihat m·gunakan rasional akal & pancaindera semata2. Nilai bersifat mutlak. Islam mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu akal. manusia tidak boleh berdiri sendiri. sprt sains bg m·bina tamadun ilmu. Ciri k·sepaduan antara akal & agama m·bolehkan manusia m·mahami p·aturan alam ciptaan Allah. Ia b·sifat kekal & tetap. Namun ketetapan ini tidak b·canggah dgn apa yg difikirkan manusia. Manusia tidak m·gunakan 100% akal logik w/p manusia tinggi martabatnya b·bdg haiwan krn memilik akal. Cth. Dlm setiap gerakan perlu merujuk kpd konsep ketuhanan. . Keterbatasan akal m/perlukan manusia b·gantung kpd bantuan wahyu/Allah. masa & keadaan. Namun ilmu wahyu m·jadi sumber utama epistemologi. nilai baik.

demi melaksanakan peranan. Falsafah dalam Islam tidak bercanggah dgn kehendak atau prinsip yg terdapat dalam ajaran Islam. kemantapan ilmu. Manusia perlu dididik dgn asas yg ditentukan oleh Allah swt. lantas manusia mendapat kebaikan daripadanya. tugas & tanggungjawab. Kebenaran perlu menjadi aktiviti dlm kehidupan. diikuti dan diamalkan. Kesimpulannya: kebenaran adalah sesuatu yg perlu dicari. Sains Falsafah Agama adalah mencari kebenaran. Kebenaran akan menjadikan kehidupan bermakna. Untuk tujuan itu. Falsafah adalah penaakulan yang bijaksana untuk mendapat kebenaran. dan keteguhan nilai adalah pra syaratnya. adalah kebenaran. . ketajaman akal. adalah mendekati kebenaran. Jika. Falsafah dalam Islam mesti berteraskan kpd garis panduan @ ketetapan drpd Allah swt.

Namun.AKHIR KALAM.. mutlak datang dari Allah SWT. segala pemikiran dan kebijaksanaan manusia dalam aspek-aspek kefalsafahan akan membentuk falsafah Islam jika ianya merujuk kepada neraca Islam. anjal (flexible). dan sesuai di semua tempat. Islam bukanlah falsafah. ianya adalah agama wahyu yang bersifat rabbani. Tugasan tutorial TOKOH FALSAFAH ISLAM . Oleh sebab itu. Islam tetap membuka ruang kepada pemikiran manusia. sempurna. suci dari kekurangan dan bersifat menyeluruh. masa dan zaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful