PKB 3106

PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

MENTAKSIR BAHASA LISAN
‡ Ujian diagnostik bacaan digunakan untuk mendapatkan data yang sistematik bagi membantu guru-guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajarnya di dalam perkembangan kemahiran berkenaan. ‡ Tumpuan ujian adalah untuk mengukur secara mendalam kelemahan pelajar dalam sesuatu kemahiran. ‡ Dapatan ujian digunakan sebagai asas untuk perancangan program intervensi yang bersesuaian bagi setiap pelajar.
lina2009 2

Membaca boleh dilaksanakan dengan dua cara i. Bacaan secara senyap ii. Bacaan bersuara (bacaan mekanis) Disleksia ± pelajar merngalami kesukaran memproses komponen-komponen bunyi dalam bahasa lisan.

dan tumpuan yang terhad (pendengaran dan pengamatan visual). Antara permasalahan mereka adalah: ‡ Masalah dua perkataan yang berbeza bunyi (rendang.mata menjadi penat setelah beberapa minit menumpu pada tulisan. tidak lancar membaca sesuatu bahan bercetak. rendang. ketidakseimbangan dan kebolehan intelektual. saya suka kek-kek suka saya) lina2009 4 .kubu.Drake (1989) menyatakan bahawa masalah disleksia dirujuk kepada beberapa ciri.(buku. antaranya: kesukaran belajar berbahasa. tidak dapat menulis dengan lancar dan tepat (kesukaran meniru tulisan dari papan hitam atau buku).pokok.makanan) ‡ Masalah mencantum bunyi lebih satu suku kata (lam+pu laaaam+ lupa suku kata kedua) ‡ Masalah terbalik.

r-t) ‡ Tidak boleh menyebut bunyi konsonan bergabung (kh. n-r.Pengujian bacaan mekanis ‡ Bacaan mekanis diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. p-q. m-n. c-e. ng. h-n. i-j. ‡ Kesilapan-kesilapan yang mungkin berlaku: ‡ Kesilapan menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi (b-d. perangparang) lina2009 5 . ny. t-d. f-t. p-d) ‡ Kesilapan menyebut huruf kecil yang hampir sama bentuk (m-n. sy) ‡ Kesilapan menyebut perkataan (kakak-katak.

o-c) ‡ Keliru dengan huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk (A-a. R-r) lina2009 6 . mw.L-l.‡ Menterbalik perkataan (from-form) ‡ Keliru dengan orientasi huruf (u dengan n. E-e. Qq. G-g. D-d. B-b.

soalan kefahaman yang mana jawapan boleh didapati daripada petikan bacaan Soalan inferential.Kemahiran membaca ‡ Kemahiran memecahkan kod .Pengajaran fonik dan suku kata ‡ Kefahaman Soalan literal.soalan kefahaman yang memerlukan murid memikir jawapan berdasarkan konteks petikan yang dibaca lina2009 7 .

Bagaimana membantu murid mengatasi masalah kefasihan membaca ‡ Membantu murid mengenal perkataan sight words dengan cepat. ‡ Menggunakan repeated reading. lina2009 8 . Guna kad-kad imbasan. ‡ Menjalankan latih tubi.

Pengujian menentukan tahap bacaan murid ‡ Inventori bacaan-bacaan tidak formal Petikan-petikan bacaan bergred disediakan. ‡ Senarai perkataan bergred Guru menyediakan senarai perkataan bergred dari tahun 1-6 Minta murid membaca senarai perkataan disediakan lina2009 9 . Murid diminta membaca petikan yeng setaraf dengan darjahnya(kebolehannya) Jika masalah bacaan. turunkan tahap petikan.

PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN ‡ KAEDAH bottom-up .Contoh: mengajar haiwan .Mengaitkan perkataan nama haiwan dengan gambar lina2009 10 .Memperkenal nama haiwan dengan menunjukkan gambar haiwan .

‡ KAEDAH top-down ‡ Contoh: mengajar haiwan .Membaca petikan berdasarkan perbincangan lina2009 11 .Berbincang pengalaman lawatan . .Melawat tempat yang ada haiwan supaya boleh mengenal haiwan.

ISL Mentaksir bacaan ‡ ‡ ‡ Senarai semak Analisis ralat Pengujian berdasarkan kurikulum Kemahiran memecahkan kod Kemahiran mengenal perkataan Kefasihan membaca kefahaman lina2009 12 .

ISL ‡ Menjelaskan bentuk-bentuk pentaksiran yang digunakan untuk mentaksir kemahiran bacaan ‡ Memberi tunjuk cara bagaimana pentaksiran dibuat dengan menggunakan senarai semak. analisis ralat. pengurusan kurikulum ‡ Mengenal pasti ujian yang digunakan di sekolah yang berkaitan kemahiran bacaan ‡ Membuat perbandingan soalan-soalan ujian bacaan dan kefahaman yang dilaksanakan di sekolah daripada pelbagai program khas lina2009 13 .

‡ Pelajar dikehendaki menyediakan suatu situasi bacaan mekanis dalam kalangan murid khas dan membuat pentaksiran berdasarkan salah satu cara berikut: .Senarai semak/analisis ralat/pengujian berdasarkan kurikulum lina2009 14 .

(Kamaruddin.Tulisan kotor.Kecondongan huruf atau perkataan yang tidak selari . Di sekolah pengajaran menulis dan membaca ini diajar secara serentak atau setidak-tidaknya secara selari ‡ Murid yang bermasalah penulisan sering kali membuat kesilapan .Salah ejaan .Mentaksir kemahiran menulis ‡ Tulisan adalah bahasa yang bertulis dengan lambanglambang bunyi.Jarak huruf /perkataan yang tidak seimbang .kerap memadam lina2009 15 .Bentuk huruf tidak konsisten saiznya . 1988) ‡ Kemahiran menulis berkait rapat dengan kemahiran membaca.

‡ Mengesan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan pelajar dalam kemahiran menulis. ‡ Membantu guru merancang program pengajaran yang khusus untuk menangani kelemahan yang dialami . ‡ Mengenalpasti punca kegagalan pelajar menguasai aspek tertentu dalam kemahiran menulis. ‡ Membantu guru mengenalpasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan daerah kesukaran yang dialami.Kepentingan menjalankan ujian diagnostik menulis.

Pelaksanaan pengujian menulis Rujuk Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Masalah Pengguasaan 3M) Kemahiran yang diuji Suku kata v Melengkapkan perkatan dua suku kata Perkataan kv + kv + kvk Contoh a e I o u ma + _ _ Gambar basikal ( _ _+ _ _ +_ _ _ ) Menulis perkataan dua suku Gambar kucing ( _ _+ _ kata ___) lina2009 17 .

Glosori ‡ Diftong au ai oi (dua vokal disebut serentak) ‡ Vokal a e i o u ‡ Konsonan selain huruf-huruf vokal ‡ Vokal berganding dua vokal yang di antara dua konsonan disebut secara berasingan (daun da+un) lina2009 18 .

Soalan dalam bentuk objektif 2.PENTAKSIRAN SECARA PENULISAN ± Guru melaksanakan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan hasil penulisan pelajar. Soalan dalam bentuk subjektif lina2009 19 . 1.

Kemahiran menulis: ‡ Tulisan ‡ Ejaan ‡ Mengarang lina2009 20 .

Kelemahan tulisan ‡ pembentukan abjad kurang memuaskan ‡ tiada ruang di antara perkataan ‡ jarak antara huruf/perkataan tidak seimbang ‡ abjad besar dan kecil bercampur ‡ kedudukan sebahagian abjad tidak selari dengan garisan lina2009 21 .masalah tulisan tangan (handwriting) ialah masalah visual-motor.Masalah kemahiran menulis: ‡ Tulisan . .

‡ salah ejaan ‡ tulisan kotor kerap dipadamkan lina2009 22 .

Mentaksir kemahiran menulis ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Senarai semak Pemerhatian Analisis sampel kerja Ujian rujukan kriteria Inventori ejaan tidak formal lina2009 23 .

Keputusan ujian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan lina2009 24 . Guru menetapkan kriteria dan standard minimum yang mesti dicapai oleh murid dalam pelajaran yang diuji.Ujian rujukan kriteria Taraf pencapaian yang dikehendaki daripada seseorang murid dalam sesuatu bidang kemahiran atau tajuk mengikut objektifnya.

Ujian rujukan norma ‡ Dirangka untuk membandingkan prestasi seseorang individu dengan prestasi individu yang lain dalam kumpulan sebayanya. atau membanding prestasi satu kumpulan dengan kumpulan yang lain.bertujuan agar pemeringkatan dapat ditentukan mengikut pencapaian masing-masing lina2009 25 .

lina2009 26 .UJIAN ‡ Ujian ialah satu alat. Ujian ialah bahan yang bertulis atau bercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran.

KEBOLEHPERCAYAAN ‡ Kebolehpercayaan ujian merujuk kepada soalan. adakah sesuatu ujian itu mengukur apa-apa yang diukur dengan tepat. Ketepatan ujian bermaksud kepada ketekalan atau konsistensi sesuatu ujian lina2009 27 .

adakah sesuatu ujian itu mengukur apa-apa yang hendak diukur lina2009 28 .KEESAHAN ‡ Kesahan ujian merujuk kepada soalan.

‡ Unsur-unsur motivasi ‡ Refleksi ‡ Mencabar minda ‡ Menimbulkan celik akal ‡ Mengurangkan tekanan ‡ Menimbulkan kesediaan lina2009 29 .PERANCANGAN/CIRI UJIAN ‡ Kebolehpercayaan dan kesahan ujian ‡ Ujian dijalankan mengikut prosuder yang ditetapkan ‡ Markah yang dicapai dalam ujian perlu ditukarkan kepada skor standard.

‡ Matematik membantu murid sedar akan dunia luar di sekolah dan membantu mereka membina asas kukuh. ‡ Murid sekolah rendah perlu memahami kemahiran matematik lina2009 30 . bergerak menggunakan ruang. menyelesai masalah. mengimbang blok mainan dll. bertemu dengan pelbagai bentuk geometri.Mentaksir Matematik ‡ Murid perlu membanding kuantiti.

Kemahiran matematik ‡ Kemahiran asas pra nombor ‡ Kemahiran komputasi ‡ Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah lina2009 31 .

Masalah matematik ‡ Mengenal pasti bentuk. pola ‡ Pengguasaan konsep nombor ‡ Pengguasaan operasi asas matematik lina2009 32 .

Mengenalpasti apakah kemahiran matematik yang masih belum dikuasai murid .Mendapat tahu siapa murid yang menghadapi masalah matematik. ‡ Analisis ralat ‡ Penyoalan klinikal ‡ Ujian rujukan kriteria lina2009 33 .Mentaksir matematik ‡ Senarai semak ‡ Inventori matematik tidak formal .

Ujian kumpulan Ujian yang boleh ditadbirkan kepada sekumpulan orang Ujian individu Ujian yang hanya ditadbirkan kepada seorang individu dalam satu masa lina2009 34 .

Ujian berdasarkan kurikulum Ujian yang dijalankan berdasarkan isi kandungan kurikulum yang digunakan di sekolah Ujian formatif Ujian yang dijalankan untuk menguji penguasaan kemahiran atau subkemahiran sesuatu unit masih sedang diajar oleh guru. Ujian dijalankan dengan kerap lina2009 35 .

Ujian sumatif Ujian yang merumuskan pencapaian murid selepas satu unit pengajaran telah dilakukan. Ditadbirkan kepada semua murid termasuk murid normal lina2009 36 . Biasanya satu gred akan diberikan sebagai satu tanda pencapaian murid Ujian saringan Ujian yang dijalankan untuk mengenal pasti kanak-kanak berisiko menghadapi masalah.

atau membanding prestasi satu kumpulan dengan kumpulan yang lain.Ujian rujukan norma ‡ Dirangka untuk membandingkan prestasi seseorang individu dengan prestasi individu yang lain dalam kumpulan sebayanya.bertujuan agar pemeringkatan dapat ditentukan mengikut pencapaian masing-masing lina2009 37 .

Keputusan ujian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan lina2009 38 .Ujian diagnostik Ujian yang dijalankan untuk mengenal pasti dengan terperinci masalah yang dihadapi oleh murid iaitu daerah kelemahan murid. Ujian rujukan kriteria Taraf pencapaian yang dikehendaki daripada seseorang murid dalam sesuatu bidang kemahiran atau tajuk mengikut objektifnya. Guru menetapkan kriteria dan standard minimum yang mesti dicapai oleh murid dalam pelajaran yang diuji.

Biasanya item agak sukar sedikit lina2009 39 .Ujian speed ‡ Ujian yang perlu dihabiskan dalam masa yang agak terhad Ujian power ‡ Ujian yang memberi masa yang agak lama untuk dihabiskan.

Alat-alat pentaksiran Rekod dan laporan berkaitan latar belakang keluarga kesihatan murid prestasi akademik dahulu minat murid Sampel kerja analisis ralat (kesilapan dalam tulisan atau cetakan kualiti kerja lina2009 40 .

‡ Pengujian ± Ujian rujukan norma ± Ujian rujukan kriteria ± Inventori tidak formal ± Kuiz ± Probe ± Analisis tugasan ‡ Pentaksiran portfolio lina2009 41 .

‡ Pemerhatian ‡ Senarai semak ‡ Skala perkadaran ‡ Temu bual lina2009 42 .

Ujian digunakan bagi mengukur kewujudan penguasaan pelajar dalam sesuatu mata pelajaran lina2009 43 . Ujian adalah alat ukur.PENGUJIAN ‡ Merupakan satu proses pengukuran pencapaian penguasaan pelajar dalam suatu mata pelajaran di bilik darjah dengan menggunakan ujian.

Pengujian merujuk juga kepada satu teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang individu lina2009 44 . Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi markat kepada jawapan / penguasaan kemahiran yang diberi. Ujian mengandungi satu set butiran berkaitan dengan sesuatu mata pelajaran bagi meransang pelajar untuk menunjukkan tahap penguasaan mereka dalam mata pelajaran berkenaan.

‡ mengesan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid.TUJUAN PENGUJIAN ‡ Mengesan hasil pembelajaran yang telah dicapai ‡ mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. lina2009 45 .

lina2009 46 .PENGUKURAN Suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri. Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. kewujudan ciri penguasaan sesuatu isi mata pelajaran yang diajar oleh guru kepada murid dikuantifikasikan dengan memberi markat ujian Juga merupakan proses menentukan kuantiti / takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru.

TUJUAN PENGUKURAN ‡ Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang diperolehi ‡ Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperoleh ‡ Mengesan kemajuan yang dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain. ‡ Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid lina2009 47 .

PENILAIAN ‡ Menurut Stuffflebeam (1971). penilaian adalah proses mengenal pasti. memperoleh dan menyediakan maklumat berguna untuk mempertimbangkan sesuatu keputusan. lina2009 48 . Penilaian juga merupakan perbezaan di antara hasil yang diperolehi dengan apa yang diharapkan .

lina2009 49 . penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif P&P dapat dicapai. Penilaian dalam pendidikan merupakan suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau takat sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. Dalam P&P di bilik darjah.

TUJUAN MENGUJI DAN MENILAI 
Sebagai penggerak Sebagai alat mencari punca kelemahan Bagi mendapatkan maklumat balik Penilaian Pembelajaran lampau
lina2009 50 

Pensijilan Bagi membuat ramalan Bagi membuat klasifikasi Pemilihan Penyelidikan

Dalam p.khas pentaksiran & penilaian penting
‡ Mendapat maklumat kem.kognitif - kecerdasan - memori ‡ kemahiran motor - motor kasar - motor halus

lina2009

51

‡ Kemahiran persepsi - persepsi visual - persepsi auditori ‡ Kemahiran akademik - bacaan - tulisan - matematik
lina2009 52

bahasa ekspresif (yang menunjukkan perasaan) .‡ Kemahiran bahasa .bahasa reseptif (kefahaman) ‡ Tingkah laku ‡ Keadaan sosio emosi lina2009 53 .

Ujian rujukan kriteria .merupakan sesuatu ujian yang kerap direka oleh guru p.Pentaksiran berdasarkan mata pelajaran 1. . Guru akan tetapkan kriteria pencapaian.biasanya kem.khas untuk menilai setakat mana yang telah diajar kepada murid dalam satu tempoh tertentu telah dicapai. Cthnya lulus 50% ke atas lina2009 54 . diuji hanya kepada satu aspek sahaja.

2. lina2009 55 . Analisis tugasan Untuk mengajar murid menjalankan sesuatu tugasan dengan jayanya. kemahiran kecil yang masih tidak dapat dilakukan oleh murid diajar. Kemudian menguji tugasan tersebut.

Guru harus mengkaji ralat yang terdapat dalam kerja latihan murid. lina2009 56 . Kenal pasti kemahiran yang harus diajar. Analisis ralat ‡ Kesilapan yang dibuat oleh murid boleh dijadikan sebagai petunjuk tentang kemahiran yang masih belum dikuasainya. Murid akan melakukan kerap kesilapan bagi sesuatu kemahiran yang masih belum dikuasaainya.3.

berdasarkan rujukan dibuat item-iten ujian akan dibina untuk menguji murid lina2009 57 . Inventori tidak formal ujian yang dibina untuk mengukur setakat mana murid telah menguasai kemahiran yang terkandung dalam sukatan yang digunakan di sekolah.Pembinaan bahan pentaksiran berdasarkan kurikulum 1.

Langkah-langkah membina inventori tidak formal ‡ Tentukan dulu kemahiran dalam sukatan yang anda ingin gunakan untuk menguji murid ‡ Kenal pasti bahagian sukatan yang sesuai digunakan untuk ujian berdasarkan umur. darjah dan tahap kebolehan murid ‡ Sediakan item-item ujian bagi setiap bahagian sukatan dengan memberi tumpuan kepada aspek-aspek penting setiap bahagian lina2009 58 .

‡ Pastikan bahawa bilangan item-item yang digunakan adalah dikawal ‡ Susunkan item-item soalan ujian daripada yang paling senang kepada yang paling susah lina2009 59 .

2. Pentaksiran Portfolio ‡ Pentaksiran jenis ini dijalankan secara berterusan ‡ Kelebihan pentaksiran ini saampel-sampel kerja yang disimpan dalam portfolio boleh menunjukkan kemajuan yang dicapai oleh murid dengan ketara ‡ Sampel kerja dijadikan bukti pencapaian lina2009 60 .

dalam bentuk senarai semak .dalam bentuk rakaman audio lina2009 61 .dalam bentuk jurnal .Garis panduan membina portfolio ‡ Senarai isi kandungan ‡ Penilaian guru terhadap kerja murid .

hasil kerja yang paling tidak memuaskan .hasil kerja yang terbaik .sampel kerja selepas pengajaran dijalankan .sampel kerja bagi kemahiran yang berlainan lina2009 62 .‡ Sampel-sempel kerja murid yang terpilih .sampel kerja di peringkat permulaan .

laporan ibu bapa tentang tabiat kerja di rumah .‡ Penilaian kendiri oleh murid ‡ Soal selidik tentang aspek-aspek berkaitan murid .laporan guru mengenai kemajuan murid lina2009 63 .

Senarai semak ‡ Merupakan instrumen pengumpulan maklumat yang berstruktur ‡ Satu senarai deskripsi (bersifat menghurai) dan guru hanya menanda deskripsi yang dianggap tepat berkaitan murid yang ditaksirkan ‡ Soalan-soalan spesifik dikemukakan dan murid hanya memilih jawapan mengikut pandangan lina2009 64 .3.

lina2009 65 . Skala pengkadaran Agak sama dengan senarai semak Yang membezakan ialah senarai semak hanya memerlukan murid respon Ya/Tidak manakala skala pengkadaran satu skala persetujuan diberikan dan murid perlu memilih darjah persetujuannya.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful