exact cum un spectacol de teatru dubleaz realitatea îmbog ìind-o artistic èi exagerand-o prin intermediul Äartificialului´ sau Äartificiului´. Este un curent prin excelenì imagistic. p strând astfel linia de evoliìie a tuturor curentelor artistice. cea de a nega o realitate estetic deja existent èi acreditat . dar èi tr s turile esenìiale ale personajelor Äfin-de-siecle´. Extrem de teatral. tristeìea èi descurajarea au fost în principal efectele acestui pesimism asupra sensibilit ìii decadente. Lumea ca voinì èi reprezentare(1819). Întrucât opera de art face parte din lumea artificialului. un fenomen sau o faptur în stadiul s u natural nu poate fi nici estetic èi nici frumoas . care exista ca èi concept creator în mediile artistice ale epocii èi-a g sit o justificare doctrinar în opera filosofului german Schopenhauer. ea poate fi estetic èi perfect . Decadentismul porneète de la un sentiment mult mai profund èi mai dramatic decât melancolia romantic . Platitudinea le afecteaz constant existenìa marcat de monotonia unei vieìi mereu limitat la aceleaèi decoruri. deci. având fundamente psihice èi psihologice.Un curent prin excelenì imagistic ‡ Decadentismul se prezint ca o revolt înpotriva lumii moderne. Totul în decadentism este dublat. o realitate. Pesimismul. decadentismul se constituie ca o punere în scen a realit ìii. ce se va materializa în dragostea pentru art . prinde valenìe estetice. ‡ . care astfel mediat devine artificial èi. Agitaìia. de banalitatea spectacolelor naturale èi de solitudinea individului închis în propria sa conètiinì . Pentru c estetismul în sine este o creaìie uman . Pornind de la aceast tez decadent se dezvolt foarte mult în epoc o conètiinì a intelectualit ìii.

concretizat estetic în miècarea antinaturalist . dar èi cele despre Dalida sau Elena din Troia. ci ceea ce este este ce v d eu. surprinde cel mai bine exaltarea emoìional pe care o oper de art o poate trezi spiritului decadent (este vorba despre celebrul tablou Salomea al lui Gustave Moreau dar èi despre diferitele lecturi din Dickens) .Lumea Änu exist ´. De vreme ce oricum ceea ce omul este capabil f r efort s perceap (adic naturalul)nu este decât o faì a lumii neb nuite èi realitatea noastr este una mediat . Eu nu v d ceea ce este. care-èi g seète modelul artificial într-un dublu ideal creat de om: un personaj de roman. exist doar ceea ce v d eu ‡ Epoca decadent coincide cu apariìia unei tendinìe profunde de refuz total a vieìii obiènuite èi a naturalului. în spiritul relativit ìii promovate de Schopenhauer: lumea este o reprezentare. Idealul de frumuseìe feminin al epocii va tinde tot mai mult spre cel de frumuseìe malefic . Aceast idee îèi g seète începuturile în refuzul formelor normale. Legenda biblic cea mai utilizat pentru a ilustra aceast idee este cea despre Salomea. prin identitatea fabuloas a personajului Des Esseintes. A Rebours. Romanul lui Huysmans. fatal . dintr-un tablou sau dintr-un mit. de ce s nu estetiz m acest natural printr-un efort intelectual èi artistic pentru a obìine frumosul.

Astfel.Art a interpret rii ‡ ‡ În decadentism. dragostea pentru artificiu nu este altceva decât dragostea pentru perfecìiune. de vreme ce adev rata femeie s-a stins uitat de lume èi pierzându-èi farmecele. care reflect printr-un sistem de reciprocitate propria pl cere. gravate sau create prin intermediul cuvântului) trebuie s se îndep rteze cât mai mult posibil de natural.. Imaginea propus de decadenìi este una violent .viaìa ca art . în inovaìie. uneori concav èi alteori convex . aèa cum apare în operele literare ale lui Huysmans sau Wilde. opera de art are un efect de lentil . Portretul lui Dorian Gray. care se sustrage trecerii timpului. pe dos.. Artificiul const în culoare. Este curentul care cere din partea publicului o cooperare la munca artistic în sensul re-cre rii. Viziunea decadent schimb prin subiectivitatea sa imaginea prin proiectarea propriei dorinìi. Frumuseìea tinerei Salomea ca èi personaj de tablou d inuie în timp. important nu este neap rat ceea ce se vede. ci hermeneutica: ceea ce se simte cand se vede èi rezultatul creator al acestei senzaìii. Pentru a obìine astfel de efecte aceste imagini (indiferent dac sunt pictate. pentru c èi-au înlocuit vieìile cu ea . Acelaèi sentiment îl tr ieète èi dandy-ul Dorian Gray. pentru receptor. avand o putere fascinant èi terifiant . care èocheaz . Este imaginea care stimuleaz . în felul de a folosi frumuseìea podoabelor èi a pietrelor preìioase. creându-èi propriile vieìi ca pe niète spectacole a-sociale. care influenìeaz . ci arta se aplic vieìii. gi asta mai ales pentru c artificialul este etern. Ei sunt dandy care tr iesc într-o lume teatralizat de ei înèièi. Pentru spiritul decadent. èi iubind arta.. Pentru decadenìi nu viaìa se dedic artei. pentru c . perfecìiunea nu poate fi decât artificial . potrivit decadentismului. personajulromanului lui Oscar Wilde..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful