III.

S n xu t kháng sinh
các vi sinh v t s n xu t kháng sinh và ph xu t kháng sinh ng pháp s n

ít nh t sau sáu th h v n không gi m ho t tính kháng sinh.vi sinh v t s n xu t penicillin Nh ng vi sinh v t sinh penicillin thu c các gi ng n m m c Penicillum và Aspergillus. a. nh ng ch ng Penicillum có ho t l c cao l i th ng kém n nh. Penicillin Penicillin là kháng sinh c tìm ra u tiên và c s n xu t s m nh t dùng ch a m t s b nh nhi m khu n vào nh ng n m u c a Th chi n th 2. chrysogenum có ho t l c cao và c dùng trong công nghi p kháng sinh. . Ngày nay.1. Nh ng các ch ng c a Penicillum notatum và Pen. Tuy nhiên. nh k thu t di truy n h c ng i ta ã t o c nh ng gi ng n nh.

h s i n m s b t u t phân. n u ti p t c lên men n ng penicillin s gi m. Khi trong môi tr ng c n lactose và không b sung các ch t dinh d ng. .Quá trình lên men penicillin thu c vào lo i lên men hai pha: pha sinh tr ng và pha sinh penicillin. Trong pha lên men th nh t gi ng phát tri n m nh. lactose m i c s d ng. Sau ó. s d ng glucose và lactic acid c a cao ngô.

chrysogenum có kh n ng sinh penicillin cao.b. S n xu t penicillin d a trên c s nuôi c y vi sinh trên môi tr ng r n ho c l ng. Quy trình công nghi p s n xu t penicillin d a trên n m m c Pen. Ph ng pháp s n xu t penicillin. Trong quá trình nuôi c y. gi ng vi sinh v t phát tri n s tích t các s n ph m trao i ch t trong môi tr ng ho c trong sinh kh i. theo hai ph ng pháp là lên men b m t và lên men chìm. .

. . cám c làm t r i tr i lên khay m t l p dày kho ng 2 cm. gi ng n m m c c tr n vào môi tr ng có m 50-60% ã vô trùng ngu i t i 30oC 50Th i gian lên men 6-7 ngày 24-28oC trong các 624bu ng c i u ch nh nhi t .+ Lên men b m t: môi tr ng nuôi c y có th là c ch t r n ho c l ng.C ch t r n: có th là cám ho c các lo i h t. Gi ng c c y vào môi tr ng r i lên men 24oC kho ng 6-7 ngày t hi u su t kho ng 6193 unit/mL penicillin . cao ngô và m t s nguyên t khoáng. m và thông gió.C ch t l ng: dùng ngu n carbon là lactose.

lactose và các mu i khoáng. pH t 7-7. glucose. + pha th hai: n m phát tri n ch m.+ Lên men chìm: Thành ph n môi tr ng g m có cao ngô. 26± 120+ pha th nh t: n m phát tri n m nh. lactose 7c tiêu hao d n. chrysogenum 26±1oC trong kho ng 120-125 gi . pH t ng. penicillin t o ra ít.5 . ngu n C và N hao nhanh. penicillin c t o ra ch y u pha này. Gi ng dùng trong công nghi p th ng d ng bào t . . Quá trình lên men penicillin b ng n m m c Pen. sinh kh i t ng nhanh.

vi sinh v t Khi nuôi c y chìm. gi ng x khu n sinh streptomycin phát tri n thành 2 pha: + pha th nh t (pha sinh tr ng m nh): các bào t này ch i. t bào ch t a ki m. + pha th hai (khu n ti không phát tri n): n ngày th ba thì s i x khu n b chia nh và b t u t phân. thú y và b o v th c v t. m c thành s i sau 6-8 gi . M i bào t m c thành 1 ch i. 6khu n ti th ng th ng. streptomycin: Là kháng sinh dùng ph bi n trong y h c. .2.

nuôi ti p cho phát tri n sinh kh i 20-40 gi . C y bào t vào môi tr ng nhân gi ng trong bình tam giác l c 180-220 vòng/phút 26-28oC/30-70 gi . 26th i gian lên men 96 gi . bao g m hai giai o n là nhân gi ng và lên men chính. Nhi t lên men kho ng 26-28oC. 20+ Lên men chính: Lên men streptomycin là quá trình lên men hai pha i n hình. + Nhân gi ng: Gi ng x khu n c b o qu n d ng bào t .C/30cho ti p vào các bình nhân gi ng (có s c khí và khu y).Ph ng pháp s n xu t streptomycin: lên men streptomycin c th c hi n theo ph ng pháp nuôi c y chìm. . sau ó 18026.

Gi ng Strep.3. Tetracycline c dùng trong thú y. y h c. Rimosus có kh n ng t ng h p oxytetracycline. Gi ng Strep. Tetracycline Là m t dãy các ch t kháng sinh có cùng m t nhân chung tetracycline và m t s nhóm chung có trong phân t . . ngu n C cho nhi u tetracycline là glucose. ngu n C cho nhi u tetracycline là maltose. aureofacient có th t ng h p tetracycline và chlotetracycline. c s n xu t b ng lên men x khu n Streptomyces aureofacient.

n nh. b c vào giai o n t phân. 110- .Trong quá trình lên men. t m c t i a. t c s d ng các ch t dinh d ng gi m i nhi u. Kháng sinh tích t t i a 110-120 gi . Sang pha th hai thì các gi ng x khu n này phát tri n ch m l i. khu n ti phát tri n ch m l i. pha th nh t các ch t dinh d ng tiêu hao nhanh.

Gi ng Strep. rimosus c nhân gi ng bình tam giác l c 220-250 vòng/phút 27-28oC/48-72 gi . 24c ti p t c nhân gi ng trong n i nh r i chuy n vào môi tr ng lên men. Lên men tetracycline theo ph ng pháp nuôi c y chìm. . C y bào t vào môi tr ng nhân gi ng trong bình tam giác pH 6. Gi ng Strep. Sau ó. g m hai giai o n là nhân gi ng và lên men.C/48ti p t c trong n i có s c khí và khu y r i chuy n sang môi tr ng lên men có i u ki n t ng t nh ng kéo dài t 5-7 5ngày.8220kho ng 24-40 gi .Ph ng pháp s n xu t tetracycline. aureofacient dùng trong lên men tetracycline và chlotetracycline ho c các halogentetracycline khác.8-7 l c 220-250 vòng/phút 6. sau ó nhân 22027.

Acid acetic (CH3COOH)có th thu c b ng ph ng pháp lên men vi khu n acetic. . c g i tên chung là vi khu n acetic. Acid acetic. n u không (13r u thì vi khu n acetic s chuy n hóa r u thành CO2 H2O. Acid này c dùng trong ch bi n th c ph m.IV. Quá trình lên men nh vi khu n acetic oxy hóa ethanol thành acid acetic. S n xu t acid h u c . Có trên 20 loài vi khu n có kh n ng lên men acetic. Trong môi tr ng r u (13-15%) thì s n ph m là acid acetic. 1. p chua rau qu .

. Ace. suboxydans. pasteurianum. nhi t lên men kho ng 2525-32oC và s c khí m nh. Các loài vi khu n acetic có giá tr nh : Acetobacter aceti. Ace. schiitzenbachii. Ace. Ace. trong s n xu t d m có th dùng r u không c n vô trùng c b sung m t ít acetic acid hóa môi tr ng. Vì v y. curvum. có t c sinh tr ng r t nhanh. orleaneuse. Ace. Ace.Vi khu n acetic là b n a m và r t hi u khí. xylium. Trong quá trình sinh tr ng và phát tri n chúng t o thành acetic acid và n ng acid th p l i kích thích s sinh tr ng c a chúng.

Quá trình lên men acid acetic .

c s n xu t công nghi p gi m n. ngu n nitrogen vô c ho c h u c . dùng n c hoa qu làm nguyên li u v i vi khu n Ace.Ngu n c ch t ch y u trong lên men acetic là ethanol có b sung thêm m t ít ng. . Có ba ph ng pháp lên men acetic: ph ng pháp ch m còn g i là ph ng pháp Orleanhay ph ng pháp Pháp. schiitzenbachii ho c Ace. Ph ng pháp lên men chìm. và m t s ch t khoáng khác. vi khu n c s d ng là Ace. curvum. orleaneuse. ây là ki u lên men bán liên t c s d ng các ch ng vi khu n c a loài Ace. suboxydans. Ph ng pháp nhanh hay là ph ng pháp c.

n m m c s chuy n hóa ng thành citric acid. C ch sinh t ng h p citric acid vi sinh v t có th bi u di n b ng ph ng trình t ng quát nh sau: 2C6H12O6 + 3O2 2C6H8O7 + 4H2O .2. acid citric Citric acid hay limonic acid (C6H8O7) có th cs n xu t quy mô công nghi p b ng ph ng pháp lên men.

Sau khi k t thúc lên men dùng H2SO4 chuy n calcium citrate thành citric acid . .Ph ng pháp lên men b m t trên môi tr ng l ng.Ph ng pháp lên men chìm. c th c hi n trong các bình lên men ch a môi tr ng dinh d ng và gi ng n m m c. L p váng n m phát tri n trên các khay lên men ch a môi tr ng dinh d ng là d ch ng s chuy n hóa ng thành citric acid. Quá trình lên men gi ng nh s n xu t kháng sinh.Có hai ph ng pháp c dùng s n xu t citric acid là lên men b m t (trên môi tr ng l ng ho c r n) và lên men chìm. . Ph ng pháp này c dùng r ng rãi trong công nghi p s n xu t citric acid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful