BOLI PROFESIONALE

Prof.ing. Cristiana VOICU Grup Scolar Tehnic Transporturi Cai Ferate IASI

CE SUNT BOLILE PROFESIONALE? Bolile profesionale sunt afec iuni ale organismului. . Conform defini iei date de Organiza ia Mondial a S n t ii ± OMS. asocia i cu anumite procese industriale sau cu exercitarea unor profesiuni´. dobândite ca urmare a particip rii la realizarea unui proces de munc . Äbolile profesionale constituie afec iuni ale c ror agen i etiologici specifici sunt prezen i la locul de munc .

 S fie provocat de factori de risc fizici. Ac iunea factorilor de risc asupra organismului s fie de lung durat . biologici. trebuie s fie îndeplinite trei condi ii: S decurg din exercitarea unei meserii sau profesii. . chimici. caracteristici locului de munc sau de suprasolicit ri.BOLI PROFESIONALE Pentru ca o afec iune s fie calificat ca boal profesional .

Clasificarea bolilor profesionale a.Dup modul de ac iune a factorului de risc asupra organismului. b.Dup timpul de expunere la ac iunea factorului de risc. c. .În func ie de natura factorului de risc.

Boli prin suprasolicitare.În func ie de natura factorului de risc Intoxica ii. Boli prin expunere la presiune atmosferic ridicat sau sc zut . Alergii profesionale. Pneumoconioze. Boli prin expunere la zgomot i vibra ii. Alte boli (care nu intr în categoriile anterioare). Boli infec ioase i parazitare. provocate de inhalarea pulberilor netoxice. . Boli prin expunere la temperaturi înalte sau sc zute. provocate de inhalare. Cancerul profesional. ingerare sau contactul      epidermei cu substan e toxice. Boli prin expunere la energie radiant . Dermatoze profesionale.

generate de o expunere de scurt durat la ac iunea factorului de risc. dar care ac ioneaz timp îndelungat asupra organismului. dar la doze mari. ca boli profesionale). Intoxica ii cronice (se cerceteaz . provocate de regul .Dup timpul de expunere la ac iunea factorului de risc: Intoxica ii acute (se cerceteaz atât ca boal profesional cât i ca accident de munc ). de doze relativ mici.

afec iuni dorso-lombare). Boli cu ac iune local . intoxica ii cu CO). un aparat sau un organ (dermatite. care afecteaz o parte a organismului. . care afecteaz întregul organism (intoxica ii acute cu solven i organici.Dup modul de ac iune a factorului de risc asupra organismului: Boli cu ac iune general .

TRATAMENTUL BOLILOR PROFESIONALE 1. Eliminarea toxicului absorbit în organism. 2. . Tratamentul etiologic: Întreruperea contactului cu factorul etiologic se realizeaz în cazuri acute prin scoaterea din mediul nociv i îndep rtarea toxicului neabsorbit înc . 3. Tratamentul patogenic: ac iuni medicale specifice patogenic: de contracarare a efectului toxicului i a evolu iei bolii. Tratamentul simptomatic: tratament medical care simptomatic: se adreseaz simptomelor i disfunc ionalit ilor aparatelor i sistemelor organismului.

suprasolicit rilor fizice i neuropsihice. Asigurarea alimenta iei de protec ie i consumarea acesteia în unitate. Împiedicarea ac iunii noxei asupra lucr torilor sau diminuarea acestei ac iuni prin reducerea efortului fizic.M SURI TEHNICO ± ORGANIZATORICE ÎN VEDEREA PREVENIRII ÎMBOLN VIRILOR PROFESIONALE Eliminarea noxei profesionale din procesul tehnologic prin   înlocuirea substan elor nocive sau a tehnologiilor nocive cu altele mai pu in nocive sau inofensive. folosirea echipamentului individual de protec ie etc. . ventila ie local ). Efectuarea corect a instructajului pentru securitatea i s n tatea în munc . Împiedicarea p trunderii noxei în aerul locurilor de munc (ermetizare. fonoabsorb ie). procedee umede pentru pulberi. Diminuarea concentra iilor noxelor existente la locurile de munc (ventila ie general . reducerea duratei zilei de munc .

M SURI MEDICALE Sunt reprezentate de: de: Efectuarea corespunz toare a examenului medical la angajare i a celui periodic (examene clinice i de laborator în func ie de tipul noxelor profesionale i intensitatea lor.în scopul realiz rii m surilor tehnico-organizatorice în condi ii de eficien tehnicomaxim . Educa ia sanitar : a cadrelor de conducere tehnic i administrativ . purtarea corect a echipamentului individual de protec ie. cunoa terea i recunoa terea primelor simptome de intoxica ie acut i cronic profesional . acordarea primului ajutor. a lucr torilor în scopul respect rii regulilor de igien individual . care orienteaz i periodicitatea examin rilor). prezentarea la examenele medicale .

Bibliografie Valen e culturale ale securit ii i s n t ii în munc .ITM Iasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful