c···· c.· ic··. c···· c.· ic··.

O!eh. J 1 M ü Les·ari O!eh. J 1 M ü Les·ari
··c .·
!endahu!uan
Ûermin
Lensa
!embiasan
A!a· Op·iL
1ugas Mandiri
PendahuIuan
Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang
dalam perambatannya memiliki sifat:
Tidak memerlukan medium
Merambat dalam suatu garis lurus
Kecepatan terbesar dalam ruang vakum (v= 3 x 10
8
m/s)
Kecepatan dalam suatu medium lebih kecil daripada
kecepatan pada ruang vakum.
Kecepatan cahaya di dalam ruang vakum adalah
absolut, tidak tergantung pada pengamat.
CAHAYA DAN PEMANTULAN CAHAYA
Macam-macam berkas cahaya antara lain:
1.Divergen (berkas cahaya yang memancar).
Contoh: mesin dengan lensa cembung
2.Konvergen (berkas cahaya mengumpul).
Contoh: mesin dengan lensa cekung
Paralel yaitu sinar yang sejajar satu sama lain.
Pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :
1. Pemantulan teratur (Specular reflection),
pemantulan cahaya dalam satu arah
2. Pemantulan bawur (Diffuse reflection),
pemantulan cahaya ke segala arah
Hukum-hukum pemantulan Cahaya antara lain:
1.Sinar datang, Sinar pantul,dan garis normal,
terletak pada suatu bidang datar
2.Sudut datang( i ) sama dengan sudut pantul
PENBENTUKAN BAYANCAN KARENA
PENANTULAN
Perjanjian pembentukan bayangan antara lain:
Bila S
o
(jarak dari benda ke cermin) berharga positif,
maka bendanya nyata dan begitu pula sebaliknya.
Bila S
!
(jarak dari bayangan ke cermin) berharga
positif, maka bendanya nyata dan begitu pula
sebaliknya
Tinggi benda positif, maka benda terletak diatas
sumbu utama
Bila N (perbesaran) menghasilkan positif, berarti
bayangannya tegak terhadap benda.
R adalah jari·jari kelengkungan cermin. f adalah titik
api.
ukum Pemantulan
1.Sinar datang, Sinar pantul,dan garis normal, terletak pada
suatu bidang datar
2.Sudut datang( i ) sama dengan sudut pantul
i r
i = Sudut datang
r = Sudut Pantul
Sinar Pantul
Garis Normal
Sinar Datang
CERMÌN
Cermin Datar
Cermin Cekung
Cermin Cembung
Cermin Datar
Untuk dua cermin yang menbentu sudut, banyaknya bayangan yang terjadi
adalah (8) dan dirumuskan
Tinggi minimal cermin agar dapat melihat keseluruhan benda adalah
SETENGAH DARÌ TÌNGGÌ BENDA ÌTU
Sifat bayangan yang terbentuk: bayangan tegak, maya dan sama besar.
1 -
360
-
.
o

I
o
S S f
1 1 1

I
- ÷ S S
O
Sedangkan perbesarannya:
Untuk cermin datar berlaku : dan M = 1
O
I
o
I
S
S
h
h
M -
Bayangan pada cermin datar
S
o
S
Ì
Sifat bayangan yang terbentuk: bayangan tegak, maya dan sama besar.

2
1
2
3
Ì
ÌÌ ÌÌÌ
ÌV
Sifat Bayangannya:
Nyata, terbalik, diperkecil
Maya
Nyata
Sinar-sinar pada cermin cekung
Sinar-sinar pada cermin cekung

2
1
2
Ì
ÌÌ
ÌÌÌ
ÌV
Nyata
Maya
Sifat Bayangannya:
Nyata, terbalik, diperbesar
ku:u· ,anq u:u: d:quna¦an ada¦a¦.
Cermin Cekung
I
o
S S f
1
¹
1
÷
1
O
I
o
I
S
S
h
h
M - ÷ ÷
$0danq¦an ¡07-0·a7ann,a.
k dan í -07¦a7qa ¡o·:':í
Bayangan Pada Cermin Lengkung
lLNO!Lk^N kL^NC un'u¦ CLk!lN LLNCKLNC (CLKLNC dan CL!lLNC)
Ca'a'an.
!.)u:¦a¦ 7uanq -0nda dan 7uanq -a,anqan 5
2.kuanq ll dan lll ,-a,anqan ·0¦a¦u n,a'a dan '07-a¦:¦.
kuanq l dan l. ,-a,anqann,a ·0¦a¦u :a,a dan '0qa¦
3. ):¦a no:o7 7uanq -a,anqan ¦0-:¦ -0·a7 da7: no:o7 7uanq
-0nda, -a,anqan d:¡0-0·a7. l0q:'u¡u¦a ·0-a¦:¦n,a
Cermin Cembung
ku:u· ,anq u:u: d:quna¦an ada¦a¦.
I
o
S S f
1
¹
1
÷
1
O
I
o
I
S
S
h
h
M - ÷ ÷
$0danq¦an ¡07-0·a7ann,a.
k dan í -07¦a7qa n0qa':í,
la,anqan ,anq d:-0n'u¦ ·0¦a¦u :a,a, '0qa¦, d:¡07¦0.:¦
Sinar-sinar pada cermin Cembung

2
Ì
ÌÌ
ÌÌÌ
ÌV
2
1
2
Sifat Bayangannya:
Maya, tegak, diperkecil
Maya
Nyata
Lensa
Runus unun Ionsa sana dongan iunus pada coinin
vailu: dan
dongan calalan:
1. Lonsa conlung liasa disolul Ionsa konvoks alau Ionsa
posilivo vang sifalnva konvoigon alau nongunpuIkan
sinai
2. Lonsa cokung liasa disolul Ionsa konkaf alau Ionsa
nogalivo vang sifalnva divoigon, nonvolaikan sinai.
3. Tolapi kolaIikan daii coinin, niIai R dan f Ionsa posilif
(conlung) loihaiga posilif, sodangkan niIai R dan f Ionsa
nogalif(cokung) loihaiga nogalif
I
o
S S f
1 1 1

O
I
o
I
S
S
h
h
M -
l0n¡0¦a·an ·:na7 :·'::0a ¡ada ¦0n·a .0:-unq.
!. $:na7 da'anq ·0¡a¡a7 ·u:-u u'a:a d:-:a·¦an :0¦a¦u: ':':¦
ío¦u· d:-0¦a¦anq ¦0n·a
2. $:na7 da'anq :0¦a¦u: ío¦u· d: d0¡an ¦0n·a d:-:a·¦an ·0¡a¡a7
·u:-u u'a:a
3. $:na7 da'anq :0¦a¦u: ¡u·a' ¦0n·a d:'07u·¦an.
l0n¡0¦a·an ·:na7 :·'::0a ¡ada ¦0n·a .0¦unq.
!. $:na7 da'anq ·0¡a¡a7 ·u:-u u'a:a d:-:a·¦an ·0o¦a¦-o¦a¦
da7: ':':¦ ío¦u· d:d0¡an ¦0n·a
2. $:na7 da'anq :0nu¡u ':':¦ ío¦u· d: -0¦a¦anq ¦0n·a
d:-:a·¦an ·0¡a¡a7 ·u:-u u'a:a
3. $:na7 da'anq :0nu¡u ¡u·a' ¦0n·a ':da¦ d:-:a·¦an '0'a¡:
d:'07u·¦an.
Lensa Positif atau Lensa Cembung
$:na7 lada ¦0n·a + .

Maya
Nyata
1
2
3
+
Lensa Negatif atau lensa cekung

Maya
Nyata
1
2
3
_
#UMUS PEMBUAT LENSA
1 1

1
¹
1
1 - ÷
1
R R n
n
f
Lonsa conlung = konvox
Lonsa cokung = konkaf
Lonsa dalai = pIan
Kuat Lensa
f
P
1
÷
n gabungan
f f f f
1
¹ ... ¹
1
¹
1
÷
1
1
ual Ionsa (I, saluannva D= dioplii) dapal dinvalakan dongan
da¦a: ·a'uan $l ,l da¦a: ·a'uan :0'07 (:) dan l da¦a: d:o¡'7: (l)
^¡a-:¦a ada -0-07a¡a ¦0n·a d:qa-unq, :a¦a ío¦u· ¦0n·a qa-unqan
'07·0-u' ada¦a¦ ¡0n¡u:¦a¦an ¡0.a¦an :a·:nq-:a·:nq ío¦u·.
Pembiasan

1
÷
' sin
sin
;
;
7

1
÷
' sin
sin

7

ukun vang nonpoIajaii lonlang poiisliva ponliasan adaIah hukun
$30:8, vang nonvalakan:
a.ßiIa goIonlang dalang daii nodiun kuiang iapal ko nodiun Iolih iapal,
naka akan diliaskan ncndc|a|i gaiis noinaI.
a.ßiIa goIonlang dalang daii nodiun vang Iolih iapal ko nodiun vang
kuiang iapal, akan diliaskan ncnjauni gaiis noinaI.
Iada ponliasan loiIaku iunus
alau
Dongan:
i = sudul goIonlang dalang
i´= sudul goIonlang lias
v
1
= kocopalan goIonlang dalang(n/s)
v
2
= kocopalan goIonlang soloIah ponliasan(n/s)
ukum Snellius
la7: ¦u¦u: $0¦¦:u· d:da¡a'
' sin
sin
÷ ÷

1
1
7

;
;
n
7 - ÷
1

1
÷
n
n
n
d0nqan n ada¦a¦ :nd0¦· -:a·.
$udu' d0í:a·: () ada¦a¦
Alat ptik
Mata
Lup
Mikroskop
Teropong
Mata
Mnfn bokorjn bordnsnrknn prInsIp korjn Ionsn combung.
Invnngnn vnng forbonfuk nvnfn, forbnIIk, dIporkocII.
Agnr bnvnngnn forIIhnf joIns mnkn bnvnngnn hnrus jnfuh
fopnf dI rofInn
TIfIk doknf mnfn dIsobuf Iuncfum IroxImum (II) vnng
pndn mnfn normnI ndnInh 25cm
TIfIk Jnuh mnfn dIsobuf Iuncvum !omofum(I!) vnng
pndn mnfn normnI ndnInh
Komnmpunn mnfn unfuk momporbosnr nfnu
momporkocII jnrnk fIfIk npI Ionsn mnfn dInnmnknn
424/,8
C
Cacat Mata
!:o¡, (7a-un ¡au¦), ll 25.:, lk '07'0n'u. l:a'a·: d0nqan
¦a.a :a'a -07¦0n·a n0qa':í. la,anqan ¡a'u¦ d: d0¡an 70':na
í:¡07:0'7o¡, (7a-un d0¦a'), ll · 25.: ('07'0n'u), lk d: .
l:a'a·: d0nqan ¦a.a :a'a -07¦0n·a ¡o·:':í. la,anqan ¡a'u¦ d:
-0¦a¦anq 70':na
l70·-:o¡, (:a'a 'ua), ll · 25.:, lk '07'0n'u. l:a'a·: d0nqan
¦a.a :a'a -07¦0n·a qa-unqan ¦0n·a ¡o·:':í dan ¦0n·a n0qa':í
(-:ío¦a¦)
^·':q:a':· ada¦a¦ .a.a' :a'a ,anq d:·0-a-¦an o¦0¦ ':da¦
:07a'an,a ¦0.0:-unqan ¦o7n0a :a'a. l:a'a·: d0nqan ¦a.a :a'a
-07¦0n·a ·:¦:nd7:·.
C
I
o
S S f
1 1 1

ll dan lk ,anq '07'0n'u ada¦a¦ $
o
Lup
la,anqan ,anq d:-0n'u¦ o¦0¦ Lu¡ ada¦a¦ :a,a, '0qa¦ dan
d:¡07-0·a7
Ln'u¦ :a'a -07a¦o:oda·: :a¦a ¡07-0·a7an anqu¦07
a'au
Ln'u¦ :a'a ':da¦ -07a¦o:oda·: :a¦a ¡07-0·a7an anqu¦07
I
o
S S f
1 1 1

o
n
a
S
S
M
$
n
ada¦a¦ ¡a7a¦ ':':¦ d0¦a' :a'a (-$
:
)
1
f
S
M
n
a
f
S
M
n
a

Mikroskop
!o¦7o·¦o¡ '07d:7: a'a· dua -ua¦ ¦0n·a .0:-unq, ,a:'u ¦0n·a
o-,0¦':í(,anq d0¦a' o-,0¦) dan ¦0n·a o¦u¦07 (,anq d0¦a'
:a'a). la,anqan da7: ¦0n·a o-,0¦':í ada¦a¦ n,a'a, '07-a¦:¦
dan d:¡07-0·a7 dan -a,anqan :n: :0n¡ad: o-,0¦ un'u¦ ¦0n·a
o¦u¦07 ·0¦:nqqa -a,anqan a¦¦:7 ,anq d:-0n'u¦ ada¦a¦ :a,a,
'07-a¦:¦ dan d:¡07-0·a7.
un'u¦ ¦u¡
o

o

ob
h
h
s
s
M
ok ob total
xM M M
a ok
M M
Teropong
%07o¡onq d:·0-u' ¡uqa '0¦0·¦o¡.
%07o¡onq ada :a.a:-:a.a: ,a:'u '07o¡onq -:n'anq,
'07o¡onq ¡an'u¦, '07o¡onq -u:: dan '07o¡onq
¡anqqunq
Tugas Ke-2
!. K07¡a¦an ·0:ua ·oa¦ d: :odu¦ ll$lK^ ¦o:¡. l
2. lua'¦a¦ :a·:nq-:a·:nq 5 ·oa¦ (d0nqan ¡aa-ann,a)
'0n'anq. :a'a, ¦u¡, ::¦7o·¦o¡ dan '07o¡onq.
3. )0¦a·¦an :a·:nq-:a·:nq '07o¡onq d0nqan 7u:u· dan
¡0n:· -a,anqan ,anq '07-0n'u¦.
)aa-an d: ¦u:¡u¦¦an lu %a7: ¡a¦:nq ¦a:-a' 'anqqa¦ !
l0·0:-07 2OO3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful