PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2003 PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.

3 TAHUN 2003
KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN
KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA MENJALANKAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA MENJALANKAN
TUGAS RASMI (TIDAK TERMASUK ANGGOTA TENTERA DAN ANGGOTA POLIS TUGAS RASMI (TIDAK TERMASUK ANGGOTA TENTERA DAN ANGGOTA POLIS
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough
memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart
your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you
may have to delete the image and then insert it again.
PENDAHULUAN
Pekeliling ini adalah bertujuan untuk menetapkan kadar dan
syarat bagi seseorang pegawai menuntut elaun, kemudahan
dan bayaran semasa bertugas rasmi mengikut Perintah Am
Bab "B".
TAFSIRAN
. Melainkan sesuatu itu terjelas maksudnya di dalam Pekeliling ini,
tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti:
.1 "Gred" bermakna Gred Gaji di bawah Sistem Saraan Malaysia
mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun . Pegawai yang
membuat pilihan untuk tidak menerima Sistem Saraan Malaysia boleh
terus mengemukakan tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran di bawah
Pekeliling ini berdasarkan Gred/Kategori masing-masing di bawah Sistem
Saraan Baru (SSB) atau Kumpulan Gaji masing-masing di bawah
Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) mengikut mana yang
berkenaan. Jadual perubahan/perbandingan adalah seperti di Lampiran
A1;
. "Ìbu Pejabat" bermakna tempat biasa seseorang pegawai
melaporkan diri untuk bertugas dan lingkungan jarak pentadbirannya
ialah:
(a) km jika boleh dihubungi oleh jalanraya;
(b) 16 km jika boleh dihubungi oleh jalan tanah yang boleh dilalui oleh
kenderaan bermotor; dan
(c) 8 km jika boleh dihubungi oleh jalan basikal atau sungai;
.3 "Pegawai" bermakna seseorang pegawai di dalam Perkhidmatan
Awam Kerajaan Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri
termasuk yang dilantik secara sementara atau sangkut;
.4 "Perbendaharaan" bermakna Menteri Kewangan dan termasuk
pegawai-pegawai di bawah kawalan pentadbiran atau arahannya; dan
. "Tugas Rasmi" bermakna tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat
selain daripada menghadiri kursus yang dibenarkan.
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
3. Untuk menentukan agar tuntutan yang dikemukakan oleh seseorang
pegawai itu teratur, munasabah dan berpatutan, Ketua Jabatan adalah
bertanggungjawab untuk menentu dan mengesahkan jalan yang perlu
diikuti serta cara pengangkutan yang hendak digunakan oleh
seseorang pegawai dalam menjalankan tugas rasmi.
BERTUGAS RASMI DI DALAM NEGERI
4. Seseorang pegawai yang dikehendaki menjalankan tugas rasmi di
luar Ìbu Pejabatnya di dalam negeri adalah layak menuntut elaun,
kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat seperti berikut
BERTUGAS RASMI DI DALAM NEGERI
4. Seseorang pegawai yang dikehendaki menjalankan tugas rasmi di luar
Ìbu Pejabatnya di dalam negeri adalah layak menuntut elaun,
kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat seperti berikut
4.1 EIaun Makan
4.1.1 seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar
Ìbu Pejabatnya bagi tempoh 4 jam atau lebih yang dikira mulai
dari waktu bertolak adalah layak menuntut Elaun Makan
mengikut kadar seperti berikut:
Gred
Semenanjung
MaIaysia
(RM)
Sabah,Labuan
dan Sarawak
(RM)
Utama/Khas 'A'dan ke
atas
11. 16.
Utama/Khas 'B' dan
'C'
1. 13.
3 dan 4 8. 11.
4 hingga 6. 8.
41 hingga 44 4. 6.
17 hingga 4 4. .
1 hingga 16 3. .
4.1. Elaun Makan tidak boleh dibayar untuk masa bertugas yang
melebihi 3 bulan terus menerus termasuk hari kelepasan am dan
mingguan;
4.1.3 Elaun Makan tidak layak dituntut jika kemudahan makan disediakan
oleh Kerajaan atau Penganjur. Sekiranya sebahagian daripada
kemudahan makan disediakan, pegawai hanya layak menuntut bahagian
makan yang tidak disediakan tertakluk kepada kadar seperti berikut:
(a) sarapan pagi - daripada Elaun Makan;
(b) makan tengah hari - 4 daripada Elaun Makan;
(c) makan malam - 4 daripada Elaun Makan; dan
4.1.4 sekiranya Penganjur menyediakan kemudahan dalam bentuk wang
bagi menampung perbelanjaan makan tersebut maka pegawai layak
menuntut perbezaannya;
4. EIaun Harian
4..1 seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ìbu
Pejabatnya bagi tempoh melebihi 8 jam tetapi kurang dari 4 jam adalah
layak menuntut Elaun Harian mengikut kadar separuh daripada
kelayakan Elaun Makannya
4.3 Bayaran Sewa HoteI
4.3.1 seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ìbu
Pejabatnya dan perlu menginap layak menuntut Bayaran Sewa
Hotel yang disokong dengan resit tertakluk kepada had
maksimumnya atau Elaun Lojing mengikut kadar seperti berikut
(a) Semenanjung MaIaysia
Gred Sewa HoteI
(maksimum)
(RM)
EIaun Lojing
(RM)
Utama/Khas 'A' dan ke
atas
Sebenar (Standard
Suite)
8.
Utama/Khas 'B' dan 'C' Sebenar (Bilik
Superior)
7.
3 dan 4 Sebenar (Bilik Biasa) 7.
4 hingga 18. 6.
41 hingga 44 16. .
17 hingga 4 1. 3.
1 hingga 16 8. 3.
(b) Sabah, Labuan dan Sarawak
Gred Sewa HoteI
(maksimum)
(RM)
EIaun Lojing
(RM)
Utama/Khas 'A' dan ke
atas
Sebenar (Standard
Suite)
8.
Utama/Khas 'B' dan 'C' Sebenar (Bilik
Superior)
8.
3 dan 4 Sebenar (Bilik Biasa) 7.
4 hingga . 7.
41 hingga 44 17. 6.
17 hingga 4 1. 4.
1 hingga 16 1. 3.
4.3. tuntutan Bayaran Sewa Hotel bagi pegawai-pegawai
hendaklah berpatutan dan munasabah;
4.3.3 Bayaran Sewa Hotel tidak boleh dibayar untuk masa
bertugas yang melebihi 3 bulan terus menerus termasuk hari
kelepasan am dan mingguan;
4.3.4 seseorang pegawai layak menuntut bayaran perkhidmatan
dan cukai perkhidmatan yang wajib ke atas sewa hotel sebagai
tambahan kepada maksimum kelayakannya; dan
4.3. seseorang pegawai tidak layak menuntut Bayaran Sewa
Hotel atau Elaun Lojing jika tempat penginapan disediakan oleh
Kerajaan atau Penganjur;
. EIaun Gantian Tetap
4.4.1 seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ìbu
Pejabatnya bagi tempoh melebihi 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan
termasuk hari kelepasan am dan mingguan adalah layak menuntut Elaun
Gantian Tetap mengikut kadar seperti berikut:
(a) Melibatkan Bermalam
/3 (Elaun Makan + Elaun Lojing) x Jumlah hari bertugas rasmi;
(b) Tidak Melibatkan Bermalam
/3 (Elaun Harian) x Jumlah hari bertugas rasmi;
4.4. bagi tujuan perenggan 4.4.1 di atas, jumlah hari yang sebenar
pegawai itu menjalankan tugas di luar Ìbu Pejabat hendaklah dikira
mulai dari hari ketibaannya. Seseorang pegawai yang pulang ke Ìbu
Pejabatnya secara sementara selama tidak lebih dari tujuh hari dan
kembali meneruskan tugas tidak akan dianggap sebagai menjalankan
tugas yang baru tetapi dikira sebagai menyambung tugas asalnya;
dan
4.4.3 seseorang pegawai layak menuntut mana-mana komponen
Elaun Gantian Tetap sama ada Elaun Makan, Elaun Harian atau
Elaun Lojing jika komponen-komponen tersebut tidak disediakan oleh
Kerajaan atau Penganjur;
4. EIaun Bantuan Gaji Drebar
4..1 seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan
Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang
menggaji seorang drebar adalah layak menuntut Elaun Bantuan
Gaji Drebar mengikut kadar dan syarat seperti berikut:
Gred Kadar
Khas 'B' (tidak termasuk Jawatan
Utama 'B') dan Utama/Khas 'C'
RM3. sebulan
3 dan 4 RM. sebulan
4 hingga sen bagi satu km perjalanan rasmi
hingga tidak melebihi RM. sebulan
41 hingga 44 1 sen bagi satu km perjalanan rasmi
hingga tidak melebihi RM16. sebulan
4.. tuntutan bulanan bagi mendapatkan Elaun Bantuan Gaji Drebar
hendaklah mengandungi pengesahan pegawai yang membuktikan
ianya ada menggaji seorang drebar;
4.6 EIaun Hidup Drebar
4.6.1 seseorang pegawai yang menggaji seorang drebar adalah layak
menuntut Elaun Hidup Drebar semasa menjalankan tugas rasmi di
luar Ìbu Pejabat dengan syarat drebarnya bermalam bersama,
mengikut kadar seperti berikut:
(a) Semenanjung Malaysia RM3. semalam
(b) Sabah dan Sarawak RM4. semalam
(c) Singapura dan Brunei Darussalam RM4. semalam
4.7 EIaun PerjaIanan Kenderaan
4.7.1 seseorang pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri bagi
menjalankan tugas rasmi sama ada di dalam atau di luar Ìbu Pejabatnya
adalah layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan mengikut kadar
seperti berikut:
Jarak perjaIanan
bertugas
rasmi bagi tiap-tiap
satu buIan
KeIas
-------------------------------------
------------
A B C D E
(sen/km)
kilometer pertama 7 6 4 4
1-1, km 6 4 4 3
1,1-1,7 km 4 3 3
1,71 km dan
seterusnya
4 3 3
KELAS GA1I KUASA
A 2323.41 ~ 1400 ~
B 2064.60 ~ 1000 ~
C 1611.28 ~ 1000 ·
D 1611.28 · 175 ~
E 1611.28 · 175 ·
4.7. seseorang pegawai yang menggunakan kenderaan yang disediakan oleh
Kerajaan atau Penganjur semasa menjalankan tugas rasmi tidak layak
menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan;
4.7.3 seseorang pegawai dikehendaki menggunakan perkhidmatan kapal
terbang atau kereta api bagi menjalankan tugas rasmi di tempat yang boleh
dihubungi terus oleh kapal terbang atau kereta api dan oleh itu tidak layak
menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan melainkan di dalam keadaan seperti
berikut:
(a) jika jarak di antara kedua-dua tempat adalah kurang dari 4 km;
(b) apabila seseorang pegawai dikehendaki juga menjalankan tugas rasminya
di beberapa tempat di sepanjang perjalanan;
(c) apabila didapati mustahak dan terpaksa bagi seseorang pegawai
berkenderaan sendiri; dan
(d) apabila seseorang pegawai mustahak dan terpaksa membawa pegawai lain
sebagai penumpang yang juga menjalankan tugas rasmi;
4.7.4 bagi peruntukan (b), (c) dan (d) di atas kelulusan Ketua Jabatan
hendaklah dilampirkan dengan baucar tuntutan pegawai tersebut;
4.8 Tambang Gantian
4.8.1 seseorang pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri untuk
bertugas di satu tempat sahaja yang jaraknya melebihi 4 km
daripada Ìbu Pejabatnya dan terdapat perkhidmatan terus kapal
terbang atau kereta api layak menuntut Tambang Gantian mengikut
kadar tambang pengangkutan yang sesuai dengan kelayakannya, iaitu
Tambang Gantian tersebut hendaklah bersamaan dengan tambang
kapal terbang atau kereta api, mengikut mana yang berkenaan dengan
syarat dinyatakan di dalam baucar tuntutan yang ia telah
menggunakan kenderaannya sendiri; dan
4.8. seseorang pegawai yang menuntut Tambang Gantian tidak layak
menuntut apa-apa tambang atau bayaran tambahan yang bersabit
dengan perjalanan kapal terbang atau kereta api seperti tambang dari
rumah ke lapangan terbang/stesen kereta api dan sebaliknya,
tambang dari lapangan terbang/stesen kereta api ke tempat
penginapan dan sebaliknya, bayaran Cukai Lapangan Terbang atau
bayaran tempat tidur dalam kereta api (-erth charges
4.9 EIaun PerjaIanan Motobot/Motosangkut
4.9.1 seseorang pegawai yang dikehendaki menggunakan
motobot/motosangkut sendiri bagi menjalankan tugas rasmi sama ada
di dalam atau di luar Ìbu Pejabatnya adalah layak menuntut Elaun
Perjalanan Motobot/Motosangkut mengikut kadar seperti berikut:
(a) 1 kuasa kuda (k.k) dan ke bawah sen satu km
(b) lebih dari 1 k.k. hingga k.k. 7 sen satu km
(c) lebih dari 6 k.k. 9 sen satu km
4.9. seseorang pegawai yang menggunakan motobot/motosangkut
yang disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur semasa menjalankan
tugas rasmi tidak layak menuntut Elaun Perjalanan
Motobot/Motosangkut;
4.1EIaunBasikaI
4.1.1 seseorang pegawai yang dikehendaki oleh Ketua Jabatan
menggunakan basikal sendiri bagi menjalankan tugas rasmi
adalah layak menuntut Elaun Basikal mengikut kadar seperti
berikut:
(a) menggunakan basikal
melebihi 1 hari bagi bulan
itu
RM7. sebulan
atau sen satu km
mengikut mana lebih
tinggi
(b) menggunakan basikal
selama 1 hari dan kurang
bagi bulan itu
sen satu km
4.1. seseorang pegawai yang menggunakan basikal yang
disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur semasa menjalankan
tugas rasmi tidak layak menuntut Elaun Basikal;
4.11 Tambang Pengangkutan Awam
4.11.1 seseorang pegawai yang tidak menggunakan kenderaan sendiri
atau kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur bagi
menjalankan tugas rasmi, sama ada di dalam atau di luar Ìbu
Pejabatnya, adalah layak menuntut Tambang Pengangkutan Awam
seperti berikut:
(a) Teksi/Kereta Sewa/Bas/Motobot/Jenis Pengangkutan Lain Dalam
Kategori Ìni
Tambang lazim yang dikenakan bagi sesuatu perjalanan tersebut dan
disokong dengan resit sekiranya resit ada dikeluarkan;
b) Kereta Api/Kapal Laut/Jenis Pengangkutan Lain Dalam Kategori Ìni
Gred
KeIas
7 dan ke atas Kelas Satu
1-6 Kelas Dua
.1 BeIanja PeIbagai
4.1.1 seseorang pegawai sama ada bertugas di dalam atau di luar
Ìbu Pejabatnya adalah layak menuntut Belanja Pelbagai seperti
berikut:
(a) bayaran telefon, telegram, bayaran pos dan bayaran faks atas
urusan rasmi;
(b) belanja dobi yang disokong dengan resit apabila pegawai
menginap di luar Ìbu Pejabat tidak kurang dari 3 malam;
(c) bayaran Cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit;
(d) bayaran cess Baggage untuk barang-barang rasmi yang
disokong dengan resit; dan
(e) bayaran letak kereta, tol dan tambang feri yang disokong dengan
resit.
BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI
. Seseorang pegawai yang dikehendaki menjalankan tugas
rasmi di luar negeri adalah layak menuntut elaun, kemudahan
dan bayaran mengikut kadar dan syarat seperti berikut:
.1 Elaun Makan dan Elaun Harian
.1.1 kadar Elaun Makan yang layak dituntut bagi tiap-tiap kali
bermalam di luar negeri adalah seperti berikut:
Gred
Kadar (RM)
sehari
Utama/Khas 'A' dan ke
atas
34.
Utama/Khas 'B' dan C' 3.
3 dan 4 7.
4 hingga .
1 hingga 44
.1. Elaun Makan juga layak dituntut jika seseorang pegawai itu
meninggalkan tempat bertugas rasmi di luar negeri pada jam 6. petang
atau selepasnya;
.1.3 seseorang pegawai yang meninggalkan tempat bertugas rasmi di luar
negeri pada jam 1. tengah hari atau selepasnya tetapi sebelum jam 6.
petang hanya layak menuntut Elaun Harian sahaja iaitu separuh daripada
Elaun Makan;
.1.4 seseorang pegawai yang sedang dalam perjalanan tetapi terpaksa
menunggu penerbangan di sesuatu tempat di luar negeri yang tempohnya
melebihi 6 jam adalah layak menuntut Elaun Harian;
.1. seseorang pegawai tidak layak menuntut Elaun Makan atau Elaun
Harian jika kemudahan makan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur.
Sekiranya sebahagian daripada kemudahan makan disediakan, pegawai
hanya layak menuntut bahagian makan yang tidak disediakan itu tertakluk
kepada kadar seperti berikut:
a) sarapan pagi - daripada Elaun Makan;
(b) makan tengah hari - 4 daripada Elaun Makan; dan
(c) makan malam - 4 daripada Elaun Makan;
.1.6 Elaun Makan tidak boleh dibayar untuk masa
bertugas yang melebihi 3 bulan terus menerus termasuk
hari kelepasan am dan mingguan; dan
.1.7 sekiranya Penganjur menyediakan kemudahan
bagi menampung perbelanjaan makan tersebut dalam
bentuk wang, maka pegawai layak menuntut
perbezaannya;
. Bayaran Sewa HoteI
..1 seseorang pegawai layak menuntut Bayaran
Sewa Hotel atas kadar sebenar seperti berikut:
Gred Jenis BiIik
Gred
Utama/Khas 'A'
dan ke atas
Bilik Suite Biasa
(Standard Suite)
Pegawai selain
daripada di atas
Bilik Biasa
.. bagi maksud memohon Pendahuluan Diri, kadar Bayaran Sewa
Hotel seperti di Lampiran "A" adalah digunakan sebagai panduan;
..3 Bayaran Sewa Hotel tidak boleh dibayar untuk tempoh bertugas
yang melebihi 3 bulan terus menerus termasuk hari kelepasan am dan
mingguan;
..4 bayaran perkhidmatan dan cukai perkhidmatan atau bayaran lain
yang wajib ke atas sewa hotel adalah layak dituntut dan dikira sebagai
sebahagian dari kadar Bayaran Sewa Hotel itu;
.. seseorang pegawai adalah layak menuntut Elaun Lojing mengikut
kadar-kadar seperti di Lampiran "A" jika tidak menuntut Bayaran Sewa
Hotel; dan
..6 seseorang pegawai tidak layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atau
Elaun Lojing jika penginapan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur;
.3 EIaun Dan Bayaran Semasa Singgah DaIam
PerjaIanan
.3.1 seseorang pegawai yang melakukan penerbangan melebihi dua
belas (1) jam terus menerus, dibenarkan singgah bermalam untuk satu
malam sahaja di sesuatu tempat dalam perjalanan itu, iaitu sekali
semasa perjalanan pergi dan sekali dalam perjalanan pulang, dengan
syarat perjalanan yang ditempuh (route) itu merupakan perjalanan yang
diperakui paling singkat. Bagi tempoh persinggahan tersebut, pegawai
adalah layak menuntut Elaun Makan atau Elaun Harian seperti yang
dinyatakan di perenggan .1 dan Bayaran Sewa Hotel/Elaun Lojing
seperti yang dinyatakan di perenggan .; dan
.3. seseorang pegawai yang perlu singgah bermalam semasa dalam
perjalanan disebabkan oleh ketiadaan kapal terbang atau kemudahan
pengangkutan lain dan juga perbelanjaan bermalam itu tidak diimbuhkan
oleh mana-mana syarikat penerbangan adalah layak juga menuntut
Elaun Makan atau Elaun Harian seperti yang dinyatakan di perenggan
.1 dan Bayaran Sewa Hotel/Elaun Lojing seperti yang dinyatakan di
.4 EIaun Gantian Tetap
.4.1 seseorang pegawai layak menuntut Elaun Gantian Tetap jika
tempoh bertugas rasmi itu adalah melebihi 3 bulan tetapi kurang dari 6
bulan termasuk hari kelepasan am dan mingguan mengikut kadar
seperti berikut:
(Elaun Makan + Elaun Lojing) x Jumlah hari bertugas rasmi;
.4. bagi tujuan perenggan .4.1 di atas, jumlah hari yang sebenar
pegawai itu menjalankan tugas di luar negeri hendaklah dikira mulai
dari hari ketibaannya. Seseorang pegawai yang pulang ke Ìbu
Pejabatnya secara sementara selama tidak lebih dari tujuh hari dan
kembali meneruskan tugas tidak akan dianggap sebagai menjalankan
tugas yang baru tetapi dikira sebagai menyambung tugas asalnya; dan
.4.3 seseorang pegawai layak menuntut mana-mana komponen
Elaun Gantian Tetap sama ada Elaun Makan atau Elaun Lojing, jika
komponen tersebut tidak disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur;
. BeIanja PeIbagai
..1 seseorang pegawai layak menuntut Belanja Pelbagai seperti berikut:
(a) tambang pengangkutan awam tempatan jika kenderaan tidak disediakan;
(b) bayaran telefon, telegram, bayaran pos dan bayaran faks atas urusan
rasmi;
(c) belanja dobi yang disokong dengan resit;
(d) bayaran Cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit;
(e) bayaran cess Baggage untuk barang-barang rasmi yang disokong
dengan resit;
(f) 3 daripada jumlah tuntutan perjalanan sebagai gantirugi berkaitan dengan
pertukaran kepada matawang asing;
(g) 1 daripada Elaun Makan bagi maksud bayaran tips, gratuities atau
porterage; dan
.6 BeIanja Keraian
.6.1 seseorang pegawai layak menuntut Belanja Keraian tertakluk kepada
syarat seperti berikut:
(a) seseorang pegawai yang dibenarkan oleh Perbendaharaan membuat
perbelanjaan bagi mengadakan keraian rasmi semasa bertugas rasmi di luar
negeri hendaklah menghadkan jumlah perbelanjaan di paras yang berpatutan
dan tiap-tiap perbelanjaan itu hendaklah disokong dengan resit;
(b) kelulusan bagi sesuatu keraian rasmi seperti jamuan makan dan sebagainya
boleh diberi jika sesuatu perwakilan itu diketuai oleh seorang Menteri. Belanja
mengadakan keraian yang diberi secara peribadi iaitu yang bersifat persendirian
tidak boleh dipertanggungkan kepada Kerajaan; dan
(c) sekiranya ahli-ahli sesuatu perwakilan itu terdiri daripada pegawai-pegawai
sahaja, peruntukan kewangan untuk mengadakan keraian hanya dapat
dipertimbangkan oleh Perbendaharaan jika dapat ditunjukkan terlebih dahulu
bahawa keraian rasmi terpaksa diadakan untuk kepentingan
.7 EIaun Pakaian Panas
.7.1 seseorang pegawai, tetapi tidak termasuk pegawai yang berkhidmat di
luar negeri yang tertakluk kepada arahan yang berasingan, adalah layak
menuntut Elaun Pakaian Panas sebanyak RM1,500 sekali dalam tempoh
tiga tahun apabila dikehendaki bertugas di luar negeri di negara/kawasan
beriklim sederhana/sejuk. Bagi tujuan pembayaran elaun ini, negara/kawasan
beriklim sederhana/sejuk bermakna, negara/kawasan yang terletak di utara
Garisan Sartan (%ropic of Cancer) dan negara/kawasan yang terletak di
selatan Garisan Jadi (%ropic of Capricorn). Elaun ini hendaklah dituntut
sebelum pegawai pergi ke luar negeri atau selewat-lewatnya tiga bulan
selepas pulang dari luar negeri. Kelulusan elaun hendaklah dicatatkan di
dalam Buku Perkhidmatan pegawai tersebut;
.8 BeIanja Perubatan
.8.1 seseorang pegawai yang jatuh sakit semasa bertugas
rasmi di luar negeri dan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan
perubatan adalah layak menuntut Belanja Perubatan tertakluk
kepada syarat seperti berikut:
(a) Belanja Perubatan hendaklah munasabah. Jika terdapat
Perkhidmatan Kesihatan Negara di negara berkenaan seberapa
boleh ianya hendaklah digunakan;
(b) Belanja Perubatan itu hanya untuk bayaran bagi rawatan
perubatan biasa sahaja;
(c) seseorang pegawai yang mendapat rawatan wad tidak layak
menuntut Elaun Makan dan Bayaran Sewa Hotel/Elaun Lojing
semasa di dalam hospital tersebut;
(d) bayaran hospital adalah ditanggung oleh Kerajaan dan
pegawai hanya dikenakan bayaran wad menurut kadar yang
ditetapkan bagi dalam negeri kecuali kecederaan yang berlaku
semasa menjalankan tugas rasmi yang mana bayarannya adalah
ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan; dan
(e) di negara yang mewajibkan pengambilan insurans perubatan
bagi mendapatkan rawatan hospital, bayaran premium bagi
seseorang pegawai itu adalah ditanggung oleh Kerajaan.
KEMUDAHAN PERJALANAN DENGAN KAPAL
TERBANG
6. Seseorang pegawai adalah digalak menggunakan perkhidmatan
kapal terbang untuk menjalankan tugas rasminya jika ianya adalah lebih
murah dan menjimatkan masa tertakluk kepada syarat seperti berikut:
6.1 semua perjalanan udara hendaklah dilaksanakan dengan
menggunakan Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) seperti yang
dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 1984 dan surat bil.
PMS(S) 17 bertarikh 7 April 1986 atau syarikat-syarikat penerbangan
yang diluluskan bagi penerbangan domestik mengikut Pekeliling
Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1998 serta pindaan-pindaan yang dibuat
dari semasa ke semasa;
6. perjalanan udara hendaklah melalui arah perjalanan yang paling
dekat;
6.3 kelayakan Kelas tempat duduk penerbangan pegawai adalah seperti
berikut:
6.3.1 Penerbangan Di DaIam Negeri
Gred KeIas
3 dan ke atas Kelas Business
1 hingga Kelas Ekonomi
6.3. Penerbangan Ke Luar Negeri
Gred KeIas
Gred Utama/Khas 'A' dan ke atas
atau Ketua Setiausaha
Kementerian
Kelas Satu
Utama/Khas 'B' dan 'C' Kelas Business
1 hingga 4 Kelas Ekonomi
6.4 sekiranya pegawai dikehendaki menjadi ketua sesuatu delegasi,
beliau adalah layak mendapat kemudahan penerbangan mengikut
kelayakannya atau kelayakan ahli yang paling kanan dalam delegasi
tersebut; dan
6. sekiranya Penganjur menyediakan kemudahan penerbangan
tetapi Kelas yang diberi adalah rendah dari Kelas yang dilayaki, maka
pegawai layak mendapat kemudahan sebagaimana kelayakannya
dengan perbezaan tambang ditanggung oleh Kerajaan.
PENDAHULUAN DIRI
7. Seseorang pegawai yang dikehendaki bertugas rasmi di luar Ìbu
Pejabat sama ada di dalam atau di luar negeri adalah layak memohon
Pendahuluan Diri sebelum bertolak untuk menjalankan tugas rasminya
tertakluk kepada syarat-syarat di Surat-Surat Pekeliling
Perbendaharaan Bil. Tahun 199 dan Bil. Tahun 1993 serta apa-apa
peraturan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Seseorang
pegawai tidak layak diberi sebarang Pendahuluan Diri selanjutnya jika
beliau belum menjelaskan sepenuhnya sebarang Pendahuluan Diri
berkaitan dengan tuntutan perjalanan yang telah diluluskan kepadanya.
Pemberian Pendahuluan Diri tidak boleh dianggap sebagai satu
kelulusan bagi membuat perjalanan ke luar negeri
BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN
8. Seseorang pegawai yang ditugaskan dalam urusetia sesuatu
Persidangan Kebangsaan atau Antarabangsa (tetapi tidak
termasuk urusetia tetap yang bertanggungjawab untuk
mengelolakan persidangan berkenaan mengikut
fungsi/tugasannya) atau seseorang pegawai yang ditugaskan
sebagai pegawai protokol di dalam Persidangan Antarabangsa
atau Majlis-majlis Rasmi Kerajaan peringkat Persekutuan dan
Negeri termasuk mengiringi tetamu asing yang diberi taraf
Tetamu Negara layak menuntut Bayaran Saguhati mengikut
kadar dan syarat seperti berikut:
8.1 kadar Bayaran Saguhati Persidangan adalah seperti berikut:
Gred Kadar (RM) sehari
41 dan ke atas .
17 hingga 4 3.
1 hingga 16 .
8.. syarat tuntutan Bayaran Saguhati Persidangan adalah seperti
berikut:
8..1 persidangan tersebut hendaklah berasal daripada keputusan
Jemaah Menteri, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Ketua
Setiausaha Negara atau Setiausaha Kerajaan Negeri dan dianjurkan
oleh Kementerian atau Jabatan Kerajaan Peringkat Persekutuan
atau Negeri
8.. pegawai bertugas sekurang-kurangnya tiga jam selepas waktu
pejabat;
8..3 Bayaran Saguhati Persidangan layak dituntut bagi tiap-tiap hari
Persidangan, satu hari sebelum dan satu hari selepasnya;
8..4 tuntutan Bayaran Saguhati untuk pegawai protokol adalah bermula
pada hari tibanya wakil-wakil Persidangan atau Tetamu Negara dan
sehinggalah tamat persidangan/lawatan rasmi;
8.. Bayaran Saguhati layak dituntut atas kadar sahaja jika
kemudahan makan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur; dan
8..6 seseorang pegawai yang menuntut Bayaran Saguhati tidak layak
lagi menuntut Elaun Lebih Masa dan Elaun Makan.
ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA HADIR DI
MAHKAMAH
9. Seseorang pegawai yang disapina (subpoena) oleh Mahkamah untuk
memberi keterangan bagi pihak Kerajaan atau keterangan pakar adalah
layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran lain seolah-olah ia
bertugas rasmi. Segala bayaran yang biasanya dibuat oleh Mahkamah
ataupun pihak-pihak lain kepada pegawai tersebut hendaklah diserahkan
kepada Kerajaan kecuali yang dibenarkan disimpan di bawah ees (Pu-ic
Officers) Reguations, 193.
ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA
MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN
1. Seseorang pegawai atau pesara yang diundang dan menghadiri
Ìstiadat Pengurniaan untuk menerima Pingat atau Darjah Kebesaran
Persekutuan atau Negeri adalah layak menuntut elaun, kemudahan
dan bayaran seolah-olah ia bertugas rasmi. Bagi pesara, tuntutan
boleh dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri dan kadarnya
adalah mengikut gred jawatan yang akhir sebelum pegawai bersara
11. Dua orang tetamu yang diundang dan menghadiri Ìstiadat
Pengurniaan Pingat atau Darjah Kebesaran bagi seseorang
pegawai adalah juga layak menuntut elaun, kemudahan dan
bayaran di mana kadarnya adalah mengikut kelayakan pegawai
tersebut atau bagi tetamu pesara pula kadarnya adalah mengikut
gred jawatan akhir sebelum pegawai tersebut bersara.
1. Seseorang pegawai yang diundang dan hadir untuk menerima
Pingat Posthumous dan dua orang tetamu yang diundang dan hadir
bersama pegawai tersebut adalah layak menuntut elaun, kemudahan
dan bayaran mengikut kadar dan kelayakan pegawai yang meninggal
berkenaan. Tuntutan ini hendaklah dikemukakan kepada Jabatan
Perdana Menteri.
TAMBANG PERJALANAN BAGI PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA
13. Seseorang pegawai yang baru pertama kali dilantik ke dalam
Perkhidmatan Kerajaan yang diarah melaporkan diri di mana-mana tempat
di Malaysia adalah layak menuntut tambang perjalanan bagi diri dan
keluarganya dari rumah kediamannya ke tempat yang ia diarahkan
bertugas mengikut kelayakan tambang perjalanan yang layak
diperolehinya setelah memegang jawatan yang ditawarkan itu. Keluarga
bermaksud jika bagi pegawai lelaki adalah isteri dan anak-anaknya; dan
jika bagi pegawai perempuan, ialah suami dan anak-anaknya. Anak-anak
yang berkelayakan ialah anak-anak yang ditanggung sepenuhnya oleh
pegawai yang belum mencapai umur 1 tahun termasuk juga anak-anak
tiri dan anak-anak angkat yang diiktiraf oleh undang-undang. Walau
bagaimanapun, anak yang daif yang disebabkan oleh kelemahan otak
atau jasmani, had umur ini tidak akan dipakai.
PEMAKAIAN
14. Badan-badan Berkanun yang menerima pakai Arahan-Arahan
Perbendaharaan, Pekeliling-Pekeliling dan Surat-Surat Pekeliling
Perbendaharaan hendaklah menerima pakai Pekeliling ini.
TARIKH KUATKUASA
1. Pekeliling ini berkuatkuasa mulai dari 1 Jun 3.
PEMBATALAN
16. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini, Pekeliling Perbendaharaan Bil.
Tahun 199 adalah dibatalkan.
(Tan Sri Dr. Samsudin Bin Hitam)

!&& !0033,/,,-079::,3:39:20309,5,3,/,7/,3 8,7,9-,808047,350,,203:39:90,:3 02:/,,3 /,3-,,7,3802,8,-079:,87,82203:9!0739,2 ,-

%$# 
0,3,3808:,9:9:9070,82,8:/3,//,,2!0033 9,187,3/-,,303/,,/:9 70/-072,3,70/,/-,,$8902$,7,,3,,8, 203:9!003!07/2,9,3 %,:3 !0,,,3 202-:,95,3:39:9/,203072,$8902$,7,,3,,8,-40 907:820302:,,39:39:9,30,:3 02:/,,3/,3-,,7,3/-,, !0033-07/,8,7,370/

,90472,83
2,83/-,,$8902 $,7,,3,7: $$ ,9,::25:,3,2,83
2,83/-,, ,547,3,,9,3:,8,,-309 203:92,3,,3 -0703,,3 ,/:,507:-,,3

507-,3/3,3,/,,805079/,257,3 

.:8:3.33.8/.808047.-40/:-:340. . 20.3-40/. ..5039.3 .3-0724947/. 2.8.-40/:-:340.9.37. -:!0. .39.-.-40/:-:340.3-. ..9025. 2.547.3.9-072..7../-7.33:3.2..9-.3.350..3..:40 03/07.8.3/7:39:-079:..

3 .802039.82-072..3/..-..3 .3.3-072.//.9 80.3.8: 50. !0.039070.3.3/03....3/.9:.7.3.39072.3/./..8..33.808047.850.39:..2!07/2..3.75.9..350.:.3:9 !07-03/.207./-7./7:78:8.8#.9.9.3 %:.7.3980..3/.7..35039.3!07/2.9.9....7.8:.207.3007 9072..3/-03./.3!0780:9:.3./-.-072.203. 50.3-07.7..:8.

..9:9. -079.340 808047..3.-.3..7..39:.-.3507: /:98079../.3/02:.9:7 2:3..340808047.-:39:203039:/.9.3.2203..3:3./:3../..503.79:39:9.3 09:.3.82 ....3:9.303/.320308.350.87.3.3-075../.%&%&% &39:203039:.3.8.9:907.3 50.3.

/.7/.38.3203:9.82/ :.203.-.7./..3.93.#%&$#$# $08047...3/003/.//.203:39:90..:3 02:/.3-.39:..3/.23007..7.7-:!0....87.9805079-07:9 .350.

#%&$#$# $08047...7/.3.350.7.3/...93..3/003/.:3 02:/.203.87.7 -:!0.3203:9..-.38.//..82/:..3-./.203:39:90..39:.9805079-07:9 .7.23007./.

350.. ..90254..9.7 -:!0..7.-.87..39:.3 203:9. /.9:-0794..7805079-07:9 70/ &9.82/:.3  808047..3.3/7.:3...:0-./.2.2.93./.:3.2:.-.3203.203:39:9.

8 &9..2.8 /.9.30 .

3 .. /. .7. 3.8 /. # #        ...3:3 $.-:.8.-.3$. $0203.3 /. 3. 3.3 3.

32.3 50.75. 02:/..203:39:9-.7:39:2.3.39/....3:7 $07.3  .3 4007.3.. ..3903.3907:820307:89072...3 .....3/.7../.8.3/.:3....8.33..32. /. 203:39:9507-0.7005..75.8:.3/.3 .75.35.!03..3.3 2.3.8.3 23:..3. 2..3  807..:3.2-039:./.39/.3/80/...7 /.... 8.02:/.:05.25:3507-0...80-.32.3/80/...390780-:92.:3.2../../9:39:9./..39079..3 200--:.3..203.:3..39/.-40/-.32..:3.302:/.9./80/.2 /.-079:./.5./...75. .3..:!03.50.3 -...2/.3:72030/.7805079-07:9 ..

./.75..:05.2909.370899079.82/:.3/..7:/. .3$0.350.2. .490  808047.39:.:3.-.33././.82:23.39:.3/8443/03.203:39:9. ../.:3.9.....-.7-: !0.-.3  808047.3203...7.350.:343203:9..3. 490.7.3203.87./.3$0.3..87.203:39:9...:.82/:.90254200-. 0.93..7805079-07:9 .3507:2033.7.7-: !0././ 2.7.5:7.3.93.5.7805..:3.7.3203:9.

7/ $:90 $0-03.7 $9.:343 #    &9..3/.8.490 2.3:3 .. 70/ $0.82:2 # $0-03.2.   . $0203.7 $:50747 $0-03.7 .8.

30 .9.8 /..8 &9.2.

3 3.. . 3. 3.8 /. 3.3 /.

2.$. 70/ $0.-.7 $:50747 $0-03.3/..3$.   .7/ $:90 $0-03.7 .:343 #    &9. .7.3/.82:2 # $0-03.490 2.-:.8.7 $9..

.30 .8 /.2.8 &9.9.

3 3.8 /. 3.3 /. . 3. 3..

 490.82:20.9025.7.350..:!03...490-.9./.49080-.3.7.2-..:343.8.7:39:2.3$0.9.. -079:.7.4909/.203:39:9-..3:7 ..507/2.9.95033.. 9.8:. 03/.3$0.3907:820307:89072....7.305.203:39:9.2/.9:9.3.880..3..3..2.3/. 50.9.33.-..:./..3..32:3.-0.3$0..3  808047.50.3507/2.8.5.9..340 07.350..-075.  .8.7 005.9/..323:.-40/-. 9:39:9.3/80/.3.3  808047.3200--:.3 /.8.:.

350.3/.3 9072.3.7805079-07:9 .39.39.3.8:.3203.2/.3072.3%09.7-: !0.90254200--:.82/:.-..3. .-..39:.8. 0-..5  808047.323:.7005./..:3 .3909.:3./.87.2 .5203:9.93.7-:..5:7..9.203:39:9..3%09.

%/. .:3.0-..7-079:.:343 :2..3 .82 .2 .3072.9..87.

82 ..7-079:.7. .:3.87.3 :2.

8..3.:343.35:.: .39:.5/7.7/...4254303 .3. 2.802039.9/.58.8 :2.3.7.3/..80.80-.3:7 ..3.20307:8.8...3-.203.2-:39:.380-03..39:. $08047.340 07.7:909..2.0-/.4254303 425430390780-:99/.203:39:92.:3.7../.-..39..9. /.93..9.580-.3  808047.3 .:!03. 2:./7.-.7.8/:.30-: !0..709-..3 /.350703..79::.7 50..80.89/.3.8.:3...7-:!0.203.:3.3.7./.9.350.9:203.9::..33.3.3 02-.2.7.3 9:../80/..3. -.3%09.350.903/.

.38.3/70-. ./.8  9/..:3..70-. /.39:./.3/.7203:9..3 &9.3 %0793/.3!03:7:8.70-.9..39:./.3 ..2:25:.3.3!7410843.:3.9805079-07:9 70/ .7.8047.2.3 203.3:25:.8:.203:39:9.3!03:7:8.7/.2.9072.350.7..7  808047.3&9.

7 # 80-:..9:2507.3 3.82 3.37..3 # 80-:. .9/.3.9/.3 803-.8.3 .9:2507.3 803-.8 /.8.37. 3./.200-# 80-:.3..82 3.200-# 80-:.

 203:9.39:.3-.8047.7:88.-.3-:.3202-:9../.7-:!0.350.. $3.7 .5..203.7802.2.9/70-.8047.3$.2-078.3:3...39:..3.9.# 802.70-.3.5:7.-072.../.3/70-.2 .7805079-07:9 .7  808047.7 03/.203.37:30..3/:350308.-.3 .350./.3./.# 802.7.8..7.:3/:570-..2 ..3/70-..87. $0203. 9:39:9.203.2# 802..:3/:570-.73. 203:39:9.38..82/ :.3..3203.$.:3..8..2 .7.3.9/03./.203/.

3  808047.9:-:..303/07..9..:3!07.828.3803/7-..-.5 9. . 203....7.3203:9.3..82-.8  803.8 7.2.7 805079-07:9 .39:.3.3.//.87.:3!07..3203:3..507.93./.2.....303/07.3 0../.9.203:39:9./.350.3.3 -079:.:/:.5 8. .303/07.7-:!0.

  2   2  2/.            $          &$     .2 4209075079.2.3 80907:83.

:3!07.3 03/..8..5.9.907-. 203:39:9..3 / /.3/03.3.5.3. 808047.3/80/.-.90780-:9 .3..3203:3.//.503:25.303/07./003/.350.../..350.3 80-..3 / .340 07....3 .79:39:9..3.5.7.80::8..:3!07./.20.39075. 907-.. -0703/07.5.3.350.:!03.823.309:.829/. ..5/.5-.3803/7/..3-.82/9025.3 .3:7802.350.9.3507/2.3409:9/.-.808047./..5..3  808047..:0709.320.39..3.9.9.808047.87.9.3:.257..507:39:.:0709. /-0-07.87..:.203.202-./.5.9/805..:.87..3.7./.9.3//.3.303/07.-.39:.808047. .2:89.92:89..350.8..39:.3..3/.9.3-40 /:-:3907:840.39:..:7... /.9025... 203:39:9.203.5.3..303/07.203.3805079 -07:9 ..9025.-.9.3.3507. .39075..3..39:.3.82  -. /:..3.350..7 2 ./003/.-.50.../.203:3.87...0/:.8.3..203.

79.3//.9: %.2-.9:9025..3.7.803/7/.9.3/03.7.3/03.-:!0./.3.203:39:9%..3.9.5.2-..907-.5.79:39:9..2-.3...39.200- 2 /.:-.390780-:903/..3.3808:...:0709.350.0.2-..5.3203:39:9%..907-.:.2-. 907-..3 8.3..3/..-078.2. 203:39:9. 203:3.-9 /03.3.9507/2..9.3  808047..9.3907/.93.30.5.39.5.-.5..5.39.3..3...3..3 .7.350.8/8.90.3.5..3  808047.3.2-.9.3803/7:39: -079:./03.3..3907:8.39.33..3.:0709.3.39.9/3.3.3203:3.58050799.3.303/07.75...7 7:2.. ./.39/.3:9.3507.3.3-078.3-0703. .3203:9 ./.39.9.2-.3.2-...2-.98.5 203:92.3907-. %.9.33.303/07.2-.:0709.3503.

2-.3.3.. 9.8908030709.5.5/.3907-.7.3/.380-.3.

5 -079..7.3.5.509025.39025.3:. -..: -.3.9.20709..5...99/:7/.8908030709.708 .3/.380-.7.3%07-..3..9 5033.

 .3.3494-49..:3!07.

4948.3 2494-49...203:3.350.3/003/.3:9  808047..

:3 !07.-.2.203:39:9.828...2..87.3:9803/7-././..3494-49..24948.9..203.39:.3.3.:/:. //.93.7-:!0...

9:2 ..9:2  808047.7  3.350.3:9203:9.3203:3../.0-/. 8038.4948.  /.32494-49..7805079-07:9 ..30-.8. :. 8038.:/. 0-/.7 8038.9:2 .

.9.203..203:39:9..3 494-49.24948.8..3/80/..:!03.3:7802.34007.3:9 ..3.87..3 9:.3.829/.:3!07.3.

3:9 .4948.

7/. 803/7 -. .3-.3 203:3.. .3./.-:.. .39: 8038.3-.  808047.3 ..3 203:92.8.3 50.8.3 9:...350..3.3 -.9:2 200- .203:3.: 8038.8.8. .8..-:.8.:3..87.3:7.7 805079 -07:9 # 80-:.3:7802.3. 80...7-.3 -. 203:39:9 ..3 9:.9:2  808047.203:39:9..:3..829/..3 /80/.3203:3.:!03. 40 09:.3. .8 7.:3 . 203.8..82 . 203:3. 203:9 .-.203.3 /003/.34007.9./. ... .9.0- 93 9: .2.3-.9.8.

..3./. .93..203:3.3.2 805079-07:9 ...3.:03/07... 203.350.39/./.-.3803/7 .3:9.9.303/07. %08.3.//.34007.2-.7-: !0.2.3!03.2  808047.3!03..203:39:9%..3:7-.2-.39:.3/80/.82 8.2..9.3.9.3:9.. %.:!03..87...:/:.

0709.$0.

.8.

494-49.

/0:.2.7089../.9:507..3:9.2-.390780-:9/.3-.7.3..37089807.3/03.3.2 .038!03.3 /8443/03.3 .808:.90473 %.3.3.3.

5.0709..

.:9..5.

90473 70/ /.3:9.8  0.3.3.9: 0.8$.8 0..9.2.8:.038!03. .30.

3/.3..7.3 7089 .2.:7.805079 -07:9 .3.7.7.3/8443/03.-./.82 .37..3:.0 :39:-..93. 2033.2 .5.3 /8443/03.!0-.3.82.7..8.39..3 0 -..5/:.:/:..088.37089/.8//.7-:!0.31.3 -.3-.8 :7:8.7..99/.7 -:!0.50.  808047.-0.9.2 -.2-. -.9.7..72. 0./4-..-.3%07-.-.3548/.7..350.3/8443/03.3107.309.5..3..3.3900143 9007.37.37089.!0-.3/8443/03.2..203:39:90..37089 / -.0709.-079:.8.3.../. -.. 94/.7..

2/:.7.203.7.3 /.82/:.3./.9805079-07:9 ..7.805079-07:9 . -072.3/..8 7.:3.203:39:90..:3.73007.9.3.3..39:./.:3 02:/.350.7/.7..3-..3.3203:9...././9:39:9-.:3.3  .3/003/.#%&$#$&## $08047...5..5 9./.38..73007.

70/ &9.2.

30 ..8 /.2.8 &9.9.

 ./..7 # 80.3 3. 3.7   .3 /.8 /.

:8005.:!03.9..32.3...380/.9-079:.2 509..34007.:3....3/.2 509.3:7 $07.:3.2507.3./80/.7.32..9.39025..8.. .3 50.9:9025..3....87.3/808:.././.. .203:39:9.39025..7....83.3902543.9.3909.:8005.3  808047.02:/.3..3/.9: 2033.02:/.: 05.2 903.203:39:9.3. 200-.87. .39:9079../.9..3  808047././.2...350.7:/.3:..3...82/:.:3.32..9/:.3/80/.73007./9:39:9.350../.350.7 30075.9/...9:805..:3.32033.3/80/.59075.3.38.730075.7.3 ./.75.... 203:3:50307-.203:39:9...75.3.39/.7805079-07:9 .83.:3..80-..:.  808047.:3 ..808047...9-079:.580-0:2.7..3..82/:.203:39:9-.350.3..909.

3  .390780-:9/.3 2..3  807.203:39:9 507-0..-40/-./.2 /.39/..203.3/.3 -.3903..5.. -079:..3 .:3.2.7:39:2.8..7. 8..302:/.3:72030/.!03.. /.2 -039:.8: ..:3..3..35.:3.8..32.75.2/...323:.50.25:3507-0..3 ..33.3.7 /..3200--:. 2...3/..7005.75./...75.8. ./.3.3907:820307:89072.:3.32.

..3 $0.780-03.350.7805079-07:9 70/ 70/ &9.203:39:9..490.490  808047.9. ./.3$0..8.7.7.2..

75.30.8. .8.7/$:90 ... $9.80.8 !0.9.9./.3/.3 /.8 038 $:90 ./.8  /.

7.7:39:90254-079:..9.203:39:9.3$0.203:39:9.7.4909:  808047.3$0. 490/..4909/.7.::. 490805079/.3.3/:./9:39:9/.9.7.3./.../. -.7.5.8 ..3/7..350.490.3200--:.507/2..7...7.490.3  808047..: ..7.3.8:/202443!03/.-40/-.:343203:9 .3$0.380-..3$0./.7..9.5.8:.8./.34007.7805079/./.257.3$0.3  -./.:-.3/..5033.7 .7..9.3.:.3.203:39:9...2/.9.3..3.3 .3507/2./.7005.350.:343..-0..3 ..3/..37 .9/...3:7 ..3  ./:3..9.80-.3 23:.257.2. 80-...:!03.880.3907:820307:89072.3/80/.9/.

3507/.9507.3.3 /03..3805079.3..3 8./.9025450783. ...9 . -0..2907:820307:8 /-03.2507.3/9025: 74:90 9:207:5.350.../.3.35:.3...3.3.3 /507.7./808:.507.390780-:9 50.$3.3..3..8 .. .3/50703.7.:3..9/..3.7.9:80.2 !07.383.320..380.3 /3.:5..2507.3 /.9..3.8.7.3$02.9:9025.:.. 802...39: .3...3.383.3$0..3200-/:.3  808047.350307-..490..:.8.-072.28..2:39:8.3507.9: 2.7.:3.203:39:9.:3.9.

..-.2802.9../2-:..3 402./.3.3/50703.3. 2..507-0.3.3  808047..3:.:.203:39:9 .3:9.3/80-..3..3./..3.:3.29:9/.7.8./.3 503.3805079..3 /.9.5.9.7.:3..9.907-.3.2 507.3/.3-072.7.3/50703...8..3507:83.:343 805079.3 /.34009.3/3.3..3/3..3.:02:/.3$0.3.3.350.490.-072..:.950307-.

9.:343805079.3/ .3/3...

9/..203:39:92..203.3..5:7..8.3.39.203:39:9.4254303 ..200--:.3%09.580-.79::.39:. 2.2/.3%09.2-:39:./80/..3.:343 :2.350703.3%09..3 02-.93.7 805079-07:9 .3203:9.9.7/. .20307:8..:3.2:.:3..:!03.80.3 .80-.3/.2./..7.34007.3.39072.9.3 /..203.9:203.87.8 :2.7-079:.89/.87. /. 90254-079:.82  -.3-..:3.:343 .35:...... $08047.3  808047.-.33.350..2.380-03..:3.0-/.7 -:.802039. 425430390780-:99/.30-: !0.3:7 .3909.3./.5/7.3 9:.8:.39.3./.5../.:3.3/.350.7300703/...709-.3.9::.39:...3.7:909.8/:./7.7.8.58...8.7005.80.7...9.39.323:.3.:.7.350.5  808047.7 50.8.829:.

2-.29025..3.  808047.3:.7.3..3-...3%07-.3-.3./.2 -...9.3 -..7.3900143 9007.82 .9.9:908.2..3 5079:.088./4-.82.3/03.7.2..7.3/8443 /03.37.305..75.3958 7.3.3 .!0-.8:7:8..3 7..3. -0./.3.:2../80/. 0.: 547907.3.9.:3.203:39:90.3548/...37089 1 /.380-./.3 .03/07.5.37089 0 -.31.3.-.37089 / -.3.7.39/.3507.3:9.8.0 :39:-...!0-.9.9:39:9.7.805079-07:9 .350.3/8443/03..8:/-.7.9.397:-07..0/..75.7.7. 9.3..3/8443/03.3503.83 /..

3-./.3 .203./.203:39:90.3/-03.39079..3202-:.8.3.3..3. 50.8.07.75.-079:..39..829075...307.30... 807.9 /50792-.203.3-.82802.808:./.2:. 507:39:.39:907/7/..5.37..3...-40/5079..808:.9:507..3/.07.340!07-03/..3  808047.7./. 203.408047.7.32.3.39:/09:.39:03/..350./.7. 8.3.3 /..5. 0...5 9.3/...3/-0780..3:2.3:3. .507-./..9507803/7.3:39:203.3-0781../.7.380-..82/:.3 9/...3. -40/-07.350.50.87.3/5.37..3.9:9.5507-0...7.9 507-0.3..9:07.3..3-075./.9/9:3:.07.37089 .37.:: -.07.3.9:507.303907 0.0::8..340!07-03/.305..808:.3.8.507-0./.39070-/...3.307. 8././8443/03...7.:05.7 300703/. 808047.82805079.9805079-07:9 .3:39:050393.3 .9:./../.307.3.

350..880-.3-07/2./.3.9/ :.3-07.:3./..39079.:05.-.5.3!....59/.:3!.8/:.3 .7. 909.3..290254 9.# 80.83..3!.3.:3!.9072.9./003/.8:50.8  808047.. ..-079:...73007/30. 203:39:9.../.7.3.73007.

.8..3.3 -07280/07.

3502-.30.9::.7.:33 30.80: ..7.

8..3.3 -07280/07..

3.80:-072. 30.7.

 .8.7.07 /.3 %745..41.330./:9.3.79..78.390709.3$.7.3.

.8.5070:./ 80.9.473 .3./9:39:9 80-0:250...3/ /.9 0...90780-:9 .3 8005.9.85:.2::!07/2.3/.3.41.78.57.30./ %745.93.:303/.73007.9.:3303/./.73007 0::8.3.7:..9.-:..:800.390709.9.350..9.

.3  808047...9.3-.3507-0..8. 0.97.3..7.8 7.7.03/.3.3 507:-.490..5.3..39:.8.3$0.9..350.3.8../.2030:.30.-.3.7.8.3.3.39079./30./.380-07.9.73007/.2:3. 0.350.7.-079:.303/..9..3.7.!07:-.3203/.3 507:-.0../9/.8..9805079-07:9 .9.:39:-. ..308. -40.3/.!07:-..203:39:90.:3.3-..9:8.. 203:39:9.39075.907/..3 .7.9.3.3..8.9 !07/2.!07:-.3.: 05.9.5.7./:3..9.9802.!07:-.5. 808047.9..9. .-0703.82/:.

.90780-:9 .:343 802..8.24859.//.

.203/../203:7:9.7..3/.32../.350. -..3/.9..0.3:380503:3. 808047.5.37..38507:-.3.3./.2-.....8.7.3-07.9...7..34859.230070..3 -./ -.../9.87.39:.3 50..3./.9.3:34007.3 .3 /909.3 0 /30.:.33.3...7./.-.7.3:34007..0/07..35702:2-./.203./03...3503.3.9:.3-.-.338:7. /9.3-.82.4007.320.5.7.: 802.34859./9.

9!0032 %..3.9 8.3.507.2$:7.&!#! %# $08047.3.8.03/.7.3 53/.53/.35.39:.03/.9.../..3:39:203..9.7.9- !$ $  -079.3:/.0- 2:7.3-.87.3/::8.9.203:3.3 /3.3 ./.:8..7802..3.8..823..805079 -07:9 .7.:38079.3 203:3.3.32032.3:/../.3..32.3.8.8.9 0. 507./.3/42089203:9!003 !07-03/.7.3//...7..50307-.3 %.:05.950307-.507..350.89025./.3/03.757..3./.3 /0.8.7...:.30.3 .0802.20.3/-:.3.5... $ 805079.3..7.9805079-07:9 802:.9 /.3$8902!0307-.3.350.3.9.38:7.907-.3.8..9/:/:50307-.9079...3507/2....:3/./...

3.2007 70/ /.30.8 3.3.8 0.30:..8:83088 0.9. 0.3.2.7007 70/ 70/&9. !0307-.84342  !0307-.

.2.30.:8.9.9. 0203907.8 /..3 &9.:09:.$09.8 .

8 0.84342 .3 3.8:83088 0.8 /.. 0.8$.9: 0.

.350307-. 807.5.3:72030/..8.3 .8 -0.9:/00...203/.50..380-.!03...:. 50.0./.3 807.3.3/..2/00.33.3.35...2.3/9.39.3.350307-..902:/.33.2-.../003/.203/.3/-07./..302:/..:0.3/.808:...50.3.70..703/.3203:9 0.3:34007...8 90780-:9/. 2...3507-0.3 909. /03..5.9.../.3.3..902:/.3./09:.203..8.3.

/.:05.0802. -0.-.390.9/$:7./-0780-.202-:. 507.87. $08047.98..3/003/.3.7..202443 !03/.3 50.:39:203.3!03/.39:39:9.3 %..8.7.3-.8.3!03/.73007.73007 .3!03/.3 %.9507.7.5.8.::.7-: !0.379/.!&&# $08047.9: 0::8.9.30:.3..3.3780.9:7.580-.3780-0:2-0794.2..::./..3:93..305.3.3/03.82/:.:3 /..3/.3507././/.7..9 $:7.380503:3.:/:./.7802.7. 9079..37 -07.39:. !02-07..8...9!003 !07-03/../::8. ..9/.5.::...3.-079:.:38079.80-.87.3.:-0:22030.8.7.350..823.-40/.9.9 8.3.3/0:.2.::.

7..3-079.3:3.909...8.350.3/.9: !078/..:39.30-.5..808:.-. 9072.8::7:809..38.59/.3.38.3203:9 1:38.3/9:.9.2:7:809..3-0703.3.-:39: 20304.3.#$&%!#$ $08047.35078/. 909.

9805079-07:9 ..8.3/9:..35073.38.-.9!0780:9:.:.7.3 80-.9203:9 ...38.1 %09.7.:...9.2:0.3/-079.339.3$..:808047.7/..3.83.50.7.574944//.3/.7. .2:.9.8:20373909.350..8 2. .8#./.2!078/.9:..7.8.8207.203:39:9.3 0079072.33.

9.9!078/.:$09...907.99:39:9.9!0780:9:.7.3007 09:.3.-....3.7.7 # 80.3007/./.9.:8. 3.:007 ./.:.-07.7..805079 -07:9  5078/.....390780-:903/..07.:.30.3:7.9.805079-07:9 70/ /.05:9:8.9.808:.8 3. $09.7.3/../.3.9./.3$. .3$.3 400203907.3.7..:8.7.3 02..:./.9!078/.3.7   8. .3!073.3.8.0.3 .3.307./.75.03907 ..

3$.:.-. 5.78005. .-072:..3..3..5.:.5 9.33.9  .83.780-0:2/.3.2:0.9.95078/.880:7.3.3 8.3..9:39:50.3 803.3.9:.9:.7.  9:39:9.28005.7.3..3.8.3 :7.7 !078/.!078/./..79-../..7.9./.-079:.9: 50.574944./9:39:9-.38.3.9.:%09.9!078/..9..3$.2. 50.

:.9..9../..203:39:9.3:7/.. 02:/.:..3.:30-.8..3 ... .32./..:!03.3$..350..3203:39:9.34007.3/80/.37...:3.7....3$.9.3  808047...99/.7 8.9.8./9:39:9.3.7.82  .

53.2./.87./.7.3. 8:-5403.:5:35.9438 . -079:..7.3804..203:39:90.3. 4... 11..8..3-.3/8.9.:0907..../-:...3./.3/825.078 #0:.3/-..008 !:-... .3. 40.3 05. .9./807..3.7..30.90780-:903/..:.3/-03. 5.07.305.:3 02:/.3/.50.-.07..& &###  $08047.3.350.3-.82 $0..:39: 202-070907.2.3-..5.35..940.7..

.:007.9.7.:.-.3. :.3/:3/.47.9!03:73... .:.3 /.9..7.-078.9.350.:508.9 !03:73.-079:.2:.3..3/. 90780-:9.9..0-08..73.90780-:9-078..82 .7..780-0:250../.3203.3/.203:970/.7..3203.3 !0780:9:..87.:..3!07/.3.3-..2:508.203:90.& &## #$%%!&# $08047.508.9.3/.305..7.203:9 70/.909../789.3 50.808047.203:39:90..3 -..203:39:90.7...9.3 -40/02:.9.3!3.9./..0-08. 4.03907/./.3.7.3804.7.:3 02:/./7 89./..3.3-...3/:3/.3909.7. .73.. 9:39:9.7.5:.780-0:250.3/2./../.!3../.3..:3 02:/..350.:-..7./.3:39:203072.9.3.../.73.././..9.

47.-.3:380503:3.5:3 ..20.3/.50.:..3...3 /.3..3 .2:.3/9../7 -078.3/:3/.3507.547.32033.. 3..3.3 0:.3.3 .77:2..3.350..:2:79./..3. .3/:3/.3. .3 :3/.9..3.9.3.3.305.9!489:24:8 /.3 !07/.3/97.3909. $08047./.3203:9.9..7.3./7/.50. /507403..3/9.3..3303/.3.:39072.30.3.350. ...7.2/.9..3507..3-.3../.2-.9 /..9025.3/5.3./.390/..50./../02:.3.. .0. ...:3 02:/...-.3-.3.1.3././:2:739/. .3 -079:.2.3/80-.3.-.33.203:39:90..7.: -.90780-:9.0/..-.39.2.82.7...3.3/..507025:..8203:90.2020.307. -0703.5.2-.203:39:99.3/..3.8:. 97/./7:39:203072.3.8::.350... .3.3-070..3 %:39:9.2.140:3/.349...8:/.7:5079.3.7....09025..3/..3..3.3. -072..3..8090. . ./.8.3 .3 .3/7/2... 2./. !3.39: 0:.3.40 50..3...7.2.340002..9./..3.2 !07/2...8907/.3-.3.3-0:2203.7/.3.9.3/:.03907 %!#!!%$!$%!#% $08047.

.7.7:3 !% 03.3 !07-03/..9 $:7..5.3-07:..28:/339.3 7.! .:3.9:.2:.3 -..3:3../.9!003 !07-03/.7.!0033 %#&%&$ !0033-07:.2 .3 !003 !003/././.9.3203072.3 %..9:...307.7..303/.5.3$77 $.!0033 !003!07-03/./.3$:7..203072.7...8.8.3 %./-.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful