You are on page 1of 6

m Tamadun Barat (TB) adalah rentetan drpd pemikiran dan falsafah

tamadun Yunani dan Rom.


m Ciri kebudayaan orang Yunani dan Rom ± tiada agama dan kitab
suci khusus, kepercayaan dan cara hidup berlandaskan fahaman
sekularisme, rasionalisme, materialistik.
m Kepercayaan orang Rom berubah selepas kedatangan Kristian
pada abad 1 masihi.
m Pada 343M, agama Kristian telah menjadi agama rasmi kerajaan
Rom.
m Orang Kristian menumpukan kerohanian daripada bidang
keduniaan.
m Golongan gereja memiliki kuasa mutlak, monopoli ilmu
pengetahuan yang membelakangkan sains, menyalahguna
kuasa gejeja. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati di
kalangan penduduk Eropah sehingga menimbulkan rasa
kebenciaan terhadap golongan gereja.
m Maka muncullah golongan saintis dengan membelakangkan
falsafah agama. Seterusnya mewujudkan kelompok masyarakat
yang memisahkan kehidupan daripada agama.
m TB menlalui 3 era (period)
x aman klasik : sebelum 3M
x aman kegelapan ( dark age) : 4-16M
x aman moden : 17M
m aman klasik ± era kemunculan tamadun ± Yunani
dan Rom
m aman kegelapan ± kemunduran, pergolakkan politik,
penguasaan wilayah, cengkaman pengaruh gereja,
perkembangan ilmu pengetahuan terbantut.
m aman moden ± zaman kebangkitan (renaissance) ±
ke arah kemajuan dan kemodenan dengan
tersebarnya pengaruh sekularisme, berkembangnya
ilmu sains.
m °ujud pemisahan antara dunia dan akhirat,
m Tiada ukuran baik dan buruk yang mutlak. Semua nilai
moral agama bersifat relatif
m Kelakuan moral mengikut keadaan, tempat, zaman
m Kehidupan perlu dipenuhi dengan nikmat dunia
m Agama dianggap menyekat kemajuan dan perlu
dipisahkan daripada politik, pendidikan dsb
m Agama dianggap urusan peribadi dan hanya untuk
upacara ritual di tempat dan masa tertentu.
6   6  


- Al-Quran dan al-Sunnah - Pemikiran akal
  
-Islam menjadi cara hidup dalam - Agama dianggap sebahagian
seluruh kehidupan daripada budaya
-Pembaharuan dalam Islam adalah
mengikut agama
   
   -Segala urusan dunia tiada kaitan
‡ segala bentuk pembangunan dengan agama.
kebendaan berkait dengan kerohanian -Terikat dengan undang-undang tetapi
± terikat dengan prinsip akidah, syariah bentuk pengawalan tidak didasarkan
dan akhlak kepada iman
6  6 

  
- Di i r t l, - i tl t j l l i
i tl t j l j r ti i
i r . i l :I l t t - t
l j i - l µ tl t
t l i l i ti t l l r ¶
.
   
  
- ri l , -
r i, j i li (i t l t l) .I i
r i . j i i rl -l
-P i it t t i
l t t r t t t f . B rl l ri i il i t
r i . i l , l i .
r t i
t l r z t,
i ji .