ÞLCAPAn SL1A8A

CLLMLn1 LlLW kL1 Pln
MACMA8CPl8LLLC LuWln
vLnCLLlnL !AnL
!LSSlCA
1A!uk ť MLnLn1ukAn ÞLCAPAn WA!A8 ?AnC
ÞLn?L8u1n?A PlnCCA 10
kCnSLÞ ť ÞLCAPAn
ÞL88LnuAP8AAn kA1A ť ÞLCAPAn WA!A8
Pasll Þembela[aran ť Þada akhlr pembela[aranţ
murld dapaL menenLukan pecahan wa[ar vana
penvebuLnva 2 dan 4Ŧ
ÞenaeLahuan sedla ada ť
Masa ť 1 !am
AlaL 8anLu Menaa[ar ť Apllkasl lC1ţ kerLas
berwarna dan lembaran ker[aŦ
AkLlvlLl menaenal pecahan seLara
AkLlvlLl 1 Curu dan Murld ť
Curu menaedarkan sekeplna kerLas kepada
seLlap pela[arŦ
kemudlanţ auru mellpaLkan sekeplna kerLas
kepada beberapa bahaalan ( berperlnakaL)Ŧ
MurldŴmurld menalkuL/membuaL llpaLan seperLl
vana dlLun[ukkan oleh auruŦ
W Curu akan berLanva kepada murld berapakah [umlah pecahan
vana LerdapaL dalam seal empaL LersebuLŦ
W MurldŴmurld akan men[awab empaLŦ
W SeLerusnvaţ auru memlnLa murld melorekkan 2 peLak LersebuL
dan menvaLakan [awapan dalam benLuk pecahanŦ
W kemudlan murld pun melorek dua bahaalan dan
memberlLauh [awapan 2/4Ŧ
AkLlvlLl 2 ť Apllkasl lC1

.-@J@..

..

J- I--- .

 9.

-@ .

@D .--@D-9.

-J- 9- D@-- -9 9.

- 9 --@ 9.

-J f¾ 9 ¯ f©ff° 9f f f ½ ¯ f©ff° ¯ f½f ¯ ° °f° ½ nff° f©f f°– ½ ° °f f° .

9 °– ff° ¾ f f f . °–f©f ½f¾ .f¾f f¯ f f°.

@ f¾ f°f f° ¯ ff° ©f .

 ¯ ¯ °–$¯ ¯ f ½ff° ¾ ½ f°– °©f°  – . ¯ °– ff° ¾ ½°– f¾ ½f f ¾ f½ ½ f©f ¯ f° –¯ ½ff° ¾ ½°– f¾ ½f f f½f ff–f° % ½ °–f% . ¯ °– °f ½ nff° ¾ ff  f° .

W ff° f°f ½f f ¯ f½ff ©¯f ½ nff° f°–  f½f ff¯ ¾ – ¯½f ¾ W . ¯ ff° ¯ °©ff ¯½f .

W  ¾°f – ¯ ¯°f ¯ ¯ f° ½ f ¾ f° ¯ °fff° ©ff½f° ff¯ ° ½ nff° W ¯ f° ¯ ½° ¯  f ff–f° f° ¯ ¯ f ©ff½f° $ .

.

 ½f¾ .

@ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful