bln lbruhlm

S WnuruL Kumus LWcun 8uhusu Ldlsl KWWmpuL : suvung-
mWnvuvungl , suvung bWrmuksud mWnguslhl, mWnclnLul,
kuslhun , bWrusu bWus, kuslh dun |ugu clnLu. Wnvuvungl
bWrmuksud bWrusu suvung ukun, mWnguslhl, mWnclnLul.
S LWngun lLu pWrkuLuun suvung-mWnvuvungl boWh
dl|Wuskun sWbugul pWrusuun kuslh-mWnguslhl, clnLu-
mWnclnLul uLuu pun pWrusuun bWus kuslhun ukun
sWsWorung kWpudu sWorung vung uln.
S KWmWsruun , mWsru bWrmuksud WruL uLuu kurlb bWnur (
bWrsuhubuL, bWrkuslh ÷suvung), bWrmWsru WrLlnvu
bWrsuhubuL dWngun mWsru, bWrbulk-bulk , bWrumuh mWsru,
bWrmWsruun luuh bWrguu uLuu bWrsuhubuL dWngun rumuh
mWsru unLuru suLu sumu uln dun kWmWsruun luuh pWrlhu
mWsru.
S 8uduvu pWnvuvung mWrungkuml duu uspWk :
ŧ. 8WrslfuL pWnvuvung LWrhudup orung uln
z. Wn|ugu kWbu|lkun dun kWpWnLlngun orung
uln sWbugul pWngukuhun kWpudu slfuL
pWnvuvung LWrsWbuL.
S LuumkonLWks sWkouh, sWmuu curgu
sWkouh dlkWhWndukl bWrslfuL pWnvuvung,
LWrmusuk plhuk pWnLudblr, sLuf ukudWmlk,
murld-murld, sLuf sokongun dun sWbugulnvu.
S u|udkun ° sWkouh pWnvuvungº .
S SWkouh PWnvuvung mWmbucu muksud
sWsWbuuh sWkouh vung bulk lulLu vung mWmllkl
buduvu suku bWu|ur, Llduk klru murld, guru uLuu
pWnLudblr,
S mWmllkl kuulLl hubungun kWmunusluun vung
Llnggl unLuru guru dWngun lbu-bupu, guru-
dWngun guru, guru dWngun murld dun guru
dWngun pWnLudblr suusunu pWrsWklLurun sWkouh
vung lnduh, mWsru dun LWnung( LukW AmlWnW
Wb, AusLrulu, Hurlun WLro, zŧ Aprl zŦŦ,).
S SWkouh vung bulk mWmllkl kuulLl hubungun kWmunusluun
vung Llnggl. Hubungun unLuru guru dWngun lbu bupu, guru
dWngun guru, guru dWngun murld, guru dWngun pWnLudblr.
S Curu-guru, lbu bupu dun murld-murld bWkWr|usumu unLuk
mWcu|udkun suusunu pWrsWkouhun vung mWmllkl buduvu
bWrmoLlfkun pWmbungunun lnsun vung sWmpurnu durl sWgl
rohunl, |usmunl, lnLWWkLuu dun Wmosl.
S Plhuk sWkouh dun lbu bupu sWnLlusu bWrhubung unLuru suLu
sumu uln, bWrkulLun sou unuk-unuk mWrWku. 1lduk bWruhslu
uLuu bWrdlum dlrl duum hu-hu LWrLWnLu, LWruLumunvu sou
ukudWmlk dun Llngkuh uku unuk-unuk.
S KWpuusun kW|u guru
- SWkouh mWruncung dun mWuksunukun
progrum bugl mWngurungkun LWkunun guru,
mWmupuk kWboWhun muslng-muslng dun
mWnlngkuLkun sokongun soslu .
- Progrum lnl boWh bWrbWnLuk kursus,
cWrumuh, bWngkW dun sWbugulnvu.
S 8unLuun dun sokongun unLuk murld-murld
vung mWnguuml musuuh bWrkucun.
- Lm kWbunvukun kWs, murld-murld lnl bWrslfuL
pWmuu sWrLu mWmpunvul kWmuhlrun soslu
vung Wmuh.
- SWbugul pWnvWWsulun goongun sWpWrLl lnl
hurusuh dlbWrl uLlhun duum kWmuhlrun
soslu vg mWrWku dupuL bWrhubung sWcuru
poslLlf dWngun orung uln.
S CUU PLNYAYANC
S PrlhuLln, bWrmlnuL, bWrLlmbung rusu,
mWn|ugu,
S mWmlklr dun mWmbWrl pWrhuLlun LWrhudup
S pWrmlnLuun, pundungun, kWbu|lkun,
kWpWruun dun kWbuhugluun murld-murldnvu.
S Wnvukul dun mWnvuvungl kunuk-kunuk.
S 8WrmlnuL mWngu|ur, bWrdWdlkusl dun
mWuksunukun ukLlblLl P 8 P dWngun
bWrsungguh- sungguh.
- Wmpunvul slfuL dun kuulLl sWpWrLl bWrlkuL:
S 8Wrsopun sunLun
S WnghormuLl pundungun murld
S PWrumuh
S Wnduh huLl
S 1u|ur
S SWmunguL bWrbukLl
S PrlhuLln
S PWnvWbur lmu kWmusvurukuLun.
S PWmbWnLuk suhsluh sWsuul dWngun normu
dun nlul musvurukuL.
S PWmbWnLuk musvurukuL pWnvuvung.
S Wn|udl tole moJel kepaJa mot|J Jao
masyatakat.
S PWnghubung dl unLuru guru, lbu bupu,
pWgucul kWru|uun dWngun musvurukuL dun
pWnvumbung kWpudu musvurukuL.
S WlbuLkun dlrl duum ukLlblLl
kWmusvurukuLun.
S WndWkuLkun sWkouh dWngun musvurukuL.
S Wn|udlkun sWkouh sWbugul pusuL lmu.
S WmbWrlkun pWrkhldmuLun duumbldung
vung dlkuusul.
S Wn|uunkun ku|lun pWndldlkun duum
mWnguLusl musuuh murld dl duumbllk
dur|uh ugur dupuL mWnlngkuLkun muLu
pWndldlkun
S hLLp:lldukWumlWnWrWb.bogspoL.comlzŦŦ,lŦil
mWmuhuml-konsWp-sWkouh-pWnvuvung-
dun.hLm
S hLLp:llsvlffuh.bogspoL.comlzŦŦ,lŦ¸lkonsWp-
sWkouh-pWnvuvung.hLm
S hLLp:llccc.subuh.Wdu.mvlskpmLdonlnoLWslC
UU%zŦLAN%zŦALA%zŦPLNLlLlKAN.p
df

WZa^a` Sa_ WcSZ SS_S V_ WW\S` _S SZY WZ S SZY _S SZY TW^S_aV WZYS_WZUZ`S S_SZ TW^S_S TWS_S_ VSZ aYS UZ`S WZ S SZY TW^S_aV TW^S_S _S SZY SSZWZYS_WZUZ`S S WZYSZ `a \W^S`SSZ _S SZYWZ S SZY T[W VWS_SZ _WTSYS \W^S_SSZ S_WZYS_UZ`S WZUZ`S S`Sa \aZ\W^S_SSZ TWS_ S_SZ SSZ _W_W[^SZY W\SVS _W[^SZY SZYSZ S WW_^SSZ W_^S TW^S_aV W^S` S`Sa S^T TWZS^ TW^_SSTS`TW^S_ Ê_S SZYTW^W_^S W^`Z S TW^_SSTS` VWZYSZ W_^STW^TSTS TW^SS W_^S TW^W_^SSZ SS TW^YSa S`Sa TW^_SSTS` VWZYSZ ^SS W_^S SZ`S^S _S`a _SS SZVSZ WW_^SSZ SS \W^S W_^S S .

S # S aVS S \WZ S SZY W^SZYa VaS S_\W W^_XS` \WZ S SZY `W^SVS\ [^SZY SZ WZSYS WTSSZ VSZ W\WZ`ZYSZ [^SZY SZ_WTSYS \WZYaaSZ W\SVS _XS` \WZ S SZY `W^_WTa` SS [Z`W_ _W[S_WaS cS^YS _W[S VWWZVS TW^_XS` \WZ S SZY `W^S_a \S \WZ`SVT^_`SX SSVW a^Va^V_`SX _[[ZYSZ VSZ _WTSYSZ S .

aaVSZ _W[S \WZ S SZY W[S WZ S SZY WTScS S_aV _W_WTaS _W[S SZYTS S`a SZYW TaVS S _aS TWSS^`VS ^S a^VYa^aS`Sa \WZ`SVT^ S W aS` aTaZYSZ WSZa_SSZ SZY `ZYY SZ`S^S Ya^aVWZYSZ TaTS\SYa^a VWZYSZ Ya^aYa^aVWZYSZ a^V VSZ Ya^a VWZYSZ \WZ`SVT^ _aS_SZS \W^_W`S^SZ _W[S SZYZVSW_^S VSZ `WZSZYaWWZW Wba_`^SS S^SZ W`^[# \^# # S S .

W[S SZYTSWaS`aTaZYSZWSZa_SSZ SZY`ZYY aTaZYSZSZ`S^SYa^aVWZYSZTaTS\SYa^a VWZYSZYa^aYa^aVWZYSZa^VYa^aVWZYSZ\WZ`SVT^ S a^aYa^aTaTS\SVSZa^Va^VTWW^S_SSaZ`a WcaaVSZ_aS_SZS\W^_W[SSZ SZYWTaVS S TW^[`XSZ\WTSZYaZSZZ_SZ SZY_W\a^ZSVS^_WY ^[SZS_SZZ`WW`aSVSZW[_ S S_W[SVSZTaTS\S_WZ`S_STW^aTaZYSZ`S^S_S`a _SSSZTW^S`SZ_[SSZSSZSW^WSVSTW^S_S S`SaTW^VSV^VSSSS`W^`WZ`a`W^a`SSZ S_[S SSVWVSZ`ZYSSaSZSSZS S .

S  W\aS_SZWSYa^a W[SW^SZUSZYVSZWS_SZSSZ \^[Y^STSYWZYa^SZYSZ`WSZSZYa^a Wa\aWT[WSZS_ZYS_ZYVSZ WZZYS`SZ_[[ZYSZ_[_S ^[Y^SZT[WTW^TWZ`aa^_a_ UW^SSTWZYWVSZ_WTSYSZ S .

S  SZ`aSZVSZ_[[ZYSZaZ`aa^Va^V SZYWZYSSS_SSTW^ScSZ WTSZ SSZW_a^Va^VZTW^_XS` \WSa_W^`SW\aZ SWS^SZ_[_S SZYWS WTSYS\WZ WW_SSZY[[ZYSZ_W\W^`Z S^a_SVTW^S`SZVSSWS^SZ _[_S YW^WSVS\S`TW^aTaZY_WUS^S \[_`XVWZYSZ[^SZYSZ .

S S S S S S  ^S`ZTW^ZS`TW^`TSZY^S_S WZSYS W^ VSZ WTW^ \W^S`SZ `W^SVS\ \W^Z`SSZ\SZVSZYSZWTSSZ W\W^aSZVSZWTSSYSSZ a^Va^VZ S WZ aS VSZ WZ S SZY SZSSZS W^ZS` WZYSS^TW^VWVS_ VSZ WS_SZSSZ S`b` VWZYSZ TW^_aZYYa _aZYYa .

 W\aZ S_XS`VSZaS`_W\W^`TW^a` S W^_[\SZ_SZ`aZ S WZY[^S`\SZVSZYSZa^V S W^SS S WZVSS` S aa^ S WSZYS`TW^TS` S ^S`Z .

S S S S S WZ WTS^aWS_ S^SS`SZ WTWZ`a_S_S_W_aSVWZYSZZ[^S VSZZSS_ S^SS` WTWZ`aS_ S^SS`\WZ S SZY WZSV^[W[VWW\SVSa^VVSZ S_ S^SS` WZYaTaZYVSZ`S^SYa^aTaTS\S \WYScSW^SSSZVWZYSZS_ S^SS`VSZ \WZ aTSZYW\SVSS_ S^SS` .

S S S S S WTS`SZV^VSSS`b` WS_ S^SS`SZ WZVWS`SZ _W[S VWZYSZ S_ S^SS` WZSVSZ _W[S _WTSYS \a_S` a WTW^SZ \W^VS`SZ VSS TVSZY SZYVaS_S WZSSZSZ SSZ \WZVVSZ VSS WZYS`S_ S_SS a^V V VSS T VS^S SYS^VS\S` WZZYS`SZ a`a \WZVVSZ .

S S S ``\ÈÈVaWSWZW^WbT[Y_\[`U[È# #È #È WSS[Z_W\_W[S\WZ S SZY VSZ` ``\ÈÈ_ XXST[Y_\[`U[È# #È #È[Z_W\ _W[S\WZ S SZY` ``\ÈÈccc_STSWVa È_\`V[ZÈZ[`W_È # #  #   \ VX .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful