Disediakan Untuk; Puan Hajah Ainah Julhee Disediakn Oleh; Cik Asimah Binti Angga Puan Jentai Anak

Gapor Puan Rosni Binti Towpek

termasuk i. terbitan iii. penggolongan kata Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)  Kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. Nik Safiah Karim (1996)  Bidang ilmu bahasa yang mengkaji i. pemajmukan b.1. a. infleksi (pengimbuhan) ii. struktur ii. bentuk iii. Berikan takrif morfologi. .

iii. y Morfem ialah unit-unit tatabahasa dan merupakan unit yang terkecil dalam bahasa dan berfungsi gramatis. y Terbahagi kepada 4 jenis iaitu i. Awalan (Kata Nama. ii. iv. Kata Adjektif) Akhiran (Kata Nama. Kata Kerja. Kata Kerja) Apitan (Kata Nama.2. Huraikan konsep morfem dan jenisjenis morfem dalam Bahasa Melayu. Kata Kerja. Kata Adjektif) . Kata Kerja) Sisipan (Kata Nama.

y Sesuatu yang diucapkan. .3. Terangkan makna kata. y Gabungan / kesatuan bunyi yang mengandungi atau menyampaikan pengertian sesuatu.

Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Bincangkan hubungan morfem dan kata. y Morfem ialah unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan.4. .

Hasilkan satu peta minda dengan prosesproses pembentukan kata. Pengimbuhan Kata Tunggal Pemajmukan Kata Tunggal Penggandaan Kata Tunggal Kata Ganda Kata Majmuk Kata Terbitan .5.

6. iii. Penggandaan penuh Penggandaan separa Penggandaan berentak . Bagaimanakah proses penggandaan dilakukan dalam Bahasa Melayu? y Proses penggandaan ialah proses yang menggandakan kata dasar. y 3 jenis penggandaan i. ii.

y Golongan kata mengikut Tatabahasa Dewan (1996): i. . iv.   Kata Nama Kata Nama Khas Kata Nama Am Kata Kerja  ii. Kata Kerha Transitif Kata Adjektif Kata Tugas iii.7. Huraikan jenis-jenis golongan kata dalam Bahasa Melayu.

Dapat disertai kata nafi tidak. perintah.8. pemeri. Bandingkan ciri-ciri kata adjektif dengan kata tugas Kata Adjektif  Disertai dengan kata penguat seperti hebat. penguat. tanya. Dapat diulang dengan awalan ¶se· dan akhiran ¶nya· . penegas. dll. dll. bilangan. bantu. seindah. klausa atau ayat. Disertai dengan imbuhan ¶ter· yang bermaksud sama seperti terhebat. nafi. amat. paling. hubung. pembenar.  Kata Tugas Hadir dalam frasa. sendi nama dan pangkal ayat      Digunakan selepas nama benda / sesuatu perkara. Kata tugas untuk kata seru. arah.

Mengapakah golongan kata tugas bersifat heterogen? y Golongan kata tugas bersifat heterogen kerana tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik : Frasa Nama (FN).9. Frasa Kerja (FK) dan Frasa Adjektif (FA) .

y seronok y banyak y terperanjat y terkejut y minat . Baca petikan berikut dan tentukan jenis kata adjektif yang digunakan dalam petikan yang berkenaan.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful