You are on page 1of 24

Är sociala intranät framtiden?

Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer Mats Liljerehn www.masterclass.se
www.masterclass.se

Syfte och bakgrund
Syfte: att bidra till ökad förståelse kring erfarenhetsutbyte via virtuella miljöer Empiri: Fem semistrukturerade intervjuer av chefer i organisationer i Sverige. (a) beskriva hur de upplever att erfarenhetsutbyten går till idag samt (b) ge en bild av hur de relaterar till termen socialt intranät
www.masterclass.se

Erfarenhetsutbyte
± Sker på alla arbetsplatser, i olika former och på olika sätt ± Fysiska möten
± korridorsnack, informationsmöten, kaffepauser, avdelningsmöten

± Virtuella miljöer
± e-post, nätbaserade diskussioner och diskussionsgrupper
www.masterclass.se

Kunskap
± Skapas sällan helt på egen hand ± Kunskaper är ingenting utan ett socialt sammanhang

www.masterclass.se

Sociala medier/ sociala intranät
± dela kunskaper ± paradigmskifte ± lika stort som Gutenberg?

www.masterclass.se

Lärande

Kolbs lärocirkel, efter Illeris (2007)

Lärandets tre dimensioner (Illeris 2007) www.masterclass.se

Lärande över tid

Förändringar vid pedagogisk påverkan. Lundmark (1998) efter Wallin, Söderström & Hede 1982.

www.masterclass.se

Erfarenhetslärande

Erfarenhetslärande, efter Svedberg (2007) www.masterclass.se

Resultat
- Informellt lärande kräver stöd av en formell utbildningsinsats. - Virtuellt erfarenhetsutbyte ska kompletteras med face2face

www.masterclass.se

Slutsats
- Fysiska möten är fortfarande centralt - Det sociala intranätet är framtiden - Starkt när dessa två ytterligheter samverkar

www.masterclass.se

Kompetens i framtiden?
± Kompetens är ett mått på
± Din förmåga att hantera externa minnessystem ± Din förmåga att arbeta med din kontaktsfärer ± Storleken på ditt personliga nätverk ± Potentialen i ditt nätverk

www.masterclass.se

Beteende
± Privat
± Facebook

± Gränslandet privat/arbete
± LinkedIn

± Arbete
± Socialt intranät

www.masterclass.se

Att vinna tid/kvalitet
± Det sociala intranätets landskap:
± Asymmetriskt ± Asynkront

± E-post vs. wiki/blogg
± Kategori ± Etikett ± Summering
sökbarhet

www.masterclass.se

Sociala intranät
± Potential
± Förändrat e-postbeteende ± Erfarenhetsutbyte ± Lärande ± Ledning-till-anställd-information blir bättre ± Informationvalidering ± Mikro-validerad avsändare (trusted source)*
*Jmf uttrycket ´från vanligtvis välunderrättade källor´ www.masterclass.se

Sociala intranät
± Skalbarhet
± System att växa i ± Stort system att växa in i ± Styrbart ± Styrt

www.masterclass.se

Upplevd tidsåtgång vs nytta

Tidsåtgång för den ´ovane´ användaren: Utskick eller publicering av information ± verklig och upplevd tidsåtgång vid ett förändrat arbetssätt

www.masterclass.se

Vinst

Nedlagd tid på informationssökning, i relation till organisationens mognad, i ett socialt intranät. www.masterclass.se

Man kan inte få igång ett socialt intranät endast med hjälp av ett socialt intranät.

www.masterclass.se

Att synas
± Skapa ett inlägg, publicera i många kanaler ± Fragment, tankebanor, idéer ± Interaktion, do-disturb ± Tipsa varandra ± Tillit

www.masterclass.se

Att skapa ett framgångsrikt socialt intranät
± Bra profiler är nyckeln! ± Redaktörer/värdar krävs ± Inse att det kontinuerliga arbetet med strukturen är större än det rent tekniska arbetet

www.masterclass.se

Recept för ett lyckat arbete i ett socialt intranät
1. Vad efterfrågar kunden? 2. Informationsflödet = arbetsflödet 3. Delaktiga medarbetare.

www.masterclass.se

Så mycket att prata om«
± Kompetensutveckling ± Lärande ´at the point of need´ ± Informellt/formellt lärande ± Öppen dokumenthantering ± Relationik ± Den digitala klyftan ± ± ± ± Delaktighet Kompetensutveckling Nyfikenhet/motivation Virtuella miljöer

www.masterclass.se

Den som agerar först kommer att få ett försprång

www.masterclass.se

Mats Liljerehn
Twitter: @matsliljerehn www.masterclass.se mats@masterclass.se 070-5543665
www.masterclass.se