FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN TIMUR

OLEH: NUR IDAYU BINTI MOHD NOOR NURSAIYIDAH BINTI ABDUL RASID ANIS NAQUIAH BINTI SABRI

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

KONSEP FALSAFAH ISLAM Konsep falsafah islam berkembang di negara islam dan di bawah naungan islam .hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah linkungan kekuasaan islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik Sheikh Mustafa Abd.Al-Razak .

Pengertian Falsafah Islam Mengikut AhliAhli-ahli Falsafah Islam .

Al-KHINDI ILMU FIZIK ‡ Berasaskan benda ‡ Ilmu hitung ‡ astronomi ‡ Tidak berkaitan dengan benda sama sekali ILMU MATEMATIK ILMU KETUHANAN .

emosi dan rohani ke tahap sempurna. Muhamad Athhiyah Al Abrashi Pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia di bawah teras ajaran islam. fizikal. ‡ Ia adalah satu proses membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia mengikut peraturan taat dan cinta kepada pemerintah.Muhamad Oatb Proses membentuk manusia secara menyelluruh dan seimbang untuk memperkembangkan potensi intelek. Syed Naquib ‡ Pendidikan dapat direalisasikan apabila berlakunya perubahan dalam diri individu. .

sabar serta menghormati orang yang lebih tua dalam diri murid-murid. sikap berani. ‡ Pendidikan islam merujuk kepada persiapan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. merendah diri . ‡ Merangkumi aspek intelek. tabiat baik. Al Ghazali HAMKA( Haji Abdul Malik Karim Amrullah) . pembinaan akhlak yang mulia. berani dan menghormati antara satu sama lain.Amar Al Shaibani ‡ Pendidikan mengikut pandangan islam ialah satu proses yang memupuk budi pekerti yang mulia.

dapatlah dirumuskan bahawa pendidikan daripada sudut islam menyatukan semua ilmu pengetahuan di bawah pengendalian Al-Quran dan sunah yang merupakan teras di dalam pendidikan dan kebudayaan islam sebenarnya. .KESIMPULAN Oleh itu.

rohani.Pendidikan islam hendaklah sesuai dengan roh islam. Bersifat universal dan didasarkan kepada faktorfaktor sosial. CIRI-CIRI PENDIDIKAN ISLAM Peningkatan manusia haruslah berdasarkan kepada aspek kehidupan manusia yang berkait dengan ilmu pengetahuan dan tugas menyampaikan ilmu kepada amanah Allah swt. akidah dan undang-undang islam Bersifat dinamik di mana ia berkembang sesuai dengan perkembangan penyelidikan dan kajian-kajian dalam pelbagai pendidikan. ekonomi. pendidikan dan psikologi . budaya. politik.

Mewujudkan perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai-nilai keislaman. . MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Skop dan bidang pendidikan islam harus disebarkan secara luas dan menyeluruh Fahaman idealistik dan realisme serta usaha untuk membentuk individu-individu beriman.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR Konsep  Prinsip  Tokoh-Tokoh  .

nasionalisme dan internasionalisme ( India). Falsafah ini boleh digolongkan dalam 3 aliran utama iaitu konfusianisme ( China). .Pengenalan y Falsafah pendidikan timur berasaskan daripada falsafah Cina dan India. dan falsafah pendidikan Islam.

Konsep y Ahli-ahli falsafah pendidikan Timur menyatakan bahawa pendidikan mempunyai fungsinya tersendiri. Mengekalkan struktur kekeluargaan. Menggubal undang-undang. iaitu: Membolehkan seseorang untuk mencapai kebijaksanaan. . Memenuhi kehendak sosial dan ekonomi.

 Manusia belajar melalui pemerhatian alam semula jadi mereka.Prinsip  Kehidupan manusia akan menjadi baik sekiranya mereka sanggup berubah.  Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagiaan.  Setiap manusia inigin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai keadaan aman sesudah mati (Nirvana). .

beliau telah menjadi seorang Pegawai Rendah Kerajaan Cina.Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme diasaskan oleh Kung Fu Tze atau lebih terkenal dengan panggilan Confucius. . Berasal daripada keluarga miskin. y Riwayat hidup Confucius: y Dilahirkan pada tahun 551 di Qufu. Pada usia 20 tahun. daerah Shandong. Ketua Menteri sepanjang hayat. Menjadi seorang hakim di Chung Tu dan memegang jawatan sebagi Grand Secretary of Justice .

.y Mempunyai lebih kurang 3 ribu pengikut ketika beliau menjadi Mahaguru dalam ajaran Confucius. Antara pengikutnya ialah: Mengzi (372-289 SM) Xunzi (313-238 SM) Hanyu (768-824 M) ‡ Beliau meninggal dunia pada usia 73 pada tahun 479 SM.

y Setelah kematian Confucius. y . y Pengaruh ini kekal di negara China selama lebih kurang 2 ribu tahun. y Buku klasik Sekolah Confucius. Confucian Analectecs. pengikutnya telah mendokumentasikan semua perbualan dan jawapan bagi setiap perbincangan serta jalan penyelesaian pelbagai masalah dalam kehidupan seharian.Ajaran Confucius merupakan 1 mazhab berasingan yang dikenali sebagai Sekolah Confucius.

muzik.Falsafah Pendidikan Confucius KONSEP PENDIDIKAN ‡ Pendidikan adalah untuk semua. ‡ Penyampai ilmu yang mahir. tanpa mengambil kira status sosio ekonomi atau kedudukan sosial. puisi.sejarah. kod & tatacara kelakuan yang baik. ‡ Pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia. MATLAMAT PENDIDIKAN ‡ Menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. PERANAN GURU . ‡ Mengenali & memahami murid yang diajar. ‡ 6 buah buku yang merangkumi bidang falsafah. politik. KURIKULUM ‡ Berfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. kesusasteraan. ‡ Fasilitator . ekonomi dan kebudayaa.

Seorang penulis. Seorang Nobel Laurate negara Asia yang pertama kerana telah memenangi anugerah Nobel Prize (kategori kesusasteraan). penyair. pengarang sandiwara. penggubal lagu. ahli falsafah dan pendidik. y Riwayat hidup: y Dilahirkan pada tahun 1861 di Kalkota.Nasionalisme & Internasionalisme Falsafah pendidikan nasionalisme & internasionalisme diasaskan oleh Rabindranath Tagore (1861-1941). Berasal daripada keluarga Brahmin yang kaya. India. .

Karya beliau banyak dikarang dalam bahasa Bengali tetapi ada beberapa karya beliau telah berjaya diterjemah dalam bahasa Inggeris. . agama dan pendidikan.Mendirikan sebuah sekolah di Santiniketan yang kemudiannya telah menjadi sebuah universiti pada tahgun 1921. Antaranya ialah buku-buku dan esei mengenai falsafah.

cekap dalam berkhidmat untuk masyarakat & negara serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. sejarah dan pendidikan alam sekitar. ‡ Melahirkan individu yang berfikiran cerdas. PERANAN GURU ‡ Fasilitator ‡ Pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid. bebas & berani. bersih.Falsafah Pendidikan Rabindranath KONSEP PENDIDIKAN ‡ Satu proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup masing-masing kelak. . Antara subjek yang disyorkan ialah muzik. MATLAMAT PENDIDIKAN ‡ Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan intergrasi dengan persekitaran. saintifik. kesusasteraan. intelek. KURIKULUM ‡ Menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. moral. ‡ Melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. ‡ Penjana idea yang kreatif & bernas dalam kalangan murid. rohani. berupaya mencapai segala aspek kehidupan seperti fizikal. drama & tarian. seni.

IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA .

Seperti yang telah termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan yang dijalankan di Malaysia merupakan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi seseorang individu. y . pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu.y Menurut Islam. kemahiran dan penghayatan.

jasad dan akal.y Dalam Islam juga diterapkan penyatupaduan antara elemen roh. y . Penyerapan ini merupakan asas yang paling kukuh dalam menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi.

y Bagi menyelaraskan kesepaduan antara elemen-elemen tersebut. Melalui kedua-dua bentuk kurikulum ini. y . sosial dan semangat tanggungjawab secara seimbang kepada diri. peribadi. 2 bentuk kurikulum telah dilaksanakan dalam sistem pendidikan bersepadu di Malaysia iaitu KBSR dan KBSM. masyarakat dan alam sekitar. ia lebih memberi penekanan asas mengenai usaha dalam pembentukan sahsiah.

.y Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful