Teori Pembelajaran Humanisme - CARL ROGERS

. y Latar belakang keluarga : Dilahirkan dalam keluarga yang kuat berdisplin.Latar Belakang y Nama Sebenar : Carl Ransom Rogers y Tarikh lahir : Januari 8 . 1902 y Tempat lahir : Oak Park. penuh keagamaan dan bermoral tinggi. lllinois y Meninggal : 1987.

Semasa di Columbia. sudah nampak Rogers cuba mengharmonikan idea ² idea yang bertentangan seperti fahaman Freudian dengan metod statistik saintifik. Columbia Universiti dan mendapat Ph.Rogers mula belajar di Universiti of Winconsin dalam bidang pertanian . Beliau lebih memikirkan dirinya sebagai seorang ahli psikologi klinikal . Kemudian fahaman keagamaan dengan fahaman saintifik. Walau bagaimanapun Rogers keluar dari kumpulan keagamaan kerana mempertikaikan beberapa doktrin agama serta mempersoalkan tentang makna kehidupan.dua tahun kemudian bertukar kepada bidang keagamaan di Union Theological seminary di New York.y Pendidikan : . gerakhati dengan objektif dan klinikal dengan statistik .D 1928.berikutnya beliau terus melanjutkan pelajaran ke Teachers College.

. .Profesor Psikologi dan Pengarah Kaunseling di Universiti of Chicago (1945 ² 1957) . . .pengarah di Western Behavioral Sciences institute (1963 ² 1968) . . New York . .y Pekerjaan : .Pengarah di Centre for the Studies of the Person (1968 ² 1987). di Rochester.Profesor Psikologi dan Psikiatri di Universiti of Wisconsin (1957 ² 1963) . Department of the Society for the Prevention of Cruelty to Children.Rogers mula bekerja sebagai pakar psikologi bertaraf Pengarah di Child Study.Profesor Psikologi Klinikal di Ohio State Universiti (1940 ² 1943) .

. Beliau juga mementingkan perkembangan manusia yang positif dan melihat semua manusia sebagai entiti ² entiti yang baik dan mulia. dan menyangkal keras pandangan yang melihat manusia sebagai objek yang boleh dimanipulasi sama ada dari dalam atau luar. Semua tingkah laku mereka didorong oleh pencapaian kesempurnaan kendiri.Teori Humanistik Mengikut Pandangan Carl Rogers y Carl Rogers adalah satu ² satunya pakar yang amat mementingkan manusia sebagai manusia.

-rangka pengajaran yang lengkap dapat dibentuk.memberi panduan bagi melaksanakan proses pengajaran.Model Pengajaran y menghasilkan satu proses pengajaran yang berkesan y fungsi utama model pengajaran . dan -panduan asas untuk guru dalam sesi maklum balas terhadap proses pengajaran yang berlaku. .

aktiviti penulisan dan bidang-bidang yang lain.Model Personal y Model ini mengajar kemahiran menyelesaikan masalah. y Model ini berpegang kepada unsur keperibadian individu. y Model ini berasas daripada pandangan dalam teori pembelajaran Humanistik. y Sasaran utama model pembelajaran ini adalah pengembangan peribadi atau kemampuan pribadi yang menggalakkan sikap berdikari yang produktif .

Menurut Rogers. Jadi disini guru harus memberi peneguhan positif dan membantu murid tersebut mengarahkan diri masing-masing untuk mencapai matlamat kendiri. pengajaran secara terapi adalah cara pengajaran yang berkesan.Model Fasilitatif y Model ini juga dinamakan model non-directive. Guru yang perlu memainkan peranan membimbing murid supaya murid memahami bahawa merekalah yang peranan utama dalam proses pembelajaran mereka. y Model ini adalah berasaskan kaedah yang dipelopori oleh Carl y y y y y Rogers. . Model ini menekankan komunikasi antara guru dengan murid. Model ini mengambil guru sebagai kaunselor.

Membentuk pemikiran kreatif .Model non-directive adalah bertujuan untuk: membentuk keyakinan kendiri. penghargaan diri yang realistik dan perasaan empati terhadap orang lain dengan menghalatujukan murid kearah kesihatan mental dan emosi yang tinggi. Memajukan pendidikan yang menekankan kepentingan murid iaitu bagaimana dan apa murid itu akan belajar.

kesepaduan .murid berbincang masalah . .guru beri sokongan 6.guru menerima dan menjelaskan perasaan murid 4. . .guru menjelaskan sebab dan akibat dari keputusan yang bakal diambil 3. -membentuk pengertian baru .guru menggalakkan luahan perasaan murid 2.murid melakukan tindakan positif .murid merancang keputusan yang dibuat . .guru memberi sokongan 5.1. .murid digalakkan menerangkan masalah .kenal pasti dan mendefinisi situasi .meneroka masalah .murid mendapat pemahaman dan membentuk tindakan yang positif .rancang dan keputusan dibuat .

APLIKASI PRINSIP-PRINSIP TEORI HUMANIS DALAM BILIK DARJAH .

pelajar lemah Strategi pengayaan .ASPEK PERBEZAAN INDIVIDU DALAM P&P Guru perlu merancang strategi P&P yang sejajar dengan kebolehan pelajar. Ini kerana pelajar sudah mempunyai motivasi intrinsik yang tinggi untuk belajar.pelajar pandai Guru perlu menekankan pada perasaan dan pemikiran pelajar daripada pengetahuan dan pencapaian akademik. . Strategi pemulihan .

MENINGKATKAN HARGA KENDIRI YANG POSITIF Tugas guru yang paling penting dalam bilik darjah ialah meningkatkan konsep kendiri pelajar Guru perlu mengajar secara bertimbang rasa dan dengan penuh kasih sayang Guru tidak boleh mengkritik dan memarahi pelajar kerana ini akan menjejaskan konsep kendiri yang positif Guru mesti memastikan pelajar dapat membina konsep kendiri yang positif dengan membina suasana kelas yang bebas dari ancaman dan ketegangan Guru mesti mengiktiraf kejayaan pelajar .

ASPEK KOMUNIKASI DALAM BILIK DARJAH ASPEK KOMUNIKASI Guru juga perlu mengemukakan soalan pemikiran divergen dalam bilik darjah untuk lebih memahami pemikiran pelajar. Guru perlu melihat kesan emosi dan kesan afektif dalam situasi P&P Guru perlu mengadakan komunikasi intrapersonal yang jujur dengan pelajar dalam bilik darjah dan membina hubungan yang positif .

Jika motivasi intrinsik rendah. Oleh kerana prestasi akademik bukan kriteria yang utama.PENEKANAN KE ATAS MOTIVASI INTRINSIK Dalam pendekatan Humanis guru perlu meningkatkan motivasi intrinsik pelajar kerana pembelajaran bersifat arah kendiri. pelajar akan menentukan kadar dan matlamat pembelajaran yang tersendiri. guru perlu mementingkan nilai-nilai kendiri yang positif. Oleh itu. pembelajaran ke arah kendiri tidak akan tercapai. . Ini adalah kerana pelajar mesti terdorong untuk menghabiskan sendiri kurikulum yang telah ditetapkan.

Pelajar yang utama. bukannya subjek.IMPLIKASI TEORI HUMANIS TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN Guru hendaklah memberi fokus kepada pelajar. Layani perbezaan individu! Guru hendaklah memberikan peluang kepada pelajar untuk memilih tugasan dan aktiviti pembelajaran. matapelajaran yang kedua. . Guru hendaklah melayani pelajar sebagai insan terlebih dahulu sebelum melayani mereka sebagai pelajar. Guru mengajar subjek tertentu. Guru hendaklah menerima setiap pelajar tanpa syarat mengikut potensi dan keupayaan masing-masing.

kepercayaan dan tabiat yang baik.Guru hendaklah membantu pelajar membentuk matlamat yang realistik. Guru bertindak sebagai fasilitator bagi perbincangan kumpulan. Guru hendaklah menjadikan dirinya teladan dan role model kepada pelajar untuk memupuk sikap. Hal ini akan dapat membina hubungan sosial dan kemahiran emosi. Guru hendaklah melibatkan pelajar dalam gerak kerja kumpulan terutama pembelajaran koperatif. .

guru mewujudkan persekitaran pembelajaran supaya murid dapat membentuk kesedaran diri dan identiti diri sejak awal lagi guru menggabungkan aspek intelek dan emosi dalam pembelajaran supaya personaliti murid yang seimbang dapat dihasilkan satu iklim sosial yang bebas perlu disediakan oleh guru supaya murid dapat belajar dengan bebas .

yTerima kasih. ...ySekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful