PENERANGAN RINGKAS PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Sukatan Pelajaran 
Pengenalan

kepada Pendidikan Alam

Sekitar Isu & Masalah Alam Sekitar Pembangunan Mampan PAS merentasi Kurikulum Warga Alam Sekitar

Kerja kursus 
Tugasan

individu Perlu disiapkan dalam jangka masa 2 minggu Markah 100%

Pengenalan Kepada

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

LATAR BELAKANG
Pendidikan Alam Sekitar diperkenalkan ekoran daripada
beberapa persidangan antarabangsa : Persidangan Stockholm, 1972 (EKOLOGI MANUSIA) Persidangan Belgrade, 1975 Persidangan Ketua-Ketua Kerajaan di Tsibili, 1977 Persidangan Kemuncak Bumi di Rio De Jenerio, 1992 (AGENDA 21) Persidangan Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel, 1989 (Deklarasi Langkawi)

PENGERTIAN Pendidikan Alam Sekitar ialah proses TENTANG alam sekitar UNTUK alam sekitar & MELALUI alam sekitar .

Pemahaman & Penghayatan dapat dicapai sekiranya pelajar memahami & menghayati bahawa Tuhan adalah pencipta Alam Semesta Tuhan Alam Semesta Manusia Bumi Sumbernya (Alam Sekitar) .

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Pelajar menguasai kemahiran inkuiri & kemahiran saintifik tentang : Isu Alam Sekitar Kualiti Alam Sekitar Tindakan Wajar .

nilai dan komitmen untuk bertindak secara individu atau bersama ke arah penyelesaian isu alam sekitar . kemahiran.MATLAMAT Pendidikan Alam Sekitar Membentuk masyarakat yang lebih peka dan prihatin terhadap isu alam sekitar serta memperoleh pengetahuan.

OBJEKTIF Pendidikan Alam Sekitar membolehkan pelajar: 1. cintai alam sekitar & bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan & pemuliharaan alam sekitar . memperoleh nilai. lebih peka & prihatin terhadap alam sekitar & masalah berkaitan dengannya 3. memupuk sikap positif. pengetahuan dan kefahaman asas tentang alam sekitar dan masalahnya 2. mendapat pengalaman.

menguasai kemahiran yang diperlukan bagi mengenal pasti masalah alam sekitar & penyelesaiannya 6.4. berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar . memahami bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan menggunakan sumber semula jadi yang ada secara terancang 5.

Pengenalan Ekology Asas .

udara. manusia. Komponennya termasuklah bumi. tumbuhan. haiwan.DEFINISI ALAM SEKITAR Alam sekitar bermaksud persekitaran tempat tinggal kita. air dan tanah ( termasuk semulajadi ) .

Sosio Budaya . Buatan (the man-made surroundings that manprovide the setting for human activity. S .g. Komponen Alam Sekitar  A. the natural environment in a country).S.1. ranging from the large-scale civic surroundings to the largepersonal places. A.) A.S semulajadi (comprises all living and nonnonliving things that occur naturally on Earth or some part of it e.

2. Ekologi   Ekologi kajian tentang perhubungan yang kompleks di antara organisma dan persekitarannya Kumpulan organisma yang tinggal dalam sesuatu tempat dikenali sebagai komuniti contohnya haiwan dantumbuhan di hutan dikenali sebagai komuniti hutan Tempat tinggal komuniti dikenali sebagai habitat contohnya tanah dan air yang mengalir di dalamnya merupakan komponen habitat hutan Komuniti dan habitat adalah sistem ekologi (ekosistem) .

kompleks dan berubah dalam mana flora dan fauna menyokong dan memulihara diri sendiri disamping membina spesis baru Biosfera adalah ekosistem sedunia .3. Biosfera  Biosfera adalah satu sistem ekologi tertutup.

dan pengurai Ekosistem sentiasa berubah(dinamik) dari segi biologi.4. Ekosistem   Terdiri daripada komponen hidup (biotik) dan komponen bukan hidup(abiotik) Biotik organisma yang hidup saling bersandaran Abiotik pengaruh alam sekitar seperti iklim. makanan dan perlindungan Ekosistem digambarkan sebagai kitaran yang besar merangkumi komponen bukan hidup. pengeluar. pengguna. kimia dan fizik .

.

Ekosistem Nic peranan yang dimainkan oleh sesuatu organisma dalam komuniti ekosistem rantaian makanan gambaran biotik memperolehi makanan keseimbangan ekosistem ketekalan kondisi ekosistem .

FOOD CHAINS .

FOOD WEB .

.

.

.

.

Isu alam sekitar Jenis isu alam sekitar Punca pencemaran alam sekitar Kesan isu alam sekitar Menangani isu alam sekitar .

Jenis isu alam sekitar pertambahan penduduk Perlupusan spesis flora & fauna Penebangan hutan Penghapusan paya Peningkatan gurun Hakisan tanah .

udara.Punca isu alam sekitar Pencemaran darat Penapisan ozon Pemenasan bumi Kekurangan bekalan sumber api. galian dan air Pemendapan asid di permukaan bumi air. bunyi. dan .

Kesan isu alam sekitar Kepupusan flora & fauna Kualiti hidup menurun Degradasi alam & sumber Pengaruh negatif politik & hubungan antarabangsa .

undangundang-undang & penguatkuasaan Penglibatan komuniti Penglibatan individu .Menangani isu alam sekitar Akta.

PEMBANGUNAN LESTARI (MAPAN) Konsep Pembangunan Lestari (Mapan) Tujuan Pembangunan Lestari (Mapan) .

.Konsep Pembangunan Lestari (Mapan) Pembangunan yang mengisi keperluan dan kehendak generasi masa kini tanpa mempertaruhkan atau menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang.

Ada imbangan antara sumber yang digunakan dengan sumber yang di regenarated. 3. Integriti dan diversiti sistem semulajadi dikekalkan atau dipulihkan . Sumber dalam keadaan baik sebelum dan selepas digunakan.Konsep Pembangunan Mapan Pembangunan dikatakan mapan apabila: 1. 2.

Dapat memelihara dan mewujudkan komuniti yang berbudaya 5. 6. keterusan dan kepelbagaian sistem-sistem yang menyara kehidupan di bumi untuk kita dan hidupan-hidupan lain .Konsep Pembangunan Mapan 4. Setiap generasi dapat memberi atau mengekalkan hak generasi yang akan datang. Mengekalkan keutuhan ekologi.

Konsep Pembangunan Mapan 7. Manusia adalah sebahagian dari bumi dan alam: bumi bukan milik manusia . Hak individu. badan koporat atau negara terbatas ke atas sumber-sumber alam kerana sumber alam yang terhad 9. Semua spesis mempunyai hak untuk hidup samada spesis itu berguna atau tidak kepada manusia 8.

Reuse Repair dan Recycle 12. sosial. Reduce. fizikal dan rohani dengan cara yang berharmoni dengan alam 11. Pembangunan ekonomi. Melindungi dan memastikan keterus wujudan bumi . Melakukan perubahan kepada alam/bumi mengikut kadar dan cara yang sesuai 13.Konsep Pembangunan Mapan 10. Konsep 5 R : Rethink.

penggunaan sumber alam seperti galian dan makanan . Menyeimbangkan pembangunan negara dengan kawalan alam sekitar yang dapat mengawal pencemaran alam sekitar ke tahap paling minima walaupun pembangunan adalah maksima 2. Sebagai alternatif bagi mengatasi isu-isu dan masalah alam sekitar 3.persaingan untuk tanah. Mengatasi masalah kependudukan .Tujuan Pembangunan Mapan 1.

tumbuhan dan haiwan sentiasa berlaku .Tujuan Pembangunan Mapan 4. terhadap tumbuhan. Mengatasi masalah kepupusan spesis 5. Manusia bertanggung jawab mentadbir dan menguruskan dengan bijak sesama manusia. . Interaksi di antara manusia. haiwan dan sumbersumber alam.ekologi/ekosistem 6.

Strategi Pembangunan Mapan 1. Puliharakan habitat-habitat semulajadi . Kitar dan guna semula 4. Guna tenaga dan sumber alam secara cekap dan tidak membazir. Guna sumber-sumber tenaga yang diperbaharui 5. 2. Elak aktiviti yang mencemarkan alam sekitar 3.

Seboleh-bolehnya guna sumber tempatan yang diperbaharui 7.Strategi Pembangunan Mapan 6. Kurangkan bahan buangan ke tahap minima 8. Adakan sistem pengurusan sumber-sumber alam yang terkawal .

Memastikan pengolahan sumber yang cermat. terkawal dan meminimakan pembaziran dan pembuangan .Strategi Pembangunan Mapan 9. Mengadakan undang-undang dan peraturan yang memastikan kehidupan yang seimbang dan harmoni 10.

Organisasi kerajaan. NGO & Badan Korporat terhadap pemeliharaan & pemuliharaan Alam Sekitar Kementerian .Jabatan alam sekitar WWF World Wide Fund For Nature Alam Flora .

WARGA ALAM SEKITAR .

Gaya Hidup Lestari amalan 5R sebagai cara hidup tidak membazir Mengelak daripada membeli / mengguna barangan yang dihasilkan daripada benda hidup yang diancam dan mencemarkan alam sekitar .

Penglibatan Individu dalam Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Menyertai kempen alam sekitar Menyertai kempen kitar semula Menyertai gotong royong pemeliharaan alam sekitar Menyokong dan menganggotai persatuan / kelab berasaskan alam sekitar Menubuhkan persatuan alam sekitar .

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MERENTAS KURIKULUM .

Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh mengintegrasikan pendidikan alam sekitar ke dalam mata pelajaran lain membantu pelajar belajar untuk hidup dan bekerja ke arah pembangunan lestari pelajar belajar secara tidak formal dan berasaskan pengalaman semasa berinteraksi dengan alam sekitar .

Pendekatan Kurikulum Tentang alam sekitar Dalam alam sekitar Untuk alam sekitar .

Sains. Perdagangan. Pendidikan Jasmani & Kesihatan dan Kajian Tempatan . integrasi isi kandungan dengan objektif aktiviti kurikulum alam sekitar. Seni.Penerapan Pendidikan Alam Sekitar dalam Pengajaran & Pembelajaran  RPH yang mengintegrasikan Pendidikan Alam Sekitar dalam subjek sekolah 2 pendekatan integrasi yang digunakan. Matematik. Kemahiran Hidup. Teknologi Maklumat. & Integrasi proses pembelajaran dengan objektif aktiviti kurikulum alam sekitar Contoh subjek sekolah. Bahasa .

Pendekatan Ko-Kurikulum Ko Badan Beruniform Sukan / permainan Persatuan / kelab .

Audit Hijau di Maktab borang audit hijau aktiviti audit hijau .

Program Penghijauan Penubuhan Pusat kitar semula Pusat kompos penanaman pelbagai tumbuhan Pusat sumber alam sekitar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful