Tài li u ào t o Form Builder

N i dung ào t o 
Ch Ch Ch Ch Ch
ng 1: Gi i thi u chung ng 2: Các thành ph n c b n c a Form ng 3: Quy trình ng ký Form

ng 4: Quy trình t o Form ng 5: T o Form v i history record

N i dung ào t o 
Ch Ch Ch
ng 6: T o Form v i Folder Block ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield ng 8: T o Form m i màn hình tìm ki m

. Canvases. Folder. Key Flexfield . Program Unit. Descriptive Flexfield. Library. Record Group.M c tiêu khóa h c Hi u c khái ni m c b n và ph công c Oracle Form Builder. List of value. Trigger. N m rõ khái ni m và cách s trong form: ng pháp cài t d ng các thành ph n o o o o Data Block. Window. Item. Parameter.

M c tiêu khóa h c Th c hi n c quy trình t o form và ng d ng Oracle. ng ký trên Có kh n ng xây d ng và vi t màn hình nh p li u. thao tác. x lý s li u v i công c Oracle Form Builder . .

Tài li u tham kh o Oracle Developer Document (115devg.pdf) Oracle 9i Developer Nhà xu t b n th ng kê (Phát tri n ng d ng Web v i Form Builder) .

Oracle Form Builder ng 1: Gi i thi u chung Oracle forms là m t trong nh ng s n ph m quan tr ng trong b Oracle Developer Nó cung c p các ph ng ti n phát tri n giao di n. Có kh n ng k t n i và trao i thông tin v i các ng d ng khác nh Oracle reports. các thao tác v i thông tin c l u tr trong c s d li u.  . các x lý. Oracle graphics.Ch 1.

Library: Là t p h p các o n mã ch ng trình PL/SQL nh procedures.(*.mmb.pld. *. Oracle Form Module ng 1: Gi i thi u chung M t ng d ng Oracle Forms g m nhi u Modules. *.. *. Oracle Form Modules g m 3 lo i chính:  Form: i di n cho các i t ng và d li u mà ng i s d ng có th nhìn th y ho c th c hi n các thao tác( *.fmb.plx). pakages .Ch 2.mmt. *. *.pll. Menu: Là c u trúc phân c p các ch c n ng mà ta có th ch n th c hi n (*. *.mmx). functions.fmx). .fmt..

Oracle Form Module ng 1: Gi i thi u chung .Ch 2.

Các thành ph n c a Oracle Forms Oracle Forms g m 3 thành ph n chính: .Ch ng 1: Gi i thi u chung 3.

.. ) và l u tr các thông tin nh form. Các thành ph n c a Oracle Forms Oracle Form Designer: Cho phép ta thi t k (ví d nh giao di n. Oracle Forms Runform: Là ch ng trình th c thi ng d ng forms ã biên d ch và các module trong nó.Ch ng 1: Gi i thi u chung 3. library mudules. Oracle Form Generate: Biên d ch các file t o b i Oracle Form Designer thành các file mà Oracle Forms Runform có th th c thi c.  . các th vi n . Nó ch th c thi c các file c sinh b i Oracle Form Generate. menu.

Ch ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .

Ch 1. Form Object 1.1 Khái ni m  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Là m t trong 3 thành ph n quan tr ng c a Form Module. Ch a các it ng và thu c tính c u thành form. .

Form Object 1. Class: L p mà form th a h ng các thu c tính. Console Window: Ch nh tên c a window mà s c hi n th b i Oracle Forms.2 M t s thu c tính c b n c a Form  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Name: Tên c a form. . First Navigation Data Block: Là tên c a block mà Oracle Forms s nh h ng t i ngay khi kh i ng và sau các thao tác CLEAR_FORM. Console bao g m dòng tr ng thái và dòng message c hi n th d i áy c a window.Ch 1.

Ch
2. Blocks
2.1 Khái ni m 

ng 2: Các thành ph n c b n c a Form

Block là m t kh i có ch a các Item. T t c các Item dù có quan h t i các b ng ho c không u ph i n m trong các Block. 

Base table blocks là kh i có quan h t i các table ( ho c view) trên c s d li u. Base table blocks có th ch a các base table item và control item. Base table item s t ng ng v i column. 

Control block là kh i mà không có quan h t i các b ng trên c s d li u và nó ch g m các control item.

Ch
2. Blocks
2.1 Khái ni m (tt) 

ng 2: Các thành ph n c b n c a Form

T t c Base table blocks có th là single-record blocks ho c multirecord blocks. M t single-record block ch hi n th m t b n ghi t i m t th i i m. M t multi-record block hi n th nhi u b n ghi t i m t th i i m. M t base table block có th là master block ho c detail block. Master block hi n th các master record. Detail block hi n th các detail record. 

Ch
2. Blocks
2.1 T o Block 2 Ph 

ng 2: Các thành ph n c b n c a Form

ng pháp

Ta có th t o thêm m t block b ng cách chèn thêm i t ng t Object Navigator và có th thay i các thu c tính c a block b ng cách thay i các giá tr t ng ng trong c a s thu c tính c a block. S d ng ch c n ng Data Block Wizard. 

Blocks 2.Ch 2.1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .

Ch 2. Blocks 2.1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .

1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .Ch 2. Blocks 2.

Ch 2.1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form . Blocks 2.

1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .Ch 2. Blocks 2.

1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form . Blocks 2.Ch 2.

Ch 2.1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form . Blocks 2.

1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .Ch 2. Blocks 2.

Ch
2. Blocks
2.1 T o Block (tt)

ng 2: Các thành ph n c b n c a Form

Ch
2. Blocks
2.1 T o Block (tt)

ng 2: Các thành ph n c b n c a Form

Ch
2. Blocks
2.1 T o Block (tt)

ng 2: Các thành ph n c b n c a Form

Blocks 2.1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .Ch 2.

Ch 2. Blocks 2.1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .

1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form . Blocks 2.Ch 2.

Blocks 2.1 T o Block (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .Ch 2.

Ch
2. Blocks
2.2 M t s thu c tính c b n c a Block 


ng 2: Các thành ph n c b n c a Form

Name: Tên c a Block. Subclass Information: L p mà Block th a h ng các thu c tính. 

Navigation Style: Hành t ng trong Block.

ng khi chuy n

i Tab qua h t các

i Previous Navigation Data Block: Block tr Next Navigation Data Block: Block sau.

c.

Ch
2. Blocks

ng 2: Các thành ph n c b n c a Form

2.2 M t s thu c tính c b n c a Block (tt) 

Database Data Block: (Yes/No) Block có thu c tính database hay không. WHERE Clause: M nh i u ki n khi query Block 

 

Insert Allowed: (Yes/No) Block cho phép insert. Update Allowed: (Yes/No) Block cho phép update. Delete Allowed: (Yes/No) Block cho phép delete.

Ch
2. Blocks

ng 2: Các thành ph n c b n c a Form

2.2 M t s thu c tính c b n c a Block (tt) 

Show Scroll Bar: (Yes/No) Cho phép Block có scroll bar hay không. 

 

Scroll Bar Canvas: Canvas ch a scroll bar. Scroll Bar Orientation: (Vertical/Horizontal) Lo i scroll bar. Scroll Bar X Position: T a Scroll Bar X Position: T a ngang c a scroll bar. ng c a scroll bar.

1 Khái ni m ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Items là các i t ng giao di n mà hi n th thông tin hi n các thao tác và các t ng tác v i ng i s d ng. radio group. OLE container. image item.Ch 3. Items 3. list item. check box. . G m: button. M i m t item trong form u thu c vào m t block nào ó. text item. chart item. VBX control. display item. th c Oracle Forms cung c p các ki u giao di n item mà ta có th s d ng xây d ng các giao di n ng d ng. Các item trong m t block có th n m trên các canvas-views khác nhau và có th hi n th trên các window khác nhau.

Ch 3. Items 3.1 Khái ni m ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .

2 T o Item  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form T o gián ti p thông qua ch c n ng Data Block Wizard. T o tr c ti p b ng thêm i t ng item t Object Navigator và có th thay i các thu c tính c a item v i các giá tr t ng ng trong c a s thu c tính c a item. M t item ch có th canvases này ph i c hi n khi khi n m trên m t canvases. Ta c ng có th t o thêm i t ng item thông qua màn hình layout khi nh p chu t vào bi u t ng c a item t ng ng và kéo th vào màn hình màn hình layout. và c n m trên m t window c g i.Ch 3. Items 3.  .

Ch 3. Gán giá tr item :<block_name>. Items 3. .<item_name> := <giá tr >.<item_name>.3 L y giá tr và gán giá tr cho item ng 2: Các thành ph n c b n c a Form L y giá tr item <bi n> := :<block_name>.

c. Enable: (Yes/No) S d ng hay không s d ng. . Previous Navigation Item: Item tr Next Navigation Item: Item sau. Item Type: Lo i item. Subclass Information: L p Item th a h ng các thu c tính.Ch 3. Items 3.4 M t s thu c tính c b n c a Item    ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Name: Tên c a Item.

Number of items Displayed: S dòng mà item hi n th Database Item: (Yes/No) Item có thu c tính database. ng ng. Column Name: Tên c t database t Primary Key: (Yes/No) Khóa chính.Ch 3.4 M t s thu c tính c b n c a Item (tt)    Required: (Yes/No) B t bu c hay không b t bu c nh p. Items ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 3. Query Only: (Yes/No) Ch cho phép query. .

Canvas: Canvas mà item hi n th .Ch 3. . X Position: T a Y Position: T a ngang c a Item (Trên Canvas). Items ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 3. Update Allowed: (Yes/No) Item cho phép update.4 M t s thu c tính c b n c a Item (tt)    Insert Allowed: (Yes/No) Item cho phép insert. Delete Allowed: (Yes/No) Item cho phép delete. ng c a Item (Trên Canvas).

d Prompt Alignment: Canh trên. Prompt Display Style: Lo i Prompt hi n th . i). gi a. d i. gi a trong Prompt. trên. Items ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 3. ph i. . ph i.4 M t s thu c tính c b n c a Item (tt)   Prompt: Tiêu hi n th . u trong Prompt.Ch 3. Prompt Justification: Canh trái. Prompt Attachment Edge: V trí so v i item (Trái.

Items ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 3. Prompt Alignment Offset: Kho ng cách (d c) so v i item. i v i Item Value when Unchecked: Giá tr tr v khi Unchecked (Ch Item Type lo i Check Box).Ch 3. Lov: Tên List of Value g n v i Item.4 M t s thu c tính c b n c a Item (tt)  Prompt Attachment Offset: Kho ng cách (ngang) so v i item. Value when Checked: Giá tr tr v khi checked (Ch Type lo i Check Box). iv i .

1 Khái ni m  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Canvas là vùng s Canvases là n n dùng th . . Ng m t window có th có nhi u Canvases c l i.Ch 4. Canvases 4. M i it nào ó. t các it ng (item) c n c hi n c hi n th u ph i t trên m t Canvas M t Canvas ph i c t trong m t window nào ó. ng mu n c hi n th lúc ch y ng d ng.

Canvases 4. .Ch 4. Tuy nhiên lo i Canvas này c dùng t trên m t Canvas khác.2 Phân lo i Canvases (Canvas Type) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Canvas Content: Canvas thông th bao g m item. canvas stacked. ng. ch a t t c các it ng Canvas Stacked: Mang tính ch t t ng t nh Canvas Content.

Ch 4. . Canvases ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 4.2 Phân lo i Canvases (Canvas Type) (tt) Phân lo i Canvas Stacked (Sub Class) o o Canvas Stacked Fix: Canvas Stacked c nh. các (item) trên Canvas không th di chuy n c. it ng Canvas Stacked: Canvas Stacked ng. các i t ng (item) trên Canvas này có di chuy n thông qua s d ng ch c n ng Folder .

. T o tr c ti p b ng thêm i t ng item t Object Navigator và có th thay i các thu c tính c a Canvas v i các giá tr t ng ng trong c a s thu c tính c a Canvas.Ch 4.3 T o Canvas  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form T o gián ti p thông qua ch c n ng Data Layout Wizard. Canvases 4.

Subclass Information: L p Canvas th a h ng.4 M t s thu c tính c b n c a Canvases   Name: Tên c a Canvas. Canvas Type: Lo i Canvas.Ch 4. Visible: (Yes/No) Hi n th hay không hi n th . . Window: Window ch a Canvas. Canvases ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 4.

Window có các ch c n ng cho phép phóng to. di chuy n v chí.Ch 5. thu nh .  . T t c các form khi t o m i s t ng t o m t window ng m nh v i tên là WINDOW0. Window 5. M t form có th có nhi u window. Có th t o các window b ng cách chèn thêm (insert) t Object Navigator. cu n lênxu ng.1 Khái ni m ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Window là m t c a s màn hình gi ng nh m t khung b c tranh r ng ( ch a có n i dung).

Ch 5. c t o h u nh ng th i v i vi c t o m t T i th i i m ch y ng d ng. . Window 5. window s c hi n th khi có l i g i t ch ng trình ho c khi có s nh h ng xu t hi n (Navigation) c a m t item trên m t canvas-view mà c gán t i window.1 Khái ni m (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form M i m t window canvas. Oracle Forms hi n th window v i n n canvas-view t ng ng.

Ch 5. . Ta có th nháy úp chu t vào window g i c a s thu c tính có th thay i tên ng m nh c a window ho c các thu c tính khác. Window 5.2 T o Window ng 2: Các thành ph n c b n c a Form t o m i m t window ta chuy n h p ch n trên c a s Object Navigator vào i t ng windows sau ó nh n vào bi u t ng Create.

Ch 5. . Close Allowed: (Yes/No) Nút phóng to. Subclass Information: L p Window th a h Title: Tiêu c a Window. Window ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 5. Move Allowed: (Yes/No) Cho phép di chuy n. thu nh . ng. Primary Canvas: Canvas chính c a Window.3 M t s thu c tính c b n c a Window    Name: Tên c a Window.

Minimized Title: Tiêu X Position: T a Y Position: T a khi thu nh . Window ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 5.3 M t s thu c tính c b n c a Window (tt)    Resize Allowed: (Yes/No) Cho phép thay i kích c . Minimize Allowed: (Yes/No) Cho phép thu nh .Ch 5. ng c a Window. Maximize Allowed: (Yes/No) Cho phép phóng to. . ngang c a Window.

N i dung d li u c a nó c l y nh câu l nh SQL t ng ng. Lov là m t object trong form module cho phép t o m t danh sách các giá tr l y t record group. . Record Group & List of Value 6. dùng h tr cho các text item ho c các bi n trong b t k m t block nào c a form module.1 Khái ni m ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Record group là m t object trong form module mà ch a m ng các giá tr g m các hàng và c t gi ng nh table.Ch 6.

Ch 6. T o tr c ti p Record Group & List of Value khi nh n vào bi u t ng Create (Record Group & List of Value) Trên c a s Object Navigator.2 T o Record Group & List of Value ng 2: Các thành ph n c b n c a Form T o gián ti p t ch c n ng LOV Wizard trên menu ng c nh c a text item T o gián ti p thông qua ch c n ng LOV Winzard khi nh n vào bi u t ng Create trên c a s Object Navigator. Record Group & List of Value 6.  .

Record Group & List of Value 6.Ch 6.2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .

Record Group & List of Value 6.Ch 6.2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .

2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .Ch 6. Record Group & List of Value 6.

Ch 6.2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form . Record Group & List of Value 6.

Ch 6. Record Group & List of Value 6.2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .

Record Group & List of Value 6.2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .Ch 6.

2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form . Record Group & List of Value 6.Ch 6.

Ch 6.2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form . Record Group & List of Value 6.

Ch 6.2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form . Record Group & List of Value 6.

Ch 6. Record Group & List of Value 6.2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .

Ch 6.2 T o Record Group & List of Value (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form . Record Group & List of Value 6.

Ch 6. . ng. Subclass Information: L p Record Group th a h Record Group Type: Lo i Record Group. Record Group Query: Câu truy v n l y d li u c a Record Group khi Record Group Type thu c lo i Query .3 M t s thu c tính c b n c a Record Group & LOV Record Group   Name: Tên c a Record Group. Record Group & List of Value ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 6.

3 M t s thu c tính c b n c a Record Group & LOV (tt) List of Value   Name: Tên c a List of Value. . Record Group & List of Value ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 6. Record Group: Tên Record Group. Subclass Information: L p List of Value th a h Title: Tiêu List of Value. ng.Ch 6.

Alert 7. Tu theo tr l i mà có th th c hi n các x lý ti p theo.Ch 7. .1 Khái ni m ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Hi n th d i d ng m t modal window ch a các thông tin c n thông báo và i tr l i t phía ng i s d ng.

2 T o m t Alert ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Trong c a s Object Navigator ch n m c Alerts sau ó nh n bi u t ng Create. t thu c tính theo yêu c u. Alert 7. .Ch 7.

Alert Style: Lo i Alert. . Subclass Information: L p mà Alert th a h ng các thu c tính.  Title: Tiêu c a Alert khi hi n th . Message: N i dung thông báo c n hi n th . Alert 7.3 M t s thu c tính c b n c a Alert  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Name: Tên c a Alert.Ch 7.

Button 2 Label: Nhãn hi n th Button 2. .Ch 7. Default Alert Button: Button ng m nh. Alert ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 7.3 M t s thu c tính c b n c a Alert (tt)   Button 1 Label: Nhãn hi n th Button 1. Button 3 Label: Nhãn hi n th Button 3.

 Hi n th Alert <lp_result_alert> := SHOW_ALERT(<alert_name>). Alert 7.Ch 7. <properties>. <message>).4 Thay ng 2: Các thành ph n c b n c a Form i thu c tính và hi n th Alert Thay i thu c tính Alert SET_ALERT_PROPERTIES(<alert_name>. .

Ch 7. ALERT_MESSAGE_TEXT.'Do you want to Insert?¶). END IF. Alert 7. IF lp_result_alert = ALERT_BUTTON1 THEN <Insert d li u>. TITLE. µInsert Transaction¶). SET_ALERT_PROPERTY(µINSERT_ALERT¶. END.4 Thay ng 2: Các thành ph n c b n c a Form i thu c tính và hi n th Alert (tt) Ví d T o m t Alert có tên INSERT_ALERT Câu l nh trong s ki n khi mu n g i INSERT_ALERT DECLARE lp_result_alert := NUMBER. . lp_result_alert := SHOW_ALERT(µINSERT_ALERT¶). BEGIN SET_ALERT_PROPERTY(µINSERT_ALERT asd¶.

nh trên form:  M t trigger ph i c g n v i m t object xác item. .1 Khái ni m ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Triggers là m t kh i ch a các mã l nh nh m th c hi n m t ch c n ng nào ó trong ch ng trình ng d ng. Trigger 8. T t các các trigger u có tên và ch a m t ho c nhi u dòng l nh PL/SQL t ng ng v i s ki n mà nó ph i x lý. Tên Trigger th ng t ng ng v i s ki n.Ch 8. block ho c chính trên form.

Trigger 8.2 Các m c level c a Trigger ng 2: Các thành ph n c b n c a Form .Ch 8.

When-. Trigger 8. Có các lo i trigger sau: Pre-. .Ch 8. Post-. On-.2 Các m c level c a Trigger (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Vi c xác nh m c level xác nh ph m vi ho t (events). mà x ki n này u n m trong ph m vi c a các trigger thì trigger m c th p nh t s c th c hi n. t các trigger là r t quan tr ng b i vì nó ng c a trigger ng v i các s ki n M t khác n u nh ngh a các trigger các m c khác nhau cùng x lý m t s ki n. cùng m t m c các trigger c ng xu t hi n và x lý v i các cách khác nhau. Key-.

Ch 8.3 Phân lo i Trigger ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Phân lo i theo m c level (ph m vi ho t o o o Trigger Trigger Trigger m c Form. m c Item. Trigger 8. ng) có 3 lo i: . m c Block.

Ch 8. POST Trigger. WHEN Trigger. . Trigger 8. ON Trigger. KEY Trigger.3 Phân lo i Trigger (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Phân lo i theo th i i m kích ho t trigger có 5 lo i: o o o o o PRE Trigger.

block. Ta chuy n h p ch n vào Triggers sau ó nh n vào bi u t ng Create t o m i và ch n s ki n t ng ng (Ví d : when-button-pressed ) sau ó hi n lên c a s vi t mã. . form) s có m c Triggers.Ch 8. Trigger 8.4 T o Trigger ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Trên c a s Object Navigator ng v i m i object (item.

c khi nh p li u. Trigger 8. ng Block.5 M t s trigger c b n   ng 2: Các thành ph n c b n c a Form PRE-FORM: Th c hi n t i th i i m kh i PRE-BLOCK: Th c hi n t i th i i m kh i PRE-RECORD: Th c hi n t i th i i m kh i PRE-QUERY: Th c hi n tr ng form.Ch 8. c s ki n truy v n. PRE-TEXT-ITEM: Th c hi n tr . ng Record.

c khi Delete d li u. Trigger 8. c khi Update d li u.5 M t s trigger c b n (tt)   ng 2: Các thành ph n c b n c a Form PRE-INSERT: Th c hi n tr PRE-UPDATE: Th c hi n tr PRE-DELETE: Th c hi n tr PRE-COMMIT: Th c hi n tr c khi Insert d li u.Ch 8. c khi Commit giao d ch. .

.5 M t s trigger c b n (tt)  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form WHEN-NEW-FORM-INSTANCE: Th c hi n khi m Form. WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE: Th c hi n khi m Record. WHEN-VALIDATE-RECORD: Th c hi n khi Validate Record.  WHEN-CREATE-RECORD: Th c hi n khi t o Record.Ch 8. WHEN-NEW-BLOCK-INSTANCE: Th c hi n khi m Block. Trigger 8.

WHEN-BUTTON-PRESSED: Th c hi n khi nh n Button. . WHEN-CHECKBOX-CHANGED: Th c hi n khi nh n Check Box. Trigger 8.5 M t s trigger c b n (tt)  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form WHEN-VALIDATE-ITEM: Th c hi n khi Validate Item.Ch 8.  WHEN-RADIO-CHANGED: Th c hi n khi thay i Radio. WHEN-CLEAR-BLOCK: Th c hi n khi Clear Block.

5 M t s trigger c b n (tt)   ng 2: Các thành ph n c b n c a Form ON-INSERT: Th c hi n khi Insert d li u.Ch 8. Trigger 8. . ON-UPDATE: Th c hi n khi Update d li u. ON-DELETE: Th c hi n khi Delete d li u. ON-ROLLBACK: Th c hi n khi Rollback giao d ch. ON-COMMIT: Th c hi n khi Commit giao d ch.

ON-MESSAGE: Th c hi n khi hi n các Message. Trigger 8.Ch 8. .5 M t s trigger c b n (tt)  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form ON-ERROR: Th c hi n khi có m t l i nào ó xu t hi n.

5 M t s trigger c b n (tt)   ng 2: Các thành ph n c b n c a Form POST-INSERT: Th c hi n sau khi d li u POST-UPDATE: Th c hi n sau khi d li u POST-DELETE: Th c hi n sau khi d li u POST-CHANGE: Th c hi n sau khi d (khác NULL). c Delete. c Insert.Ch 8. . Trigger 8. li u c thay i POST-FORM: Th c hi n sau khi thoát kh i Form. c Update.

Trigger 8.Ch 8. b n ghi này t i . POST-RECORD: Th c hi n khi r i input forcus t b n ghi khác.5 M t s trigger c b n (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form POST-QUERY: Th c hi n sau d li u c i n vào các Record.

5 M t s trigger c b n (tt)   ng 2: Các thành ph n c b n c a Form KEY-UP: Khi nh n phím Page-Up. . KEY-DOWN: Th c hi n khi nh n phím Page-Down.Ch 8. KEY-PREV-ITEM: Th c hi n khi nh n phím Shift + Tab. KEY-NEXT-ITEM: Th c hi n khi nh n phím Tab. Trigger 8. KEY-ENTER: Th c hi n khi nh n phím Enter.

KEY-DUPREC: Th c hi n khi nh p trung Record. KEY-HELP: Th c hi n khi nh n phím F1. KEY-EXIT: Th c hi n khi Exit.5 M t s trigger c b n (tt)   ng 2: Các thành ph n c b n c a Form KEY-DUP-ITEM: Th c hi n khi nh p trùng Item. Trigger 8. . KEY-LISTVAL: Th c hi n khi m List of Value.Ch 8.

1 Khái ni m   ng 2: Các thành ph n c b n c a Form M t nhóm các l nh th c hi n ch c n ng nào ó. ti n ích trong phát tri n. kh n ng s d ng chung. Procedure không mang giá tr tr v và ng c l i Function luôn tr v m t giá tr nào ó. Th t c. T ng t nh trong Database. hàm và bi n 9. t ng tính b o m t và an toàn d li u. . T ng kh n ng x lý. Procedure v n có th tr v giá tr thông qua các bi n OUT.Ch 9. c l u gi ngay trên Form d i d ng Program Units ho c trong các th vi n (Attached Libraries) và Build-In-Packages.

hàm và bi n 9. Th t c. hàm và bi n do ng nh (xây d ng).Ch 9.2 Phân lo i  ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Th t c. nh (xây d ng). hàm và bi n do h th ng quy Th t c. i l p trình viên quy .

3 M t s th t c và hàm c a h th ng gán li n v i Trigger BuiltBuilt-in BLOCK_MENU CLEAR_BLOCK CLEAR_FORM CLEAR_RECORD COMMIT_FORM COUNT_QUERY CREATE_RECORD DELETE_RECORD DOWN Key-Trigger KeyKey-MENU Key-CLRBLK Key-CLRFRM Key-CLRREC Key-COMMIT Key-CQUERY Key-CREREC Key-DELREC Key-DOWN Associated Function Key [Block Menu] [Clear Block] [Clear Form] [Clear Record] [Commit] [Count Query Hits] [Insert Record] [Delete Record] [Down] . Th t c. hàm và bi n ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 9.Ch 9.

Ch 9. hàm và bi n ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 9.3 M t s th t c và hàm c a h th ng gán li n v i Trigger (tt) BuiltBuilt-in DUPLICATE_ITEM DUPLICATE_RECORD EDIT_TEXTITEM ENTER ENTER_QUERY EXECUTE_QUERY EXIT_FORM HELP LIST_VALUES Key-Trigger KeyKey-DUP-ITEM Key-DUPREC Key-EDIT Key-ENTER Key-ENTQRY Key-EXEQRY Key-EXIT Key-HELP Key-LISTVAL Associated Function Key [Duplicate Item] [Duplicate Record] [Edit] [Enter] [Enter Query] [Execute Query] [Exit/Cancel] [Help] [List] . Th t c.

Ch 9. Th t c.3 M t s th t c và hàm c a h th ng gán li n v i Trigger (tt) BuiltBuilt-in LOCK_RECORD NEXT_BLOCK NEXT_ITEM NEXT_KEY NEXT_RECORD NEXT_SET PREVIOUS_BLOCK PREVIOUS_ITEM PREVIOUS_RECORD Key-Trigger KeyKey-UPDREC Key-NXTBLK Key-NEXT-ITEM Key-NXTKEY Key-NXTREC Key-NXTSET Key-PRVBLK Key-PREV-ITEM Key-PRVREC Associated Function Key [Lock Record] [Next Block] [Next Item] [Next Primary Key Fld] [Next Record] [Next Set of Records] [Previous Block] [Previous Item] [Previous Record] . hàm và bi n ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 9.

3 M t s th t c và hàm c a h th ng gán li n v i Trigger (tt) BuiltBuilt-in PRINT SCROLL_DOWN SCROLL_UP UP Key-Trigger KeyKey-PRINT Key-SCRDOWN Key-SCRUP Key-UP Associated Function Key [Print] [Scroll Down] [Scroll Up] [Up] .Ch 9. Th t c. hàm và bi n ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 9.

END. Th t c. // DO_KEY(µEXECUTE_QUERY¶).3 M t s th t c và hàm c a h th ng gán li n v i Trigger (tt) S d ng thông qua cú pháp DO_KEY BEGIN DO_KEY(µBuilt-in¶).Ch 9. // EXECUTE_QUERY. . hàm và bi n ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 9. G i tr c ti p BEGIN µBuilt-in¶). END.

Value GET_ITEM_PROPERTY Item Name.4 M t s th t c và hàm c a h th ng hay dùng Tên EXECUTE_TRIGGER GO_BLOCK Tham s Trigger Name Block Name Ý ngh a Th c thi Trigger Th c hi n nh h ng ra Block hi n t i (n u có) và vào Block ch nh. Gán thu c tính ch ch nh. . hàm và bi n ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 9.Ch 9. Th t c. Property L y giá tr thu c tính ch c a Item ch nh. nh cho Item nh GO_ITEM Item Name SET_ITEM_PROPERTY Item Name. Property. Th c hi n nh h ng ra Item hi n t i (n u có) và vào Item ch nh.

Ý ngh a L y giá tr thu c tính ch c a Window ch nh.4 M t s th t c và hàm c a h th ng hay dùng (tt) Tên CALL_FORM GET_WINDOW_PROPE RTY Tham s Form Name Window Name.Ch 9. nh . Th t c. Property G i Form. hàm và bi n ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 9.

4 M t s th t c và hàm c a h th ng hay dùng (tt) S d ng th t c BEGIN GO_BLOCK(:<Block_name>. hàm và bi n ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 9. . // GO_BLOCK(:STUDENT. Th t c. END.Ch 9.<Item_name>).STUDENT_NAME).

STUDENT_NUMBER. <Property>). END.Ch 9. . hàm và bi n ng 2: Các thành ph n c b n c a Form 9. BEGIN lp_item_property := GET_ITEM_PROPERTY(:<Block_name>. µVISIBLE¶). Th t c.<Item_name>. // lp_item_property := GET_ITEM_PROPERTY(:STUDENT.4 M t s th t c và hàm c a h th ng hay dùng (tt) S d ng hàm DECLARE lp_item_property VARCHAR2(250).

CURSOR_BLOCK SYSTEM.CURRENT_DATETIME SYSTEM. Cursor Block hi n t i. Ngày. gi hi n t i. hàm và bi n 9.CURRENT_VALUE SYSTEM. Giá tr Cursor hi n t i.Ch 9. Giá tr hi n t i.CURRENT_BLOCK SYSTEM.CURSOR_VALUE Ý ngh a Tr ng thái Block hi n t i Block hi n t i. Th t c. Item hi n t i. .CURSOR_RECORD SYSTEM.CURRENT_ITEM SYSTEM. Cursor Item hi n t i. Cursor Record hi n t i.CURRENT_FORM SYSTEM.BLOCK_STATUS SYSTEM.CURSOR_ITEM SYSTEM.5 M t s bi n h th ng hay dùng ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Tên SYSTEM. Form hi n t i.

Window Mouse hi n t i. Canvas Mouse hi n t i.LAST_QUERY SYSTEM.MOUSE_CANVAS SYSTEM. Tr ng thái Mouse Button hi n t i. Record hi n t i.MOUSE_WINDOW Ý ngh a Tr ng thái Form hi n t i.MODE SYSTEM. Form Mouse hi n t i. hàm và bi n 9.MOUSE_ITEM SYSTEM. .MOUSE_FORM SYSTEM. Item Mouse hi n t i.MOUSE_RECORD SYSTEM. Mode hi n t i.Ch 9.LAST_RECORD SYSTEM.5 M t s bi n h th ng hay dùng (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Tên SYSTEM. Record Mouse hi n t i. Th t c.FORM_STATUS SYSTEM. Câu Query hi n t i.MOUSE_BUTTON_PRESSED SYSTEM.

Y Mouse hi n t i.5 M t s bi n h th ng hay dùng (tt) ng 2: Các thành ph n c b n c a Form Tên SYSTEM. Time. Time.Ch 9. Th t c. Tr ng thái Record hi n t i. hàm và bi n 9. .MOUSE_X_POS SYSTEM. Ý ngh a X Mouse hi n t i.MOUSE_Y_POS SYSTEM.RECORD_STATUS $$DATE$$ $$DATETIME$$ $$TIME$$ T a T a Date Date.

Window.Ch 1. Alert.fmb) th a h ng các th vi n và các ch c n ng chu n c a Oracle. Xây d ng Form theo tài li u thi t k Form v i các i t Block. Trigger. Item. Program Unit. . Canvas. Delete ng:  ki n: Query. T o Form ng 3: Quy trình t o & ng ký Form Khi vi t form m i nên b t u t form Template chu n c a Oracle (APPSTAND. Ki m tra l i các ràng bu c khi x y ra các s Update. Insert.

m c Application . Chép Form lên Server ng 3: Quy trình t o & ng ký Form Copy Form t máy developer lên Server t i th Form c n ng ký.Ch 2.

Compile Form ng 3: Quy trình t o & ng ký Form Compile Form tr c ti p trên Server thông qua l nh compile.Ch 3.sh (Fes Script) .

 ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Form Trên Oracle Application EBS ng d n: (Resp) Application Developer Application Form .Ch 4.

Ch 4. ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Form Trên Oracle Application EBS (tt) ng d n: (Resp) Application Developer Application Form .

 ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Function g i Form ng d n: (Resp) System Administrator Application Function .Ch 5.

Ch 5. ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Function g i Form (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Function .

Ch 5. ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Function g i Form (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Function .

Ch 5. ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Function g i Form (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Function .

 ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Function g i Form (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Function .Ch 5.

 ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Function g i Form (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Function .Ch 5.

 ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Function g i Form (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Function .Ch 5.

Ch 6. ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Menu ng d n: (Resp) Responsibility Define System Administrator Security .

 ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Menu (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Menu .Ch 6.

 ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Menu (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Menu .Ch 6.

Ch 6. ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng ký Menu (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Menu .

Th c thi Form ng 3: Quy trình t o & ng ký Form ng d n: <Responsibility_name> <Function_name> <Menu_name> .Ch 7.

.fmb) Copy t th vi n au trên máy developer ho c t server.Ch ng 4: Quy trình t o Form 1. M Form Template chu n (APPSTAND.

Window v i Wizard . T o Block.Ch ng 4: Quy trình t o Form 2. Canvas.

Ch ng 4: Quy trình t o Form 3. i u ch nh Layout cho phù h p .

Thay ng 4: Quy trình t o Form u g i Form i các thông s ban Thay i APPSTAND thành <form_name> .Ch 4.

set_window_position thay b ng <Window_name> u tiên c n hi n th khi Form kích ho t. Thay ng 4: Quy trình t o Form u g i Form (tt) i các thông s ban Trong s ki n PRE-FORM.Ch 4. . s a câu l nh app_window.

Ch 4. . Thay ng 4: Quy trình t o Form u g i Form (tt) i các thông s ban Thay i thu c tính First Navigation Data Block b i <Block_name> u tiên c n hi n th .

s a thành <window_name> c n close . t i o n Close Window. Thay ng 4: Quy trình t o Form u g i Form (tt) i các thông s ban Trong Package APP_CUSTOM (Program Unit).Ch 4.

Thêm các i u ki n ràng bu c và các x lý s ki n  Thêm các i u ki n khi Query. Delete.  Xu t thông báo trong các tr .. ng h p c n thi t.Ch ng 4: Quy trình t o Form 5. . Update. X lý các tác v khi x y ra các s ki n: Insert..

 Nh n Ctrl + S l u Form.Ch ng 4: Quy trình t o Form 6. . Compile Form & L u Form Nh n Ctrl + K compile th và ki m tra l i code (n u có).

L u thông tin l li u.Ch 1. c s ng c bi t c a Oracle Form i dùng và tác ng lên s thay id . Khái ni m ng 5: T o Form v i history record History record là m t ch c n ng Application.

Ch 2. T o database ng 5: T o Form v i history record có th l u tr history record c n t n t i các tr s d li u nh sau. o o o o o LAST_UPDATE_DATE LAST_UPDATE_BY CREATION_DATE CREATION BY LAST_UPDATE_LOGIN DATE NUMBER DATE NUMBER NUMBER ng trong c .

SET_WHO.SET_WHO. Trigger ng 5: T o Form v i history record <Block_name> PRE-INSERT FND_STANDARD.Ch 3. . <Block_name> PRE-UPDATE FND_STANDARD.

c bi t c a Oracle Form r ng. Khái ni m ng 6: T o Form v i Folder Block Folder Block là m t ch c n ng Application.Ch 1. i này cho các APPFLDR. Folder Block cho phép thay i column ngay trên ng d ng. n ho c hi n các Ngoài ra Folder Block còn cho phép l u l i các thay i t ng s d ng khác nhau. v trí. .pll library là th vi n Oracle xây d ng ra h tr cho vi c xây d ng ch c n ng này trên Oracle Form Builder.

m b o th vi n APPFLDR.pll ã Module c attached trong Form .Ch ng 6: T o Form v i Folder Block 1. T o Form t Template chu n APPSTAND.fmb m b o Form Template chu n úng version ng d ng c n xây d ng. (Nên chép tr c ti p t au trên ng d ng).

Ch
2. T o bi n 

ng 6: T o Form v i Folder Block

T o m t bi n <Block_name>_RECORD_COUNT ki u Number và mang giá tr Default = 2

Ch
3. T o Canvas 

ng 6: T o Form v i Folder Block

T o m t Content Canvas ch a các i t ng c n hi n th chính trên window g i là Main Content Canvas

Ch
3. T o Canvas (tt)

ng 6: T o Form v i Folder Block

Ch 3. T o Canvas (tt) ng 6: T o Form v i Folder Block T o m t Stacked Fix Canvas ch a các it ng c nh (t nh). .

Ch 3. T o Canvas (tt) ng 6: T o Form v i Folder Block .

Ch 3. T o Canvas (tt) ng 6: T o Form v i Folder Block T o m t Stacked Canvas ch a các it ng ng. .

T o Canvas (tt) ng 6: T o Form v i Folder Block .Ch 3.

Ch 3. C hai Stacked Canvas (Stacked Canvas & Stacked Fix Canvas) c t o ra b ng cách v trên Canvas chính (Main Content Canvas) . T o Canvas (tt)  ng 6: T o Form v i Folder Block L u ý c 3 Canvas này u ph i thu c cùng m t window.

Ch ng 6: T o Form v i Folder Block 4. . T o Main Data Block & Prompt Data Block T o Data Block ch a các database item và Block này Main Data Block T o Prompt Block ch a các item c n t o Folder Block và là Prompt Block c g i là cg i Các item này c gán thu c tính Display Item và thu c Class FOLDER_PROMPT_MULTIROW Chú ý các item này ph i trùng tên v i các item trong Main Data Block. Các item trên Main Data Block thu c Canvas nào thì các item trên Prompt Block c ng thu c Canvas ó t ng ng.

T o Main Data Block & Prompt Data Block (tt) T o các item trên Prompt Block nh sau o Item Name: FOLDER_TITLE Item Type: Display Item Subclass Information: DYNAMIC_TITLE Canvas: <Main_Content_Canvas> o Item Name: ORDER_BY1 Item Type: Push Button Subclass Information: FOLDER_ORDERBY Canvas: <Main_Content_Canvas> .Ch ng 6: T o Form v i Folder Block 4.

T o Main Data Block & Prompt Data Block (tt) T o các item trên Prompt Block nh sau (tt) o Item Name: ORDER_BY2 Item Type: Push Button Subclass Information: FOLDER_ORDERBY Canvas: <Main_Content_Canvas> o Item Name: ORDER_BY3 Item Type: Push Button Subclass Information: FOLDER_ORDERBY Canvas: <Main_Content_Canvas> .Ch ng 6: T o Form v i Folder Block 4.

T o Main Data Block & Prompt Data Block (tt) T o các item trên Prompt Block nh sau (tt) o Item Name: ORDER_BY4 Item Type: Push Button Subclass Information: FOLDER_ORDERBY Canvas: <Main_Content_Canvas> o Item Name: FOLDER_OPEN Item Type: Push Button Subclass Information: FOLDER_OPEN Canvas: <Main_Content_Canvas> .Ch ng 6: T o Form v i Folder Block 4.

T o Main Data Block & Prompt Data Block (tt) T o các item trên Prompt Block nh sau (tt) o Item Name: FOLDER_DUMMY Item Type: Text Item Subclass Information: FOLDER_DUMMY Canvas: <Stacked_Fix_Canvas> .Ch ng 6: T o Form v i Folder Block 4.

Trigger ng 6: T o Form v i Folder Block <Form_name> WHEN-NEW-FORM-INSTANCE app_folder. <Stacked_Canvas>.Tab Canvas <Stacked_Fix_Canvas> ). . -. <Window_name>. NULL. -. <Prompt_Data_Block>.define_folder_block ( <Form_name>.Ch 5. <Main_Data_Block>.Disable Function NULL.

Trigger (tt) ng 6: T o Form v i Folder Block <Form_name> FOLDER_ACTION app_folder. <Form_name> FOLDER_RETURN_ACTION null.Ch 5.folder_action). .event(:global.

. Trigger (tt) ng 6: T o Form v i Folder Block <Main_Data_Block> WHEN-NEW-BLOCK-INSTANCE app_folder. end if. else app_folder.event('WHEN-NEW-BLOCK-INSTANCE').event('KEY-PREV-ITEM'). <Main_Data_Block> KEY-PREV-ITEM if (:parameter.Ch 5.<Main_Data_Block>_RECORD_COUNT = 1) then previous_item.

Trigger (tt) ng 6: T o Form v i Folder Block <Main_Data_Block> KEY-NEXT-ITEM if (:parameter.event('KEY-NEXT-ITEM'). . else app_folder.Ch 5.event('PRE-BLOCK'). <Main_Data_Block> PRE-BLOCK app_folder. end if.<Main_Data_Block>_RECORD_COUNT = 1) then next_item.

event('POST-QUERY').event('POST-BLOCK'). Trigger (tt) ng 6: T o Form v i Folder Block <Main_Data_Block> POST-BLOCK app_folder. <Main_Data_Block> POST-QUERY app_folder. <Main_Data_Block> PRE-QUERY app_folder. . <Main_Data_Block> KEY-EXEQRY app_folder.event('KEY-EXEQRY').Ch 5.event('PRE-QUERY').

FOLDER_OPEN WHEN-BUTTON-PRESSED copy('OPEN'. execute_trigger('folder_action'). Trigger (tt) ng 6: T o Form v i Folder Block <Prompt_Data_Block>.folder_action'). 'global. .Ch 5.

Ch 1. c bi t c a Oracle Form Descriptive Flexfield cho phép ng i dùng nh ngh a thêm nh ng thông tin c n l u tr ngoài nh ng tr ng có s n trên màn hình. . Descriptive Flexfield c xem nh là nh ng kho ng tr ng s n có mà ng i dùng có th tùy bi n theo nhu c u l u tr riêng. Khái ni m ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield Descriptive Flexfield là m t ch c n ng Application.

Khái ni m (tt) ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield .Ch 1.

ATTRIBUTE2. ATTRIBUTEn (VARCHAR2(250). . . . ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield nh ngh a Descriptive Flexfield Database nh ngh a c u trúc cho Desciptive Flexfield ATTRIBUTE_CATEGORY (VARCHAR2(30). .Ch 2. NULL ALLOWED) nh ngh a danh sách các c t l u tr cho Descriptive Flexfield ATTRIBUTE1. NULL ALLOWED) .

<Table_name>. NULL). <Null (Y/N)>.Ch 2. NULL. <Column_name>. ng ký Clolumn v i Oracle Application Object Library s d ng hàm Column Registration API. . EXECUTE ad_dd. ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield ng ký Table & Column v i Oracle Application ng ký Table v i Oracle Application Object Library s d ng hàm Table Registration API. 10. 40).register_column(<Application_short_name>. EXECUTE ad_dd. 4096.register_table(<Application_short_name>. 'T'. <Table_name>. 'N'. <Column_Length>. <Column_ID>. <Data_type>.

register_column('INV'. ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield ng ký Table & Column v i Oracle Application (tt) Ví d : EXECUTE ad_dd. 4096. 'CLASS_NAME'. .register_column('INV'.Ch 2. 40). 'N'. 'CLASS_ID'. 'N'. 'NHANNH_CLASS'.0). 'N'. . 30. . 'NHANNH_CLASS'. 250. EXECUTE ad_dd.NULL.15. 'NHANNH_CLASS'. 'NUMBER'. 'N'. COMMIT. 'VARCHAR2'.NULL). EXECUTE ad_dd.register_table('INV'. 1. 10. . 2. 'T'.

 ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield ng ký Table & Column v i Oracle Application (tt) ng d n: (Resp) Application Developer Application Database Table .Ch 2.

 ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield ng ký Table & Column v i Oracle Application (tt) Xóa ng ký Clolumn v i Oracle Application Object Library s d ng hàm Column Registration API.Ch 2.delete_table(<Application_short_name>. <Table_name>. <Column_name>). . Xóa ng ký Table v i Oracle Application Object Library s d ng hàm Table Registration API. EXECUTE ad_dd. <Table_name>). EXECUTE ad_dd.delete_column(<Application_short_name>.

EXECUTE ad_dd. 'CLASS_NAME'). EXECUTE ad_dd.delete_column('INV'. 'NHANNH_CLASS'. . 'NHANNH_CLASS'. . COMMIT. . 'NHANNH_CLASS). 'CLASS_ID'). .Ch 2.delete_table('INV'. ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield ng ký Table & Column v i Oracle Application (tt) Ví d : EXECUTE ad_dd.delete_column('INV'.

Ch 3. ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield ng ký Descriptive Flexfield v i Application ng d n: (Resp) Application Developer Application Descriptive Register .

Ch 4. T o Descriptive Flexfield trên Form ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield T o Descriptive Flexfield Display Item o Item Name: <DFF_name> Item Type: Text Item Subclass Information: TEXT_ITEM_DESC_FLEX Database Item: No Canvas: <Canvas_name> .

Ch ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield 4. T o Descriptive Flexfield trên Form (tt) .

EVENT('WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE').define ( block => <Block_name>. <DFF_name> WHEN-VALIDATE-ITEM FND_FLEX. desc_flex_name => <Descriptive Flexfield Name> ). Trigger ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield <Form_name> WHEN-NEW-FORM-INSTANCE fnd_descr_flex. field => <DFF_name>.Ch 5.EVENT('WHEN-VALIDATE-ITEM'). <DFF_name> WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE FND_FLEX. . appl_short_name => <application_short_name>.

Ch 6. Cài ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield t Descriptive Flexfield trên Application ng d n: (Resp) System Administrator Application Descriptive Segment .

Ch 6. Cài ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield t Descriptive Flexfield trên Application (tt) ng d n: (Resp) System Administrator Application Descriptive Segment .

Ch 7. Nh p li u Descriptive Flexfield ng 7: T o Form v i Descriptive Flexfield .

T o Find Block ng 8: T o Form v i màn hình tìm ki m T o Find Block manual v i các thu c tính o Block Name: <Block_name> Subclass Information: BLOCK Previous Navigation Data Block: <Main_data_block> Database Data Block: No Query Allowed: No Query Data Source Type: None DML Data Targer Type: None .Ch 1.

T o Item tìm ki m trên Find Block ng 8: T o Form v i màn hình tìm ki m T o Item tìm ki m v i các thu c tính o Name: <Item_name> Item Type: Text Item Subclass Information: TEXT_ITEM List of Values: <List_of_value_name> Canvas: <Find_Canvas> .Ch 2.

T o Item tìm ki m trên Find Block (tt) T o Button Clear (N u c n) o Name: CLEAR Item Type: Push Button Subclass Information: BUTTON Label: &Clear Default Button: No Canvas: <Find_Canvas> .Ch ng 8: T o Form v i màn hình tìm ki m 2.

T o Item tìm ki m trên Find Block (tt) T o Button New (N u c n) o Name: NEW Item Type: Push Button Subclass Information: BUTTON Label: &New Default Button: No Canvas: <Find_Canvas> .Ch ng 8: T o Form v i màn hình tìm ki m 2.

Ch ng 8: T o Form v i màn hình tìm ki m 2. T o Item tìm ki m trên Find Block (tt) T o Button Find o Name: FIND Item Type: Push Button Subclass Information: BUTTON Label: &Find Default Button: Yes Canvas: <Find_Canvas> .

[ .QUERY_FIND(µ<Block_window>¶. ] :parameter. .G_query_find := 'FALSE'.<Item_name>. . µ<Find_window>¶. µ<Main_Block_name>.Ch 3. <Main_Block> QUERY_FIND APP_FIND.G_query_find = 'TRUE') THEN COPY(:<Block_find>. µ<Find_Block>¶). Trigger ng 8: T o Form v i màn hình tìm ki m <Main_Block> PRE_QUERY IF (:parameter. END IF. .<Item_name>¶).

NEW WHEN-BUTTON-PRESSED app_find. . :parameter.find(µ<Main_Block_name>¶).Ch 3. <Find_Block>. Trigger (tt) ng 8: T o Form v i màn hình tìm ki m <Find_Block> KEY_NXTBLK :parameter. <Find_Block>. app_find.G_query_find := 'TRUE'.CLEAR WHEN-BUTTON-PRESSED app_find.clear.new(µ<Main_Block_name>¶).G_query_find := 'FALSE'.

G_query_find := 'FALSE'. :parameter.Ch 3. . Trigger (tt) ng 8: T o Form v i màn hình tìm ki m <Find_Block>.find(µ<Main_Block_name>¶). app_find. <Form> WHEN-NEW-FORM-INSTANCE EXECUTE_TRIGGER('QUERY_FIND').G_query_find := 'TRUE'.FIND WHEN-BUTTON-PRESSED :parameter.

Ch 4. Ch y Form ng 8: T o Form v i màn hình tìm ki m .

Trân tr ng c m n! n! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful