Falsafah Pendidikan Islam dan Timur

Konsep Falsafah Pendidikan Islam

‡Falsafah Islam sebenarnya tidak jauh berbeza daripada

pengertian falsafah seperti yang diutarkan oleh ahli falsafah Barat. ‡Menurut Sheikh Mustafa Abd.Al- Razak (tt): ³Falsafah Islam berkembang di Negara Islam dan di bawah naungan Negara Islam...hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik.´

y Menurut perspektif Islam, pendidikan bermaksud satu

proses secara berterusan memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek, akhlak, rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat.
y Tokoh ± tokoh pendidik barat melihat pendidikan itu

hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

y Manakala dari kaca mata tokoh- tokoh pendidik Islam pula, pendidikan mempunyai pengertian dan konsep yang lebih luas dan syumul. y Perspektif Barat hanya menekankan aspek jasmani dan luaran dalam pendidikan tetapi perspektif Islam mengambil kira aspek kerohanian. y Menurut Abdul Halim Haji Mat Diah, 1989:

Pendidikan Islam ialah proses yang dilalui oleh anak dengan bimbingan yang dilakukan secara sengaja oleh pendidikan untuk mencapai tujuan membentuk manusia Muslim berdasarka ajaran Islam.

y Menurut Abdul Halim El-Muhammady,1993:

Pendidikan Islam adalah proses mendidik dan melatih akal, jasmani, rohani dan emosi manusia berasaskan sumber wahyu, al-Quran dan as±Sunnah, pengalaman Salaf Al-Salih serta ilmuan muktabar. Proses tersebut bertujuan untuk melahirkan insan yang soleh dan mampu untuk memikul tanggungjawab khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah S.W.T. ke atas manusia supaya mengimarahkan alam ini untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.

Prinsip Falsafah Pendidikan Islam
y Islam agama yang bersifat syumul ajaran-ajarannya terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. y Semua ajaran-ajaran dalam agama Islam menjurus kepada tiga dasar utama iaitu: y Beriman, Beramal dan Berakhlak. Menurut urutan keutamaan pendidikan y Islam berkisar pada tiga perkara:

Dra Zuhairini

a. Pendidikan Keimanan kepada Allah Ta`la b. Pendidikan Akhlaqul Karimah c. Pendidikan Ibadah

y Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia.

Islam menetapkan bahawa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam.
y Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaan sahaja dan tidak hanya dari segi keduniaan sahaja, tetapi dia menaruh perhatian kepada keduanya sekaligus.

y Me

il ia a a elajara a e as a t e eta i a e i a ia e aji il a se a ar se a ai il . Da j a a ar e a i at a a sai s, sastera, ese ia , ala er a ai je is ya. ari se a at er sa i ero a i rofessio al, te i al, a e asai rofesio terte t , aa terte t , s aya a at ia e a lia i sa i ia a ea a aa .

r

y Me yia

a elajar er sa aa s aya ia te i al terte t a e cari reze i ala e eli ara ari se i

y Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-

segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tidaklah semuanya bersifat agama atau akhlak, atau spiritual semata-mata, tetapi menaruh perhatian pada segi-segi kemanfaatan pada tujuan-tujuan, kurikulum, dan aktivitinya. Tidaklah tercapai kesempurnaan manusia tanpa mensepadukan antara agama dan ilmu pengetahuan.

Konsep Falsafah Pendidikan Timur

Konsep Falsafah Pendidikan Timur
y Pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang bagi ahli falsafah Timur baik di dunia ini ataupun di akhirat. y Pendidikan mempunyai fungsi-fungsi berikut:  Membolehkan seseorang untuk mencapai kebijaksaaan  Mengekalkan struktur kekeluargaan  Menggubal undang±undang  Memenuhi kehendak±kehendak sosial dan ekonomi

Prinsip Falsafah Pendidikan Timur
y Falsafah Pendidikan Timur menggariskan beberapa prinsip seperti di bawah:  Kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka sanggup berubah. Perubahan akan berlaku akibat kontek dengan guru masing±masing tanpa mengambil kira sama ada guru itu seseorang nabi, sifu atau tok guru;  Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagiaan.Contoh:menurut ajaran Buddha, sekiranya kita hidup semata- mata untuk mengejar kebendaan sahaja, agak mustahil untuk kita bahagia. 

Manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka. Ini bermaksud bahawa refleksi kendiri atau muhasabah diri yang kita lakukan hasil pemerhatian tersebut akan menimbulkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan atau keinginan untuk bertaubat.  Setiap manusia ingin memperoleh kebijksaan dan mencapai Nirvana. Kesemua jalan hidup sebenarnya manghala ke arah tersebut. Apabila kita sudah menjadi bijak, secara automatik,kita akan buat baik dan elakkan diri daripada perbuatan jahat.

Fungsi Falsafah Pendidikan Timur

y Fungsi Falsafah Pendidikan Timur

- Berasaskan Falsafah Cina dan India - Mempunyai fungsi-fungsi seperti berikut: 
Memb lehkan

sese rang

untuk

mencapai

kebijaksanaan.  Mengekalkan struktur kekeluargaan.  Menggubal undang-undang.  Memenuhi kehendak s sial dan ek n mi. 

Melahirkan insan yang sihat dari segi fizikal dan

mental serta menyumbang sesuatu kepada negara. 
Membina tingkah laku manusia supaya menjadi rang

yang berakhlak mulia, mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. 
Melahirkan

manusia yang berfikiran sempurna, berupaya mencapai segala aspek kehidupan, seperti aspek fizikal, intelek, m ral dan ker hanian, dengan penuh bermakna.

IMPLIKASI

Wujudnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Yang menekankan kecemerlangan individu secara menyeluruh

Meliputi aspek jasmani, em si, r hani, intelek

IMPLIKASI

Menggunakan kaedah pengajaran yang efektif

Pengajaran sama ada secara induktif mahupun deduktif

Ketika pr ses pembelajaran, murid b leh mengeluarkan s alan

IMPLIKASI
Pembelajaran tidak tertumpu kepada peperiksaan semata-mata sahaja kerana sesi amali dan praktikal juga diselitkan dalam pengajaran

Pendedahan murid ke arah era kecanggihan tekn l gi

Berlakunya penggubalan kurikulum yang bersepadu dan mampu mencungkil p tensi serta keb lehan pelajar

IMPLIKASI
Penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat Penumpuan ke arah Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK)

IMPLIKASI
Penerimaan tuhan sebagai asas pegangan hidup Berf kuskan kepada pembinaan insan yang berdaya saing Menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran diri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful