Regionalizare si globalizare

Elevi:

in primul rand. Gruparea regionala a mai multor state a dus la formarea asa-numitelor blocuri regionale. treptata. Pana in prezent. motivatia a fost. Fenomenul regionalizarii desemneaza tendinta de a vedea statele apartinand aceleiasi regiuni geografice apropiindu-se din punct de vedere economic si/sau politic. mai intai comerciale. economica si aceasta a fost transpusa in practica prin adoptarea si inmultirea. apoi si de alta natura. ceea ce sugereaza ideea de coeziune. de unitate si solidaritate . de acorduri regionale.

ASEAN(Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est). APEC(Forumul de Cooperare Economica Asia-Pacific). . uniunea economica.a. Exista mai multe tipuri de uniuni/blocuri regionale. CEFTA(Acordul de Liber Schimb din Europa Centrala) s. zona de liber schimb. Din aceasta categorie fac parte: NAFTA(Acordul de Liber Schimb NordAmerican). la cea mai integrata si complexa. In zonele de liber schimb sunt eliminate taxele vamale si restrictiile cantitative prinvind produsele comercializate pe ansamblul arealelor lor. AELS(Asociatia Europeana a Liberului Schimb). de la cea mai simpla.

 Unica grupare regionala de acest fel este UNIUNEA EUROPEANA. Din 1992 are actuala denumire. Uniunea economica reprezinta tipul cel mai integrat. . presupunand. pe langa libera circulatie a persoanelor. Comunitatea Economica Europeana). a serviciilor si a capitalului. iar in prezent are ca obiectiv uniunea politica si o politica externa de securitate comuna. realizand ulterior uniunea vamala si monetara. a bunurilor. si existenta politicilor macroeconomice comune. care a inceput ca o piata comuna a carbunelui si otelului (1951) si a continuat ca o piata comuna in toata domeniile liberei circulatii(1957.

politic. tehnologic si cultural. ci si in cele social. Globalizarea este procesul de largire. . adancire si accelerare a interconectarilor la scara mondiala in toate aspectele vietii socialeconomice contemporane. Asadar nu numai in domeniul economic. cum a fost multa vreme perceputa.

nu în ultimul rând configurarea noilor blocuri economice. .. tranzi ia de la economia . iar pie ele financiare off. dup colapsul imperiului sovietic. Controalele asupra mi c rilor de capital au fost treptat înl turate. au fost concepute tocmai pentru a facilita comer ul interna ional i investi iile într-un mediu caracterizat prin restric ionarea fluxurilor de capital privat. Exist patru caracteristici principale care pot explica originile globaliz rii sunt: integrarea în pie ele mondiale ale economiilor na ionale. stimulate i de criza petrolului din anul 1973. Institu iile rezultate la Bretton Woods. s-au dezvoltat rapid.high volume" la cea Åhigh value" care rezulta din cunoa terea tot mai buna a produselor i serviciilor folosite pe pia a. tranzac iile Interna ionale de capital erau strict controlate de majoritatea statelor. i. Mi c rile interna ionale de capital s-au accelerat la începutul anilor `80. pie ele financiare devenind cu adev rat globale la începutul anilor '90. sfâr itul bipolarit ii între capitalism i socialism în privin a costurilor de produc ie. La sfâr itul celui De-al Doilea R zboi Mondial.shore. Fondul Monetar Interna ional (FMI) si Banca Mondial . în timpul lui Ronald Reagan i Margaret Thacher.

 Concuren a liber la scar global a eliberat talentele antreprenoriale i creative i a accelerat inova iile tehnologice. Globalizarea ofer un grad de libertate individual pe care nici un stat nu-1 poate asigura.Avantajele globalizarii Întreprinderea privata este apt s produc bog ie decât statul. . Mai mult. statele au tendin a de a abuza de propria putere.

 Globalizarea a produs o alocare defectuoas a resurselor între bunuri private i cele publice. .Dezavantajele globalizarii În rile mai pu in dezvoltate. Pie ele financiare globale pot na te crize. Este posibil ca locuitorii din rile dezvoltate s nu fie pe deplin con tien i de urm rile devastatoare ale crizelor financiare deoarece acestea au tendin a de a lovi mai crunt în rile în curs de dezvoltare. Pie ele sunt capabile s r spund i altor necesita i sociale. mul i au suferit din cauza globaliz rii f r a primi un sprijin în ceea ce prive te sistemul de securitate social .

.

agentii ale pietei de capital. . care a dobandit acoperire la scara planetara si instituirea unei retele globale de transmitere/receptare a informatiilor. mai ales prin mass-media. Natura globala a stiintei si tehnologiei: chiar daca Principalele aspecte ale vietii socialeconomice care reflecta procesul de globalizare sunt: sursele principale ale progresului tehinic sunt tarile dezvoltate. Sistemul financiar mondial: institutiile bancare. cercetarea se bazeaza pe resursele globale din toata lumea. cultura publicitatii devenind o adevarata industrie. Marketingul global: strategia firmelor tinde sa promoveze marci universale. organismele financiare internationale formeaza o adevarata retea. Gradul atins de infrastructura de comunicatii.

Romania in contextul globalizarii În decurs de un secol. avea înc cel mai mare procent de popula ie rural din Europa ² 80% pe locul urm tor situânduse Ungaria ² 70%). cu un rol important. România i-a ref cut unitatea na ional . în cele dou conflagra ii mondiale. . a pierdut teritorii tradi ionale. a trecut de o economie predominant agrar la una industrial ( în 1945. a trecut prin experimentul bol evic i ia reg sit voca ia european prin singura revolu ie anticomunist sângeroas din fostul lag r bol evic. a luptat.

Iar ea nu mai este Å ara cu petrol i grâuµ de la începutul secolului XX. . ara despre care în perioada interbelic se scria cu invidie c are Åpetrol i grâuµ este ast zi una dintre cele mai s race de pe continent din punctul de vedere al PIB pe cap de locuitor. România pare mai degrab surprins de valul globaliz rii decât preg tit s îi fac fa în mod lucid. ci un stat aflat într-o dureroas tranzi ie de la economia de comand la cea de pia liber . iar nivelul produc iei sale industriale ( în medie pe ultimii zece ani) se situeaz undeva la nivelul a 60% din produc ia anului 1989 ² cel mai prost an al regimului planificat. cu o clas politic abia în formare i una managerial a ijderea. Romania.