TEORI PEMBELAJARAN

TEORI PEMBELAJARAN

Sosial Konstruktivis Humanis

Kognitif

Behavioris

PENDEKATAN BEHAVIORISME 

Mengatakan bahawa ahli psikologi tidak perlu memberi perhatian kepada peristiwa yang berlaku dalam mental(sedar dan tidak sedar),sebaliknya memberi tumpuan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan secara nyata atau tidak nyata. Watson-aspek yang berkaitan tingkah laku seseorang dipengaruhi persekitaran dan bukannya dari unsur-unsur dalaman.

MAZHAB BEHAVIORIS 
Menekankan kepada tingkah laku yang boleh

diperhatikan. 

Pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku Mengkaji perhubungan R-G apabila pelajar bertindak

dalam persekitaran luaran 

Melihat perhubungan antara tindakan pelajar dengan

pengukuhan rangsangan. 

Perlakuan boleh diperkukuh atau dihentikan melalui

ganjaran atau hukuman. 

Pengajaran dirancang berdasarkan objektif perlakuan

yang boleh diukur atau diperhatikan.

Skinner

Thorndike

Pavlov

Ahli Teoris

‡Rangsangan ‡Gerakbalas ‡Peneguhan ‡Pengukuhan ‡Modifikasi tingkah laku Implikasi Guru Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap serta peneguhan Konsep Utama BEHAVIORIS FOKUS Tingkah laku

PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE 
Pelaziman membawa maksud perkara yang sudah menjadi kebiasaan / habit Teori thorndike - melihat perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. Beliau cuba menegakkan hakikat bahawa manusia belajar melalui proses cuba jaya. Ganjaran mendorong manusia untuk melakukan sesuatu gerak balas manakala denda menghalang sesuatu gerak balas. Organisma akan bertindak dalam persekitaran (secara sukarela) untuk menghasilkan sesuatu yang positif kerana mendapat gerak balas positif.

EKSPERIMEN THORNDIKE
Letakkan seekor kucing yang lapar didalam sangkar dan makanan di luar sangkar.Kucing cuba mencari jalan keluar.Setelah beberapa percubaan ,secara tidak sengaja,kucing telah terusik selak yang menahan pintu.Kucing dapat keluar dan makan makanan tersebut. Kali kedua kucing mengambil masa yang lama sedikit untuk keluar.Pada percubaan terakhir(ke-20),kucing secara automatik menekan selak sebaik sahaja ia dikurung dalam sangkar.tyhorndike mengemukakan hukum kesan,iaitu jika kesan menyeronokkan,tingkah laku akan diulang dan sebaliknya.Hasil daripada eksperimen beliau,3 hukum utama dikemukakan.

Masukkan seekor kucing yang lapar di dalam sangkar

makanan

Kucing melakukan pelbagai tingkah laku untuk mencari jalan keluar spt:mencakar

Tindakan kucing dipanggil cuba jaya.

Setelah beberapa percubaan. Selak telah disentuh oleh kucing dan pintu terbuka

Kucing dapat keluar dari sangkar

Kucing dapat keluar dan makan makanan tersebut

Thorndike masukkan semula kucing ke dalam sangkar

Percubaan ke-20,kucing serta merta menekan selak.

Adusss«

Jika terdapat kesan yang tidak menyeronokkan,kucing tiada motivasi untuk keluar

HUKUM PEMBELAJARAN THORNDIKE

Hukum Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor,efektif, kognitif sebelum boleh belajar.

Hukum latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran.

Hukum kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas.

HUKUM KESEDIAAN 

Persiapan / keupayaan perlu ada sebelum bertindak. Jika bersedia,berasa puas apabila bertindak. Jika tidak bersedia akan menimbulkan perasaan dukacita

dan apabila dipaksa akan menghasilkan pembelajaran yang tidak sempurna. Kesediaan dapat dilihat dari 3 aspek yang utama iaitu:kesediaan psikomotor,kesediaan afektif dan kesediaan kognitif. Rumusan:Hukum kesediaan merujuk kepada kesediaan dan persiapan-persiapan yang perlu ada,sebelum individu itu bertindak,iaitu belajar.

HUKUM LATIHAN 
Pertalian antara R-G akan bertambah kukuh jika latihan diadakan. Tingkah laku akan diteguhkan melalui amalan dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan. Contohnya: Kerap mengulangkaji rumus matematik,mudah dapat mengingatinya. Hukum latihan menyatakan bahawa sesuatu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan. Sangat sesuai digunakan bagi latihan hafalan atau latihan otot.

HUKUM KESAN 
Jika sesuatu tindakan diikuti oleh sesuatu perubahan  

yang menyeronokkan,kebarangkalian tindakan itu berlaku akan meningkat dan sebaliknya. Selepas gerak balas terhasil,pertalian R-G akan bertambah kukuh jika terdapat kesan yang menyeronokkan. Kesan yang menyakitkan akan melemahkan pertalian RG. Contohnya:Jika dalam eksperimen Thorndike,kucing tersebut mendapat kejutan elektrik apabila keluar dari sangkar. Rumusannya,jika tingkah laku diikuti dengan kepuasan,ia akan diulang,tetapi jika ia diikuti dengan kesakitan ia akan lenyap.

Rangsangan

Mendapat sesuatu yang menyeronokkan

Mendapat sesuatu yang menyakitkan

Gerak balas pembelajaran Hukum Kesediaan

Hukum Kesan

Hukum latihan

Gerak balas yang pelbagai(perlu peneguhan)

APLIKASI TEORI THORNDIKE DALAM BILIK DARJAH
1.

Mengadakan pelbagai rangsangan untuk mewujudkan kesan pembelajaran yang menyeronokkan. Sumber pembelajaran yang pelbagai Suasana yang menyeronokkan

2.

Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respon yang betul. Guru perlu menyediakan peluang yang secukupnya untuk pelajar memberi respon yang betul dapat diteguhkan oleh guru.

3.

Menetapkan sikap Guru boleh menetapkan sikap pelajar. Persekitaran yang menggalakkan perkembangan akademik akan menyebabkan pelajar memberi respon secara selesa dan gembira.

4.

Guru memulakan pengajaran setelah beliau mendapati pelajar bersedia dari aspek kognitif,,fizikal dan afektif.

5.Menikmati kejayaan Guru menekankan aspek-aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru menekankan isu penting melalui cara pengulangan,menggariskan fakta penting,mewarna dan dengan suara serta gerak geri. 6.Membuat generalisasi Guru menunjukkan kepada pelajar pelbagai situasi yang menggunakan peraturan yang sama. Guru menunjukkan perkaitan antara situasisituasi yang berlainan kepada pelajar untuk memudahkan proses generalisasi.

IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP PEMBELAJARAN BERKEPERLUAN KHAS
1.Murid seorang pendendam:
‚ Jangan melakukan tindas balas,meskipun disakiti. ‚ Terangkan akibat melakukan perbuatan tersbut. ‚ Guru memberikan motivasi yang sesuai supaya pelajar menghentikan perbuatannya

2. Murid suka menarik perhatian melalui perbuatan:
‚ Jangan pedulikan perbuatan mereka ‚ Tegas tehadap mereka. ‚ Beri lebih banyak perhatian pada masa yang sama. 

3.Pelajar mengganggu dengan kekerasan.
Jauhkan diri dari terjebak dengan pergaduhan mereka. Masih bersikap tegas,baik hati dan adil. Pilih seorang pelajar yang baik dari sahsiah kemudian berikan pujian atas perbuatan mereka.

Teori Pelaziman Emosi Watson

Pengenalan 

Selain Ivan Pavlov, John B Watson merupakan seorang lagi ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. 

Beliau juga telah menjalankan kajian ke atas seekor tikus putih dan

seorang kanak kanak lelaki bernama Albert, yang berumur 11 bulan.

Eksperimen 

Dalam kajiannya, beliau telah menunjukkan kepada kanak kanak

tersebut seekor tikus putih. Pada mulanya kanak kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus tersebut, 

tetapi apabila satu bunyi yang kuat

dikeluarkan serentak dengan kemunculan tikus tersebut, kanak kanak tersebut menjadi takut dan menangis. Keadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut kanak kanak tersebut pada tikus putih. 

Berdasarkan penyelidikan ini, Watson menyarankan bahawa guru boleh

mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas tertentu yang akan dihasilkan. 

Dengan menggabungkan beberapa rangsangan, gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. 

Kesimpulannya, dalam proses pengajaran, guru haruslah sentiasa

memilih rangsangan yang menyeronokkan.

Implikasi terhadap pengajaran & pembelajaran .

Kurikulum 


Menimbulkan minat pelajar Memberi rangsangan kepada pelajar untuk berfikir tentang berlakunya sesuatu perkara. Guru dapat mengetahui respons / gerakbalas yang diberi oleh para pelajar terhadap rangsangan yang diberi. 

Pengajaran 

Guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan ransangan yang akan didedahkan kepadanya. Dengan menggabungkan beberapa rangsangan, gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. Guru dapat memilih rangsangan yang sesuai untuk diberikan kepada para pelajar mengikut minat mereka. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan menyeronokkan.  

Penilaian 
Memberi ganjaran dan peneguhan terhadap

respons yang betul 
Sentiasa menilai tahap penerimaan para

pelajar. (post mortem) 
Memberi motivasi yang berterusan

Implikasi terhadap kanak kanak berkeperluan khas 
Memberi respons yang baik terhadap rangsangan yang diberi. Mengubah sikap negatif terhadap pembelajaran. Mempertingkat keyakinan diri pelajar Memberi didikan kepada mereka supaya tidak membatasi

keupayaan diri.

1. Teori Pelaziman Tingkah Laku Watson 
Tingkah laku ialah refleks terlazim. Cth

berkelip mata tidak perlu dipelajari. Bagi tingkah laku hendaklah ada pembinaan dan gabungan memerlukan Emosi dapat dipelajari daripada pelaziman. 
Guru harus:
Tingkah laku positif dengan rangsangan yang sesuai. Latihan berulang untuk pengukuhan Menggunakan rangsangan yang dapat memotivasikan murid.

2. Teori Pelaziman Klasik Pavlov 
Dikaji oleh Ivan P. Pavlop (sainstis Rusia. Rangsangan Tak Terlazim: Gerak Balas Tak Terlazim Rangsangan Terlazim: Gerak Balas Tak Terlazim Rangsangan Terlazim: Gerak Balas Terlazim Guru harus:
Kaitkan pengalaman positif dengan tugasan Mengajar murid menggunakan kemahiran untuk membuat generalisasi dan diskriminasi Memberi latihan yang banyak dan peneguhan sekunder.

3. Teori Pelaziman Operan Thorndike 
Hukum Kesediaan, Hukum Latihan,

Hukum Kesan 
Guru harus:
Menggunakan motivasi untuk meningkatkan kesediaan. Mengukuhkan hubungan rangsangan dan gerak balas dengan latihan, ulangkaji. Menggunakan ganjaran Mewujudkan peluang untuk murid menikmati kejayaan.

4. Teori Pelaziman Operan Skinner 
Tingkah laku responden=tingkah laku tidak terlazim, menghasilkan pembelajaran pasif kerana tiada rangsangan, tiada pembelajaran. Ingkah laku operan=gerak balas hasil daripada diri sendiri, menghasilkan pembelajaran aktif kerana inisiatif sendiri. Guru harus:
peneguhan positif dilakukan tekal dan tetap untuk mengukuhkan tingkah laku yang diingini. Pembelajaran unsur kemahiran secara berperingkat. Tingkah laku tidak diingini ± proses penghapusan Diskriminasi dan generalisasi.

RUMUSAN TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS

Pelapor

Ivan Pavlov (18491936)

Edward L. Thorndike (1874- 1949)

Burrhus frederic Skinner (1904 -) Teori pelaziman Operan

teori

Teori R-G Teori Connectionisme (pelaziman gantian, pelaziman pemindhan, pelaziman bergerak balas. Anjing + Bunyi loceng Kucing + kotak ajaib

Ujian / uji kaji

Tikus + kotak Skinner

konsep

1 rangsangan menimbulkan 1 gerakbalas secara refleksif (bukan sukarela)

Sekiranya haiwan diberi ganjaran, gerakbalas tersebut akan berulang kerana sudah berlaku pembelajaran.

Satu proses yang beroperasi keatas persekitaran.

Langkah pengukuhan

4 langkah : Rgsgn tidak terlazim : sesuatu yang mampu menghasilkan sesuatu grk balas. (makanan) Gerakbalas tidak terlazim : sesuatu yg dihasilkan oleh sesuatu rangsangan. Rgsgn terlazim : rgsgn yg baru diberi bersama rgsgn lama. Gerak balas terlazim : g/bls yg dihasilkan oleh rgsgn baru setelah dipadankan dgn rgsgn lama.

Kucing berjaya keluar drpd kotak ajaib ( cuba daya ) Masa diambil semakin singkat ( beransur-ansur)

Positif : peningkatan sesuatu t/laku disebabkan pemberian sesuatu rgsgn berikutan g/bls yg ditunjukkkan. Negatif : Peningkatan berlakunya sesuatu t/laku disebabkan penghapusan sesuatu rgsgn berikutan g/bls yg ditunjukkan.

Urutan pelaziman

Rangsangan dihasilkan selepas tingkah laku gerakbalas.

Gerak balas berlaku Melalui adalah kesan pengukuhan daripada berjadual . rangsangan.

fenomena

Proses Modifikasi tingkah pembelajaran laku ‡Generalisasi berlaku apabila ‡Diskriminasi haiwan /manusia ‡Proses berjaya membentuk penghapusan perkaitan. ‡Pemulihan spontan (diperkukuhkan ‡Pelaziman tahap melalui hukum tinggi kesan- dapat makanan) Ada 5 :

JENIS Pelopor Utama Gerak Balas ( tingkah laku )

PELAZIMAN KLASIK ‡Pavlov ‡Watson ‡Responden ‡Bukan inisiatif sendiri (bergantung kewujudan ransangan/stimuli) ‡Bersifat pasif ‡Gerak balas/tingkah laku dihasilkan selepas ransangan ‡Menggunakan ransangan tak terlazim dikaitkan dengan ransangan terlazim ‡Secara responden terhadap ransangan

PELAZIMAN OPERAN ‡Thorndike ‡Skinner ‡Operan ‡Inisiatif sendiri (bergantung kepada peneguhan) ‡Bersifat aktif ‡Gerak balas/tingkah laku berlaku adalah kesan daripada ransangan /peneguhan ‡Menggunakan peneguhan positif/negatif ‡Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan.

Urutan Pelaziman

Cara Pembelajaran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful