SURUHANJAY A

Malaysia mempunyai empat jenis suruhanjaya iaitu:
a)Suruhanjaya Pilihan Raya b)Suruhanjaya Perkidmatan c)Suruhanjaya Hak Asasi Manusia(SUHAKAM) d)Suruhanjaya Khas

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
Melalui Perkara 114,Perlembagaan Persekutuan

memberikan kuasa kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menyelaraskan hal-hal pilihan raya denga adil dan saksama tanpa pengaruh politik Ahli-ahli SPR dilantik oleh Yang Dipertuan Agong(YDPA) atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Pemecatan ahli-ahlinya dilakukan oleh satu tribunal yang ditubuhkan untuk menyiasat kesalahan ahli berkenaan. Ahli SPR terdiri daripada Pengerusi,Naib Pengerusi dan tiga orang ahli lain.

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN • Suruhanjaya Perkhidmatan bersifat tetap dan terdiri daripada suruhanjaya yang berikut: – Suruhanjaya Perkhidmatan Awam – Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang – Suruhanjaya Pasukan Polis – Majlis Angkatan Tentera • .

Fungsi kelima-lima Suruhanjaya Perkhidmatan adalah sama. Semua ahli Suruhanjaya Perkhidmatan dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja.cuma bidang kuasa setiap suruhanjaya adalah khusus dalam bidangnya yang tersendiri.  .Ditubuhkan untuk memastikan kesaksamaan dalam hal ehwal pentadbiran awam tanpa pengaruh politik.

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM (SPA) • Perkara 139.Perlembagaan Persekutuan. SPA dipertanggungjawabkan untuk: – – – – mengendalikan perlantikan pengesahan jawatan kenaikan pangkat pertukaran dan tindakan tatatertib anggota perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri • .

K E A H LI N S U R U H A N J YA A A P E R K H I M A TA N A W A M D Ahli-ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi Antara empat hingga 30 orang ahli lain •  .

. vBertujuan memberikan perkhidmatan yang adil dan berkesan bagi membantu melahirkan guru dan anggota perkhidmatan pendidikan.selaras dengan matlamat Dasar Pembangunan Nasional amnya dan Dasar Pendidikan Kebangsaan khasnya.Perlembagaan Persekutuan.SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP) vPerkara 141A.tatatertib para pendidik tertakluk kepada kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. vAhli-ahli SPP terdiri daripada: ØPengerusi ØNaib Pengerusi ØAntara empat hingga lapan orang ahli lain.

Peranan SPP ialah: Melantik guru dalam perkhidmatan pendidikan Mengesahkan jawatan guru dalam perkhidmatan pendidikan Meletakkan guru dan anggota perkhidmatan pendidikan pada taraf pencen bagi mereka yang memilih untuk bersara Menukarkan guru-guru ke daerah dan negeri mengikut keperluan Memastikan para guru dan anggota perkhidmatan pendidikan mematuhi peraturan tatatertib dalam perkhidmatan pendidikan  .

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG • Perkara 138. • Ahli suruhanjaya ini terdiri daripada: • • • • • Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Pendakwa Raya atau Peguam Negara Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan awam Beberapa orang ahli atau bekas hakim dalam bidang kehakiman dan undang-undang .Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada suruhanjaya ini untuk mengawal tatatertib ahli-ahli dalam perkhidmatan undang-undang.

Perlembagaan Persekutuan.SURUHANJAYA PASUKAN POLIS qKuasa Suruhanjaya Pasukan Polis diperuntukkan di bawah Perkara 140. qAhli-ahli Suruhanjaya pPasukan Polis terdiri daripada: § Pengerusi yang merupakan Menteri Keselamatan Dalam Negeri § Pegawaipolis sebagai pemerintah umum pasukan polis § Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri § Wakil suruhanjaya Perkhidmatan Awam § Dua hingga enam orang ahli lain .

Tugas Suruhan Pasukan Polis adalah: vMencadangkan perlantikan.Jawatan Ketua Polis Negara dan Timbalannya dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri.kenaikan pangkat dan pertukaran ahli-ahli pasukan polis vMengesahkan jawatan pegawai polis dan memasukkan mereka ke jawatan tetap vMengawal tatatertib dan kelakuan pasukan polis  .

MAJLIS ANGKATAN TENTERA ØPerkara137. .tatatertib dan pentadbiran perkara-perkara berhubung dengan Angkatan Tentera Malaysia.Perlembagaan Persekutuan memperuntukan bahawa Majlis Angkatan Tentera harus bertanggungjawab atas perintah.

KEAHLIAN MAJLIS ANGKATAN TENTERA Ahli-ahli Majlis Angkatan Tentera adalah: ØMenteri Pertahanan selaku Pengerusi ØWakil YDPA yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja ØPanglima Angkatan Tentera Malaysia ØDua orang pegawai kanan Angkatan Tentera Persekutuan ØSeorang pegawai kanan Tentera Laut Diraja Malaysia ØDuan orang ahli lain   .

P E R A N A N M A J S A N G K A TA N LI TEN TER A • • • Majlis Angkatan Tentera berperanan: • • Mengawasi tatatertib angkatan tentera Mengawasi pentadbiran angkatan tentera • • .

SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) • SUHAKAM ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999 bertujuan memupuk kesedaran tentang hak asasi manusia. • SUHAKAM merupakan badan bebas yang ditubuhkan oleh Parlimen dengan kuasakuasa melindungi dan memperjuangkan hak asasi rakyat Malaysia dari aspek yang berikut: – Melindungi rakyat daripada pencabulan hak asasi manusia – Memajukan rakyat dari segi ekonomi – Mewujudkan alam sekitar yang sihat • .

FUNGSI SUHAKAM SUHAKAM berfungsi seperti berikut: o Menasihati kerajaan berhubung dengan perundangan arahan dan tatacara pentadbiran serta mengesyorkan tindakantindakan untuk mengatasinya o Mengesyorkan kerajaan menyertai triti antarabangsa tentang isu hak asasi manusia o Memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan tentang hak asasi manusia untuk masyarakat o Menyiasat aduan berhubung dengan perlanggaran hak asasi manusia .

Bidang Kuasa SUHAKAM Menasihati kerajaan dan pihak berkuasa tentang aduan dan mengesyorkan tindakan yang harus diambil Mengkaji dan menentukan kesalahan perlanggaran hak asasi manusia menurut peruntukan akta Mengeluarkan peryataan awam tentang hak asasi manusia apabila perlu Melakukan penyelidikan dan mengedarkan hasil penyelidikan untuk memupuk kesedaran masyarakat Memastikan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan hak asasi manusia mematuhi undangundang bertulis yang berkuat kuasa .

. § Pengerusi SUHAKAM dilantik oleh YDPA § Naib Pengerusi dipilih dari kalangan anggota suruhanjaya sendiri § Suruhanjaya boleh melantik setiausaha dan pegawaipegawai lain untuk membantu pelaksanaan suruhanjaya ini.§ § § Keanggotaan SUHAKAM adalah tidak kurang daripada 20 anggota yang dilantik oleh YDPA atas syor Perdana Menteri. § Anggota SUHAKAM boleh memegang jawatan selama dua tahun dan boleh dilantik semula. § Anggota mesti terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.

SURUHANJAYA KHAS Suruhanjaya Khas diwujudkan secara sementara (ad hoc) untuk membincangkan dan mengkaji masalah-masalah yang timbul serta mencari jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Ahli-ahli Suruhanjaya Khas terdiri daripada Pengerusi dan dua orang ahli lain. .

1973  .Suruhanjaya Khas yang pernah diwujudkan adalah seperti yang berikut: § Suruhanjaya Gaji Aziz § Suruhanjaya Gaji Harun § Suruhanjaya Diraja tentang Gaji dan Syaratsyarat Perkhidmatan bagi Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Perbadanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful