TEORI PERKEMBANGAN MORAL

PENGENALAN
‡ Moral ialah satu kesedaran tentang apa yang buruk dan apa yang baik, apa yang betul dan apa yang salah. ‡ Perkembangan moral pula merujuk kepada perolehan tentang apa yang betul dan salah berdasarkan kod-kod etika masyarakat setempat.

3 komponen moral
1. Afektif: atau emosi, mengandungi unsur-unsur perasaan 2. Kognitif: pemikiran atau konsep betul atau salah 3. tingkah laku: menggambarkan bagaimana kita bertingkah laku bila dihadapkan dengan cabaran (berbohong, menipu, mencuri)

Teori Kohlberg
‡ Lawrance Kohlberg (1972) merupakan pelopor utama dalam teori perkembangan moral. ‡ Teori yang dikemukakan banyak bergantung kepada pemikiran ahli psikologi Swiss , Jean Piaget dan ahli falsafah Amerika John Dewey.

Kaedah Kajian Kohlberg

‡ Teras contoh Kohlberg terdiri daripada 72 budak lelaki dan kedua-dua keluarga kelas pertengahan dan bawah di Chicago yang berumur 10, 13 dan 16 tahun. ‡ Beliau memperolehi maklumat yang menjadi asas kepada teori perkembangan moral melalui kajian yang bertanyakan tentang sesuatu nilai betul-salah tentang sesuatu situasi.

Asas Temuramah mengandungi satu siri delima: ‡ Heinz Mencuri Dadah Seorang wanita hampir mati akibat sejenis barah yang khas di Eropah. Terdapat sejenis dadah yang difikirkan oleh doktor-doktor boleh menyelamatkan nyawanya. Ianya merupakan sama bentuk radium yang telah ditemui oleh seorang ahli farmasi di bandar yang sama barubaru ini. Kos menyediakan dadah tersebut mahal, tetapi ahli farmasi tersebut meminta bayaran sepuluh kali ganda daripada kos sebenarnya. Dia membayar $200 untuk radium dan menetapkan bayaran sebanyak $2000 untuk sama dos kecil dadah tersebut.

‡ Suami wanita tersebut iaitu Heinz telah menemui semua orang yang diketahuinya untuk meminjam wang bagi membeli dadah tersebut, tetapi dia hanya dapat mengumpulkan $1000 iaitu separuh daripada kosnya. Dia memberitahu ahli farmasi tersebut bahawa isterinya sedang hampir mati dan memintanya menjual dadah tersebut pada harga yang lebih murah atau mengizinkannya membayar lewat sedikit. Tetapi ahli farmasi itu berkata: ³Tidak, saya menemui dadah tersebut dan saya akan membuat duit dengannya.´ Oleh itu, Heinz menjadi terdesak dan memecah masuk kedai lelaki tersebut dan mencuri dadah itu untuk isterinya. Patutkah suami tersebut bertindak demikian? (Kohlberg, 1963).

Peringkat Perkembangan Moral Kohlberg
‡ Peringkat 1 : Prakonvensional -Tahap 1 : Orientasi dendaan dan kepatuhan - Tahap 2 : Orientasi ganjaran peribadi ‡ Peringkat 2 : Konvensional - Tahap 3 : Orientasi harmoni antara peribadi - Tahap 4 : Orientasi undang-undang dan peraturan ‡ Peringkat 3 : Poskonvensional - Tahap 5 : Orientasi kontrak sosial - Tahap 6 : Orientasi prinsip etika sejagat

Peringkat Prakonvensional ‡ Terdapat pada kanak-kanak prasekolah, kebanyakan pelajar sekolah rendah, sebilangan pelajar sekolah menengah atas. ‡ Ada dua tahap: Tahap 1 : Orientasi dendaan dan kepatuhan - Motif utama tingkahlaku ialah untuk mengelak dendaan. - Pemikiran moral berorientasikan egosentrik dan terbentuk berasaskan prinsip Hedonisme iaitu kanak-kanak percaya perlakuan baik akan mendapat reaksi yang baik juga.

‡ Tahap 2 : Tahap Ganjaran Peribadi - dikenali sebagai µhedonisme utilitarian¶ iaitu seseorang menilai untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan untuk mendapatkan ganjaran. Tindakbalas selesa sebagai baik dan tidak selesa sebagai tidak baik. Konsep keadilan pada kanak-kanak ialah bila semua orang mendapat peluang yang sama rata.

Peringkat konvensional
‡ Terdapat pada kanak-kanak sekolah rendah (tahun 5 dan tahun 6), sebilangan pelajar sekolah menengah rendah dan kebanyakan pelajar menengah atas. ‡ Ada dua tahap: Tahap 3 : Harmoni antara peribadi (budak baik) - berubah daripada hedonisme kepada sosial order. - Pada tahap ini sudah boleh menerima norma masyarakat. - Sesuatu tindakan akan dinilai baik atau buruk berdasarkan pandangan orang lain - Seseorang akan berkelakuan baik untuk mendapat pujian.

Tahap 4 : Orientasi undang-undang dan peraturan - Kesanggupan melakukan sesuatu tanggungjawab dalam masyarakat dan mematuhi peraturan sosial yang telah sedia ada. Perlakuan baik ialah perlakuan yang membawa keharmonian kelompok.

Peringkat pos-konvensional
‡ Tahap pemikiran ini terdapat dikalangan pelajar-pelajar universiti atau di kalangan orang-orang yang memperjuang sesuatu prinsip kebenaran untuk kepentingan umum. ‡ Ada dua tahap: Tahap 5: Orientasi kontrak sosial - berkaitan dengan usaha-usaha mempertahankan hak asasi, nilai-nilai dan sebarang kontrak sosial yang telah dipersetujui bersama dalam masyarakat. Peraturan digubal hasil persetujuan masyarakat , fleksible dan boleh diubah sekiranya bertentangan dengan norma-norma masyarakat.

Tahap 6 : Orientasi prinsip etika sejagat - Peringkat tertinggi dalam pemikiran moral seseorang kerana ia melibatkan soal falsafah tentang moral itu sendiri. - Apa yang dianggap betul ditentukan berdasarkan satu prinsip pilihan sendiri yang sesuai untuk semua manusia sejagat tanpa mengira masa dan keadaan. - Setiap manusia mesti dihormati dalam segala aspek.

Kritikan-kritikan ke atas Teori Perkembangan Moral Kohlberg ‡ Menumpukan satu aspek perkembangan moral iaitu jenis pentakulan. ‡ Dilema yang dikemukakan adalah dilema berasaskan hipotesis dalam metodologi kajiannya. ‡ Ramai ahli falsafah sosiologi dan psikologi berpendapat bahawa peranan kebiasaan adalah penting dalam kelengkapan moral individu. ‡ Tahap-tahap perkembangan moral juga memihak kepada lelaki dan tidak menggambarkan cara-cara penaakulan moral pada wanita.

Teori Gilligan
‡ Teori Kohlberg ternyata bias terhadap golongan wanita. ‡ Gilligan (1977,1982) tidak puashati dengan cara Kohlberg yang hanya menggunakan responden lelaki dalam usahanya membentuk teori perkembangan moral. ‡ Mengikut teori Kohlberg, kebanyakan golongan wanita menaakul di tahap 3 (orientasi harmoni antara peribadi), manakala kebanyakan lelaki di tahap 4 (orientasi undang-undang dan peraturan).(Kohlberg dan Kramer, 1969).

‡ Gilligan berpendapat sebenarnya golongan wanita memperkembangkan orientasi tersendiri terhadap isu-isu moral yang tiada kurang matangnya berbanding dengan orientasi yang digunakan oleh lelaki. ‡ Golongan lelaki sering dididik menjadi asertif, berdikari dan berorientasikan pencapaian.Mereka melihat dilema moral sebagai konflik-konflik yang tidak dapat dielak antara hak-hak dua pihak dan undang-undang masyarakat dilihat sebagai perlu untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut.(tahap 4 teori Kohlberg)

‡ Sebaliknya golongan wanita dididik menjadi empatik, bersifat keibuan dan prihatin terhadap kehendak orang lain. ‡ Definisi ³baik, sempurna´ ialah berdasarkan tahap prihatin mereka terhadap orang lain, pengasih dan intimasi. ‡ Gilligan mengatakan pengalamanpengalaman inilah yang menyebabkan golongan wanita menganggap dilema moral sebagai konflik antara kepentingan diri dengan kehendak orang lain (tahap 3 Kohlberg).

‡ Perbezaan-perbezaan inilah yang kemudiannya membawa kepada perbezaan penilaian moral dan prinsip keadilan antara lelaki dan perempuan. ‡ Lelaki lebih kepada moral keadilan dan perempuan kepada moral kasih sayang dan tanggungjawab.

Tahap-tahap perkembangan moral golongan wanita mengikut Gilligan ada 3:

Tahap 1: Orientasi Kepada Kelangsungan Hidup Peribadi
‡ Fokus ialah pada minat kendiri wanita. Apa yang penting ialah kehendak diri. Keperluan dan kewujudan orang lain tidak penting atau tidak perlu dipertimbangkan. Fokus seseorang wanita ketika ini ialah kelangsungan hidup. Apa yang praktikal dan apa yang paling baik adalah penting baginya.

Transisi 1: Transisi daripada kepentingan diri peribadi kepada sifat bertanggungjawab. Transisi ini melibatkan pergerakan atau perubahan pemikiran moral daripada hanya memikirkan diri kepada mula mempertimbangkan pandangan dan permintaan orang lain. Semasa transisi ini, seseorang wanita mula sedar bahawa ia bukan sahaja bertanggungjawab ke atas dirinya tetapi juga ke atas orang lain termasuk anak yang dikandungnya atau yang belum lahir. Ia mula mengetahui bahawa keputusan yang ia buat akan turut mempengaruhi dirinya dan orang lain.

Tahap 2 : Kebaikan adalah pengorbanan diri
‡ Seseorang wanita mula mengetepikan kehendak dan keperluan diri. Pada masa ini, memenuhi keperluan orang lain lebih penting. Kesediaan untuk berkorban adalah penting demi orang lain. Konflik mula muncul antara menerima tanggungjawab di atas perbuatan sendiri dengan tekanan daripada orang-orang lain atau keputusan yang dibuat.

Transisi 2: Daripada Kebaikan Kepada Realiti ‡ Semasa tempoh transisi, seseorang wanita mula memeriksa situasi secara objektif. Mereka tidak bergantung kepada orang lain lagi dalam membuat keputusan dan tidak lagi menurut apa yang orang lain suruh buat. Seseorang wanita di masa ini akan bukan sahaja mengambil kira keperluan dan kehendak orang lain tetapi juga kehendak diri. Ia lebih bersifat objektif.

Tahap 3: Moraliti Tanggungjawab Yang Tidak Ganas
‡ Seseorang wanita mula berfikir tentang konsekuen tidak langsung keputusan dan tingkah laku mereka. Ia tidak hanya berfikir tentang apa yang orang lain kata tetapi sudah mula menerima tanggungjawab untuk membuat penilaian dan keputusan sendiri. Ia meletakkan dirinya sebagai sama taraf dengan orang lain dan akan menerima hakikat bahawa ia bertanggungjawab ke atas konsekuenkonsekuen tingkah lakunya. Prinsip yang penting di sini meminimakan tahap kecil hati dirinya dan juga orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful