TC NKILAP TAR H VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS

19. yy da devletler aras ndaki ili kileri etkileyen iki olay vard r.Bunlar: 1-FRANSIZ HT LAL 2-SANAY NKILABI

I.DÜNYA SAVA I ÖNCES NDE GENEL DURUM

Her millet kendi devletini kurmal d r dü üncesi imparatorluklar n y k lmas na neden oldu.Milli devletler kuruldu.Laiklik .a)Frans z ihtilalinin getirdi i sonuçlar 19.özgürlük. Frans z ihtilali ile yay lan e itlik. devlet sistemi ve hukuk anlay nda yerini almaya ba lad . Özellikle milliyetçilik dü üncesi.adalet ba ms zl k gibi kavramlar devlet ve toplum hayat na girdi. adalet ilkeleri ortaya ç kt ). Frans z htilali nin gerçekle mesinde ayd nlanma etkili oldu (Hürriyet. yy da toplumlar aras ndaki ili kileri Frans z ihtilali ile ortaya ç kan özgürlük dü üncesi ve milliyetçilik ak m etkilemi tir. . e itlik. ba ms zl k duygular n n güçlenmesine neden olmu tur.insan haklar anayasalarla güvence alt na al nd .

Ticaret canland . Fabrikala ma ile ucuz ve seri üretim geli ti. Bu nedenle sömürgecilik politikalar ortaya ç kt . nsan gücünün yerini makineler ald . Sanayi ink lab .b)Sanayi ink lab Bilim ve teknolojinin geli mesi ile sanayi ink lab n n temelleri at ld . Pazar ve hammadde aray n ba latt . ngiltere de ba lad .

Rus Çarl ekonomik geli imini h zland rmas için s cak denizlere inmesi gerekiyordu.Belçika.Sömürgecilik Bir milletin ba ka milletleri siyasi ve ekonomik olarak egemenlik alt na almas d r.Asya n n belirli bölgelerinde sömürgeler elde ettiler Bu konuda ngiltere ba çekerek sömürge imparatorlu u kurdu. yy.ve Fransa izledi. ngiltere yi Hollanda.Amerika. Sanayi ink lab n n etkileri günümüzde de devam etmektedir . Balkan devletleri ise Osmanl dan ayr lm ancak huzurlu de ildiler sveç ve Norveç birle ik krall k eklinde yönetiliyordu.Ayr l k ba ms z oldular Japonya sanayile mesini h zland rarak Avrupa devletleri ile rekabete ba lad .Afrika.l n sonlar nda General Washington önderli inde ba ms zl k mücadelesini kazand lar. Almanya ve talya ise siyasi birliklerini 19 yy.Ancak s cak denizlere aç lan yollar n bir bölümü Osmanl n n elinde idi. Amerika ise ngiltere ye kar 18.l n ikinci yar s nda tamamlayarak kuvvetlendiler ve sömürgecilik faaliyetlerine girdiler.Bütün gücünü sanayile meye harcad . Sanayile en devletler bu amaçla G. Denizcili e sömürgelerini elde tutabilmek için büyük önem verdi.

DÜNYA SAVA INDAN ÖNCE OSMANLI DEVLET N N DURUMU .I.

Osmanl n n çökü ünün nedenleri Bilim teknikteki geli meleri izleyememesi Co rafi ke ifler ve yeni ticaret yollar n n bulunmas Frans z ihtilalinin yayd milliyetçilik dü üncesi ile ç kan ayaklanmalar Uzun süren sava lar Kapitülasyonlar Al nan borç paralar n geri ödenememesi Duyun-u Umumiyenin kurulmas ve maliyeye el konulmas .

Çökü ü önleme çabalar Islahat hareketleri II. Me rutiyet . Me rutiyet II. Mahmut dönemindeki yenilikler Tanzimat ve slahat fermanlar I.

Kanuni Esasiye göre iki tane meclis kuruldu.Me rutiyet ilan edildi.Bu grup yanlar na Mithat Pa a y da alarak Me rutiyeti ilan etmesi ko uluyla II. Kanuni Esasi Osmanl Devletinin Avrupai tarzda ilk anayasas d r.Abdülhamit'i tahta ç kard lar. 23 Aral k 1976 'da Kanuni Esasi haz rlanarak I.Meclisi Mebusan( Üyelerini halk seçecek).Meclisi Ayan (Üyelerini Padi ah seçecek) Not:I.Me rutiyetin ilan yla Mutlakiyet dönemi sona ermi Me rutiyet dönemi ba lam t r.Me rutiyet'in lan (23 Aral k1876) Nam k Kemal ve Ziya Pa a gibi ayd nlar n olu turdu u gruba Genç Osmanl lar veya Jön Türkler denirdi. . r.I.

13 Nisan 1909'da Me rutiyet yönetimine kar olanlar büyük bir ayaklanma yapt lar (31 Mart Olay ).Abdülhamit'e bask yapt lar.Me rutiyeti ilan etti.Me rutiyetin ilan edilmesi için II. Ayaklanmay ttihatç lar n olu turdu u ve M. .Abdülhamit'i sorumlu tutarak tahttan indirdiler. ttihatç lar bu ayaklanmadan II. Bask lar sonunda II.Kemal'in Kurmay Ba kanl n yapt Hareket Ordusu bast rd .Bu örgüt II.Me rutiyet'in lan (24 TEMMUZ 1908) Jön Türkler 1889 y l nda ttihat ve Terakki cemiyetini kurdular.Abdülhamit 24 Temmuz 1908 'de II.II.

On iki ada geçici olarak Balkan sava ndan sonra al nmak üzere talya'ya b rak ld . Osmanl n n buray savunacak güçte olmamas talya ile Osmanl Devleti aras nda 1912'de Trablusgarp sava ndan sonra imzalanm t r. talya n n sömürge aray 2. NOT: Trablusgarp (Libya) Osmanl Devletinden ayr lan son Kuzey Afrika topra olmu tur.U i (Ouchy) Antla mas (1912) NEDENLER 1. 2. Buna göre. Trablusgarp ve Bingazi talya'ya verildi. . 1.

I.S rbistan ve Karada Türkleri Balkanlardan atmak (Amaçlar ) için anla t lar ve Osmanl Devletine sald rd lar BA ARISIZLIK NEDENLER Osmanl Devleti ordusundaki subaylar n ittihatç -itilafç diye ayr lmalar Sava lara yeterli haz rlanamamas Cepheler aras ndaki kopukluk .Yunanistan.Balkan Sava ve Sonuçlar NEDEN Frans z ihtilalinin etkisi Rusya ve Avrupa ülkelerinin balkan milletlerini k k rtmas Osmanl n n Trablusgarp sava ndaki ba ar s zl ve hükümetin yanl politikalar 1912'de Bulgaristan.

Fatihten bu yana Ege'deki Türk hakimiyeti sona erdi.Midye-Enez hatt na geriledik. Bu sava n sonunda Osmanl Devletiyle ba lant s kalmayan Arnavutluk ba ms zl n kazand .Balkan Sava 'n n sonunda Londra Antla mas (1913) imzaland .SONUÇLARI Her cephede yenilen Osmanl Midye-Enez Midyehatt na kadar çekilmek zorunda kald . Bulgarlar n Çatalca önlerine kadar gelmeleri ile Osmanl bar istedi I. . .MidyeEdirne ve K rklareli'yi kaybettik.

Meriç nehri Bulgaristan'la s n r oldu. Osmanl Devleti bunu f rsat olarak gördü ve sald rarak Edirne ve K rklareli'yi geri ald II.Balkan Sava n n sonunda iki antla ma imzaland .Edirne ve K rklareli bizde kald .Balkan Sava ve Sonuçlar NEDEN I.Balkan Sava 'nda ald klar topraklar kendi aralar nda payla amayan Balkan ülkeleri kendi aralar nda sava a tutu tular. stanbul Antla mas (1913): Bulgaristan ile Osmanl Devleti aras nda imzaland . .II. Atina Antla mas (1913): Kavala ehri ve Girit adas kesin olarak Yunanistan'a verildi.

AvusturyaÜçlü itilaf devletleri: ngiltere.(SlavGermen ) 4-Bloklar n Kurulmas : Yukar da say lan say lan nedenlerle baz devletler birbirlerine yakla m lard r. Üçlü ittifak devletleri: Almanya. Veliahd Ferdinand n S rplar taraf ndan Saraybosna gezisi s ras nda öldürülmesi (Görünen neden) .(Slav..Dünya Sava 'n n Sebepleri 1-Sömürge rekabeti :Birli ini geç tamamlayan talya(1870) ve Almanya'n n(1871) sömürge yar nda ngiltere'ye ve Fransa'ya rakip olmalar bu devletler aras nda dü manl a neden olmu tur.Avusturya-Mac.I.Fransa ve Rusya 5-Avusturya Mac. talya Almanya. 2-Almanya-Fransa Çeki mesi: Kömür yataklar n n Almanyabulundu u Alsas-Loren bölgesi iki ülkeyi dü man etmi tir.Rusya AvusturyaAvusturya-Macaristan' n içindeki Ortodoks ve Slav rklar kendi hakimiyetine almak istemesi dü manl art rd . Alsas3-Balkanlardaki Çeki me: Rusya ile AvusturyaAvusturyaMacaristan aras nda Balkanlarda çeki me vard .

Fransa ve Rusya'n n sömürgelerinde ya ayan Müslüman ülkeleri ba ms zl na kavu turma iste i ngiltere.Breslav(Midilli) z rhl gemilerinin Rus limanlar n (Sivastopol ve Odessa)topa tutmas .Osmanl Devletinin I.Fransa ve Rusya'n n Osmanl Devletine kar dü manca tav r tak nmalar Goben(Yavuz). .Dünya Sava na Girmesinin Nedenleri Balkan ve Trablusgarp sava lar nda kaybedilen topraklar geri alma dü üncesi Alman hayranl ve Almanya'n n sava kesin kazanaca na inan lmas ngiltere.

sömürgeleri içten çökertmek Sömürgelere giden yollar kontrol alt nda tutmak istemesi .Almanya'n n Osmanl Devletini Kendi Yan nda Sava a Sokmak stemesinin Nedenleri Sava daha geni alanlara yaymak Osmanl Devletinin Jeopolitik konumundan (Dünya üzerindeki yeri) yararlanmak istemesi Osmanl halifesinin dini gücünden faydalanmak ve tilaf Devletlerinin sömürgeleri olan Müslüman ülkeleri ayakland rarak.

HicazCepheler . 5-Çanakkale 6-Suriye 7-Hicaz-Yemen Cepheleridir.OSMANLININ SAVA TI I CEPHELER Kendi Topraklar nda Sava t 1-Kafkas 2-Kanal 3-Filistin 4-Irak.

-Mac) Avs.Cepheleridir. Ve Avs. .OSMANLININ SAVA TI I CEPHELER Kendi Topraklar D nda Sava t Cepheler 1-Makedonya (Almanya) 2-Romanya (Bulgar) 3-Galiçya (Alm.

Ruslar n 3 Mart 1918 de imzalad Brest Litowsk Antla mas yla I.Taarruz cephesidir.M. NEDEN 1. Mu . Kemal 1916 da Mu ve Bitlis i geri alm t r.Batum Rusya dan Osmanl Devletine geçmi tir.) . Enver Pa a n n Anadolu daki Türkler ile Orta Asya daki Türkleri birle tirerek büyük Türk devleti kurmak istemesi 2.Bitlis ve Erzincan ele geçirmi lerdir. le Berlin ant.1-Kafkasya Cephesi -22 Aral k 1914 1 Kas m 1914 te Ruslar n Do u'dan sald r ya geçmesiyle bu cephe aç lm t r. le kaybetti imiz Kars.(Bu ant. Ruslar Erzurum. Bakü petrollerini ele geçirmek isteyen Almanya n n bu cephenin aç lmas için Osmanl y k k rtmas 22 Aral k 1914 te 150 bin ki i ile ba lat lan Sar kam Harekat hezimetle sonuçlanm ve 90 bin askerimiz donarak ehit olmu tur.Ardahan.Dünya sava ndan ayr lm ve do u cephesi kapanm t r.

. Kemal in Halep önlerinde ngilizleri durdurmas ile sona ermi tir. ngiliz ilerleyi i M.2-Kanal Cephesi -14 Ocak 1915 Nedenleri Süvey kanal n n al narak ngiltere nin sömürgeleri ile ba lant s n kesmek M s r ele geçirmek Sonuçlar Osmanl n n iki Taarruz giri imi ba ar s zl kla sonuçlanm t r. Dü mana güçsüzlü ümüzü göstermi ngilizler kar harekata giri erek Filistin ve Suriye Cepheleri aç lm t r.

Ancak yeni kuvvetlerle sald rarak ngilizler Ba dat a kadar ilerlediler(11 Mart 1917) .000 ngiliz esir dü tü.Ancak yenildiler 18.Türk kuvvetlerinin Irana girip Hindistan tehdit etmesini engellemek Bölgedeki Alman tehlikesini ortadan kald rmak Hindistan ile deniz ba lant s n sa lamak Bu amaçlarla Basra ya asker ç kar p Kut-ül Amara ya Kutgirdiler. 2. 3. 4. ngilizlerin amac Abadan petrollerini korumak Kuzeye ç k p Ruslarla birle mek. ngilizler taraf ndan aç ld .3-Irak Cephesi-Kas m 1914 Cephesi1.

4-Çanakkale Cephesi Nedenleri Bo azlar ve stanbul u alarak Osmanl y sava d b rakmak Ruslara askeri ve mali yard mda bulunmak Balkanlar üzerinden Almanya ya sald rmak Sava k sa sürede sonuçland rmak .

8 ay süren kara sava lar nda ba ar sa layamad lar. Bo az geçemeyeceklerini anlay p Gelibolu ya asker ç kard lar. Tümen komutan olarak 57. Churchill in Kaderin Adam dedi i M. Osmanl Devletinin galip geldi i tek cephedir. M. .18 Mart 1918 Nusret may n gemisinin bo az giri ini may nlamas ve Türk topçusunun isabetli at lar sonucu ba ar s z oldular. Kemal Ben size taarruzu de il ölmeyi emrediyorum. Kemal. 19. Sözünü bu cephede söylemi tir. 8-9 Ocak 1916 da ngiliz ve Frans z güçleri Çanakkale yi tamamen bo altt .Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize ba ka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.4-Çanakkale Cephesi Geli imi tilaf devletleri donanmalar n n Kumkale ve Seddülbahir tabyalar n topa tutmas ile sava ba lad . alay ileri sürerek Anafartalar ve Conkbay r nda dü man ilerleyi ini durdurdu.

Rusya da yard m alamad için Bol evik ihtilali ç km . Dünya sava n n en kanl cephesidir.(3 Mart 1918) M. . Bulgaristan sava a girmi tir. Kemal in Kurtulu sava nda lider olarak kabul edilmesine neden olmu tur. Dünya sava 2 y l uzam t r Sava s ras nda ilk gizli anla malar ortaya ç km t r. I.4-Çanakkale Cephesi Sonuçlar 500 bin insan ölmü tür. I. Müslüman sömürgelerinde isyanlar ç km t r.Yeni hükümet Brest-Litowsk Antla mas ile Brestsava tan çekilmi tir.

) I. Avusturya-Macaristan mp Avusturyave Alman mp. (Almanya(Almanya-Nazi vb.Rus Çarl . Litvanya. . I.Dünya Sava ndan en karl ngiltere ve Fransa ç km t r. tilaf devletleri ile yenilen devletler aras nda u antla malar olmu tur.Dünya Sava n n Genel Sonuçlar Osmanl mp.Dünya Sava n n ç kmas na neden olmu tur.Dünya Sava n n sonunda yenilen devletlere imzalat lan a r antla malar . Yenilen devletlerde rejim de i iklikleri meydana gelmi tir. Polonya. II. . Yugoslavya. y k larak yerlerine milli devletler kuruldu. Macaristan ve Avusturya ba ms z birer devlet olarak ortaya ç kt . CemiyetCemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kuruldu. Çekoslovakya.

Dünya Sava n n Genel Sonuçlar Versay Sen Jermen Triyanon Nöyyi Sevr -Almanya -Avusturya -Macaristan -Bulgaristan -Osmanl Devleti NOT:Mondros NOT:Mondros ate kes antla mas Osmanl Devletini I.Dünya sava ndan ç karan ate kes antla mas d r. .Sevr antla mas haz rlanana kadar bu antla ma yürürlü e girmi tir.

Bitlis.Mondros Ate kes Antla mas n n Önemi (30 Ekim 1918) Osmanl Devleti bu antla mayla fiilen sona ermi tir.(Sivas Diyarbak r.Van.Erzurum.(Sivas . Az nl klar i galleri kolayla t rmak için zararl cemiyetleri kurmu lard r.Maddesi tilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya ç karsa . Harput) Harput) gallerin ba lamas yla bölgesel direni örgütleri ve Kuvay -i Milliye ortaya ç km t r.istedikleri bölgeyi i gal edebileceklerdir çok a r bir madde olup ülkenin her an i galini mümkün hale getirmi tir. . r. Alt vilayette (Vilayeti Sitte) bir Ermeni Devleti kurulmas için zemin haz rlanm t r. Antla man n 7.

.LK MUSUL stanbul zmir GAL ED LEN YERLER -3 Kas m 1918 -13 Kas m 1918 -15 May s 1919 Yunan i galinde Hukuk-u Be er gazetesi Hukukba yazar Hasan TAHS N in Tabancas yla Yunan askerine açt ate kurtulu sava n n ba lang c olmu tur.

Antep . Daha önce talya ya verilen Bat Anadolu Yunanistan a verildi. Yunanl lar Paris Bar Konferans n n kendilerine verdi i yetkiyle 15 May s 1919 da zmir i i gal etmi tir.Suriye ve Lübnan ngiltere ye : Irak.Nedeni.Nedeni. . verildi.Paris Bar Konferans (18 Ocak 1919) tilaf Devletleri Osmanl Devletini nas l payla acaklar n kararla t rmak için Paris te topland lar. ngiltere nin güçlü bir talya y burada istememesi talya ya: Güneybat Akdeniz . Mara . Fransa ya: Urfa . Filistin ve Bo azlar b rak lm t r.

ZARARLI CEM YETLER

A. Az nl klar n Kurduklar Cemiyetler
1- Mavri Mira: Rumlar taraf ndan kuruldu. stanbul
Patrikhanesi yönetir. zmir ve Do u Trakya y Yunanistan'a katmak istemektedir.

2-Etnik- Eterya Cemiyeti: Rumlar taraf ndan EtnikYunanistan s n rlar n geni letmek için kuruldu.

3- Pontus Rum Cemiyeti: Do u Karadeniz de eski
Rum Pontus Devletini tekrar canland rmak için Rumlar taraf ndan kuruldu.

4-Ermeni Ta nak

taraf ndan Do u Anadolu da bir Ermeni Devleti kurmak amac yla faaliyet göstermi tir.

H nçak Cemiyeti: Ermeniler

B. Milli Varl a Dü man Cemiyetler
1-Kürt Teali Cemiyeti: Do u illerinde bir Kürt Devleti kurmak için faaliyette bulundu.( stanbul da kuruldu.) 2-Teali slam Cemiyeti: Saltanat ve Hilafeti desteklemi ve stanbul da kurulmu tur. 3- ngiliz Muhipleri Cemiyeti: ngiliz himayesinde ya amay isteyenler kurmu tur.Padi ah ve sadrazam da üyesidir. 4-Sulh ve Selamet-i Osmani F rkas : Saltanat ve SelametHilafeti desteklemi tir. 5-Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerika egemenli ini (Mandas n ) istemi tir.

HukukKaradeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devletinin kurulmas na engel olmak için kuruldu. 5.Kilikyal lar Cemiyeti: Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmu tur.zmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: zmir ve çevresinin MüdafaaYunanl lara verilmesini önlemek için kurulmu tur.Yararl Cemiyetler ( Milli Cemiyetler) 1-Do u Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Do u MüdafaaAnadolu nun Ermenilere verilmesini önlemek için kuruldu. 2-Trakya Pa aeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Trakya n n MüdafaaYunan i galine u ramas n engellemek için Edirne de kuruldu. 3-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Do u Muhafaza. 4. 7-Reddi -i lhak Cemiyeti: zmir in i galini önlemek için kuruldu. . 6-Milli Kongre Cemiyeti: stanbul da kurulan bu cemiyet Türklere kar yap lan haks zl klar bas n ve yay m yolu ile dünyaya duyurmaya çal m lard r.

Genellikle bas n yay n yoluyla mücadele etmi lerdir.Yararl Cemiyetlerin Özellikleri Milliyetçi dü üncenin etkisiyle kurulmu lard r. Bölgesel faaliyet göstermi lerdir. Sivas kongresinde Anadolu Ve Rumeli MüdafaaMüdafaa. .Hukuk Cemiyeti ad alt nda birle mi lerdir.

Böylece Padi ah ve hükümetin kararlar n denetleyecek güç ortadan kalkt . tilaf devletlerinin isteklerine boyun e mek. Teslimiyetçi politika izledi. galler kar s nda padi ah ve çevresindekilerin kay ts zl n kabullenemeyen Tevfik Pa a hükümeti görevinden al nd . s ras nda Ahmet izzet pa a hükümeti ba ta bulunuyordu. en do ru hareket olacakt . galler s ras nda haks zl klar önleyemeyece ini anlay nca istifa etti. ngiliz ç karlar na uygun politika izledi.galler Kar s nda Osmanl n n Tutumu Osmanl ya göre i galler kar s nda direnmek imkans zd . Bu sorumsuzluk Türk milletine mücadeleye karar verme azmi yaratt . Padi ah Kanuni esasinin kendine verdi i yetkiye dayanarak Meclis-i MeclisMebusan da tt . saltanat ve hilafetin devam sa lanacakt Mondros ate kes ant. Yerine ngiliz hayran olan Damat Ferit Pa a hükümeti kuruldu. Sonuç olarak Osmanl görevini yapmad .Yerine Tevfik pa a hükümeti kuruldu. zmir in i galine bile ses ç karmad . Böylece Osmanl hanedan korunacak . .

Padi ah ve siyasilerle görü tü. Kemal in duruma bak Mondros ant.Fakat sonuç alamad .ngiliz himayesi B-Amerikan Himayesi C-Bölgesel kurtulu tu. Kemal tilaf gemilerine bakarak Geldikleri gibi giderler sözünü söyledi.M. s ras nda Suriye cephesinden stanbul a gelen (13 Kas m 1918) M.Bunlar .O da Millet egemenli ine dayanan kay ts z arts z ba ms z yeni Türk Devleti kurmakt . . Bu çareleri yerinde bulmad . Çe itli kurtulu çareleri ortaya at l yordu.Çözüm yolu gösteren baz dü üncelerini aç klad .Endi elerini bildirdi. Sa lam ve gerçek bir karar vermek gerekiyordu. A.

Ayaklanmalar n olaylar n yo un oldu u bir yerde büyüdü E i latife han md r evlili i ile Türk toplumuna örnek olmak istemi tir . Babas Ali R za Efendi. Babas gümrük memuruyken kereste ticaretine girdi. annesi Zübeyde Han md r. annesi ev han m yd . KEMAL ATATÜRK ÜN HAYATI 1881 de Selanik te do du.M.

Okudu u Okullar Fatma Hatun Mahalle Mektebi emsi Efendi Mektebi Selanik Mülkiye Rü tiyesi (Sivil Ortaokul) Selanik Askeri Rü tiyesi Manast r Askeri dadisi Harp Okulu Harp Akademisi 1905 te Kurmay Yüzba olarak mezun oldu. .

ATATÜRK ÜN K L VE ÖZELL KLER .

Yurt topra sana her ey feda olsun .Hepimiz senin için fedaiyiz.1-Vatanseverli i Vatan n her kar topra kanlar m zla sulanmad kça.Kutlu olan sensin. . Kurtulu sava n kazand ran vatan sevgisi ve milletine olan güveni olmu tur.Fakat sen Türk milletini sonsuza kadar ya atmak için feyizli kalacaks n Vatan topra n n kutsall n aç klam t r.hiçbir dü man aya n bast rmayaca z diyen Atatürk vatan savunmas n her eyin üstünde tutmu tur.

Hiçbir sevgi u runa millet sevgisi feda edilemez Türk olmaktan gurur duyard .Millet Sevgisi Hiçbir sevgi bunun üzerinde olamaz.2. . Millet sevgisi tutku derecesinde idi.Kendi büyüklü ü ile de il milletinin büyüklü ü ile övünürdü.

Memleket mutlaka ça da . yepyeni olacakt r.3. .Bizim için bu hayat davas d r.uygar. Sözleri ile hedefi göstermi tir.dealistli i En büyük ideali Türk ulusunu en medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varl n sürdürmektir.

Sorunlar kar s nda önlem al rd .dü ünür ve mant k süzgecinden geçirirdi. . Olaylar n nedenlerini ara t r r.Gerçe i arama gücü Bilimin ve akl n rehberli ine inanm t r.4..

Böylece gelece e güvenle bakar ve isabetli kararlar verir. 1933 y l nda Almanya ve talya n n takip ettikleri siyasete bakarak 2. çok okur ve gerekli dersleri ç kar r.Tarih bilimine çok de er verir.6. Dünya sava n n ç kaca n söylemi ve önlemler alm t r. . Kemal in Büyük bir devlet adam olma yönünü gösterir. Yolunda yürüyen yolcunun ufku görmesi kafi de ildir.leri Görü lülü ü leri örü lülük M.Muhakkak ufkun ötesini de görmesi laz md r.

.8-Mant kl l Ak l ve mant n halledemeyece i sorun yoktur bu iki kavrama büyük önem vermi tir.

3. .Bu kararlar almak ve kesinlikle tatbik etmek laz md r. ba ar s zl a u ratmak olur.darecili i Bir i i zamans z yapmak. Kemal in idarecili inde baz temel ilkeler vard r. Büyük kararlar vermek kafî de ildir. Bunlar.Her ey s ras nda ve zaman nda yap lmal d r. Gerçekçilik Ak lc l k Dürüstlük ve Ülke ç karlar n ön plana ç karmakt r.o i i bozmak. 4. M. 2.9. 1.

KUVAKUVA. Kuvay -i Milliye birlikleri 8 Ekim 1920 de kald r larak yerine düzenli ordu kurulmu tur.lk olarak Yunan i galine kar Bat Anadolu da kuruldu Kuvay -i Milliye birlikleri vatan n seven .esir ya amay hazmedemeyen Türk halk taraf ndan kurulmu tur.M LL YE VE ÖZELL KLER . TBMM ye kar ç kan ayaklanmalar bast rmada büyük yararl l klar gösterdiler. Yapt klar çete sava lar ile düzenli ordu kuruluncaya kadar dü man oyalamay ba arm lard r. Ulusal bilinci uyand rm lard r. Önceleri bölgesel olarak kurulan bu birlikler Sivas Kongresinden sonra bütün vatan kurtarmak için mücadele ettiler.

Kuvay -i Milliye Birliklerinin kald r lma nedenleri Belli bir merkezden yönetilmemeleri Askerlik tekni ini yeterince bilmemeleri Düzenli dü man birliklerini durduracak güçten yoksun olmalar Halktan zorla para ve mal toplamalar Suçlu gördükleri ki ileri kendilerine göre yarg layarak cezaland rmalar etkili olmu tur. .

. M. Kemal Samsun a gelirken 9.M. Samsun ve çevresindeki Rumlarla Türkler aras ndaki çat malara son vermek amac yla Samsun a gelmi tir. M. KEMAL N SAMSUNA ÇIKI I Mondros ate kes antla mas ndan sonra Suriye cephesinden stanbul a ça r l p harbiye nezareti emrine girdi. Kemal pek çok askeri ve sivil devlet adam ile memleketin durumunu görü mü tür. Ülkenin kurtulu unun ancak Anadolu da örgütlenme ile olabilece ine inanm t r.M. Kemal 15 May s 1919 da zmir in Yunanl lar taraf ndan i gal edilmesinden sonra 16 May s 1919 da Band rma vapuruyla Samsun a do ru yola ç km ve 19 May s 1919 da Samsun a gelmi tir.Ordu Müfetti li i s fat yla resmi görevli olarak.

GENELGE ve KONGRELER .

3. Mitingler düzenlenmesini . Kemal Havza ya gelince askeri ve sivil mülki amirlere gönderdi i bildirilerle. 4. 2. gallerin protesto edilmesini. . Ülkemizin içinde bulundu u durumun millete anlat lmas n .1-Havza Genelgesi (29 May s 1919) M. stanbul hükümetine protesto telgraflar n n çekilmesini istemi tir 1.

. ald klar kararlar genelge olarak yay nlam lard r. Kemal Rauf Orbay Refet Bele Ali Fuat Cebesoy Kaz m Karabekir toplant yaparak .2-Amasya Genelgesi (22Haziran 1919) M.

Do u illeri ad na Erzurum da bir kongre toplanacak . (Gerekçe ve Amaç) Milletin gelece ini .milletin azim ve karar kurtaracakt r denildi. seçimlerin yap lamad yerlerde ise halk n güvenini kazanm 3 delege Sivas a gelerek toplan lmas gerekti i belirtilmi tir.Al nan Kararlar Vatan n ve milletin ba ms zl n n tehlikede oldu u belirtilmi tir. (Yöntem) Osmanl hükümetinin görevini yapmad ve bu durumun milletimizi yok sayd belirtilmi tir. ( stanbul hükümetinin görevini yerine getiremedi i) Milletimizin sesini dünyaya duyuracak her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun kurulmas gerekti i belirtilmi tir. Bu nedenle seçimlerin yap ld yerlerde seçilen ki iler.

stanbul Anadolu ya hakim de il. tabî olmak zorundad r demi tir. lk defa milli bir kurulun olu turulmas ndan bahsedilmi tir. lk defa kurtulu sava n n gerekçesi .Amasya Genelgesinin Önemi lk defa kurtulu sava n n mücadele safhas ba lam t r. NOT:M. Kemal Amasya Genelgesi nden sonra 8 Temmuz 1919 da padi aha yollad bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa etti ini aç klam t r. . yöntemi ve amac belirtilmi tir. (3 Madde) lk defa Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmas na karar verilmi tir. lk defa stanbul hükümetinin görevini yerine getiremedi inden bahsedilmi tir. NOT:M.(1ve 2 Maddeler) lk defa millet egemenli ine dayanan yönetimden bahsedilmi tir.

. Milli Meclisin derhal toplanmas ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararla t r ld .( Mebusan Meclisi) Kuva -yi Milliyeyi etken ve milli iradeyi hakim k lmak esast r.(Misak lk defa hükümet kurulmas ndan bahsedilmi ve ilk defa 9 ki ilik Temsil Heyeti seçilmi tir. lk defa manda ve himaye reddedilmi tir. Milli s n rlar içinde vatan bir bütündür asla parçalamaz oldu u belirtildi. Erzurum kongresi bölgesel olarak toplanm fakat ald kararlar tüm yurdu ilgilendirdi i için milli bir kongredir.Milli de aynen yer ald .3-Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919) Do u Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin Müdafaagiri imleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine kar toplanm t r.) belirtildi.(Misak .

Bu kongrelerde Padi ah ve stanbul hükümetine kar bir tutum al nmam t r. .4-Bal kesir ve Ala ehir Kongreleri (25 Temmuz-16 A ustos 1919) Temmuz- Bat Anadolu da yunan i galinden kurtarmak ve Bat cephesini olu turmak için bölgesel kurtulu u hedefleyen kongrelerdir. kongrelerdir.

(Amerikan Mandas ) raderade-i Milliye ad yla bir gazete ç kar ld .) Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi. Temsil heyeti 15 ki iye ç kar lm t r. Ali Fuat Cebesoy Bat Anadolu Kuva-i Milliye KuvaKomutanl na atanm t r.(Temsil yetkisini kullanm t r.5-Sivas Kongresi nin Önemi ( 4-11 Eylül 1919) 4Ülke genelindeki milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli MüdafaaMüdafaa-i Hukuk Cemiyeti ad yla birle tirildi.) NOT :Damat Ferit pa a hükümeti istifa ederek yerine Ali R za Pa a hükümeti kurulmu tur .(ulusal güçler tek elde topland .(ulusal tirildi. Her yönüyle ulusal bir kongredir.(Temsil heyeti ilk kez yürütme r.

Kemal aras nda görü meler olmu tur.Amasya Görü melerinin Önemi (20(20-22Ekim 1919) Osmanl Hükümetinden Bahriye Naz r Salih Pa a ile M. Temsil Heyetiyle görü mek üzere bir temsilcisini Amasya ya göndermekle Temsil Heyetini hukuki olarak (Resmen ) tan m t r. Önemi : stanbul Hükümeti . . Anadolu ile ili kilerin devam etmesi amac yla yap ld . Görü melerde al nan kararlardan sadece Osmanl Mebusan Meclisi nin aç lmas yla ilgili madde Osmanl hükümeti taraf ndan kabul edilmi tir.

(Güvenlik tir. Kemal Erzurum milletvekili seçildi. Meclisin stanbul da aç lmas na karar verilince M.Bu grup haz rlad Misak.Milli yi son Osmanl Mebusan MisakMeclisine kabul ettirmi tir.(Güvenlik nedeniyle) Fakat onun dü üncelerini temsil eden FelahFelahvatan ad yla bir grup kurulmu tur.MisakMisak.Milli nin lan (28 Ocak 1920) Amasya Görü meleri nde al nan kararla yurdun her taraf nda seçimler yap larak Mebuslar Meclisinin aç lmas na zemin haz rlanm t r. (28 Ocak 1920) .M. Kemal stanbul a gitmemi tir.

Millide Al nan Kararlar: Mondros Ate kes Antla mas imzaland nda Türk askerlerinin elinde bulunan topraklar bir bütündür. Osmanl n n merkezi ve Marmara Denizi nin güvenli i sa lan rsa bo azlar dünya ticaretine aç lacak.Ardahan ve Batum un gelece i halk oylamas yla belirlenecek. Bat Trakya n n ve Kars. parçalanamaz Arap topraklar n n. çimizdeki az nl klara kom u ülkelerdeki Müslüman halka tan nan haklardan fazlas tan namaz.MisakMisak. . Tam ba ms zl m z ve ekonomik geli memizi engelleyen s n rlamalar ve kapitülasyonlar kesinlikle kabul edilemez.

Mebusan Meclisi da t lm t r. MisakMisak. stanbul un i gali TBMM nin Ankara da aç lmas na zemin haz rlanm t r .Milli ile Türk vatan n n s n rlar çizilmi tir.Milli nin ilan stanbul un i galine neden olmu tur. stanbul 16 Mart 1920 de itilaf devletleri taraf ndan resmen i gal edilmi tir. Baz milletvekilleri Malta adas na sürgüne gönderilmi tir.Baz lar Ankara ya kaçm t r.M SAK-I M LL N N ÖNEM SAKMisakMisak.

T.B. her sancaktan 5 ki inin seçilmesini ve bu seçilenlerin 15 gün içinde Ankara ya gelmelerini istedi.M aç ld . Nihayet bütün haz rl klar tamamland ktan sonra 23 Nisan 1920 de T. Kemal 19 Mart 1920 de bir genelge yay nlayarak Ankara da ola anüstü yetkilere sahip bir meclisin aç lmas gerekti ini Bunun için hemen seçimlerin yap lmas n .M.M N N AÇILMASI (23 N SAN 1920) M. Ayr ca tilaf Devletleri taraf ndan da t lan Osmanl Mebuslar Meclisi üyelerini de kaçabilirlerse gelmelerini istedi.B. .M.

M.lk T. Padi ah ve halifenin yeri meclisin alaca kararla belli olacakt r. Nedeni :Ülkemiz i gal alt nda olmas d r Egemenli in kay ts z arts z milletin oldu u ve meclisin üstünde bir gücün olmad belirtilmi tir.B.yürütme .yarg güçlerinin mecliste toplanmas ) Amaç :Böylece çabuk ve uygulanabilir kararlar n al nmas sa lanm t r. (Halk n tepkisini çekmek istememi tir.) . (yasama . Meclisin ba kan ayn zamanda hükümetinde ba kan d r.M nin Özellikleri Güçler birli i ilkesi benimsenmi tir.

yürütme meclis taraf ndan yap l yor.) Yeni Türk Devletinin hukuki ve siyasal belgesi olmu tur. NOT: Cumhuriyetin ilan yla Meclis Hükümeti Sistemi terk edilerek Kabine Sistemi ne geçilmi tir.Esasiye) kilat(20 Ocak 1921) Kurtulu sava n n devam etti i günlerde kabul edilmi tir. Bu anayasa ile Türk tarihinde ilk kez egemenlik ulusa verilmi tir. . Güçler birli i prensibi benimsenmi tir. tir.(Yasama.(Yasama. yarg . Anayasaya göre meclis ba kan hükümetin de ba kan olmakla Meclis Hükümeti Sistemi benimsenmi tir.lk Anayasa 1921 Anayasas ( Te kilat.

M ne Kar Ç kan Ayaklanmalar 1. M. Kemal aleyhinde bildiriyi Anadolu da halka da tmas .B.B. . 5. Düzenli ordu kurulmas s ras nda baz Kuva-yi KuvaMilliyecilerin orduya kat lmak istememesi. Baz ç kar sahiplerinin halk k k rtmas . 4. 2.M ne kar ayaklanmalar n ç kmas nda etkili olmu tur.lk T. Az nl klar n devlet kurmak istemesi. 3. Kemal in idam cezas na çarpt r lm olmas T.M. stanbul hükümetinin M. Ayaklanmalar n ç kmas nda.M.

. Bolu-Düzce-Hendek ve Adapazar Yozgat (Çapano lu) Konya . Milli A ireti ayaklanmalar . Afyon .stanbul Hükümeti ve ngilizler Taraf ndan Desteklenen Ayaklanmalar Aznavur . Kuva-yi nzibatiye.

Az nl klar Ç kard Ayaklanmalar: Rum Pontus Ermeni ayaklanmalar .

Kuva-yi Milliye Taraftarlar n n Ç kard Ayaklanmalar Demirci Mehmet Efe Çerkez Ethem ayaklanmalar .

Ayaklanmalar n sonuçlar Ulusal mücadelenin sonucuna ula lmas gecikti. Yurtta maddi ve manevi kay plara neden oldu TBMM nin ayaklanmalar bast rmas ile otoritesi artt . . Karde katline neden oldu. Düzenli ordunun kurulmas gecikti.

Düzenli ordunun kurulmas ile Kuvay-i milliye Kuvaybirlikleri kald r ld . 11 Eylül 1920 de stiklal Mahkemeleri kurularak isyanc lar sert bir ekilde cezaland r ld .M.M nin Ayaklanmalara Kar Tedbirler Ald 29 Nisan 1920 de H yanet-i Vataniye Kanunu yanetç kar ld .T. .B. Damat Ferit hükümetinin Anadolu hareketi aleyhine yapt rd fetvalara kar Ankara müftüsü R fat Börekçi fetva yay nlayarak Anadolu daki mücadelenin hakl l tüm yurda ilan edilmi tir. stanbul hükümetinin olumsuz propagandalar na kar halk do ru bilgilendirmek için Anadolu Ajans kuruldu.

KURTULU SAVA ININ BA LAMASI .

ura-y Saltanat (Mebuslar Meclisi da t ld için) Sevr Antla mas n imzalam t r. .uraDar. 10 A ustos 1920 de Osmanl Devleti ad na Dar.Dünya sava bitti inde itilaf devletleri di er devletlerle bar antla malar n hemen imzalamalar na ra men Osmanl Devleti ni nas l payla acaklar na karar veremedikleri için kesin bar geciktirdiler.Sevr Antla mas (10 A ustos 1920) I.

Bo azlar sava ve bar ta aç k olacak ve Bo azlar Komisyonu taraf ndan yönetilecek. Kapitülasyonlar n her türlüsü devam edilecek ve bütün ülkeler faydalanacak.Bu antla maya göre. Antalya ve Mu la taraflar (GB. Anadolu) TALYA YA . Do u Anadolu da bir Ermeni Devleti . LTEREYE. Suriye ile Irak aras nda bir Kürt Devleti kurulacak. . Irak ve Arabistan NG LTEREYE. stanbul Osmanl ya verilecek ancak artlara uyulmazsa i gal edilecek. Az nl klara s n rs z haklar verilecek. Trakya ve Bat Anadolu YUNAN STAN A . Adana-MalatyaAdana-Malatya-Sivas ve Suriye aras (Güney illeri) FRANSA YA verilecek. Konya.

Anla man n Önemi. Türk halk n n ulusal mücadele azmini art rm t r.TBMM ald kararla anla may imzalayan.onaylayan ve kabul eden herkesi vatan haini ilan etmi tir. tilaf Devletleri Osmanl Devletini aralar nda payla m lard r.Ümmetçilik. Bu antla ma ile Osmanl Devleti yok say lm t r. Ölü do mu bir anla mad r. Osmanl c l k. Uygulanamayan bir antla ma olmas yönüyle 1878 Ayestefanos Antla mas na benzerlik gösterir.ve Turanc l k ideolojileri resmen iflas etmi tir. r. tilaf Devletleri Son Osmanl Mebuslar Meclisini da tt klar için bu antla ma meclis taraf ndan onaylanmad ndan hiçbir hukuki geçerlili i yoktur. .

KuvaKuva-yi Milliye birliklerinin tek çat alt nda toplanmas kararla t r lm t r. Kemal in önerileri do rultusunda T. 8 Ekim 1920 de ülkenin her taraf ndan gelen KuvaKuva-yi Milliye birliklerinin kat l m yla düzenli ordu kurulmu tur. .M Hükümeti düzenli ordu kurma karar na vard . Bat cephesi komutanl na smet Pa a ( nönü) getirildi. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe etkilerinin azalmas ndan çekindikleri için düzenli orduya kat lmayarak isyan ettiler.Düzenli Ordu Ne Zaman Kurulmu tur M.B.M.

KURTULU SAVA INDA CEPHELER .

B.M 15.M. Yap lan sava larla Do u Anadolu Ermenilerden kurtuldu.Kolordu komutan Kaz m Karabekir Pa a y Do u cephesi komutanl na atad .1-Do u Cephesi Do u cephesinde Ermenilerle sava lm t r. . Ermeniler Sevr antla mas na dayanarak Do u Anadolu da bir Ermeni Devleti kurmak istiyorlard ve Türklere sald r yorlard . Ermenilerle Gümrü Antla mas (3Aral k 1920) imzaland . T.

Moskova ve Kars antla malar yla son eklini alm t r. Ermeni sorunu çözüme kavu turuldu. .B. lk kez Gümrü antla mas yla belirlenen do u s n r m z .M nin uluslar aras alanda kazand ilk siyasi ve askeri ba ar d r.Gümrü Antla mas n n Önemi (3 Aral k1920) T. Ermeniler bar imzalamakla ilk kez Sevr antla mas n n geçersizli i onaylam oldular.M.

Antep ve Urfa lk defa ngilizler taraf ndan i gal edildi. ngilizler Frans zlarla yapt klar anla ma ile buralar Frans zlara b rakt . Güney Cephesi nde dü mana kar Kuva-yi Milliye Kuvabirlikleriyle kar konulmu tur. Çukurova n n verimli topraklar buran n ilgi alan olmas na neden oldu.Mara . Sivas kongresinde bu bölgede kuva-i milliye kurulmas na karar kuvaverildi.2-Güney Cephesi nin Önemi Mondros antla mas ndan sonra Adana. Frans zlar hem kendileri yerle iyor hem de Ermenileri te kilatland r yordu. .Halk bütün gücüyle kuva-i milliyenin yan nda yer kuvaald . ngilizler i gallerin geçici oldu unu söylemesine ra men direni cemiyetleri kuruldu. Halk üstün bir cesaret ile sava maya ba lad . Böylece Hatay hariç Suriye s n r belirlenmi tir. Güney Cephesi ndeki sava lar Sakarya Sava ndan sonra Fransa ile imzalanan Ankara Antla mas (20 Ekim 1921) ile sona erdi. Düzenli ordu sava mam t r.

talyanlar n Ege bölgesini Yunanl lara kapt rmalar d r. Nedeni. .Güneybat da yer alan talyanlara kar direni olmam t r. Aram zda çat ma olmadan sorun çözüme kavu turulmu tur.

3-BATI CEPHES .

12 Mart 1921 de stiklal Mar m z kabul edildi. kar kazand ilk zaferdir.I. smet Pa a Albayl ktan Generalli e terfi etti.(16 Mart 1921) .(21 ubat 1921) Sovyet Rusya ile Moskova Antla mas imzaland . 20 Ocak 1921 de ilk anayasa ( Te kilatkilatEsasiye) Esasiye) ilan edildi.A. nönü Sava n n Önemi (6(6-10 Ocak 1921) Düzenli ordunun Bat Cephesi nde Yunanl lara zaferdir. Çerkez Ethem isyan bu zaferden sonra bast r ld . Londra Konferans yap ld .

M kabul ettirmek için konferans toplam lard r.M a.M. T.M. tilaf devletleri her iki hükümeti de ça r p aralar nda ikilik (anla mazl k) ç kar p amaçlar na ula mak istemi lerdir.M.a-)Londra Konferans n n Önemi (21 ubat-12 Mart 1921) ubattilaf Devletleri Sevr Antla mas n yumu atarak T. .M ni konferansa ça rmakla .M nin varl n ilk kez hukuki olarak tan m t r. ad na Bekir Sami Bey konferansa kat lm t r. tilaf Devletleri T.M.B. T.B. stanbul hükümeti ad na Tevfik Pa a.B.B.

Kars. Batum un elimizden ç kmas yla MisakMisakMilli den ilk taviz verilmi tir. Ardahan Türkiye de kald .b-)Moskova Antla mas n n Önemi ( 16 Mart 1921) Rusya. Misak.Batum ise .Milliyi ve Türk MisakDevletini tan yan ilk Avrupa ülkesi olmu tur. .Batum Gürcistan a verilmi tir.

B. nönü Sava n n Önemi (23 Mart-1 Nisan 1921) MartBat Cephesi nde Yunanl lara kar kazan lan ikinci zaferdir. anla mak için Ankara ya temsilci gönderdiler. talya. Frans zlar.II. . bu zaferden sonra Antalya ve Mu la dan çekilmeye ba lad lar.

Kemal ilk olarak Tekalif-i Milliye Emirlerini 8 TekalifA ustos 1921 de ilan ederek Sakarya Sava için halktan yard m toplam t r. Kemal e verildi. yetkileri M. Kemal e ba komutanl k verildi. M. Bu yenilgiden sonra 5 A ustos 1921 de M. Ayr ca meclisin 3 ayl na tüm verildi.Kütahya-Eski ehir Sava lar n n Önemi Kütahya( 10-24 Temmuz 1921) 10Ordumuz tilaf Devletleri nden yard m alan Yunanl lar kar s nda ba ar s z olarak Sakarya Irma n n do usuna kadar gerilemi tir. Yenilgi say labilecek tek sava m zd r. Böylece 1683 II.C.Viyana ku atmas ndan itibaren devam eden geri çekilme Sakarya Irma n n do usuna kadar devam etmi tir. .

Kar taarruza geçildi. T.Yunan ordusunun taarruz gücü k r ld . .B. (13 Ekim 1921) Frans zlarla Ankara Antla mas imzaland . Yunanl lar savunmaya geçti.D-Sakarya Meydan Sava n n Önemi (23 A ustos-13 Eylül 1921) ustos1683 Viyana bozgunundan itibaren devam eden geri çekilme sona erdi.M büyük bir zafer kazand .(20 Ekim 1921) tilaf Devletleri bar teklifinde bulundular.M M.M. T.M. (19 Eylül 1921) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antla mas imzaland .B. Kemal e Mare allik ve Gazilik unvan verdi.

Kars Antla mas ile do u s n rlar m z kesinlik kazanm t r. . Azerbaycan ve Gürcistan ile yap lm t r. r.a-)Kars Antla mas n n Önemi ( 13 Ekim 1921) Ermenistan.

Fransa.Milliyi tan yan ilk tilaf MisakDevleti oldular.b-). Frans zlar. Misak. Yeni Türk Devleti ni resmen tan d .Ankara Antla mas n n Önemi (20 Ekim 1921) Hatay d nda Suriye s n r çizildi. .

Miryakefalon Türk yurdu oldu unu belgelemi . Malazgirt Sava Anadolu nun kap lar n Türklere açm . Bal kesir.Ayd n.U ak. Ba komutanl k Meydan Muharebesi ise Anadolu nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalaca n ispatlam t r . zmir ve Bursa Yunan i galinden kurtuldu.E-Büyük Taarruz ve Ba komutanl k Meydan Muharebesi 26A us-18 Eylül 1922) usMilli mücadelenin silahl mücadelesi ba ar ya ula t .Kütahya. Manisa. Yunanl lar Ege Denizi ne döküldü. Yunan i gali sona erdi. Afyon.

B.M ne b rak ld . Türkiye ile Yunanistan aras ndaki silahl mücadele sona erdi.B. Böylece sava madan stanbul . Osmanl Devleti nin merkezi stanbul T. Türkiye ad na smet pa a kat ld . .M. diplomatik safhas ba lam t r. olduk.terk edecek.M. Bo azlar ve Do u Trakya y kurtarm olduk. Yunanl lar bir gemide sonucu beklediler.M ne b rak lmakla.F-Mudanya Ate kes Antla mas n n Önemi (11 Ekim 1922) Toplant ya ngiltere. Osmanl Devleti hukuken sona erdi. Kurtulu Sava n n silahl safhas bitmi . Yunanl lar 15 gün içerisinde Do u Trakya y Meriç Irma n n sol k y s na kadar .Fransa ve talya kat lm . stanbul ve Bo azlar T.

LOZAN BARI ANTLA MASI ( 24 TEMMUZ 1924) .

A-KATILAN DEVLETLER Konferansa. A.D ise gözlemci olarak kat lm t r. r. Romanya. Yunanistan. ngiltere. Fransa.B. Japonya.M yi smet Pa a temsil etmi tir. talya. Yugoslavya kat lm t r. **T. **Bo **Bo azlarla ilgili madde görü ülürken Bulgaristan ve Rusya da kat lm t r. .M.B.

Türkiye nin koyaca kurallar çerçevesinde n. Sava tazminat olarak.Meriç nehri s n r olacak. faaliyete devam etmesi kararla t r ld . Yabanc okullar n. Bo azlardan bar zaman askeri olmayan gemiler geçebilecek. di er adalar Yunanistan a verildi. stanbul da kalacak ancak siyasi Patrikhanesi. faaliyette bulunmayacak. Osmanl dan ayr lan devletlere n. Sava zaman Türkiye sava ta yer al rsa . Ortodoks Patrikhanesi. Ege adalar ndan. Suriye s n r . Yunanistan Karaa aç Türkiye ye b rakt . ngiltere ve Türkiye aras nda görü üldükten sonra halledilecek. Kapitülasyonlar kald r ld . bo azlar üzerinde istedi ini yapma hakk na sahiptir. on iki ada talya ya . Çanakkale Bo az n n korunmas için) Türkiye ye . Osmanl d borçlar n n. olarak. 16 Mart 1921 Fransa ile imzalanan Ankara Antla mas yla belirtildi i gibi olacak. payla t r larak ödenmesine karar verildi.Ancak Türkiye nin ba kanl n yapt bir Bo azlar Komisyonu bo azlardan geçi i kontrol edecek. .B-KARARLAR Yunanistan la olan s n r m z Mudanya Ate kes te belirtildi i gibi olacak. Irak s n r ve Musul sorunu . Gökçeada ve Bozcaada ( ndan.

Musul al namam ve Irak s n r kesinlik kazanmam t r . Bo azlar r. sorunu kalm t r. .Lozan dan Kalan Problemler ve Lozan Antla mas n n Türk Tarihi Aç s ndan Önemi tilaf Devletleri bu antla mayla MisakMisakMilliyi ve Yeni Türk Devletinin ba ms zl n tan m t r. r.Musul sorunu kalm t r. Bo azlar Komisyonu nun kalmas milli egemenli imizi s n rlam t r. r.

INKILAPLAR .

A-Siyasal Alanda Yap lan nk laplar Saltanat n kald r lmas ( 1 Kas m 1922) Ankara n n ba kent olmas (13 Ekim) Cumhuriyetin ilan (29 Ekim 1923) Halifeli in kald r lmas (3 Mart 1924) Siyasi Partiler kuruldu. .

1-Saltanat n kald r lmas (1 Kas m 1922)
Osmanl saltanat sona erdi TBMM ülkenin tek temsilcisi haline geldi Laikli e geçi in ilk a amas gerçekle ti tilaf devletlerinin ikilik ç karma planlar sona erdi Cumhuriyetin ilan için zemin haz rland Demokratikle me yolunda önemli bir ad m at ld .

2-Cumhuriyetin ilan (29 Ekim 1923)
Devletin ve rejimin ad belirlendi M. Kemal ilk cumhurba kan seçildi. lk nönü, ba bakan smet nönü, TBMM ba kan Fethi Bey seçildi. Cumhurba kan n n belirlenmesiyle devlet ba kan sorunu çözüldü Meclis hükümeti yerine kabine sistemine geçilerek hükümet krizi çözüldü.

3-Halifeli in kald r lmas (3 Mart 1924)
Laikli e geçi in önemli bir a amas gerçekle ti nk laplar n önü aç ld Ümmetçilik anlay sona erdi, ulusal egemenlik peki ti.

4-Türkiye nin Yeniden Te kilatland r lmas Ve Ankara n n Ba kent Olmas : Ankara n n Ba kent olma nedenleri Türkiye nin orta kesiminde bulunan Ankara n n askeri ve siyasi yönden güvenli bir konumda bulunmas Ankara n n ülkenin her taraf yla ula m ve haberle me imkanlar na sahip olmas Ülkenin her kö esine hizmet götürmeye elveri li bir konumda bulunmas TBMM nin Ankara da aç lmas ve kurtulu sava n n idari merkezi olmas etkili olan nedenlerdir.

1924 anayasas nda 89. ve 105 maddelerine göre ülke büyükten küçü e do ru u ekilde te kilatland r lm t r.

B R M L LÇE BUCAK KÖY

YÖNET C VAL KAYMAKAM BUCAK MÜDÜRÜ KÖY MUHTARI

Çok Partili Rejim Denemeleri .

Böylece Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi kuruldu. Cumhuriyetin ilan ndan sonra Cumhuriyet Halk F rkas ad n ald . Ekonomide Devletçili i savunmu tur.(Halk kurdular.a-Cumhuriyet Halk F rkas Meclis içinde farkl dü ünenler çe itli gruplar kurdular.tesanüt (Dayan ma) grubu. Bu grup 9 Eylül 1923 te Halk F rkas ad n ald . stiklal grubu) M.(Halk Zümresi ve Islahat grubu. Kemal Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk MüdafaaGrubunu kurdu. .

Do u illerinde eyh Sait isyan ç kt . Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisidir. Baz partililerinde ayaklanmada rolü oldu u anla l nca parti 3 Haziran 1925 te hükümet taraf ndan kapat ld . . nk laplara kar olanlar partide toplanmaya ba lad . Liberalizmi (Serbest Piyasa Ekonomisi) savunuyordu.b-Terakkiperver Cumhuriyet F rkas : Cafer Tayyar Pa a ve Kaz m Karabekir Pa a taraf ndan kuruldu.

Menemen olay n n ç kmas partinin kapat lmas n n yerinde oldu unu göstermi tir.c-Serbest Cumhuriyet F rkas : Fethi Bey taraf ndan kuruldu. . Böylece Atatürk döneminde çok partili rejim denemeleri sona erdi. Laiklik ve Cumhuriyet kar tlar n n partiye dolmas yla Refet bey taraf ndan kapat ld .

Erzurum.eyh Sait syan (Do u syan ): Nedenleri 1.Musul. syan nedeniyle Musul Meselesi ngiltere nin istedi i gibi sonuçlanm t r.gibi illerde yay ld . Saltanat ve hilafet yanl lar n n yeni rejime kar tepki duymalar 4.Mu . .Musul.Bitlis. ngiltere nin Musul meselesi nedeniyle halk k k rtmas 2. Irak a b rak lm t r r. dine kar oldu unu savunanlar taraf ndan halk n k k rt lmas 3. nk laplar n. Terakkiperver partisinin sert muhalefetinin rejim kar tlar n cesaretlendirmesi nedeniyle ç kt .Sükun yasas ç kar l p ve stiklal mahkemelerinin kuruldu. syan bast r ld .Elaz . TakrirTakrir.

M. Kemal e Suikast Giri imi Terakkiperver Cumhuriyet f rkas n n kapat l p eyh Sait isyan n n bast r lmas ndan sonra Cumhuriyete kar olanlar M. Kemal e zmir gezisinde suikast yapmay dü ündüler. Kemal in zmir e bir gün gecikmeli gelmesi olay n ortaya ç kmas na neden oldu. Suikast yapacak olanlar silahlar yla birlikte ele geçirildi.(14 Haziran 1926) Cinayet ebekesini yunan adalar na kaç racak olan ki i durumu zmir valisine haber verdi. . stiklal mahkemelerinde yarg lanarak gerekli cezaya çarpt r ld lar. Kemal yay nlad bir bildiride Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacakt r.Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt r diyerek cumhuriyet rejiminin ölümsüzlü ünü dile getirmi tir. M. M.

.Menemen Olay : Dervi Mehmet ad nda tarikat mensubu ç kard Aste men Kubilay n ba n n kesilmesiyle devam eden olaylar askerler taraf ndan bast r l p isyanc lar idam edildi.

17 ubat 1926 da Medeni Kanun ilan edildi. sviçre den al nd . b) Mirasta ve bo anmada kad n erkek e itli i geldi. a) Birden fazla kad nla evlenme yasakland .Esasiye ilan kilatedildi.Almanya dan Kanunu-1Temmuz 1928 de Ceza Kanunu talya dan al narak ilan edildi. Cumhuriyetin ilan ndan sonra 1924 anayasas ilan edildi.B-HUKUK ALANINDA YAPILAN NKILAPLAR 20 Ocak 1921 de ilk anayasa Te kilat. . 8 May s 1928 de Borçlar Kanunu sviçre den 10 May s 1928 de Ticaret Kanunu-.

Ayn y l getirildi. Bütün okullar Milli E itim Bakanl na ba land . . NOT: NOT: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu nun kurulmas Atatürk ün Milliyetçilik ilkesiyle do rudan ilgilidir. 1924 te Topkap Saray müze haline getirildi. E itim Tevhidö retim laikle tirildi. 15 Nisan 1931 de Türk Tarih Kurumu kuruldu. Etno rafya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi aç ld . 1933 te stanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Co rafya Fakültesi aç ld . Medrese ve okul ikili ine son verildi 1Kas m 1928 de Latin alfabesi kabul edildi. 12 Temmuz 1932 de Türk Dil Kurumu kuruldu.C-E T M VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN NKILAPLAR 3 Mart 1924 te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi.

. 24 Haziran 1934 te Soyad Kanunu kabul edildi.ar n vb. yöresel ölçü birimleri yerine Kilo. zaviye ve türbeler ç kar lan bir kanunla kapat ld .(28 ekim 1928) Uluslar aras rakamlar kabul edildi. lk nüfus say m yap ld . 1934 ç kar lan bir kanunla din görevlilerinin dini elbiselerle ibadet yerleri d nda dola malar yasakland . (20 May s 1928) 1931 Y l nda bir kanunla Okka . 1925 Y l nda Hicri ve Rumi takvimler kald r larak Miladi takvim kabul edildi. 1 Ocak 1926 dan itibaren uygulamaya geçildi. 30 Kas m 1925 de tekke . metre ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi. En yetkili ki i hariç (Diyanet leri Ba kan gibi) 1935 Y l nda hafta sonu tatili Cuma dan Pazar gününe al nd .D-TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN NKILAPLAR 25 Kas m 1925 de apka Kanunu ç kar ld .

. c) 5 Aral k 1934 te milletvekili seçilme ve seçme hakk verildi.Türk Kad n na Siyasi Haklar Verildi. Türkiye de 1935 Y l ndaki yap lan seçimlerde meclise 18 kad n milletvekili girmeyi ba arm t r. b) 26 Ekim 1933 te muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakk . a) 30 Nisan 1930 da belediye seçimlerinde seçmen olma hakk . NOT: Bir çok Avrupa ülkesinde Türk kad n ndan y llar sonra milletvekili seçilme hakk verilmi tir.

E-EKONOM ALANINDA YAPILAN NKILAPLAR .

c. .Milli Ekonomi Alan nda Yenilikler 17 ubat 1923 de zmir ktisat Kongresi topland Milli ekonominin hedefleri belirlendi.Yerli mal kullan m te vik edilece i belirtilmi tir. a. 1933 y l nda lk Be Y ll k Kalk nma Plan haz rland ve ba ar yla uyguland . Buna göre. Özel te ebbüsün yetersiz olmas ndan dolay 1930 dan itibaren Devletçi bir ekonomi politikas uygulanmaya ba lanm t r. d.ktisadi (Ekonomi And ) Misakilan edildi. Ayr ca kongrede Misak. ekonomik kararlar uygulan rken ekonomik ba ms zl n titizlikle korunmas kararla t r ld .Yat r m yapacak irketlere kolayl k sa lanaca .Milli bankan n kurulaca .Demiryolu yap m na önem verilece i. b.

Ziraat Bankas n n verdi i kredi art r ld . 1929 da Tar m Kredi Kooperatifleri kuruldu. gübre ve ilaç kullan m te vik edildi. iyi tohum . fidan . Çiftçinin tar mda makine . tohum. Çiftçiye dam zl k hayvan.1-Tar m Alan nda Geli meler Köylünün durumunu düzeltmek için A ar (Ö ür) vergisi 1925 te kald r ld . borç para verildi. .

1939 da Türkiye nin ilk demir çelik fabrikas olan Karabük Demir-Çelik Fabrikas kuruldu.) 1933 te lk Be Y ll k Sanayi Plan haz rland . kuruldu.) 1927 de Te vik-i Sanayi Kanunu ç kar ld . (Y pranm Osmanl tesislerini tamir etmek için.T. (Halk viksanayiye te vik edildi. Demir- . Madenleri i lemek içinde Etibank kuruldu. 1933 te Sümerbank kuruldu. Ülkedeki madenleri aramak için 1935 te Maden Tetkik Arama Enstitüsü (M.Dünya Sava n n ç kmas bu plan n uygulanmas na engel olmu tur. 1938 de kinci Be Y ll k Kalk nma Plan haz rland Ancak 1939 da II.2-Sanayi Alan nda Geli meler 1925 te Sanayi ve Maadin Bankas kuruldu. ancak halk n gücü olmad ndan Devletçilik politikas izlendi.A) kuruldu.

( sahiplerine kredi vermek amac yla kuruldu) 1 Temmuz 1926 da Kabotaj Kanunu ç kar ld . Türk karasular nda yolcu ve yük ta ma hakk yaln zca Türk gemilerine verildi. Ayr ca Denizbank n kurulmas yla denizcilik faaliyetleri artm t r .3-Ticaret Alan nda Geli meler 1924 te Bankas kuruldu. Böylece.

.4-Bay nd rl k Alan nda Geli meler Demiryollar yabanc irketlerin elinden al narak devletle tirildi. Denizcilik alan nda Kabotaj Kanunu ç kar lm ve yeni liman ve iskeleler yap lm t r. Cumhuriyetin ilan ndan 1938 y l na kadar 3360 km demiryolu yap lm t r. Pek çok yeni ehir ve kasaba in a edilerek modern bir görünüm alm t r. Yeni demiryollar yap ld . Osmanl Devleti nden 18335 km kalan karayolu 1948 y l nda 45000 km ye ç km t r.

Yurtta sulh cihanda sulh olmu tur. Milli egemenli imize sayg l devletlerle dostane ili kiler kurulmu tur. .ATATÜRK DÖNEM NDE DI POL T KA D politikada. milli gücümüze dayanma ve tam ba ms zl m z zedelemeyecek ahsiyetli bir politika amaçlanm t r. D politikada ilke.

Ancak Osmanl n n kalan borçlar n ödemek için topluca para alan Türkiye bu hakk ndan vazgeçti. Önemi Böylece bugünkü Türk Irak s n r çizildi. Buna kar l k Musul petrollerinin %10 unun geliri 25 y l süreyle Türkiye ye verilmesi kararla t r ld . Kerkük Süleymaniye ngiliz mandas olan Irak a verildi.(5 haziran 1924) Bu anla maya göre. ki ülke aras nda Ankara anla mas yap ld . . Musul.1-Musul meselesi: Nedenleri Musulun misak milli s n rlar nda yer almas Bu sorunun Lozanda halledilememesi ngilterenin petrol yataklar n kaybetmek istememesi sorunun ortaya ç kmas na neden oldu. Sonuçlar eyh Sait isyan nedeniyle Musul sorunu ngilizlerin istedi i gibi sonuçland .

Montrö bo azlar sözle mesi (20 Temmuz 1936) Nedeni: 1-Almanya ve talya n n sald rgan tavr 2-Lozan anla mas nda bo azlar.Dünya bar n n tehlikeye dü mesi Sonuç 1. . bo azlar komisyonuna verilerek egemenlik hakk m z n k s tlanmas 3. 2-Bo azlar meselesi kesin olarak halledildi. Bo azlar n yönetimi Türkiye ye verildi.sviçre nin Montrö ehrinde imzalanan anla ma ile Bo azlar komisyonu kald r ld .

alt na al nd . Yunanistan. Böylece bat s n r m z güvence Önemi. Romanya Önemi. Balkan sava nda kaybetti i yerleri geri alma dü üncesiyle kat lmam t r. Kat lan devletler. Yugoslavya. Türkiye. .Balkan Antant (9 ubat 1934) Nedeni : talya ve Almanya n n tehdidi. Not :Bulgaristan II. devletler.

devletler. Türkiye. Afganistan Önemi: Ortak savunma karar al narak Önemi: do u s n r m z güvence alt na al nd . Irak. ran .Sadabat Pakt (8 Temmuz 1937) Nedeni: talya n n Akdeniz de sald rgan tavr Kat lan devletler. .

Türkiye milletler cemiyetine ba vurarak durumun düzeltilmesini istedi. 30 Haziran 1939 da Hatay meclisinin ald karar sonucu Hatay. 9 eylül 1935 Fransa mandas Suriye üzerinden kalkt . (2 eylül 1938) Devlet ba kan Tayfur Sökmen . hükümet ba kan Abdurrahman Melek tir.Suriye ba ms z oldu.Hatay Sorunu 20 ekim 1921 skenderun Antakya özerk oldu.Hatay halk n n gelece ine kendisinin karar vermesi gerekti ini ileri sürdü. Türkiye ye kat ld .Hatay Suriye ye b rak ld . Milletler cemiyeti gözetiminde yap lan halk oylamas ile Hatay ba ms z oldu.

siyasal ve stratejik faktörlerin bir devletin d politikas na etkisinin incelenmesidir. sosyal. Ülkemiz dünyan n kritik bir bölgesinde olmas Asya Avrupa aras nda bir köprü olmas Karadeniz ve Akdeniz aras ndaki su yollar na egemen olmas (Marmara ve bo azlar) Petrol aç s nda zengin Ortado u ülkeleri ile Sanayile mi Avrupa ülkeleri aras nda yer almas Yerüstü ve yeralt zenginlikleri önemimiz art rmaktad r . ekonomik. Ülkenin bulundu u yerin önemi demektir.Türkiye nin jeopolitik önemi Jeopolitik. Co rafi.

Atatürk ün dü ünce sistemini olu turmas na neden olan etkenler Osmanl n n içinde bulundu u durum Frans z ihtilali ve yayd dü ünceler Ça da ilkelere dayanan yeni bir devlet kurma fikri .

r.  Türk milletinin . toplumun temel kurumlar na . ekonomik hayata .  Huzur ve refaha sahip olmas . o devlet hayat na.Atatürkçü dü ünce sistemi o Esaslar Atatürk taraf ndan belirlenen . . fikir hayat na . devletin rejimi ve i leyi ine ili kin o gerçekçi fikirlere ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜK denir.  Bugün ve gelecekte tam ba ms zl a .  Türk kültürünün ça da uygarl k seviyesinin üzerine ç kar lmas amac n hedef al r.  Devletin millet egemenli i esas na dayand r lmas .  Akl n ve ilmin rehberli inde .

Ki i hak ve hürriyetlerine önem verir. Yurtta ve dünyada bar n korunmas ndan yanad r. Evrenseldir.Nitelikleri Atatürkçülü ü olu turan ilkeler bir bütündür. . Birbirinin devam ve tamamlat c s d r. Dura an de ildir. bütündür.

A-Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri D bask ve zorlama yoktur Akla mant a uygundur. . Atatürk taraf ndan hem söz hem de uygulama ile belirlenmi tir. Birbirinden ayr lamaz bir bütündür.

ülke bütünlü ü Bar ç l k Ak lc l k .B-Atatürk ilkelerinin dayand temel esaslar Milli tarih bilinci Vatan ve millet sevgisi Milli dil Ba ms zl k ve özgürlük Egemenli in millete ait olmas Ça da uygarl k düzeyinin üzerine yükselme Milli kültürün geli tirilmesi Türk milletine inanmak ve güvenmek Mailli birlik ve beraberlik.

M LL GÜÇ UNSURLARI .

1-Siyasi güç Türk devletinin genel siyaseti Atatürkçü dü ünce sistemindeki hedefleri gerçekle tirmektir. Dayand ilkeler. Milli egemenlik. demokrasinin geli mesi yolunda kullanmak . Bu yolu izlerken gösterdi i bu dinamizm siyasi güç tür. Türk milletinin çizece i siyaset bu sistemle geli ecektir. Egemenli i.

.Ekonomik güç Güçlü ve ba ms z bir devlet ancak güçlü bir ekonomi ile sa lan r. Bu nedenle siyasi gücün en büyük yard mc s d r.

Askeri güç Türk ordusu Atatürkçü dü ünce sisteminin temel unsurlar ndand r. . Ülkemizin geli ip kalk nmas ancak askeri gücün kuvvetli olmas ölçüsünde geçerlidir.

. E itim. güçlenip kalk nma aç s ndan itim.Atatürk e göre en önemli nokta e itimdir. ya amsal öneme sahiptir.Sosyo -kültürel güç Milleti olu turan insan gücünün özellikleri ve kültürünün olu turdu u bir güçtür. Cumhuriyeti ve ink laplar koruyacak ku aklar yeti tirmenin en iyi yolu e itimdir.

ATATÜRK LKELER .

Atatürk e göre içeri inden ödün verilmemesi.CUMHUR YETÇ L K Özünde ba ms zl k ve demokrasi bulunur. milliyetçilik ve halkç l k tamamlar . Halk n kendi kendisini yönetmesi olarak tan mlan r. Cumhuriyetçili i. siyasi parti tart malar d nda tutulmas gereken bir ilkedir.

Bütünleyici ilkeleri. 1-Ulusal ba ms zl k 2-Ulusal birlik ve beraberlik 3-Yurt ve ülke bütünlü üdür.M LL YETÇ L K Ulusal s n rlar içinde. Ulusun varl n ve birli ini sürdürmesi ve Bunu yücelterek yeni ku aklara aktar lmas anlay d r. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun kurulmas .

Milliyetçilik ve Cumhuriyetçili in do al sonucudur. . Sosyal alanda yap lan devrimler halkç l kla ilgilidir.HALKÇILIK Milletin ç kar ve yarar n n e it olarak gözetilmesidir.A ar vergisinin kald r lmas vb.

LA KL K Devlet ve hukuk kurallar n n akla dayand r lmas d r. Bütünleyici ilke Ak lc l k ve Bilimselliktir. Din ve inanç özgürlü üne kar lmamas d r. .

Atatürk ilke ve ink laplar n n temel amac ça da uygarl k seviyesine ula mak ve daha ileri gitmektir. Yap lan yenilikler bu ilkeyi destekler. .NKILAPÇILIK Ça n gereklerine uygun geli me. Bütünleyici ilkeleri .Ça da la ma ve bat l la mad r. ilerleme yenilikleri gerçekle tirme anlay d r.

I. K T lerin kurulmas .DEVLETÇ L K Halk n içinde özel giri imin yeterli olmamas nedeniyle devletin ekonomik hayata girmesidir. 5 y ll k kalk nma plan .

Devleti var eden anlay t r. Çünkü.BÜTÜNLEY C Ulusal Egemenlik Yurtta Bar Dünyada Bar Toplumun bar n sa lad Dünyada uluslar aras bar bütünler LKELER için ülke içinde HALKÇILI I amaçlad için M LL YETÇ L Özgürlük ve ba ms zl k Tüm ilkelerin temelini olu turur. : Ak lc l k ve bilimsellik :Laikli i bütünler Ça da la ma ve Bat l la ma : nk lapç l bütünler nsanl k ve insan sevgisi : Ülkedeki insanlar yüceltmek ve refah n art rmak için anlay nedeniyle Halkç l k Sava ç bir anlay benimsememek özelli i ile milliyetçili i bütünler .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful