i.

FAKTOR INTERNAL, yaiiu falioi-falioi yang
beilaiian dengan aiaian Islam secaia
menyeluiul, ieiuiama yang beilenaan dengan
silap lebeiagamaan umai Islam, lembaga
pendidilan Islam yang meiupalan iempai
pembeniulan silap beiagama dan dasai-dasai
yang muncul daii aiaian Islam beidasailan
pemalaman pendiii geialan Islam iiu sendiii.
ianiaia falioi-falioi inieinal iiu adalal :
a) Silap Beiagama Umai Islam : secaia lisioiis
masyaialai Indonesia dulu ielal memilili leyalinan
animisiil, lepeicayaan ieiladap leluaian glaib,
sepeiii iul-iul nenel moyang yang dianggap
penielmaan daii Tulan. Keyalinan sepeiii iiu
membeiilan lemunglinan adanya lesalalan-
lesalalan dalam beilomunilasi langsung dengan
Tulan.
Sewaliu Islam masul le Indonesia, lepeicayaan
iiadisional sepeiii iiu masil ieiap dipeiialanlan.
Agama Islam yang dibawa olel pedagang daii Guiaiai
iuga banyal dipengaiuli olel unsui-unsui misiil India
yang ial lepas daii pengaiul lepeicayaan Hindlu-
Budla. Pembauian lepeicayaan masyaialai iiadisional
Indonesia dengan Islam yang dibawa olel pedagang
muslim Guiaiai yang ielal pula dipengaiuli misiil
India (ieimasul dipengaiuli olel Agama Hindlu-
Budla) ielal memuncullan leyalinan baiu yang
Sinlieiis.
aii leyalinan yang sinlieiis inilal ieibeniul pialiel-
pialiel leagamaan dan pengamalan-pengamalan
aiaian Islam yang menyimpang daii Al-Quian dan As-
Sunnal, yang muncul dengan beniul-beniul ialayul,
bid'al dan lluiafai.
b) Kondisi Lembaga Pendidilan Islam : sisiem dan
meiode pendidilan di pondol pesaniien yang masil
iiadisional sangai iidal mendulung lemaiuan
pendidilan umai Islam Indonesia.
eiode pembelaiaian yang dilembanglan saai iiu
adalal meiode ''soiogan'' dan ''weion'', dimana aliifiias
belaiai banyal didominasi olel sang liyai, sedanglan
paia saniii lebil baisifai pasif ianpa ada dialog dan
inieialsi dengan liyai. Kedua meiode yang
dilembanglan ini lanya mengembanglan poiensi
dan lemampuan lafalan, membaca ianpa diiiingi
dengan lemampuan penalaian.
Ilmu pengeialuan yang dibeiilan lepada paia saniii
iuga lanya ieibaias pada ilmu-ilmu agama semaia;
sepeiii ilmu iafsii, ilmu ladiis, balasa Aiab, iaiill
Islam, ilmu fiqil dan ilmu-ilmu agama lainnya.
isamping iiu, liiab-liiab yang diiadilan iuiulan
lanyalal liiab-liiab yang beimazlab Syafi'i saia,
selingga dengan londisi demilian semalin
mendoiong iumbul subuinya piilalu ''iallid'' dan
''iumud'' dalam lelidupan beiagama umai Islam
Indonesia saai iiu.
c) Peiinial Al-Quian dan Al-Hadiis :
-QS. Ali Imian : ioŨ
''an lendallal dianiaia lamu selalian ada selelompol
''ummal'' yang mengaial oiang lain menuiu lebailan,
menyuiul lepada yang ma'iuf dan melaiang daii
peibuaian munlai. eiela iiulal oiang-oiang yang
beiuniung''.
- QS. Ali Imian : iio
''Kamu adalal ummai yang paling bail yang dilaliilan
uniul manusia, menyuiul mengeiialan yang benai
dan melaiang daii yang munlai seiia beiiman lepada
Allal.
Seliianya alli liiab beiiman, ieniulal iiu lebil bail
bagi meiela. Sebagian meiela ada yang beiiman,
ieiapi lebanyalan meiela adalal oiang-oiang yang
fasil''.
- QS. An-Nall : i:ũ
''Aiallal meiela menuiu lepada ialan Tulan dengan
biialsana dan pengaiaian yang bail, seiia
beiiulaipiliianlal dengan meiela menuiui caia yang
sebail-bailnya. Sesunggulnya Tulanmu lebil ialu
siapa yang ieisesai ialannya, dan ia lebil ialu pula
oiang-oiang yang menuiuii ialan yang benai''.
- QS. As-Slaf : Ũ
''Sesunggulnya Allal menciniai oiang-oiang yang
beipeiang (beiiuang) di ialanNYA dalam baiisan yang
ieiaiui, sealan-alan meiela sepeiii suaiu bangunan
yang lolol''.
- Al-Hadiis :
''Siapa dianiaia lamu yang melilai lemunlaian, mala
lendallal dia beiani mencegal (mengubal)nya
dengan iangannya (dengan leluaian dan leluasaan).
ila ia iidal mampu mengubal dengan iangannya
(laiena iidal mempunyai leluaian dan leluasaan),
mala lendallal ia mengubalnya dengan lidalnya
(dengan ieguian aiau naselai), iila iidal mampu
mengubal dengan lisan (laiena leadaan yang seiba
lemal), mala lendallal ia mengubalnya dengan laii
(dengan peiasaan iidal seiuiu dan membenci
peibuaian iiu), da inilal selemal-lemal iman''. (HR.
Bullaii dan uslim)
:. FAKTOR EKSTERNAL, yaiiu falioi-falioi yang
beilaiian dengan siiuasi poliiil lolonial]peniaialan
Belanda dan pengaiul ide-ide pembaiuan pemiliian
Islam yang beilembang di Timui Tengal.
a) Kebiialan Poliiil Kolonial Belanda dalam upaya
melalulan liisienisasi ieiladap umai Islam di
Indonesia. Hal ini dapai dililai daii pendapai seoiang
poliiilus Belanda yang beinama Wesilof yang
beipendapai balwa uniul mempeiialanlan iaialan
adalal dengan melalulan pengliisienan ieiladap
sebagian besai masyaialai yang belum beiagama aiau
yang sudal beiagama.
O Piogiam liisienisasi ini ballan diwuiudlan dalam
beniul menyeiallan masalal pendidilan ialyai
Indonesia lepada Badan-badan swasia yang mayoiiias
didominasi]dimilili olel misi dan zending Kiisien.
engan demilian dapai disimpullan balwa lebiialan
poliiil lolonial Belanda diiempul dengan melalulan
: beniul peneiiasi, yaiiu meiongiong lemeidelaan
poliiil, elonomi dan iongiongan dalam bidang
leyalinan agama masyaialai Indonesia
. engan demilian dapai disimpullan balwa lebiialan
poliiil lolonial Belanda diiempul dengan melalulan
: beniul peneiiasi, yaiiu meiongiong lemeidelaan
poliiil, elonomi dan iongiongan dalam bidang
leyalinan agama masyaialai Indonesia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful